Luokkahaku 100+

100 FILOSOFIA
101 Teoria. Tutkimusmenetelmät
102 Oppikirjat. Johdatukset filosofiaan
103 Sanakirjat. Hakuteokset
104 Esseet
105 Kausijulkaisut
106 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
107 Opinnot
108 Filosofian historia
108.1 Itämainen filosofia
108.2 Vanhan ajan filosofia
108.3 Keskiajan filosofia
108.4 Renessanssin ja uuden ajan filosofia
108.5 Uusimman ajan filosofia
108.6 Nykyajan filosofia
108.9 Suomi
110 METAFYSIIKKA
120 PSYKOLOGIA
121 Psyyken rakenne ja toiminnot
121.1 Ajattelu. Älykkyys. Mielikuvitus
121.2 Tunne- ja tahtotoiminnot
121.4 Oppimisen psykologia
121.5 Havaintopsykologia
121.9 Tiedostamaton sielunelämä
121.91 Uni
121.92 Alitajunta
121.93 Hypnoosi. Suggestio
122 Kokeellinen psykologia. Psykometriikka
123 Psykologian suunnat
123.3 Behaviorismi
123.5 Syvyyspsykologia
124 Perinnöllisyyspsykologia
125 Typologia. Karakterologia
126 Differentiaalipsykologia. Persoonallisuuden psykologia
126.1 Ilmaisupsykologia
127 Lapsuuden ja nuoruuden psykologia
128 Muita psykologian aloja
128.2 Uskonto- ja maailmankatsomuspsykologia
128.3 Sosiaalipsykologia. Kulttuuripsykologia
128.32 Ihmissuhteiden psykologia
128.4 Kehityspsykologia. Eri ikäkausien psykologia
128.5 Naisen ja miehen psykologia
128.7 Fysiologinen psykologia
129 Sovellettu psykologia
130 LOGIIKKA
131 Lauselogiikka. Lausekalkyyli
135 Logistiikka. Looginen kalkyyli
140 TIETOTEORIA. TIETO-OPPI
148 Tietoteorian historia ja suunnat
150 TIEDEOPPI
151 Tieteenfilosofia. Metodologia
151.1 Tieteenfilosofia
151.2 Metodologia
152 Tiedepolitiikka. Tieteen sosiologia
159 Tieteenhistoria. Oppihistoria
160 ETIIKKA. ESTETIIKKA
162 Etiikka. Moraalifilosofia
166 Yleinen estetiikka
170 ELÄMÄNFILOSOFIA. KULTTUURIFILOSOFIA
171 Mietelausekokoelmat. Sitaattikokoelmat
172 Elämänfilosofia
175 Kulttuurifilosofia
180 KASVATUS. OPETUS. KASVATUSTIEDE
180.1 Kasvatusfilosofia. Kasvatustavoitteet
180.2 Kasvatuspsykologia
181 Käytännön kasvatus
181.2 Kokeellinen kasvatus
181.4 Kasvatusneuvonta. Kasvatusneuvolat
181.6 Perhe- ja kotikasvatus
181.7 Koulukasvatus. Koulupsykologia
181.8 Erityislahjakkaiden opetus
181.9 Erityisopetus. Erityiskasvatus. Erityiskoulut
181.91 Luku-, kirjoitus- ja puhehäiriöiset
181.92 Kuulovammaiset
181.93 Näkövammaiset
181.94 Liikuntavammaiset
181.95 Kehitysvammaiset
182 Opetusoppi
182.1 Filosofian ja psykologian opetusoppi
182.2 Uskonnon opetusoppi
182.3 Yhteiskuntatieteiden opetusoppi
182.4 Maantieteen ja kansatieteen opetusoppi
182.5 Matematiikan ja luonnontieteiden opetusoppi
182.6 Sovellettujen tieteiden opetusoppi
182.7 Taideaineiden opetusoppi
182.78 Musiikin opetusoppi
182.79 Liikunnan ja urheilun opetusoppi
182.8 Kirjallisuuden ja kielten opetusoppi
182.9 Historian opetusoppi
183 Koululaitos
183.1 Historialliset koulumuodot
183.2 Esikoulut
183.4 Peruskoulut
183.5 Lukiot
183.6 Keskiasteen koulutus
183.7 Seminaarit
183.8 Erikoiskoulut. Kokeilukoulut
183.9 Muiden maiden koululaitokset
184 Yliopistot ja korkeakoulut
184.1 Turun akatemia
184.2 Helsingin yliopisto
184.3 Turun yliopisto
184.4 Åbo akademi
184.5 Jyväskylän yliopisto
184.6 Oulun yliopisto
184.7 Tampereen yliopisto
184.8 Muut yliopistot ja korkeakoulut
184.81 Teknilliset korkeakoulut
184.82 Kauppakorkeakoulut
184.9 Muiden maiden yliopistot ja korkeakoulut
185 Aikuiskoulutus. Vapaa sivistystyö
185.1 Kansalais-, kansan- ja työväenopistot. Kansankorkeakoulut
185.4 Opintokerhotoiminta
185.7 Muut yleisen sivistystyön muodot
185.8 Nuorisotyö
187 Ammatinvalinta
188 Itsekasvatus. Itseopiskelu
188.1 Elämänohjeet
188.4 Itseopiskelu. Opiskelutekniikka
189 Kasvatuksen ja kasvatustieteen historia
190 RAJATIETO
191 Parapsykologia
192 Okkultismi. Spiritismi. Henkimaailma
192.1 Astrologia. Horoskoopit
192.2 Unikirjat
193 Kuolemakokemukset

