Luokkahaku

000 KIRJA-ALA
001 Kirjoitus. Kirjoitustaito
001.09 Kirjoituksen historia. Paleografia. Epigrafia
001.1 Konekirjoitus
001.2 Pikakirjoitus
002 Symbolit. Koodit. Merkkijärjestelmät
003 Kirjan historia
004 Kustannustoimi. Kirjakauppa
005 Kirjapainotaito. Graafinen teollisuus
006 Kirjansidonta. Kirjansidontataide
007 Lukeminen. Lukutaito
008 Johdatukset tieteisiin
010 BIBLIOGRAFIA
010.1 Anonyymi- ja pseudonyymiluettelot
010.5 Valikoimaluettelot
010.6 Lasten- ja nuortenkirjallisuuden luettelot
011 Yleisbibliografiat. Kansallisbibliografiat
011.1 Suomi
012 Kirjastojen luettelot
012.1 Suomi
013 Kustantajien ja kirjakauppojen luettelot
013.1 Suomi
015 Erikoisalojen bibliografiat
015.1 Filosofia. Psykologia. Kasvatustiede
015.2 Uskonto
015.3 Yhteiskunta
015.4 Maantiede. Matkat. Kansatiede
015.5 Luonnontieteet. Matematiikka
015.6 Lääketiede. Tekniikka. Teollisuus. Maa- ja metsätalous. Liiketalous. Kotitalous. Käsityö
015.7 Taiteet. Liikunta
015.8 Kirjallisuustiede. Kielitiede
015.9 Historia
016 Paikallisbibliografiat. Henkilöbibliografiat
018 Kirjojen keräily. Bibliofilia. Exlibrikset
020 KIRJASTOT. KIRJASTOTOIMI
020.1 Kirjastojen tehtävä ja tarkoitus
021 Kirjastojen hallinto ja suunnittelu
021.1 Kirjastoautomaatio
022 Kirjastoaineisto. Kokoelmatyö
022.3 Valinta ja hankinta
022.4 Luettelointi
022.5 Sisällönkuvailu
022.8 Muu kuin kirja-aineisto kirjastossa
023 Kirjaston käyttö. Kirjastososiologia
024 Yleisönpalvelu
024.1 Lainaus
024.2 Tietopalvelu. Informaatiopalvelu
024.3 Lastenkirjastot
024.31 Koulukirjastot
024.4 Erityisten väestöryhmien kirjastopalvelut
024.41 Sairaalakirjastot
024.5 Erikoiskokoelmat
024.51 Paikalliskokoelmat
024.52 Musiikkikirjastot
024.6 Kirjastoautot. Kirjastoveneet
024.9 Muu kirjastotoiminta
025 Kirjastonkäytön opastus
026 Yleiset kirjastot
026.1 Suomi
027 Erikoiskirjastot. Yhdistysten, laitosten ja yritysten kirjastot
027.1 Suomi
028 Yleiset tieteelliset kirjastot
028.1 Suomi
029 Kirjastohistoria
029.1 Suomi
030 YLEISET TIETOSANAKIRJAT
031 Suomenkieliset
032 Ruotsinkieliset
033 Saksankieliset
034 Englanninkieliset
035 Ranskankieliset
036 Italiankieliset
037 Espanjankieliset
038 Venäjänkieliset
040 YLEISET KOKOOMATEOKSET
041 Suomi
050 YLEISET KAUSIJULKAISUT
051 Suomenkieliset
051.1 Suomessa ilmestyvät ruotsinkieliset
051.2 Suomessa ilmestyvät vieraskieliset
052 Ruotsinkieliset
053 Saksankieliset
054 Englanninkieliset
054.1 Amerikan englanninkieliset
055 Ranskankieliset
056 Italiankieliset
057 Espanjankieliset
058 Venäjänkieliset
060 YLEINEN KULTTUURIPOLITIIKKA
060.1 Dokumentaatio ja informaatiopalvelu yleensä
060.2 Museonhoito
060.3 Arkistonhoito
061 Suomen yleiset kulttuurijärjestöt ja -laitokset
063 Muiden maiden yleiset kulttuurijärjestöt ja -laitokset
070 SANOMALEHDET
071 Suomenkieliset
071.1 Suomessa ilmestyvät ruotsinkieliset
071.2 Suomessa ilmestyvät vieraskieliset
072 Ruotsinkieliset
073 Saksankieliset
074 Englanninkieliset
