Luokkahaku

000 KIRJA-ALA
001 Kirjoitus. Kirjoitustaito
001.09 Kirjoituksen historia. Paleografia. Epigrafia
001.1 Konekirjoitus
001.2 Pikakirjoitus
002 Symbolit. Koodit. Merkkijärjestelmät
003 Kirjan historia
004 Kustannustoimi. Kirjakauppa
005 Kirjapainotaito. Graafinen teollisuus
006 Kirjansidonta. Kirjansidontataide
007 Lukeminen. Lukutaito
008 Johdatukset tieteisiin
010 BIBLIOGRAFIA
010.1 Anonyymi- ja pseudonyymiluettelot
010.5 Valikoimaluettelot
010.6 Lasten- ja nuortenkirjallisuuden luettelot
011 Yleisbibliografiat. Kansallisbibliografiat
011.1 Suomi
012 Kirjastojen luettelot
012.1 Suomi
013 Kustantajien ja kirjakauppojen luettelot
013.1 Suomi
015 Erikoisalojen bibliografiat
015.1 Filosofia. Psykologia. Kasvatustiede
015.2 Uskonto
015.3 Yhteiskunta
015.4 Maantiede. Matkat. Kansatiede
015.5 Luonnontieteet. Matematiikka
015.6 Lääketiede. Tekniikka. Teollisuus. Maa- ja metsätalous. Liiketalous. Kotitalous. Käsityö
015.7 Taiteet. Liikunta
015.8 Kirjallisuustiede. Kielitiede
015.9 Historia
016 Paikallisbibliografiat. Henkilöbibliografiat
018 Kirjojen keräily. Bibliofilia. Exlibrikset
020 KIRJASTOT. KIRJASTOTOIMI
020.1 Kirjastojen tehtävä ja tarkoitus
021 Kirjastojen hallinto ja suunnittelu
021.1 Kirjastoautomaatio
022 Kirjastoaineisto. Kokoelmatyö
022.3 Valinta ja hankinta
022.4 Luettelointi
022.5 Sisällönkuvailu
022.8 Muu kuin kirja-aineisto kirjastossa
023 Kirjaston käyttö. Kirjastososiologia
024 Yleisönpalvelu
024.1 Lainaus
024.2 Tietopalvelu. Informaatiopalvelu
024.3 Lastenkirjastot
024.31 Koulukirjastot
024.4 Erityisten väestöryhmien kirjastopalvelut
024.41 Sairaalakirjastot
024.5 Erikoiskokoelmat
024.51 Paikalliskokoelmat
024.52 Musiikkikirjastot
024.6 Kirjastoautot. Kirjastoveneet
024.9 Muu kirjastotoiminta
025 Kirjastonkäytön opastus
026 Yleiset kirjastot
026.1 Suomi
027 Erikoiskirjastot. Yhdistysten, laitosten ja yritysten kirjastot
027.1 Suomi
028 Yleiset tieteelliset kirjastot
028.1 Suomi
029 Kirjastohistoria
029.1 Suomi
030 YLEISET TIETOSANAKIRJAT
031 Suomenkieliset
032 Ruotsinkieliset
033 Saksankieliset
034 Englanninkieliset
035 Ranskankieliset
036 Italiankieliset
037 Espanjankieliset
038 Venäjänkieliset
040 YLEISET KOKOOMATEOKSET
041 Suomi
050 YLEISET KAUSIJULKAISUT
051 Suomenkieliset
051.1 Suomessa ilmestyvät ruotsinkieliset
051.2 Suomessa ilmestyvät vieraskieliset
052 Ruotsinkieliset
053 Saksankieliset
054 Englanninkieliset
054.1 Amerikan englanninkieliset
055 Ranskankieliset
056 Italiankieliset
057 Espanjankieliset
058 Venäjänkieliset
060 YLEINEN KULTTUURIPOLITIIKKA
060.1 Dokumentaatio ja informaatiopalvelu yleensä
060.2 Museonhoito
060.3 Arkistonhoito
061 Suomen yleiset kulttuurijärjestöt ja -laitokset
063 Muiden maiden yleiset kulttuurijärjestöt ja -laitokset
070 SANOMALEHDET
071 Suomenkieliset
071.1 Suomessa ilmestyvät ruotsinkieliset
071.2 Suomessa ilmestyvät vieraskieliset
072 Ruotsinkieliset
073 Saksankieliset
074 Englanninkieliset
