Luokkahaku 100+

100 FILOSOFIA
101 Teoria. Tutkimusmenetelmät
102 Oppikirjat. Johdatukset filosofiaan
103 Sanakirjat. Hakuteokset
104 Esseet
105 Kausijulkaisut
106 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
107 Opinnot
108 Filosofian historia
108.1 Itämainen filosofia
108.2 Vanhan ajan filosofia
108.3 Keskiajan filosofia
108.4 Renessanssin ja uuden ajan filosofia
108.5 Uusimman ajan filosofia
108.6 Nykyajan filosofia
108.9 Suomi
110 METAFYSIIKKA
120 PSYKOLOGIA
121 Psyyken rakenne ja toiminnot
121.1 Ajattelu. Älykkyys. Mielikuvitus
121.2 Tunne- ja tahtotoiminnot
121.4 Oppimisen psykologia
121.5 Havaintopsykologia
121.9 Tiedostamaton sielunelämä
121.91 Uni
121.92 Alitajunta
121.93 Hypnoosi. Suggestio
122 Kokeellinen psykologia. Psykometriikka
123 Psykologian suunnat
123.3 Behaviorismi
123.5 Syvyyspsykologia
124 Perinnöllisyyspsykologia
125 Typologia. Karakterologia
126 Differentiaalipsykologia. Persoonallisuuden psykologia
126.1 Ilmaisupsykologia
127 Lapsuuden ja nuoruuden psykologia
128 Muita psykologian aloja
128.2 Uskonto- ja maailmankatsomuspsykologia
128.3 Sosiaalipsykologia. Kulttuuripsykologia
128.32 Ihmissuhteiden psykologia
128.4 Kehityspsykologia. Eri ikäkausien psykologia
128.5 Naisen ja miehen psykologia
128.7 Fysiologinen psykologia
129 Sovellettu psykologia
130 LOGIIKKA
131 Lauselogiikka. Lausekalkyyli
135 Logistiikka. Looginen kalkyyli
140 TIETOTEORIA. TIETO-OPPI
148 Tietoteorian historia ja suunnat
150 TIEDEOPPI
151 Tieteenfilosofia. Metodologia
151.1 Tieteenfilosofia
151.2 Metodologia
152 Tiedepolitiikka. Tieteen sosiologia
159 Tieteenhistoria. Oppihistoria
160 ETIIKKA. ESTETIIKKA
162 Etiikka. Moraalifilosofia
166 Yleinen estetiikka
170 ELÄMÄNFILOSOFIA. KULTTUURIFILOSOFIA
171 Mietelausekokoelmat. Sitaattikokoelmat
172 Elämänfilosofia
175 Kulttuurifilosofia
180 KASVATUS. OPETUS. KASVATUSTIEDE
180.1 Kasvatusfilosofia. Kasvatustavoitteet
180.2 Kasvatuspsykologia
181 Käytännön kasvatus
181.2 Kokeellinen kasvatus
181.4 Kasvatusneuvonta. Kasvatusneuvolat
181.6 Perhe- ja kotikasvatus
181.7 Koulukasvatus. Koulupsykologia
181.8 Erityislahjakkaiden opetus
181.9 Erityisopetus. Erityiskasvatus. Erityiskoulut
181.91 Luku-, kirjoitus- ja puhehäiriöiset
181.92 Kuulovammaiset
181.93 Näkövammaiset
181.94 Liikuntavammaiset
181.95 Kehitysvammaiset
182 Opetusoppi
182.1 Filosofian ja psykologian opetusoppi
182.2 Uskonnon opetusoppi
182.3 Yhteiskuntatieteiden opetusoppi
182.4 Maantieteen ja kansatieteen opetusoppi
182.5 Matematiikan ja luonnontieteiden opetusoppi
182.6 Sovellettujen tieteiden opetusoppi
182.7 Taideaineiden opetusoppi
182.78 Musiikin opetusoppi
182.79 Liikunnan ja urheilun opetusoppi
182.8 Kirjallisuuden ja kielten opetusoppi
182.9 Historian opetusoppi
183 Koululaitos
183.1 Historialliset koulumuodot
183.2 Esikoulut
183.4 Peruskoulut
183.5 Lukiot
183.6 Keskiasteen koulutus
183.7 Seminaarit
183.8 Erikoiskoulut. Kokeilukoulut
183.9 Muiden maiden koululaitokset
184 Yliopistot ja korkeakoulut
184.1 Turun akatemia
184.2 Helsingin yliopisto
184.3 Turun yliopisto
184.4 Åbo akademi
184.5 Jyväskylän yliopisto
184.6 Oulun yliopisto
184.7 Tampereen yliopisto
184.8 Muut yliopistot ja korkeakoulut
184.81 Teknilliset korkeakoulut
184.82 Kauppakorkeakoulut
184.9 Muiden maiden yliopistot ja korkeakoulut
185 Aikuiskoulutus. Vapaa sivistystyö
185.1 Kansalais-, kansan- ja työväenopistot. Kansankorkeakoulut
185.4 Opintokerhotoiminta
185.7 Muut yleisen sivistystyön muodot
185.8 Nuorisotyö
187 Ammatinvalinta
188 Itsekasvatus. Itseopiskelu
188.1 Elämänohjeet
188.4 Itseopiskelu. Opiskelutekniikka
189 Kasvatuksen ja kasvatustieteen historia
190 RAJATIETO
191 Parapsykologia
192 Okkultismi. Spiritismi. Henkimaailma
192.1 Astrologia. Horoskoopit
192.2 Unikirjat
193 Kuolemakokemukset