074.1 Amerikan englanninkieliset
075 Ranskankieliset
076 Italiankieliset
077 Espanjankieliset
078 Venäjänkieliset
100 FILOSOFIA
101 Teoria. Tutkimusmenetelmät
102 Oppikirjat. Johdatukset filosofiaan
103 Sanakirjat. Hakuteokset
104 Esseet
105 Kausijulkaisut
106 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
107 Opinnot
108 Filosofian historia
108.1 Itämainen filosofia
108.2 Vanhan ajan filosofia
108.3 Keskiajan filosofia
108.4 Renessanssin ja uuden ajan filosofia
108.5 Uusimman ajan filosofia
108.6 Nykyajan filosofia
108.9 Suomi
110 METAFYSIIKKA
120 PSYKOLOGIA
121 Psyyken rakenne ja toiminnot
121.1 Ajattelu. Älykkyys. Mielikuvitus
121.2 Tunne- ja tahtotoiminnot
121.4 Oppimisen psykologia
121.5 Havaintopsykologia
121.9 Tiedostamaton sielunelämä
121.91 Uni
121.92 Alitajunta
121.93 Hypnoosi. Suggestio
122 Kokeellinen psykologia. Psykometriikka
123 Psykologian suunnat
123.3 Behaviorismi
123.5 Syvyyspsykologia
124 Perinnöllisyyspsykologia
125 Typologia. Karakterologia
126 Differentiaalipsykologia. Persoonallisuuden psykologia
126.1 Ilmaisupsykologia
127 Lapsuuden ja nuoruuden psykologia
128 Muita psykologian aloja
128.2 Uskonto- ja maailmankatsomuspsykologia
128.3 Sosiaalipsykologia. Kulttuuripsykologia
128.32 Ihmissuhteiden psykologia
128.4 Kehityspsykologia. Eri ikäkausien psykologia
128.5 Naisen ja miehen psykologia
128.7 Fysiologinen psykologia
129 Sovellettu psykologia
130 LOGIIKKA
131 Lauselogiikka. Lausekalkyyli
135 Logistiikka. Looginen kalkyyli
140 TIETOTEORIA. TIETO-OPPI
148 Tietoteorian historia ja suunnat
150 TIEDEOPPI
151 Tieteenfilosofia. Metodologia
151.1 Tieteenfilosofia
151.2 Metodologia
152 Tiedepolitiikka. Tieteen sosiologia
159 Tieteenhistoria. Oppihistoria
160 ETIIKKA. ESTETIIKKA
162 Etiikka. Moraalifilosofia
166 Yleinen estetiikka
170 ELÄMÄNFILOSOFIA. KULTTUURIFILOSOFIA
171 Mietelausekokoelmat. Sitaattikokoelmat
172 Elämänfilosofia
175 Kulttuurifilosofia
180 KASVATUS. OPETUS. KASVATUSTIEDE
180.1 Kasvatusfilosofia. Kasvatustavoitteet
180.2 Kasvatuspsykologia
181 Käytännön kasvatus
181.2 Kokeellinen kasvatus
181.4 Kasvatusneuvonta. Kasvatusneuvolat
181.6 Perhe- ja kotikasvatus
181.7 Koulukasvatus. Koulupsykologia
181.8 Erityislahjakkaiden opetus
181.9 Erityisopetus. Erityiskasvatus. Erityiskoulut
181.91 Luku-, kirjoitus- ja puhehäiriöiset
181.92 Kuulovammaiset
181.93 Näkövammaiset
181.94 Liikuntavammaiset
181.95 Kehitysvammaiset
182 Opetusoppi
182.1 Filosofian ja psykologian opetusoppi
182.2 Uskonnon opetusoppi
182.3 Yhteiskuntatieteiden opetusoppi
182.4 Maantieteen ja kansatieteen opetusoppi
182.5 Matematiikan ja luonnontieteiden opetusoppi
182.6 Sovellettujen tieteiden opetusoppi
182.7 Taideaineiden opetusoppi
182.78 Musiikin opetusoppi
182.79 Liikunnan ja urheilun opetusoppi
182.8 Kirjallisuuden ja kielten opetusoppi
182.9 Historian opetusoppi
183 Koululaitos
183.1 Historialliset koulumuodot
183.2 Esikoulut
183.4 Peruskoulut
183.5 Lukiot

