Luokkahaku

000 KIRJA-ALA
001 Kirjoitus. Kirjoitustaito
001.09 Kirjoituksen historia. Paleografia. Epigrafia
001.1 Konekirjoitus
001.2 Pikakirjoitus
002 Symbolit. Koodit. Merkkijärjestelmät
003 Kirjan historia
004 Kustannustoimi. Kirjakauppa
005 Kirjapainotaito. Graafinen teollisuus
006 Kirjansidonta. Kirjansidontataide
007 Lukeminen. Lukutaito
008 Johdatukset tieteisiin
010 BIBLIOGRAFIA
010.1 Anonyymi- ja pseudonyymiluettelot
010.5 Valikoimaluettelot
010.6 Lasten- ja nuortenkirjallisuuden luettelot
011 Yleisbibliografiat. Kansallisbibliografiat
011.1 Suomi
012 Kirjastojen luettelot
012.1 Suomi
013 Kustantajien ja kirjakauppojen luettelot
013.1 Suomi
015 Erikoisalojen bibliografiat
015.1 Filosofia. Psykologia. Kasvatustiede
015.2 Uskonto
015.3 Yhteiskunta
015.4 Maantiede. Matkat. Kansatiede
015.5 Luonnontieteet. Matematiikka
015.6 Lääketiede. Tekniikka. Teollisuus. Maa- ja metsätalous. Liiketalous. Kotitalous. Käsityö
015.7 Taiteet. Liikunta
015.8 Kirjallisuustiede. Kielitiede
015.9 Historia
016 Paikallisbibliografiat. Henkilöbibliografiat
018 Kirjojen keräily. Bibliofilia. Exlibrikset
020 KIRJASTOT. KIRJASTOTOIMI
020.1 Kirjastojen tehtävä ja tarkoitus
021 Kirjastojen hallinto ja suunnittelu
021.1 Kirjastoautomaatio
022 Kirjastoaineisto. Kokoelmatyö
022.3 Valinta ja hankinta
022.4 Luettelointi
022.5 Sisällönkuvailu
022.8 Muu kuin kirja-aineisto kirjastossa
023 Kirjaston käyttö. Kirjastososiologia
024 Yleisönpalvelu
024.1 Lainaus
024.2 Tietopalvelu. Informaatiopalvelu
024.3 Lastenkirjastot
024.31 Koulukirjastot
024.4 Erityisten väestöryhmien kirjastopalvelut
024.41 Sairaalakirjastot
024.5 Erikoiskokoelmat
024.51 Paikalliskokoelmat
024.52 Musiikkikirjastot
024.6 Kirjastoautot. Kirjastoveneet
024.9 Muu kirjastotoiminta
025 Kirjastonkäytön opastus
026 Yleiset kirjastot
026.1 Suomi
027 Erikoiskirjastot. Yhdistysten, laitosten ja yritysten kirjastot
027.1 Suomi
028 Yleiset tieteelliset kirjastot
028.1 Suomi
029 Kirjastohistoria
029.1 Suomi
030 YLEISET TIETOSANAKIRJAT
031 Suomenkieliset
032 Ruotsinkieliset
033 Saksankieliset
034 Englanninkieliset
035 Ranskankieliset
036 Italiankieliset
037 Espanjankieliset
038 Venäjänkieliset
040 YLEISET KOKOOMATEOKSET
041 Suomi
050 YLEISET KAUSIJULKAISUT
051 Suomenkieliset
051.1 Suomessa ilmestyvät ruotsinkieliset
051.2 Suomessa ilmestyvät vieraskieliset
052 Ruotsinkieliset
053 Saksankieliset
054 Englanninkieliset
054.1 Amerikan englanninkieliset
055 Ranskankieliset
056 Italiankieliset
057 Espanjankieliset
058 Venäjänkieliset
060 YLEINEN KULTTUURIPOLITIIKKA
060.1 Dokumentaatio ja informaatiopalvelu yleensä
060.2 Museonhoito
060.3 Arkistonhoito
061 Suomen yleiset kulttuurijärjestöt ja -laitokset
063 Muiden maiden yleiset kulttuurijärjestöt ja -laitokset
070 SANOMALEHDET
071 Suomenkieliset
071.1 Suomessa ilmestyvät ruotsinkieliset
071.2 Suomessa ilmestyvät vieraskieliset
072 Ruotsinkieliset
073 Saksankieliset
074 Englanninkieliset
