Luokkahaku 100+

100 FILOSOFIA
101 Teoria. Tutkimusmenetelmät
102 Oppikirjat. Johdatukset filosofiaan
103 Sanakirjat. Hakuteokset
104 Esseet
105 Kausijulkaisut
106 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
107 Opinnot
108 Filosofian historia
108.1 Itämainen filosofia
108.2 Vanhan ajan filosofia
108.3 Keskiajan filosofia
108.4 Renessanssin ja uuden ajan filosofia
108.5 Uusimman ajan filosofia
108.6 Nykyajan filosofia
108.9 Suomi
110 METAFYSIIKKA
120 PSYKOLOGIA
121 Psyyken rakenne ja toiminnot
121.1 Ajattelu. Älykkyys. Mielikuvitus
121.2 Tunne- ja tahtotoiminnot
121.4 Oppimisen psykologia
121.5 Havaintopsykologia
121.9 Tiedostamaton sielunelämä
121.91 Uni
121.92 Alitajunta
121.93 Hypnoosi. Suggestio
122 Kokeellinen psykologia. Psykometriikka
123 Psykologian suunnat
123.3 Behaviorismi
123.5 Syvyyspsykologia
124 Perinnöllisyyspsykologia
125 Typologia. Karakterologia
126 Differentiaalipsykologia. Persoonallisuuden psykologia
126.1 Ilmaisupsykologia
127 Lapsuuden ja nuoruuden psykologia
128 Muita psykologian aloja
128.2 Uskonto- ja maailmankatsomuspsykologia
128.3 Sosiaalipsykologia. Kulttuuripsykologia
128.32 Ihmissuhteiden psykologia
128.4 Kehityspsykologia. Eri ikäkausien psykologia
128.5 Naisen ja miehen psykologia
128.7 Fysiologinen psykologia
129 Sovellettu psykologia
130 LOGIIKKA
131 Lauselogiikka. Lausekalkyyli
135 Logistiikka. Looginen kalkyyli
140 TIETOTEORIA. TIETO-OPPI
148 Tietoteorian historia ja suunnat
150 TIEDEOPPI
151 Tieteenfilosofia. Metodologia
151.1 Tieteenfilosofia
151.2 Metodologia
152 Tiedepolitiikka. Tieteen sosiologia
159 Tieteenhistoria. Oppihistoria
160 ETIIKKA. ESTETIIKKA
162 Etiikka. Moraalifilosofia
166 Yleinen estetiikka
170 ELÄMÄNFILOSOFIA. KULTTUURIFILOSOFIA
171 Mietelausekokoelmat. Sitaattikokoelmat
172 Elämänfilosofia
175 Kulttuurifilosofia
180 KASVATUS. OPETUS. KASVATUSTIEDE
180.1 Kasvatusfilosofia. Kasvatustavoitteet
180.2 Kasvatuspsykologia
181 Käytännön kasvatus
181.2 Kokeellinen kasvatus
181.4 Kasvatusneuvonta. Kasvatusneuvolat
181.6 Perhe- ja kotikasvatus
181.7 Koulukasvatus. Koulupsykologia
181.8 Erityislahjakkaiden opetus
181.9 Erityisopetus. Erityiskasvatus. Erityiskoulut
181.91 Luku-, kirjoitus- ja puhehäiriöiset
181.92 Kuulovammaiset
181.93 Näkövammaiset
181.94 Liikuntavammaiset
181.95 Kehitysvammaiset
182 Opetusoppi
182.1 Filosofian ja psykologian opetusoppi
182.2 Uskonnon opetusoppi
182.3 Yhteiskuntatieteiden opetusoppi
182.4 Maantieteen ja kansatieteen opetusoppi
182.5 Matematiikan ja luonnontieteiden opetusoppi
182.6 Sovellettujen tieteiden opetusoppi
182.7 Taideaineiden opetusoppi
182.78 Musiikin opetusoppi
182.79 Liikunnan ja urheilun opetusoppi
182.8 Kirjallisuuden ja kielten opetusoppi
182.9 Historian opetusoppi
183 Koululaitos
183.1 Historialliset koulumuodot
183.2 Esikoulut
183.4 Peruskoulut
183.5 Lukiot
183.6 Keskiasteen koulutus
183.7 Seminaarit
183.8 Erikoiskoulut. Kokeilukoulut
183.9 Muiden maiden koululaitokset
184 Yliopistot ja korkeakoulut
184.1 Turun akatemia
184.2 Helsingin yliopisto
184.3 Turun yliopisto
184.4 Åbo akademi
184.5 Jyväskylän yliopisto
184.6 Oulun yliopisto
184.7 Tampereen yliopisto
184.8 Muut yliopistot ja korkeakoulut
184.81 Teknilliset korkeakoulut
184.82 Kauppakorkeakoulut
184.9 Muiden maiden yliopistot ja korkeakoulut
185 Aikuiskoulutus. Vapaa sivistystyö
185.1 Kansalais-, kansan- ja työväenopistot. Kansankorkeakoulut
185.4 Opintokerhotoiminta
185.7 Muut yleisen sivistystyön muodot
185.8 Nuorisotyö
187 Ammatinvalinta
188 Itsekasvatus. Itseopiskelu
188.1 Elämänohjeet
188.4 Itseopiskelu. Opiskelutekniikka
189 Kasvatuksen ja kasvatustieteen historia
190 RAJATIETO
191 Parapsykologia
192 Okkultismi. Spiritismi. Henkimaailma
192.1 Astrologia. Horoskoopit
192.2 Unikirjat
193 Kuolemakokemukset

