Luokkahaku 100+

100 FILOSOFIA
101 Teoria. Tutkimusmenetelmät
102 Oppikirjat. Johdatukset filosofiaan
103 Sanakirjat. Hakuteokset
104 Esseet
105 Kausijulkaisut
106 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
107 Opinnot
108 Filosofian historia
108.1 Itämainen filosofia
108.2 Vanhan ajan filosofia
108.3 Keskiajan filosofia
108.4 Renessanssin ja uuden ajan filosofia
108.5 Uusimman ajan filosofia
108.6 Nykyajan filosofia
108.9 Suomi
110 METAFYSIIKKA
120 PSYKOLOGIA
121 Psyyken rakenne ja toiminnot
121.1 Ajattelu. Älykkyys. Mielikuvitus
121.2 Tunne- ja tahtotoiminnot
121.4 Oppimisen psykologia
121.5 Havaintopsykologia
121.9 Tiedostamaton sielunelämä
121.91 Uni
121.92 Alitajunta
121.93 Hypnoosi. Suggestio
122 Kokeellinen psykologia. Psykometriikka
123 Psykologian suunnat
123.3 Behaviorismi
123.5 Syvyyspsykologia
124 Perinnöllisyyspsykologia
125 Typologia. Karakterologia
126 Differentiaalipsykologia. Persoonallisuuden psykologia
126.1 Ilmaisupsykologia
127 Lapsuuden ja nuoruuden psykologia
128 Muita psykologian aloja
128.2 Uskonto- ja maailmankatsomuspsykologia
128.3 Sosiaalipsykologia. Kulttuuripsykologia
128.32 Ihmissuhteiden psykologia
128.4 Kehityspsykologia. Eri ikäkausien psykologia
128.5 Naisen ja miehen psykologia
128.7 Fysiologinen psykologia
129 Sovellettu psykologia
130 LOGIIKKA
131 Lauselogiikka. Lausekalkyyli
135 Logistiikka. Looginen kalkyyli
140 TIETOTEORIA. TIETO-OPPI
148 Tietoteorian historia ja suunnat
150 TIEDEOPPI
151 Tieteenfilosofia. Metodologia
151.1 Tieteenfilosofia
151.2 Metodologia
152 Tiedepolitiikka. Tieteen sosiologia
159 Tieteenhistoria. Oppihistoria
160 ETIIKKA. ESTETIIKKA
162 Etiikka. Moraalifilosofia
166 Yleinen estetiikka
170 ELÄMÄNFILOSOFIA. KULTTUURIFILOSOFIA
171 Mietelausekokoelmat. Sitaattikokoelmat
172 Elämänfilosofia
175 Kulttuurifilosofia
180 KASVATUS. OPETUS. KASVATUSTIEDE
180.1 Kasvatusfilosofia. Kasvatustavoitteet
180.2 Kasvatuspsykologia
181 Käytännön kasvatus
181.2 Kokeellinen kasvatus
181.4 Kasvatusneuvonta. Kasvatusneuvolat
181.6 Perhe- ja kotikasvatus
181.7 Koulukasvatus. Koulupsykologia
181.8 Erityislahjakkaiden opetus
181.9 Erityisopetus. Erityiskasvatus. Erityiskoulut
181.91 Luku-, kirjoitus- ja puhehäiriöiset
181.92 Kuulovammaiset
181.93 Näkövammaiset
181.94 Liikuntavammaiset
181.95 Kehitysvammaiset
182 Opetusoppi
182.1 Filosofian ja psykologian opetusoppi
182.2 Uskonnon opetusoppi
182.3 Yhteiskuntatieteiden opetusoppi
182.4 Maantieteen ja kansatieteen opetusoppi
182.5 Matematiikan ja luonnontieteiden opetusoppi
182.6 Sovellettujen tieteiden opetusoppi
182.7 Taideaineiden opetusoppi
182.78 Musiikin opetusoppi
182.79 Liikunnan ja urheilun opetusoppi
182.8 Kirjallisuuden ja kielten opetusoppi
182.9 Historian opetusoppi
183 Koululaitos
183.1 Historialliset koulumuodot
183.2 Esikoulut
183.4 Peruskoulut
183.5 Lukiot
183.6 Keskiasteen koulutus
183.7 Seminaarit
183.8 Erikoiskoulut. Kokeilukoulut
183.9 Muiden maiden koululaitokset
184 Yliopistot ja korkeakoulut
184.1 Turun akatemia
184.2 Helsingin yliopisto
184.3 Turun yliopisto
184.4 Åbo akademi
184.5 Jyväskylän yliopisto
184.6 Oulun yliopisto
184.7 Tampereen yliopisto
184.8 Muut yliopistot ja korkeakoulut
184.81 Teknilliset korkeakoulut
184.82 Kauppakorkeakoulut
184.9 Muiden maiden yliopistot ja korkeakoulut
185 Aikuiskoulutus. Vapaa sivistystyö
185.1 Kansalais-, kansan- ja työväenopistot. Kansankorkeakoulut
185.4 Opintokerhotoiminta
185.7 Muut yleisen sivistystyön muodot
185.8 Nuorisotyö
187 Ammatinvalinta
188 Itsekasvatus. Itseopiskelu
188.1 Elämänohjeet
188.4 Itseopiskelu. Opiskelutekniikka
189 Kasvatuksen ja kasvatustieteen historia
190 RAJATIETO
191 Parapsykologia
192 Okkultismi. Spiritismi. Henkimaailma
192.1 Astrologia. Horoskoopit
192.2 Unikirjat
193 Kuolemakokemukset