074.1 Amerikan englanninkieliset
075 Ranskankieliset
076 Italiankieliset
077 Espanjankieliset
078 Venäjänkieliset
100 FILOSOFIA
101 Teoria. Tutkimusmenetelmät
102 Oppikirjat. Johdatukset filosofiaan
103 Sanakirjat. Hakuteokset
104 Esseet
105 Kausijulkaisut
106 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
107 Opinnot
108 Filosofian historia
108.1 Itämainen filosofia
108.2 Vanhan ajan filosofia
108.3 Keskiajan filosofia
108.4 Renessanssin ja uuden ajan filosofia
108.5 Uusimman ajan filosofia
108.6 Nykyajan filosofia
108.9 Suomi
110 METAFYSIIKKA
120 PSYKOLOGIA
121 Psyyken rakenne ja toiminnot
121.1 Ajattelu. Älykkyys. Mielikuvitus
121.2 Tunne- ja tahtotoiminnot
121.4 Oppimisen psykologia
121.5 Havaintopsykologia
121.9 Tiedostamaton sielunelämä
121.91 Uni
121.92 Alitajunta
121.93 Hypnoosi. Suggestio
122 Kokeellinen psykologia. Psykometriikka
123 Psykologian suunnat
123.3 Behaviorismi
123.5 Syvyyspsykologia
124 Perinnöllisyyspsykologia
125 Typologia. Karakterologia
126 Differentiaalipsykologia. Persoonallisuuden psykologia
126.1 Ilmaisupsykologia
127 Lapsuuden ja nuoruuden psykologia
128 Muita psykologian aloja
128.2 Uskonto- ja maailmankatsomuspsykologia
128.3 Sosiaalipsykologia. Kulttuuripsykologia
128.32 Ihmissuhteiden psykologia
128.4 Kehityspsykologia. Eri ikäkausien psykologia
128.5 Naisen ja miehen psykologia
128.7 Fysiologinen psykologia
129 Sovellettu psykologia
130 LOGIIKKA
131 Lauselogiikka. Lausekalkyyli
135 Logistiikka. Looginen kalkyyli
140 TIETOTEORIA. TIETO-OPPI
148 Tietoteorian historia ja suunnat
150 TIEDEOPPI
151 Tieteenfilosofia. Metodologia
151.1 Tieteenfilosofia
151.2 Metodologia
152 Tiedepolitiikka. Tieteen sosiologia
159 Tieteenhistoria. Oppihistoria
160 ETIIKKA. ESTETIIKKA
162 Etiikka. Moraalifilosofia
166 Yleinen estetiikka
170 ELÄMÄNFILOSOFIA. KULTTUURIFILOSOFIA
171 Mietelausekokoelmat. Sitaattikokoelmat
172 Elämänfilosofia
175 Kulttuurifilosofia
180 KASVATUS. OPETUS. KASVATUSTIEDE
180.1 Kasvatusfilosofia. Kasvatustavoitteet
180.2 Kasvatuspsykologia
181 Käytännön kasvatus
181.2 Kokeellinen kasvatus
181.4 Kasvatusneuvonta. Kasvatusneuvolat
181.6 Perhe- ja kotikasvatus
181.7 Koulukasvatus. Koulupsykologia
181.8 Erityislahjakkaiden opetus
181.9 Erityisopetus. Erityiskasvatus. Erityiskoulut
181.91 Luku-, kirjoitus- ja puhehäiriöiset
181.92 Kuulovammaiset
181.93 Näkövammaiset
181.94 Liikuntavammaiset
181.95 Kehitysvammaiset
182 Opetusoppi
182.1 Filosofian ja psykologian opetusoppi
182.2 Uskonnon opetusoppi
182.3 Yhteiskuntatieteiden opetusoppi
182.4 Maantieteen ja kansatieteen opetusoppi
182.5 Matematiikan ja luonnontieteiden opetusoppi
182.6 Sovellettujen tieteiden opetusoppi
182.7 Taideaineiden opetusoppi
182.78 Musiikin opetusoppi
182.79 Liikunnan ja urheilun opetusoppi
182.8 Kirjallisuuden ja kielten opetusoppi
182.9 Historian opetusoppi
183 Koululaitos
183.1 Historialliset koulumuodot
183.2 Esikoulut
183.4 Peruskoulut
183.5 Lukiot