121.4 Oppimisen psykologia

Oppiminen ja muisti psykologisina ilmiöinä
Tiedostava, assosiatiivinen ja sosiaalinen oppiminen
Ehdollistaminen. Palkkion ja rangaistuksen vaikutus oppimiseen
Tarkkaavaisuus ja keskittymiskyky oppimisen kannalta
Muistitekniikka. Oppimis- ja muistitestit
Kielellinen kehitys. Motorinen kehitys
Puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen psykologia
Liikkumaan oppimisen psykologia
Jos teoksessa on sekä oppimisen psykologiaa että kasvatuspsykologiaa, on etusija luokalla 180.2
YKL : 14.12

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Ajatuskartat 121.4
Déjà vu -ilmiö, muisti, psykologia 121.4
Ehdollistuminen, psykologia 121.4
e-learning, oppimisen psykologia 121.4
Elinikäinen oppiminen, oppimisen psykologia 121.4
e-oppiminen, oppimisen psykologia 121.4
Erehdys, oppimisen psykologia 121.4
Informaali oppiminen, oppimisen psykologia 121.4
Jatkuva oppiminen, oppimisen psykologia 121.4
Kehittävä arviointi, oppimisen psykolgia 121.4
Keskittymiskyky yl. 121.4
Keskittymiskyky, oppimisen psykologia 121.4
Kielellinen kehitys, oppimisen psykologia 121.4
Kielelliset häiriöt, oppimisen psykologia 121.4
Kielen omaksuminen, oppimisen psykologia 121.4
Kielen oppiminen, oppimisen psykologia 121.4
Kielenoppiminen, oppimisen psykologia 121.4
Kielihäiriöt, oppimisen psykologia 121.4
Kielipsykologia, oppimisen psykologia 121.4
Kirjoittamaan oppiminen, oppimisen psykologia yl. 121.4
Kirjoittaminen, oppimisen psykologia yl. 121.4
Kokemukset, oppimisen psykologia 121.4
Kokemusoppiminen, oppimisen psykologia 121.4
Kollaboratiivinen oppiminen, oppimisen psykologia 121.4
Kooperatiivinen oppiminen, oppimisen psykologia 121.4
Kouluvaikeudet, oppimisen psykologia 121.4
Käsitekartat 121.4
Käsitteenmuodostus, psykologia 121.4
Learning by doing, oppimisen psykologia 121.4
Liikkumaan oppiminen, oppimisen psykologia 121.4
Lukemaan oppiminen yl. 121.4
Lukemaan oppiminen, oppimisen psykologia 121.4
Lukeminen, lukemaan oppiminen 121.4
Lukutaito, lukemaan oppiminen 121.4
Lyhytkestomuisti 121.4
Mallioppiminen, oppimisen psykologia 121.4
Mielikuvakartat 121.4
Miellekartat 121.4
Mind maps 121.4
Mnemotekniikka 121.4
Motivointi, oppimisen psykologia 121.4
Motoriikka, oppimisen psykologia 121.4
Motorinen kehitys, oppimisen psykologia 121.4
