151.2 Metodologia

Tieteellisen tutkimuksen menetelmät yleensä
Tieteellisen tutkimuksen tai tutkielman laadinta yleensä
Yleiset tutkielman laadintaoppaat
Ongelmanasettelu, aksioomat, hypoteesit, mallit ja lait tieteellisessä tutkimuksessa
Tässä myös humanististen tieteiden yleinen metodologia
Erikoisalojen metodologia alan mukaisessa luokassa
YKL : 16.7,  38.3

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Abduktiivinen päättely, tieteen metodit yl. 151.2
Abstraktit, tutkielman laadinta yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Aineistolähtöinen teoria, tieteen metodit yl. 151.2
Aineistot, tutkimusmenetelmät yl. 151.2
Aistihavainnot, tieteen metodit yl. 151.2
Aksiomaattinen menetelmä, tieteen metodit yl. 151.2
Aksioomat, tieteen metodologia yl. 151.2
Altmetriikka, tiede yl. 151.2
Analyysi, tieteen metodit yl. 151.2
Analyysimenetelmät, tieteen metodit yl. 151.2
Argumentaatioteoria, tieteen metodit yl. 151.2
Argumentointi, tieteen metodit yl. 151.2
Arviointitutkimus, tieteen metodit yl. 151.2
Autentikointi yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Bibliometria, tiede yl. 151.2
Bibliometriikka, tiede yl. 151.2
Case-tutkimus, tieteen metodit yl. 151.2
Deskriptio, metodit yl. 151.2
Diskurssianalyysi, tieteen metodit yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Diskurssintutkimus, tieteen metodit yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Eläinkokeet, tieteen metodit yl. 151.2
Empiirinen tutkimus, tieteen metodit yl. 151.2
Epävarmuus, tieteen metodit yl. 151.2
Evaluaatiotutkimus, tieteen metodit yl. 151.2
Falsifiointi, tiede yl. 151.2
Fokusryhmähaastattelut, tieteen metodit 151.2
Gradut, tutkielman laadinnan oppaat yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Grounded theory, tieteen metodit yl. 151.2
Haastattelumenetelmät , tieteen metodit yl. 151.2
Haastattelututkimus, tieteen metodit yl. 151.2
Harrastajatutkijat, metodologia 151.2
Havainnointi, tieteen metodit yl. 151.2
Havainnot, tieteen metodit yl. 151.2
Humanistiset tieteet, tutkimusmenetelmät yl. 151.2
Hypoteesit, tieteen metodit yl. 151.2
Ihmistieteet, tutkimusmenetelmät yl. 151.2
Julkaisun laadinnan oppaat yl. 151.2
Juurisyyanalyysi, tieteen metodit yl. 151.2
Kaaosteoria, tieteen metodit yl. 151.2
Katastrofiteoria, tieteen metodit yl. 151.2
Kausaalisuus, tieteen metodit yl. 151.2
Kausaliteetti, tieteen metodit yl. 151.2
Kenttätutkimus, tieteen metodit yl. 151.2
Kenttätyö, tieteellinen tutkimus yl. 151.2
Keskustelu, tutkimus yl. 151.2
Keskusteluanalyysi, tieteen metodit yl. 151.2
Keskustelunanalyysi, tieteen metodit yl. 151.2
Keskusteluntutkimus, tieteen metodit yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Kirjallisuusviitteet, bibliometriikka yl. 151.2
Kirjallisuusviitteet, tutkielman laadinta yl. 151.2
Koe-eläinmallit, tieteen metodit yl. 151.2
Koehenkilöt yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Koehenkilöt, tieteen metodit yl. 151.2
Koetoiminta, tiede yl. 151.2
Kokeellinen tutkimus yl. 151.2
Kokeelliset menetelmät yl. 151.2
Kokeet, tieteen metodit yl. 151.2
Kompleksisuus, tieteen metodit yl. 151.2
Korvaavat menetelmät yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Koulukunnat, tieteen metodit yl. 151.2
Kriittisyys, tieteen metodit yl. 151.2
Kvalitatiivinen tutkimus, tieteen metodit yl. 151.2
Kvantitatiivinen tutkimus, tieteen metodit yl. 151.2
Kyseenalaistaminen, tieteen metodit yl. 151.2
Kyselytutkimus, tieteen metodit yl. 151.2
Kysymykset, kyselytutkimus yl. 151.2
Käyttäjätutkimus yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Käytäntö yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Laadullinen tutkimus, tieteen metodit yl. 151.2
Laboratoriokokeet, tieteen metodit yl. 151.2
Laboratoriot, tieteen metodit yl. 151.2
Laboratoriotekniikka, tieteen metodit yl. 151.2
Laboratoriotutkimus, tieteen metodit yl. 151.2
Laboratoriotyöt, tieteen metodit yl. 151.2
Laboratoriovälineet, tieteen metodit yl. 151.2
Laudaturtyöt, tutkielman laadinnan oppaat yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Lisensiaatintyöt, tutkielman laadinta yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Lomaketutkimus, tiede yl. 151.2
Luotettavuus, tieteen metodit, yl. 151.2
Lähdeaineisto, tieteellinen tutkimus yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Lähdejulkaisut, tieteellinen tutkimus yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Lähdekritiikki, tieteellinen tutkimus yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Lähteet, tieteellinen tutkimus yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Menetelmät yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Metodit yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Metodologia yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Mikrodata, tutkimusaineisto yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Mittausvirheet, tieteen metodit yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Monimutkaisuus, tieteen metodit yl. 151.2
Monitahoarviointi yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Määrällinen tutkimus, tieteen metodit yl. 151.2
Neksusanalyysi, tieteen metodit yl. 151.2
Ongelmanratkaisu, tiede yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Ongelmat, ongelmanratkaisu, tiede yl. (ks. myös aloittain) 151.2
Operaatioanalyysi, tieteen metodit yl. 151.2
Opinnäytetyöt, tutkimuksen laatiminen yl. 151.2
Opinnäytteet, tutkimuksen laatiminen yl. 151.2
Oppiriidat, tieteen metodit yl. 151.2
Osallistava tutkimus, tieteen metodit yl. 151.2
Osallistuva havainnointi, tieteen metodit yl. 151.2

Viittaukset: 1 - 100 / 209

[|<] [<] 1 2 3 [>] [>|]