180 KASVATUS. OPETUS. KASVATUSTIEDE

Kasvatus, kasvatustiede, kasvatusoppi ja pedagogiikka yleensä
Kasvatus- ja koulutuspolitiikka sekä kasvatus- ja koulutusjärjestelmät yleensä
Opintojen rahoitus ja opintotuki yleensä
Tässä myös opettajanvalmistusta koskevat yleisteokset
Teokset, jotka koskevat sekä koulu-, yliopisto- ja korkeakoululaitosta että aikuiskasvatusta. Jos teos kuitenkin painottuu johonkin näistä aloista, on etusija alan mukaisella luokalla
Erikoisaloihin liittyvä kasvatus luokissa 180.1, 181+ tai alan mukaisessa luokassa
YKL : 38

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aineenopettajat, opettajanvalmistus yl. 180
Ammatillinen opettajankoulutus yl. 180
Auskultointi, opettajat yl. 180
Erikoistumisopinnot yl. 180
Erikoistumisopinnot, opiskelu yl. 180
Henkinen pääoma, kasvatuspolitiikka yl. 180
Henkinen pääoma, opetuspolitiikka yl. 180
Hyväksi lukeminen, opinnot yl. 180
Hyväksilukeminen, opinnot yl. 180
Inhimillinen pääoma, kasvatuspolitiikka yl. 180
Inhimillinen pääoma, opetuspolitiikka yl. 180
Inkluusio, koulutus, koulutuspolitiikka yl. 180
Kansainvälinen liikkuvuus, opiskelu ulkomailla yl. 180
Kansainväliset tutkinnot yl. 180
Kansalaiskasvatus, kasvatuspolitiikka yl. 180
Kasvatus, kasvatustiede yl. 180
Kasvatusala, kasvatustiede yl. 180
Kasvatusjärjestelmät yl. 180
Kasvatusoppi yl. 180
Kasvatuspolitiikka yl. 180
Kasvatustiede yl. 180
Kielikasvatus, kasvatus, opetus, kasvatustiede 180
Kieltenopettajat, opettajanvalmistus yl. 180
Know-how, koulutuspolitiikka yl. 180
Korkotuki, opintolainat yl. 180
Kouluttautuminen, koulutus yl. 180
Kouluttautuminen, koulutuspolitiikka yl. 180
Koulutus yl. 180
Koulutus, koulutuspolitiikka yl. 180
Koulutusalat yl. 180
Koulutusalat, koulutuspolitiikka yl. 180
Koulutusasteet yl. 180
Koulutusjärjestelmät yl. 180
Koulutusjärjestelmät, koulutuspolitiikka yl. 180
Koulutusmahdollisuudet yl. 180
Koulutusmahdollisuudet, koulutuspolitiikka yl. 180
Koulutuspolitiikka yl. 180
Koulutussuunnittelu yl. 180
Koulutussuunnittelu, koulutuspolitiikka yl. 180
Koulutustarjonta yl. 180
Koulutustarjonta, koulutuspolitiikka yl. 180
Koulutustarve yl. 180
Koulutustarve, koulutuspolitiikka yl. 180
Koulutustaso yl. 180
Koulutustaso, koulutuspolitiikka yl. 180
Koulutustausta yl. 180
Koulutustausta, koulutuspolitiikka yl. 180
Koulutusvienti, kansainvälinen liikkuvuus yl. 180
Kulttuuriosaaminen, koulutuspolitiikka yl. 180
Laitokset, oppilaitokset yl. 180
Lukukausimaksut yl. 180
Miesvaltaisuus, koulutuspolitiikka yl. 180
Monialaisuus, koulutuspolitiikka yl. 180
Naisvaltaisuus, koulutuspolitiikka yl. 180
Näyttötutkintomestarit, opetusala yl. 180
Opettajainkoulutus yl. 180
Opettajakoulutus yl. 180
Opettajankoulutus yl. 180
Opettajat, opettajanvalmistus yl. 180
Opetusala yl. 180
Opetushallinto yl. 180
Opetusharjoittelu yl. 180
Opetusoppaat, opetusala yl. 180
Opetustavoitteet yl. 180
Opetustoimi yl. 180
Opinnot yl. 180
Opinnot, opiskelu yl. 180
Opintoapurahat yl. (ks. myös aloittain) 180
Opintoapurahat, opiskelu yl. (ks. myös aloittain) 180
Opintojaksot, opiskelu, yl. 180
Opintojaksot, oppilaitokset yl. 180
Opintojen keskeyttäminen yl. 180
Opintojen keskeyttäminen, koulutuspolitiikka yl. 180
Opintojen kesto yl. 180
Opintojen kesto, koulutuspolitiikka yl. 180
Opintojen rahoitus yl. (ks. myös aloittain) 180
Opintolainat yl. 180
Opintomaksut, oppilaitokset yl. 180
Opintomenestys yl. 180
Opintomenestys, opiskelu yl. 180
Opinto-oppaat yl. (ks. myös aloittain) 180
Opintoraha yl. 180
Opintosuoritukset yl. 180
Opintosuoritukset, opiskelu yl. 180
Opintosuunnat yl. (ks. myös aloittain) 180
Opintosuunnat, opiskelu yl. 180
Opintotoimistot, oppilaitokset yl. 180
Opintotuki yl. 180
Opiskelijajärjestöt yl. 180
Opiskelijajärjestöt, opiskelu yl. 180
Opiskelijaliikkeet yl. 180
Opiskelijaliikkeet, opiskelu yl. 180
Opiskelijaravintolat, oppilaitokset yl. 180
Opiskelijat yl. (ks. myös aloittain) 180
Opiskelijat, opiskelu yl. 180
Opiskelijavaihto yl. 180
Opiskelijavaihto, opiskelu yl. 180
Opiskelijavalinnat yl. 180
Opiskelu yl. 180
Opiskelu ulkomailla yl. 180

Viittaukset: 1 - 100 / 179

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]