074.1 Amerikan englanninkieliset
075 Ranskankieliset
076 Italiankieliset
077 Espanjankieliset
078 Venäjänkieliset
100 FILOSOFIA
101 Teoria. Tutkimusmenetelmät
102 Oppikirjat. Johdatukset filosofiaan
103 Sanakirjat. Hakuteokset
104 Esseet
105 Kausijulkaisut
106 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
107 Opinnot
108 Filosofian historia
108.1 Itämainen filosofia
108.2 Vanhan ajan filosofia
108.3 Keskiajan filosofia
108.4 Renessanssin ja uuden ajan filosofia
108.5 Uusimman ajan filosofia
108.6 Nykyajan filosofia
108.9 Suomi
110 METAFYSIIKKA
120 PSYKOLOGIA
121 Psyyken rakenne ja toiminnot
121.1 Ajattelu. Älykkyys. Mielikuvitus
121.2 Tunne- ja tahtotoiminnot
121.4 Oppimisen psykologia
121.5 Havaintopsykologia
121.9 Tiedostamaton sielunelämä
121.91 Uni
121.92 Alitajunta
121.93 Hypnoosi. Suggestio
122 Kokeellinen psykologia. Psykometriikka
123 Psykologian suunnat
123.3 Behaviorismi
123.5 Syvyyspsykologia
124 Perinnöllisyyspsykologia
125 Typologia. Karakterologia
126 Differentiaalipsykologia. Persoonallisuuden psykologia
126.1 Ilmaisupsykologia
127 Lapsuuden ja nuoruuden psykologia
128 Muita psykologian aloja
128.2 Uskonto- ja maailmankatsomuspsykologia
128.3 Sosiaalipsykologia. Kulttuuripsykologia
128.32 Ihmissuhteiden psykologia
128.4 Kehityspsykologia. Eri ikäkausien psykologia
128.5 Naisen ja miehen psykologia
128.7 Fysiologinen psykologia
129 Sovellettu psykologia
130 LOGIIKKA
131 Lauselogiikka. Lausekalkyyli
135 Logistiikka. Looginen kalkyyli
140 TIETOTEORIA. TIETO-OPPI
148 Tietoteorian historia ja suunnat
150 TIEDEOPPI
151 Tieteenfilosofia. Metodologia
151.1 Tieteenfilosofia
151.2 Metodologia
152 Tiedepolitiikka. Tieteen sosiologia
159 Tieteenhistoria. Oppihistoria
160 ETIIKKA. ESTETIIKKA
162 Etiikka. Moraalifilosofia
166 Yleinen estetiikka
170 ELÄMÄNFILOSOFIA. KULTTUURIFILOSOFIA
171 Mietelausekokoelmat. Sitaattikokoelmat
172 Elämänfilosofia
175 Kulttuurifilosofia
180 KASVATUS. OPETUS. KASVATUSTIEDE
180.1 Kasvatusfilosofia. Kasvatustavoitteet
180.2 Kasvatuspsykologia
181 Käytännön kasvatus
181.2 Kokeellinen kasvatus
181.4 Kasvatusneuvonta. Kasvatusneuvolat
181.6 Perhe- ja kotikasvatus
181.7 Koulukasvatus. Koulupsykologia
181.8 Erityislahjakkaiden opetus
181.9 Erityisopetus. Erityiskasvatus. Erityiskoulut
181.91 Luku-, kirjoitus- ja puhehäiriöiset
181.92 Kuulovammaiset
181.93 Näkövammaiset
181.94 Liikuntavammaiset
181.95 Kehitysvammaiset
182 Opetusoppi
182.1 Filosofian ja psykologian opetusoppi
182.2 Uskonnon opetusoppi
182.3 Yhteiskuntatieteiden opetusoppi
182.4 Maantieteen ja kansatieteen opetusoppi
182.5 Matematiikan ja luonnontieteiden opetusoppi
182.6 Sovellettujen tieteiden opetusoppi
182.7 Taideaineiden opetusoppi
182.78 Musiikin opetusoppi
182.79 Liikunnan ja urheilun opetusoppi
182.8 Kirjallisuuden ja kielten opetusoppi
182.9 Historian opetusoppi
183 Koululaitos
183.1 Historialliset koulumuodot
183.2 Esikoulut
183.4 Peruskoulut
183.5 Lukiot

