Luokkahaku 270 - 379+

270 KIRKKOHISTORIA
271 Vanha aika
272 Keskiaika
273 Uusi aika
274 Uusin aika. Nykyaika
279 Eri maiden kirkkohistoria
279.1 Suomi
279.2 Pohjoismaat
279.21 Ruotsi
279.3 Muu Eurooppa
279.31 Saksa
280 EI-KRISTILLISET USKONNOT JA MYTOLOGIAT
281 Itä-Aasian uskonnot ja mytologiat
282 Intian uskonnot ja mytologiat
283 Buddhalaisuus ja sen mytologia
284 Muinais-Egyptin ja Etu-Aasian uskonnot ja mytologiat
285 Antiikin Kreikan ja Rooman uskonnot ja mytologiat
286 Persian uskonnot ja mytologiat
287 Islam ja sen mytologia
288 Juutalaisten uskonto ja sen mytologia
289 Muut uskonnot ja mytologiat
289.1 Afrikan alkuperäiskansojen uskonnot
289.2 Amerikan alkuperäiskansojen uskonnot ja mytologiat
289.3 Australian ja Oseanian alkuperäiskansojen uskonnot ja mytologiat
289.8 Muinaissuomalaiset ja suomalais-ugrilaiset uskonnot ja mytologiat
289.9 Muinaisgermaaniset, -balttilaiset, -slaavilaiset ja -kelttiläiset uskonnot ja mytologiat
289.91 Muinaispohjoismaiset uskonnot ja mytologiat
300 YHTEISKUNTATIETEET
301 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät
302 Oppikirjat. Oppaat. Harjoituskirjat. Tehtäväkokoelmat
303 Sanakirjat. Hakuteokset
304 Esseet
305 Kausijulkaisut
306 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
307 Opinnot
308 Kokoomateokset
308.1 Standardit
308.3 Tilastot. Taulukot
308.4 Kartat
308.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
309 Yhteiskuntatieteiden historia
310 TILASTOTIEDE
311 Teoria. Tutkimusmenetelmät. Tilastomatematiikka
312 Väestötilasto. Sosiaalitilasto
312.1 Väestötiede. Väestöpolitiikka
314 Kansainväliset yleiset tilastot
315 Suomen yleiset tilastot
316 Muiden maiden yleiset tilastot
320 VALTIO-OPPI. POLITIIKKA
321 Valtiofilosofia. Valtiomuodot
323 Ihmisoikeudet. Kansalaisen asema yhteiskunnassa
323.1 Rotujen asema. Rotusyrjintä
323.2 Juutalaisten asema. Antisemitismi
323.3 Poliittiset ja aatteelliset vähemmistöt
323.9 Orjuus
324 Sisäpolitiikka. Puolueet
324.1 Suomi
325 Kansainvälinen politiikka
325.1 Suomen ulkopolitiikka
326 Kansainvälinen yhteistyö
326.2 Euroopan maiden yhteistyö. Euroopan Unioni
326.3 Muiden maanosien valtioiden keskinäinen yhteistyö
326.4 Yhdistyneet Kansakunnat
326.5 Rauhankysymys. Rauhantutkimus
327 Suomen valtiojärjestelmä
327.1 Suomen valtiopäiväasiakirjat
328 Muiden maiden valtiojärjestelmät
330 OIKEUSTIEDE
330.1 Oikeusfilosofia
330.12 Oikeussosiologia. Oikeuspolitiikka. Oikeuspsykologia
330.2 Asiakirjakaavat ja -ohjeet. Oikeusoppaat
332 Julkisoikeus
332.1 Valtiosääntöoikeus
332.2 Hallinto-oikeus
332.21 Asemakaava- ja rakentamislainsäädäntö
332.22 Sosiaalioikeus
332.23 Vero-oikeus
332.4 Rikosoikeus
332.5 Prosessioikeus. Oikeushallinto
332.9 Vankeinhoito. Vankilat
333 Siviili- ja kauppaoikeus. Sopimusoikeus
333.1 Esine- ja velvoiteoikeus. Immateriaalioikeudet. Huoneen- ja maanvuokralainsäädäntö
333.2 Perhe- ja holhousoikeus
333.3 Perintö- ja testamenttioikeus
333.4 Kauppaoikeus. Yhtiölainsäädäntö. Pankki- ja vakuutuslainsäädäntö
334 Ympäristöoikeus. Talousoikeus
334.2 Merioikeus
334.3 Maaoikeus
334.4 Vesioikeus
334.5 Maa- ja metsätalouslainsäädäntö
334.7 Työoikeus
336 Kansainvälinen oikeus
337 Suomen ja Euroopan Unionin laki- ja asetuskokoelmat
338 Muiden maiden lait
339 Oikeushistoria
340 HALLINTO
342 Jätehuolto. Ympäristönhuolto. Yhdyskuntatekniikka
343 Palo- ja pelastustoimi
344 Poliisitoimi. Meri-, raja- ja rannikkovartiolaitos
345 Suomen kunnallishallinto. Kuntien yhteistoiminta
345.11 Helsinki. Pääkaupunkiseutu
346 Suomen maakuntahallinto
347 Suomen valtionhallinto
347.1 Komiteat. Komiteanmietinnöt
348 Muiden maiden kunnallis-, läänin- ja valtionhallinto
350 SOSIOLOGIA
351 Yhteiskuntafilosofia
352 Yhteiskunnan rakenne
352.1 Alueellinen sosiologia. Maassamuutto
353 Organisaatioiden ja laitosten sosiologia
353.1 Työn sosiologia
357 Elämäntapojen sosiologia. Kulttuurisosiologia
357.1 Osakulttuurien sosiologia
358 Perhesosiologia
359 Kriminologia. Kriminaalisosiologia
360 TALOUSTIEDE. KANSANTALOUSTIEDE
361 Pääoma. Työ. Luonnonvarat
362 Raha. Valuutta. Pankit. Pörssit
363 Valtiontalous. Finanssioppi
363.1 Valtionverotus. Veropolitiikka
363.2 Tullilaitos
364 Osuustoiminta
365 Kiinteistöt. Tontit
366 Talousjärjestelmät
367 Kansainväliset taloudelliset suhteet. Maailmantalous
367.1 Suomen ulkomaankauppa
367.2 Maailmankauppa. Kansainväliset talousjärjestöt
367.3 Monikansalliset yritykset
367.9 Kehitysmaiden taloudelliset olot
368 Talouspolitiikka. Talouselämä
368.1 Tuotanto. Tuottavuus
368.2 Hinnat. Hintapolitiikka
368.3 Elintaso. Kulutus
368.4 Talouselämän kehitysilmiöt
369 Talousmaantiede. Taloushistoria
370 YHTEISKUNTAPOLITIIKKA
370.1 Aluepolitiikka. Ympäristöpolitiikka
370.2 Yhteiskunnallinen futurologia
371 Sosiaalipolitiikka
371.1 Työ sosiaalipoliittisena kysymyksenä
371.11 Työolot
371.12 Työsuojelu
371.13 Työllisyys. Työttömyys. Työvoimapalvelu
371.2 Maapolitiikka
371.4 Asuntopolitiikka
371.5 Perhepolitiikka. Lapsipolitiikka. Nuorisopolitiikka
371.51 Lastenneuvolat. Äitiysneuvolat
371.52 Päivähoito
371.6 Terveyspolitiikka
371.7 Päihdepolitiikka. Päihdehuolto
371.71 Alkoholipolitiikka
371.72 Huumausainepolitiikka
371.8 Kriminaalipolitiikka
371.9 Siirtolaisuus
372 Vakuutustoimi
372.1 Sosiaalivakuutus
373 Sosiaalipalvelut. Vanhusten huolto. Vammaisten huolto
374 Yhteiskunnalliset aatesuunnat. Poliittiset ideologiat
374.1 Sosialismi. Kommunismi
374.2 Konservatismi
374.3 Liberalismi
374.8 Fasismi
374.9 Muut aatesuunnat
375 Naisen ja miehen asema yhteiskunnassa
377 Järjestötoiminta. Kokoustekniikka
377.1 Työväenliike
377.2 Työmarkkinajärjestöt
377.4 Yksityinen avustus- ja huoltotyö
377.7 Nuorisoseuratoiminta
377.8 Partioliike
379 Käytös- ja tapatieto
379.1 Juhlien järjestäminen