Muisteleminen, psykologia 121.4
Muistelu, psykologia 121.4
Muistelukerronta, psykologia 121.4
Muisti, psykologia 121.4
Muistitekniikat 121.4
Muistitestit 121.4
Muistot, muisti, psykologia 121.4
Näkömuisti, psykologia 121.4
OLO, oppimisen psykologia 121.4
Omaksuminen, oppimisen psykologia 121.4
Ongelmakeskeinen oppiminen, oppimisen psykologia 121.4
Ongelmalähtöinen oppiminen, oppimisen psykologia 121.4
Ongelmaperusteinen oppiminen, oppimisen psykologia 121.4
Opiskelumotivaatio, oppimisen psykologia 121.4
Oppimaan oppiminen, oppimisen psykologia 121.4
Oppiminen, oppimisen psykologia 121.4
Oppimiskokemukset 121.4
Oppimiskyky, oppimisen psykologia 121.4
Oppimiskäsitykset, oppimisen psykologia 121.4
Oppimisprosessi 121.4
Oppimispsykologia 121.4
Oppimispäiväkirjat yl. 121.4
Oppimistyylit 121.4
Oppimisvaikeudet, oppimisen psykologia 121.4
Oppimisvalmiudet, oppimispsykologia yl. 121.4
Oppimisympäristö, oppimispsykologia 121.4
Palkitseminen, oppimispsykologia 121.4
PBL, oppimisen psykologia 121.4
Pitkäkestomuisti 121.4
Problem-based learning, oppimisen psykologia 121.4
Projektioppiminen, oppimisen psykologia 121.4
Psykologia, oppimisen psykolgia 121.4
Puhe, puhumaan oppiminen 121.4
Puheen kehitys, oppimisen psykologia 121.4
Puhumaan oppiminen yl. 121.4
Puhumaan oppiminen, oppimisen psykologia 121.4
Puhuminen, puhumaan oppiminen 121.4
Refleksit, oppimisen psykologia 121.4
Reflektiivisyys, oppimisen psykologia 121.4
Samaistuminen, oppimisen psykologia 121.4
Sensomotorinen kehitys, oppimisen psykologia 121.4
Siirtovaikutus, oppimispsykologia 121.4
Suggestopedia, oppimisen psykologia 121.4
Säilömuisti 121.4
Tarkkaavaisuus, oppimisen psykologia 121.4
Tavoiteoppiminen, oppimisen psykologia 121.4
Tekemällä oppiminen , oppimisen psykologia 121.4
Tekstinymmärtäminen, oppimisen psykologia 121.4
Tiedostava oppiminen, oppimisen psykologia 121.4
Tietokoneavusteinen oppiminen, oppimispsykologia 121.4
Tunnekasvatus, oppimisen psykologia 121.4
Tutkiva oppiminen, oppimisen psykologia 121.4
Työmuisti, psykologia 121.4
Unohtaminen, oppimisen psykologia 121.4
Valmiudet, oppimispsykologia yl. 121.4
Verkko-oppiminen, oppimisen psykologia 121.4
Vertaisoppiminen, oppimisen psykologia 121.4

Viittaukset: 1 - 100 / 148

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]