Luokkahaku 100+

100 FILOSOFIA
101 Teoria. Tutkimusmenetelmät
102 Oppikirjat. Johdatukset filosofiaan
103 Sanakirjat. Hakuteokset
104 Esseet
105 Kausijulkaisut
106 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
107 Opinnot
108 Filosofian historia
108.1 Itämainen filosofia
108.2 Vanhan ajan filosofia
108.3 Keskiajan filosofia
108.4 Renessanssin ja uuden ajan filosofia
108.5 Uusimman ajan filosofia
108.6 Nykyajan filosofia
108.9 Suomi
110 METAFYSIIKKA
120 PSYKOLOGIA
121 Psyyken rakenne ja toiminnot
121.1 Ajattelu. Älykkyys. Mielikuvitus
121.2 Tunne- ja tahtotoiminnot
121.4 Oppimisen psykologia
121.5 Havaintopsykologia
121.9 Tiedostamaton sielunelämä
121.91 Uni
121.92 Alitajunta
121.93 Hypnoosi. Suggestio
122 Kokeellinen psykologia. Psykometriikka
123 Psykologian suunnat
123.3 Behaviorismi
123.5 Syvyyspsykologia
124 Perinnöllisyyspsykologia
125 Typologia. Karakterologia
126 Differentiaalipsykologia. Persoonallisuuden psykologia
126.1 Ilmaisupsykologia
127 Lapsuuden ja nuoruuden psykologia
128 Muita psykologian aloja
128.2 Uskonto- ja maailmankatsomuspsykologia
128.3 Sosiaalipsykologia. Kulttuuripsykologia
128.32 Ihmissuhteiden psykologia
128.4 Kehityspsykologia. Eri ikäkausien psykologia
128.5 Naisen ja miehen psykologia
128.7 Fysiologinen psykologia
129 Sovellettu psykologia
130 LOGIIKKA
131 Lauselogiikka. Lausekalkyyli
135 Logistiikka. Looginen kalkyyli
140 TIETOTEORIA. TIETO-OPPI
148 Tietoteorian historia ja suunnat
150 TIEDEOPPI
151 Tieteenfilosofia. Metodologia
151.1 Tieteenfilosofia
151.2 Metodologia
152 Tiedepolitiikka. Tieteen sosiologia
159 Tieteenhistoria. Oppihistoria
160 ETIIKKA. ESTETIIKKA
162 Etiikka. Moraalifilosofia
166 Yleinen estetiikka
170 ELÄMÄNFILOSOFIA. KULTTUURIFILOSOFIA
171 Mietelausekokoelmat. Sitaattikokoelmat
172 Elämänfilosofia
175 Kulttuurifilosofia
180 KASVATUS. OPETUS. KASVATUSTIEDE
180.1 Kasvatusfilosofia. Kasvatustavoitteet
180.2 Kasvatuspsykologia
181 Käytännön kasvatus
181.2 Kokeellinen kasvatus
181.4 Kasvatusneuvonta. Kasvatusneuvolat
181.6 Perhe- ja kotikasvatus
181.7 Koulukasvatus. Koulupsykologia
181.8 Erityislahjakkaiden opetus
181.9 Erityisopetus. Erityiskasvatus. Erityiskoulut
181.91 Luku-, kirjoitus- ja puhehäiriöiset
181.92 Kuulovammaiset
181.93 Näkövammaiset
181.94 Liikuntavammaiset
181.95 Kehitysvammaiset
182 Opetusoppi
182.1 Filosofian ja psykologian opetusoppi
182.2 Uskonnon opetusoppi
182.3 Yhteiskuntatieteiden opetusoppi
182.4 Maantieteen ja kansatieteen opetusoppi
182.5 Matematiikan ja luonnontieteiden opetusoppi
182.6 Sovellettujen tieteiden opetusoppi
182.7 Taideaineiden opetusoppi
182.78 Musiikin opetusoppi
182.79 Liikunnan ja urheilun opetusoppi
182.8 Kirjallisuuden ja kielten opetusoppi
182.9 Historian opetusoppi
183 Koululaitos
183.1 Historialliset koulumuodot
183.2 Esikoulut
183.4 Peruskoulut
183.5 Lukiot
183.6 Keskiasteen koulutus
183.7 Seminaarit
183.8 Erikoiskoulut. Kokeilukoulut
183.9 Muiden maiden koululaitokset
184 Yliopistot ja korkeakoulut
184.1 Turun akatemia
184.2 Helsingin yliopisto
184.3 Turun yliopisto
184.4 Åbo akademi
184.5 Jyväskylän yliopisto
184.6 Oulun yliopisto
184.7 Tampereen yliopisto
184.8 Muut yliopistot ja korkeakoulut
184.81 Teknilliset korkeakoulut
184.82 Kauppakorkeakoulut
184.9 Muiden maiden yliopistot ja korkeakoulut
185 Aikuiskoulutus. Vapaa sivistystyö
185.1 Kansalais-, kansan- ja työväenopistot. Kansankorkeakoulut
185.4 Opintokerhotoiminta
185.7 Muut yleisen sivistystyön muodot
185.8 Nuorisotyö
187 Ammatinvalinta
188 Itsekasvatus. Itseopiskelu
188.1 Elämänohjeet
188.4 Itseopiskelu. Opiskelutekniikka
189 Kasvatuksen ja kasvatustieteen historia
190 RAJATIETO
191 Parapsykologia
192 Okkultismi. Spiritismi. Henkimaailma
192.1 Astrologia. Horoskoopit
192.2 Unikirjat
193 Kuolemakokemukset