Luokat: 1 - 200 / 2055

[|<] [<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [>] [>|]

152 Tiedepolitiikka. Tieteen sosiologia

Tiede- ja tutkimuspolitiikka yleensä
Tieteellisen tutkimuksen organisaatio, rahoitus ja suuntaaminen
Tieteen, tiedeyhteisön ja tutkimustyön sosiologia
Tutkijakoulutus tiedepoliittisena kysymyksenä
Tieteen popularisointi
Tieteen yhteiskunnallinen kontrolli
Tieteen riippumattomuus. Tieteen sensurointi
Tieteen suhteet tuotantoon ja talouselämään
Naistutkimusta yleensä koskevat teokset
Naisen asema tiedeyhteisössä
Tässä myös humanististen tieteiden yleinen tiedepolitiikka ja -sosiologia
Erikoisalojen tiedepolitiikka ja tieteen sosiologia alan mukaisessa luokassa
YKL : 16.8

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aivovienti, tiedepolitiikka yl. 152
Aivovuoto, tiedepolitiikka yl. 152
Ajatushautomot , tiedepolitiikka yl. (ks. myös aloittain) 152
Ajatusmyllyt, tiedepolitiikka yl. (ks. myös aloittain) 152
Ajatuspajat, tiedepolitiikka yl. (ks. myös aloittain) 152
Apurahat, tiede ja tutkimus yl. (ks. myös aloittain) 152
Diskurssi, tieteellinen diskurssi yl. (ks. myös aloittain 152
Doktriinit, tiedepolitiikka yl. 152
Gender-tutkimus, tiedepolitiikka yl. 152
Henkinen pääoma, tiedepolitiikka yl. 152
Huippututkimus, tiedepolitiikka yl. 152
Huippuyksiköt, tiedepolitiikka yl. (ks. myös aloittain) 152
Humanistiset tieteet, tiedepolitiikka yl. 152
Ihmistieteet, tiedepolitiikka yl. 152
Inhimillinen pääoma, tiedepolitiikka yl. 152
Kirjoitettu sana, tieteellinen julkaisutoiminta yl. 152
Know-how, tiedepolitiikka yl. 152
Koeasemat, tiede yl. 152
Koulukunnat, tiedepolitiikka yl. 152
Laatuyksiköt, tiedepolitiikka yl. (ks. myös aloittain) 152
Lahjoittajat, tieteen rahoitus yl. (ks. myös aloittain) 152
Mentorointi, tiedeyhteisö yl. 152
Mesenaatit, tieteen rahoitus yl. (ks. myös aloittain) 152
Miestutkimus, tiedepolitiikka yl. 152
Monialaisuus, tiedepolitiikka yl. 152
Naistutkimus, tiedepolitiikka yl. 152
Opinnäytetyöt, tiedepolitiikka yl. 152
Opinnäytteet, tiedepolitiikka yl. 152
Osaaminen, tiedepolitiikka yl. 152
Osaamiskeskukset, tiedepolitiikka yl. 152
Osaamispääoma, tiedepolitiikka yl. 152
Perustutkimus, tiedepolitiikka yl. (ks. myös aloittain) 152
Polemiikki, tieteellinen keskustelu yl. (ks. myös aloittain) 152
Populaarikirjallisuus, tieteen popularisointi yl. (ks. myös aloittain) 152
Popularisointi yl. (ks. myös aloittain) 152
Pseudotiede, tiedepolitiikka yl. 152
R&D yl. (ks. myös aloittain) 152
R&D, tutkimuspolitiikka yl. (ks. myös aloittain) 152
Rahoittajat, tieteen rahoitus yl. (ks. myös aloittain) 152
Raportointi, tutkimustoiminta yl. 152
Rinnakkaisjulkaiseminen, tieteellinen julkaisutoiminta yl. (ks. myös aloittain) 152
Sektoritutkimus, tiedepolitiikka yl. 152
Soveltava tutkimus, tutkimuspolitiikka yl. 152
Sponsorointi, tiede ja tutkimus yl. (ks. myös aloittain) 152