Luokat: 1 - 200 / 2055

[|<] [<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [>] [>|]

180 KASVATUS. OPETUS. KASVATUSTIEDE

Kasvatus, kasvatustiede, kasvatusoppi ja pedagogiikka yleensä
Kasvatus- ja koulutuspolitiikka sekä kasvatus- ja koulutusjärjestelmät yleensä
Opintojen rahoitus ja opintotuki yleensä
Tässä myös opettajanvalmistusta koskevat yleisteokset
Teokset, jotka koskevat sekä koulu-, yliopisto- ja korkeakoululaitosta että aikuiskasvatusta. Jos teos kuitenkin painottuu johonkin näistä aloista, on etusija alan mukaisella luokalla
Erikoisaloihin liittyvä kasvatus luokissa 180.1, 181+ tai alan mukaisessa luokassa
YKL : 38

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aineenopettajat, opettajanvalmistus yl. 180
Ammatillinen opettajankoulutus yl. 180
Auskultointi, opettajat yl. 180
Erikoistumisopinnot yl. 180
Erikoistumisopinnot, opiskelu yl. 180
Henkinen pääoma, kasvatuspolitiikka yl. 180
Henkinen pääoma, opetuspolitiikka yl. 180
Hyväksi lukeminen, opinnot yl. 180
Hyväksilukeminen, opinnot yl. 180
Inhimillinen pääoma, kasvatuspolitiikka yl. 180
Inhimillinen pääoma, opetuspolitiikka yl. 180
Inkluusio, koulutus, koulutuspolitiikka yl. 180
Kansainvälinen liikkuvuus, opiskelu ulkomailla yl. 180
Kansainväliset tutkinnot yl. 180
Kansalaiskasvatus, kasvatuspolitiikka yl. 180
Kasvatus, kasvatustiede yl. 180
Kasvatusala, kasvatustiede yl. 180
Kasvatusjärjestelmät yl. 180
Kasvatusoppi yl. 180
Kasvatuspolitiikka yl. 180
Kasvatustiede yl. 180
Kielikasvatus, kasvatus, opetus, kasvatustiede 180
Kieltenopettajat, opettajanvalmistus yl. 180
Know-how, koulutuspolitiikka yl. 180
Korkotuki, opintolainat yl. 180
Kouluttautuminen, koulutus yl. 180
Kouluttautuminen, koulutuspolitiikka yl. 180
Koulutus yl. 180
Koulutus, koulutuspolitiikka yl. 180
Koulutusalat yl. 180
Koulutusalat, koulutuspolitiikka yl. 180
Koulutusasteet yl. 180
Koulutusjärjestelmät yl. 180
Koulutusjärjestelmät, koulutuspolitiikka yl. 180
Koulutusmahdollisuudet yl. 180
Koulutusmahdollisuudet, koulutuspolitiikka yl. 180
Koulutuspolitiikka yl. 180
Koulutussuunnittelu yl. 180
Koulutussuunnittelu, koulutuspolitiikka yl. 180
Koulutustarjonta yl. 180
Koulutustarjonta, koulutuspolitiikka yl. 180
Koulutustarve yl. 180
Koulutustarve, koulutuspolitiikka yl. 180
Koulutustaso yl. 180
Koulutustaso, koulutuspolitiikka yl. 180
Koulutustausta yl. 180
Koulutustausta, koulutuspolitiikka yl. 180
Koulutusvienti, kansainvälinen liikkuvuus yl. 180
Kulttuuriosaaminen, koulutuspolitiikka yl. 180
Laitokset, oppilaitokset yl. 180
Lukukausimaksut yl. 180
Miesvaltaisuus, koulutuspolitiikka yl. 180
Monialaisuus, koulutuspolitiikka yl. 180
Naisvaltaisuus, koulutuspolitiikka yl. 180
Näyttötutkintomestarit, opetusala yl. 180
Opettajainkoulutus yl. 180
Opettajakoulutus yl. 180
Opettajankoulutus yl. 180
Opettajat, opettajanvalmistus yl. 180
Opetusala yl. 180
Opetushallinto yl. 180
Opetusharjoittelu yl. 180
Opetusoppaat, opetusala yl. 180
Opetustavoitteet yl. 180
Opetustoimi yl. 180
Opinnot yl. 180
Opinnot, opiskelu yl. 180
Opintoapurahat yl. (ks. myös aloittain) 180
Opintoapurahat, opiskelu yl. (ks. myös aloittain) 180
Opintojaksot, opiskelu, yl. 180
Opintojaksot, oppilaitokset yl. 180
Opintojen keskeyttäminen yl. 180
Opintojen keskeyttäminen, koulutuspolitiikka yl. 180
Opintojen kesto yl. 180
Opintojen kesto, koulutuspolitiikka yl. 180
Opintojen rahoitus yl. (ks. myös aloittain) 180
Opintolainat yl. 180
Opintomaksut, oppilaitokset yl. 180
Opintomenestys yl. 180
Opintomenestys, opiskelu yl. 180
Opinto-oppaat yl. (ks. myös aloittain) 180
Opintoraha yl. 180
Opintosuoritukset yl. 180
Opintosuoritukset, opiskelu yl. 180
Opintosuunnat yl. (ks. myös aloittain) 180
Opintosuunnat, opiskelu yl. 180
Opintotoimistot, oppilaitokset yl. 180
Opintotuki yl. 180
Opiskelijajärjestöt yl. 180
Opiskelijajärjestöt, opiskelu yl. 180
Opiskelijaliikkeet yl. 180
Opiskelijaliikkeet, opiskelu yl. 180
Opiskelijaravintolat, oppilaitokset yl. 180
Opiskelijat yl. (ks. myös aloittain) 180
Opiskelijat, opiskelu yl. 180
Opiskelijavaihto yl. 180
Opiskelijavaihto, opiskelu yl. 180
Opiskelijavalinnat yl. 180
Opiskelu yl. 180
Opiskelu ulkomailla yl. 180

Viittaukset: 1 - 100 / 179

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]