181.94 Liikuntavammaiset

Liikuntavammaisten erityisopetus. Liikuntavammaisten koulut. Invalidikoulut
YKL : 38.554

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Liikuntaesteiset, opetus ja koulut 181.94
Liikuntarajoitteiset, opetus ja koulut 181.94
Liikuntavammaiset, opetus ja koulut 181.94
Selkäydinvammaiset, opetus 181.94
Tuki- ja liikuntaelinvammaiset, opetus ja koulut 181.94
Aistivammaiset, erityisopetus ja -koulut 181.9+
Erilaiset oppijat, erityisopetus 181.9+
Erityiskasvatus yl. 181.9+
Erityiskasvatus, muut erityisryhmät 181.9+
Erityiskoulut yl. 181.9+
Erityiskoulut, muille erityisryhmille tarkoitetut koulut 181.9+
Erityislapset, erityiskasvatus 181.9+
Erityisluokat 181.9+
Erityisopettajat, erityisopettajan työ 181.9+
Erityisopetus 181.9+
Erityisopetus, muut erityisryhmät 181.9+
Erityispedagogiikka yl. 181.9+
Erityispedagogiikka, muut erityisryhmät 181.9+
Erityisryhmät, erityisopetus 181.9+
Helppolukuiset kirjat, erityisopetus 181.9+
Hyperaktiivisuus, erityiskasvatus 181.9+
Inkluusio, koulutus, erityisopetus yl. 181.9+
Invalidit, erityisopetus 181.9+
Isotekstiset kirjat, erityisopetus 181.9+
Kasvatusneuvonta, vammaiset lapset 181.9+
Kasvatusoppaat, erityiskasvatus 181.9+
Kehityshäiriöt, erityiskasvatus 181.9+
Keskittymiskyky, erityisopetus 181.9+
Konduktiivinen opetus, erityisopetus 181.9+
Koulu, erityisopetus 181.9+
Koulukasvatus, erityiskasvatus 181.9+
Kouluvaikeudet, erityisopetus 181.9+
Kroonikot, erityisopetus 181.9+
Kuurosokeat, erityisopetus 181.9+
Käytännöllinen kasvatus, erityiskasvatus 181.9+
Laitoskasvatus 181.9+
Leikit, erityiskasvatus 181.9+
Leikki, erityiskasvatus 181.9+
Leikkiterapia, erityiskasvatus 181.9+
Liikkumaan oppiminen, vammaiset lapset 181.9+
Lisäopetus, erityisopetus 181.9+
Monivammaiset, vammaisten opetus 181.9+
Motivoiva haastattelu, varhainen puuttuminen 181.9+
Motorinen kehitys, vammaiset lapset 181.9+
Ongelmalapset, erityisopetus 181.9+
Ongelmanuoret, erityisopetus 181.9+
Opetus, erityisopetus 181.9+
Opetustavoitteet, erityisopetus 181.9+
Opetustilanne, erityisopetus 181.9+