Stipendiaatit, tiede ja tutkimus yl. (ks. myös aloittain) 152
Stipendit, tiede ja tutkimus yl. (ks. myös aloittain) 152
Sukupuoli, naistutkimus yl. (ks. myös aloittain) 152
Sukupuolitutkimus, tiedepolitiikka yl. 152
T&K yl. (ks. myös aloittain) 152
T&K, tutkimuspolitiikka yl. (ks. myös aloittain) 152
Taitotieto, tiedepolitiikka yl. 152
Think tankit, tiedepolitiikka yl. (ks. myös aloittain) 152
Tiedehallinto yl. (ks. myös aloittain) 152
Tiedeinstituutit yl. (ks. myös aloittain) 152
Tiedenaiset, naistutkimus yl. (ks. myös aloittain) 152
Tiedeoppi, tiedepolitiikka yl. (ks. myös aloittain) 152
Tiedepolitiikka yl. (ks. myös aloittain) 152
Tiedepuistot yl. (ks. myös aloittain) 152
Tiedeyhteisöt yl. (ks. myös aloittain) 152
Tieteellinen julkaisutoiminta, bibliometriikka yl. (ks. myös aloittain) 152
Tieteellinen julkaisutoiminta, tiedepolitiikka yl. (ks. myös aloittain) 152
Tieteellinen yhteistyö yl. (ks. myös aloittain) 152
Tieteelliset toimikunnat yl. (ks. myös aloittain) 152
Tieteelliset tutkimuslaitokset, tiedepolitiikka yl. (ks. myös aloittain) 152
Tieteen edistyminen, tiedepolitiikka yl. (ks. myös aloittain) 152
Tieteen popularisointi yl. (ks. myös aloittain) 152
Tieteen sensurointi yl. (ks. myös aloittain) 152
Tieteensosiologia yl. (ks. myös aloittain) 152
Tietotaito, tiedepolitiikka yl. 152
Tietoteollisuus, tiedepolitiikka 152
Tilaustutkimus yl. (ks. myös aloittain) 152
Tutkijakoulutus, tiedepolitiikka yl. 152
Tutkimus- ja kehittämistoiminta yl. (ks. myös aloittain) 152
Tutkimus- ja kehittämistoiminta, tutkimuspolitiikka yl. (ks. myös aloittain) 152
Tutkimus, tiedepolitiikka yl. (ks. myös aloittain) 152
Tutkimusasemat, tiedepolitiikka yl. (ks. myös aloittain) 152
Tutkimushenkilöstö, tiedepolitiikka yl. (ks. myös aloittain) 152
Tutkimuslaitokset, tiedepolitiikka yl. (ks. myös aloittain) 152
Tutkimusohjelmat yl. (ks. myös aloittain) 152
Tutkimuspolitiikka yl. (ks. myös aloittain) 152
Tutkimusprojektit yl. (ks. myös aloittain) 152
Tutkimusrahoitus yl. (ks. myös aloittain) 152
Tutkimustoiminta yl. (ks. myös aloittain) 152
Vastaanotto, tutkimus yl. (ks. myös aloittain) 152
Vilppi, tiedeyhteisö yl. 152
Visiot, tiedepolitiikka yl. 152
Väitöskirjat, tiedepolitiikka yl. (ks. myös aloittain) 152
Yhteistoiminnallisuus, tiedepolitiikka yl. 152
Yhteistyö, tiedepolitiikka yl. (ks. myös aloittain) 152
Ymmärrettävyys, tieteen popularisointi yl. (ks. myös aloittain) 152
Sosiaalinen vastuu, tiede yl. 150 - 152
Yhteiskunnallinen vastuu, tiede yl. 150 - 152
Yhteiskuntavastuu, tiede yl. 150 - 152
Atomismi, tiedeoppi yl. 150 - 159
Dialogi, tiede yl. (ks. myös aloittain) 150 - 159
Humanismi, tiede yl. 150 - 159
Humanistiset alat 150 - 159
Informaatioala, tiede yl. 150 - 159
Kohorttitutkimus, tiede yl. (ks. myös aloittain) 150 - 159
Monitieteisyys (ks. myös aloittain) 150 - 159

Viittaukset: 1 - 100 / 124

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]