Luokat: 1 - 200 / 2055

[|<] [<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [>] [>|]

151.2 Metodologia

Tieteellisen tutkimuksen menetelmät yleensä
Tieteellisen tutkimuksen tai tutkielman laadinta yleensä
Yleiset tutkielman laadintaoppaat
Ongelmanasettelu, aksioomat, hypoteesit, mallit ja lait tieteellisessä tutkimuksessa
Tässä myös humanististen tieteiden yleinen metodologia
Erikoisalojen metodologia alan mukaisessa luokassa
YKL : 16.7,  38.3

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Abduktiivinen päättely, tieteen metodit yl. 151.2
Abstraktit, tutkielman laadinta yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Aineistolähtöinen teoria, tieteen metodit yl. 151.2
Aineistot, tutkimusmenetelmät yl. 151.2
Aistihavainnot, tieteen metodit yl. 151.2
Aksiomaattinen menetelmä, tieteen metodit yl. 151.2
Aksioomat, tieteen metodologia yl. 151.2
Altmetriikka, tiede yl. 151.2
Analyysi, tieteen metodit yl. 151.2
Analyysimenetelmät, tieteen metodit yl. 151.2
Argumentaatioteoria, tieteen metodit yl. 151.2
Argumentointi, tieteen metodit yl. 151.2
Arviointitutkimus, tieteen metodit yl. 151.2
Autentikointi yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Bibliometria, tiede yl. 151.2
Bibliometriikka, tiede yl. 151.2
Case-tutkimus, tieteen metodit yl. 151.2
Deskriptio, metodit yl. 151.2
Diskurssianalyysi, tieteen metodit yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Diskurssintutkimus, tieteen metodit yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Eläinkokeet, tieteen metodit yl. 151.2
Empiirinen tutkimus, tieteen metodit yl. 151.2
Epävarmuus, tieteen metodit yl. 151.2
Evaluaatiotutkimus, tieteen metodit yl. 151.2
Falsifiointi, tiede yl. 151.2
Fokusryhmähaastattelut, tieteen metodit 151.2
Gradut, tutkielman laadinnan oppaat yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Grounded theory, tieteen metodit yl. 151.2
Haastattelumenetelmät , tieteen metodit yl. 151.2
Haastattelututkimus, tieteen metodit yl. 151.2
Harrastajatutkijat, metodologia 151.2
Havainnointi, tieteen metodit yl. 151.2
Havainnot, tieteen metodit yl. 151.2
Humanistiset tieteet, tutkimusmenetelmät yl. 151.2
Hypoteesit, tieteen metodit yl. 151.2
Ihmistieteet, tutkimusmenetelmät yl. 151.2
Julkaisun laadinnan oppaat yl. 151.2
Juurisyyanalyysi, tieteen metodit yl. 151.2
Kaaosteoria, tieteen metodit yl. 151.2
Katastrofiteoria, tieteen metodit yl. 151.2
Kausaalisuus, tieteen metodit yl. 151.2
Kausaliteetti, tieteen metodit yl. 151.2
Kenttätutkimus, tieteen metodit yl. 151.2
Kenttätyö, tieteellinen tutkimus yl. 151.2
Keskustelu, tutkimus yl. 151.2
Keskusteluanalyysi, tieteen metodit yl. 151.2
Keskustelunanalyysi, tieteen metodit yl. 151.2
Keskusteluntutkimus, tieteen metodit yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Kirjallisuusviitteet, bibliometriikka yl. 151.2
Kirjallisuusviitteet, tutkielman laadinta yl. 151.2
Koe-eläinmallit, tieteen metodit yl. 151.2
Koehenkilöt yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Koehenkilöt, tieteen metodit yl. 151.2
Koetoiminta, tiede yl. 151.2
Kokeellinen tutkimus yl. 151.2
Kokeelliset menetelmät yl. 151.2
Kokeet, tieteen metodit yl. 151.2
Kompleksisuus, tieteen metodit yl. 151.2
Korvaavat menetelmät yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Koulukunnat, tieteen metodit yl. 151.2
Kriittisyys, tieteen metodit yl. 151.2
Kvalitatiivinen tutkimus, tieteen metodit yl. 151.2
Kvantitatiivinen tutkimus, tieteen metodit yl. 151.2
Kyseenalaistaminen, tieteen metodit yl. 151.2
Kyselytutkimus, tieteen metodit yl. 151.2
Kysymykset, kyselytutkimus yl. 151.2
Käyttäjätutkimus yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Käytäntö yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Laadullinen tutkimus, tieteen metodit yl. 151.2
Laboratoriokokeet, tieteen metodit yl. 151.2
Laboratoriot, tieteen metodit yl. 151.2
Laboratoriotekniikka, tieteen metodit yl. 151.2
Laboratoriotutkimus, tieteen metodit yl. 151.2
Laboratoriotyöt, tieteen metodit yl. 151.2
Laboratoriovälineet, tieteen metodit yl. 151.2
Laudaturtyöt, tutkielman laadinnan oppaat yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Lisensiaatintyöt, tutkielman laadinta yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Lomaketutkimus, tiede yl. 151.2
Luotettavuus, tieteen metodit, yl. 151.2
Lähdeaineisto, tieteellinen tutkimus yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Lähdejulkaisut, tieteellinen tutkimus yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Lähdekritiikki, tieteellinen tutkimus yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Lähteet, tieteellinen tutkimus yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Menetelmät yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Metodit yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Metodologia yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Mikrodata, tutkimusaineisto yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Mittausvirheet, tieteen metodit yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Monimutkaisuus, tieteen metodit yl. 151.2
Monitahoarviointi yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Määrällinen tutkimus, tieteen metodit yl. 151.2
Neksusanalyysi, tieteen metodit yl. 151.2
Ongelmanratkaisu, tiede yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Ongelmat, ongelmanratkaisu, tiede yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Operaatioanalyysi, tieteen metodit yl. 151.2
Opinnäytetyöt, tutkimuksen laatiminen yl. 151.2
Opinnäytteet, tutkimuksen laatiminen yl. 151.2
Oppiriidat, tieteen metodit yl. 151.2
Osallistava tutkimus, tieteen metodit yl. 151.2
Osallistuva havainnointi, tieteen metodit yl. 151.2

Viittaukset: 1 - 100 / 209

[|<] [<] 1 2 3 [>] [>|]