Opetustoimi, erityisopetus 181.9+
Opetustyö, erityisopetus 181.9+
Opintomenestys, erityisopetus 181.9+
Opintosuoritukset, erityisopetus 181.9+
Opiskelumotivaatio, erityisopetus 181.9+
Oppimiskyky, erityisopetus 181.9+
Oppimisvaikeudet, erityisopetus 181.9+
Pitkäaikaissairaat, erityisopetus 181.9+
Poikkeava käyttäytyminen, erityiskasvatus 181.9+
Poikkeavuus, erityiskasvatus 181.9+
Psykologiset tekijät, erityiskasvatusoppi 181.9+
Psykososiaaliset tekijät, erityiskasvatusoppi 181.9+
Psyykkiset kehityshäiriöt, erityiskasvatusoppi 181.9+
Sairaalakoulut 181.9+
Selkokieli, erityisopetus 181.9+
Selkokirjat, erityisopetus 181.9+
Selkolehdet, erityisopetus 181.9+
Sopeutumattomuus, erityiskasvatus 181.9+
Suoriutuminen, vammaiskoulutus 181.9+
Terapia, erityiskasvatus 181.9+
Todistukset, koululaitos, opintomenestys, erityisopetus 181.9+
Tukimuodot, erityisopetus 181.9+
Tukiopetus, erityisopetus 181.9+
Vammaiset, erityisopetus 181.9+
Vammaiskoulutus 181.9+
Vammaisuus, vammaiskoulutus 181.9+
Vammautuminen, erityisopetus 181.9+
Varhainen puuttuminen 181.9+
Varhaiskuntoutus, erityisopetus 181.9+
Yliaktiivisuus, erityiskasvatus 181.9+
Ymmärtäminen, erityisopetus 181.9+
Autoritaarisuus, kasvatusoppaat yl. 181+
Identtiset kaksoset, kasvatus yl. 181+
Kaksoset, kasvatus yl. 181+
Yksityisopetus, erityisopetus 181+
Elämänhallinta, opiskelu, koulutus 180 - 185+
Henkilöarviointi, opiskelu yl. 180 - 185+
Heterogeenisuus, opiskelijat, koulutus yl. 180 - 185+
Homogeenisuus, opiskelijat, koulutus yl. 180 - 185+
Itsesäätely, opiskelu yl. 180 - 185+
Kehittäminen, koulutus yl. 180 - 185+
Orientoituminen, opiskelu yl. 180 - 185+
Poistuma, koulutus yl. 180 - 185+
Pyrkimykset, opinnot 180 - 185+
Sitouttaminen, opiskelu 180 - 185+
Sosiaaliset innovaatiot, koulutuspalvelut yl. 180 - 185+
Sukupuolivaikutukset, koulutus 180 - 185+
Suunnistautuminen, opiskelu yl. 180 - 185+
Syrjäytyminen, koulutus 180 - 185+
Tavoiteorientaatio, opiskelu yl. 180 - 185+
Tavoiteorientoituminen, opiskelu yl. 180 - 185+

Viittaukset: 1 - 100 / 106

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]