110 METAFYSIIKKA

Metafyysisen filosofian yleisteokset. Metafysiikan suunnat
Monismi. Dualismi. Pluralismi. Idealismi. Spiritualismi. Materialismi
Ateismi, deismi, panteismi ja mystiikka metafyysisen filosofian kysymyksinä
Ontologia. Teleologia. Kosmologia
Olemassaolo, tarkoitus, päämäärä, luominen, kehitys ja maailmankaikkeus metafyysisen filosofian kysymyksinä
Tässä myös metafyysinen luonnonfilosofia
Metafyysinen antropologia
Ihminen, sielu, henki, kohtalo ja tahdonvapaus metafyysisen filosofian kysymyksinä
Elämän ja kuoleman, kuolemanjälkeisen elämän ja jälleensyntymisen metafysiikka
YKL : 11,  11.1,  11.2,  11.3,  11.4,  11.5,  11.9

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aika, metafysiikka 110
Aine, metafysiikka 110
Ateismi, metafysiikka 110
Avaruus, metafysiikka 110
Deismi, metafysiikka 110
Determinismi, metafysiikka 110
Dualismi, metafysiikka 110
Eetteri, metafysiikka 110
Eksistenssi, ontologia 110
Elämä, metafysiikka 110
Elämän tarkoitus, metafysiikka 110
Elämäntarkoitus, metafysiikka 110
Emergentti materialismi 110
Essentia, metafysiikka 110
Filosofia, luonnonfilosofia 110
Filosofia, metafysiikka 110
Filosofia, ontologia 110
Filosofinen antropologia, metafyysinen antropologia 110
Henki, metafyysinen filosofia 110
Hiljaisuus, metafysiikka 110
Hyvyys, metafyysinen filosofia 110
Hyvä ja paha, metafyysinen filosofia 110
Idealismi, metafysiikka 110
Ihminen, metafysiikka 110
Ihmiset, metafysiikka 110
Ihmiskuva, metafyysinen filosofia 110
Ilmiöt, metafysiikka 110
Immanenssi, metafyysinen filosofia 110
Itsetajunta, metafyysinen filosofia 110
Itsetietoisuus, filosofia 110
Jumala, metafysiikka 110
Jumalakäsitykset, metafysiikka 110
Jumaluus, metafysiikka 110
Kaaos, metafysiikka 110
Kadotus, metafyysinen filosofia 110
Kaitselmus, metafyysinen filosofia 110
Kehittyminen, metafyysinen filosofia 110
Kehitys, metafyysinen filosofia 110
Kohtalo, metafysiikka 110
Kosmologia, metafysiikka 110
Kreationismi, metafyysinen filosofia 110
Kuolema, metafyysinen filosofia 110
Kuolevaisuus, metafysiikka 110
Logos, metafyysinen filosofia 110
Luominen, metafyysinen filosofia 110
Luonnonfilosofia, metafyysinen filosofia 110
Luonto, metafyysinen filosofia 110
Maailmankaikkeus, metafyysinen filosofia 110
Maailmankatsomus, metafyysinen filosofia 110
Maailmanloppu, metafyysinen filosofia 110
Materia, metafysiikka 110
Materiaalisuus, metafysiikka 110
Materialismi, metafyysinen filosofia yl. 110
Metafysiikka 110
Monismi, metafysiikka 110
Mystiikka, metafysiikka 110
Olemassaolo, metafysikka 110
Oleminen, metafysiikka 110
Olemus, metafysiikka 110
Oleva, metafysiikka 110
Oliot, metafysiikka 110
Ontologia 110
Paha, metafyysinen filosofia 110
Pahuus, metafyysinen filosofia 110
Pneumatologia, sielu, metafysiikka 110
Prosessifilosofia 110
Päämäärähakuisuus, metafyysinen filosofia 110
Ruumis, metafyysinen filosofia 110
Sattuma, metafysiikka 110
Sielu, metafysiikka 110
Sielun kuolemattomuus, metafysiikka 110
Spiritualismi, metafysiikka 110
Substanssi, metafysiikka 110
Tahdonvapaus, metafysiikka 110
Tahto, metafysiikka 110
Tarkoitus, metafyysinen filosofia 110
Tarkoitusperäisyys, metafyysinen filosofia 110
Teismi, metafyysinen filosofia 110
Teleologia, metafyysinen filosofia 110
Temporaalisuus, metafysiikka 110
Teodikea, metafysiikka 110
Teoreettinen filosofia, metafyysinen filosofia 110
Tietoisuus, metafysiikka 110
Todellisuus, metafyysinen filosofia 110
Toivo, metafyysinen filosofia 110
Totuus, metafyysinen filosofia 110
Transsendenssi, metafyysinen filosofia 110
Tyhjyys, metafysiikka 110
Universumi, metafyysinen filosofia 110
Vapaa tahto, metafyysinen filosofia 110
Vitalismi, metafyysinen filosofia 110
Voluntarismi 110
Välttämättömyys, metafyysinen filosofia 110
Älykäs suunnittelu, metafyysinen filosofia 110
Äärettömyys, metafyysinen filosofia 110
Aikakäsitykset, metafysiikka 110+