183 Koululaitos

Tässä ja luokissa 183.1-183.8 Suomen koululaitos
Luokissa 183.8-183.9 muiden maiden koululaitokset
Tässä ja alaluokissa koululaitokset, koulut, koulumuodot, koululainsäädäntö, kouluhallinto, kouludemokratia ja koulusuunnittelu
Tässä ja alaluokissa myös koulujen vaihto-oppilastoiminta
Tässä ja alaluokissa myös koululaitosta koskeva kasvatus- ja koulutuspolitiikka sekä opintojen rahoitus ja opintotuki
Tässä ja luokissa 183.4-183.8 Suomessa upiskelevalle ulkomaalaiselle kouluopiskelijalle tarkoitetut oppaat
Koulujen matrikkelit 183.03-183.903
Koululaitoksen ja koulujen historia 183.09-183.909
YKL : 38.5

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Koulutus, koululaitos yl. 183
Koulutusalat, koululaitos yl. 183
Koulutusmahdollisuudet, koululaitos yl. 183
Koulutustarjonta, koululaitos yl. 183
Opiskelupaikat, koululaitos yl. 183
Aineenopettajat, koululaitos 183+
Ainevalinnat 183+
Ammattiaineet, koululaitos 183+
Apurahat, koululaitos 183+
Arvosanat, koululaitos 183+
CLIL-opetus, koululaitos 183+
Erikoistumisopinnot, kouluopinnot yl. 183+
Etäopetus, koululaitos 183+
Harjoittelukoulut 183+
Henkilökohtainen opetussuunnitelma, koululaitos 183+
Henkilökohtainen opinto-ohjelma, koululaitos 183+
Henkilökohtainen opintosuunnitelma, koululaitos 183+
Henkilökohtainen opiskeluohjelma, koululaitos 183+
Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, koululaitos 183+
Henkinen pääoma, koululaitos 183+
HOSP, koululaitos 183+
Hyväksi lukeminen, koululaitos 183+
Hyväksilukeminen, koululaitos 183+
Informaatiolukutaito, koululaitos 183+
Inhimillinen pääoma, koululaitos 183+
Inkluusio, koulutus, koululaitos yl. 183+
Kaksikieliset koulut 183+
Kansanopetus 183+
Kielivalinnat 183+
Kieltenopettajat, koululaitos 183+
Koulu yl. 183+
Koulu, koululaitos 183+
Koulu, koulut 183+
Kouludemokratia 183+
Kouluhallinto 183+
Koulukokeilu yl. 183+
Koululainsäädäntö 183+
Koululaiset yl. 183+
Koululaitos 183+
Koululautakunnat 183+
Koululiikunta, koululaitos 183+
Koulumenestys 183+
Koulumuodot 183+
Kouluneuvostot 183+
Koulunkäynti, koululaitos 183+
Koulunuudistus 183+
Koulupiirit 183+
Koulupolitiikka 183+
Koulusaavutukset 183+
Koulusuunnittelu yl. 183+
Koulut yl. 183+
Koulutoimi yl. 183+
Koulutusjärjestelmät, koululaitos 183+
Koulutuspolitiikka, koululaitos 183+
Koulutussuunnittelu, koululaitos 183+
Koulutyö, koululaitos yl. 183+
Koulu-uudistus 183+
Kouluvalinnat, ainevalinnat 183+
Käänteinen opetus, koululaitos 183+
Laitokset, koulut 183+
Lapsikeskeisyys, koululaitos 183+
Leirikoulu, peruskoulu 183+
Lisäopetus, koululaitos 183+
Lukujärjestykset, koululaitos yl. 183+
Lukukaudet, koululaitos yl. 183+
Lukukausimaksut, koululaitos yl. 183+
Lukuvuosi, koululaitos yl. 183+
Luokanvalvojat, koululaitos 183+
Luokattomuus, koululaitos 183+
Luontokoulut, koululaitos 183+
Luonto-opetus, koululaitos 183+
Monimuoto-opetus, koululaitos 183+
Normaalikoulut 183+
Normaalilyseot 183+
Omaksuminen, koululaitos 183+
Opettajat, koululaitos 183+
Opetusala, koululaitos 183+
Opetushallinto, kouluhallinto yl. 183+
Opetusharjoittelu, kouluhallinto yl. 183+
Opetuskeskustelu, koululaitos 183+
Opetustavoitteet, koululaitos yl. 183+
Opetustoimi, koululaitos yl. 183+
Opinnot, kouluopinnot yl. 183+
Opinnäytetyöt, koululaitos yl. 183+
Opinnäytteet, koululaitos yl. 183+
Opintojen keskeyttäminen, koululaitos yl. 183+
Opintojen kesto, koululaitos yl. 183+
Opintomenestys, koululaitos yl. 183+
Opinto-ohjelmat, koululaitos 183+
Opinto-oppaat, koululaitos yl. 183+
Opintosuoritukset, koululaitos yl. 183+
Opintosuunnat, koululaitos yl. 183+
Opiskelijajärjestöt, koulut yl. 183+
Opiskelijaliikkeet, koulut yl. 183+
Opiskelijaliikunta, koululaitos 183+
Opiskelijat, koululaitos yl. 183+
Opiskelijavaihto, koululaitos yl. 183+
Opiskelijavalinnat, koululaitos yl. 183+
Opiskelu, koululaitos yl. 183+
Opiskelumotivaatio, koululaitos yl. 183+

Viittaukset: 1 - 100 / 190

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]