270 KIRKKOHISTORIA

Tässä ja alaluokissa kristinuskon yleinen historia sekä useampaa kuin yhtä kirkkokuntaa koskeva kirkkohistoria
Tässä ja alaluokissa myös evankelis-luterilaisten kirkkojen kirkkohistoria sekä evankelis-luterilaisia herätysliikkeitä koskevat teokset
Jos kirkkohistoriallinen teos sopii sekä erikoisalan, kirkkokunnan, maan että aikakauden mukaiseen luokkaan, on etusija järjestyksessä erikoisalan, kirkkokunnan, maan ja aikakauden mukaisella luokalla
Jos teoksessa on sekä kirkkohistoriaa että kirkkoarkkitehtuuria, on etusija luokilla 270-279+
YKL : 28.09

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Kristinusko, historia yl. 270
Anakoreetit, kirkkohistoria yl. 270 - 279+
Erakot, kirkkohistoria yl. 270 - 279+
Eremiitit, kirkkohistoria yl. 270 - 279+
Esireformatoriset liikkeet, uskonpuhdistuksen historia 270 - 279+
Hagiografia, kirkkohistoria yl. 270 - 279+
Harhaoppisuus, kirkkohistoria yl. 270 - 279+
Hengellinen herätys, herätysliikkeet, ev.-lut. 270 - 279+
Herätys, herätysliikkeet, ev.-lut. 270 - 279+
Herätysliikkeet, ev.-lut. 270 - 279+
Hurmoksellisuus, herätysliikkeet, ev.-lut. 270 - 279+
Hussilaiset, uskonpuhdistuksen historia 270 - 279+
Ikonoklasmi, kirkkohistoria yl. 270 - 279+
Jeesus-liike 270 - 279+
Karismaattiset liikkeet 270 - 279+
Kirkkohistoria yl. 270 - 279+
Kirkkohistoria, ev.-lut. kirkko 270 - 279+
Kristinusko, kirkkohistoria yl. 270 - 279+
Kuvainpalvonta, kirkkohistoria yl. 270 - 279+
Kuvainraasto, kirkkohistoria yl. 270 - 279+
Luostarilaitos, kirkkohistoria yl. 270 - 279+
Luostarit, kirkkohistoria yl. 270 - 279+
Marttyyrit, kirkkohistoria yl. 270 - 279+
Munkkijärjestöt, kirkkohistoria yl. 270 - 279+
Mystikot, kirkkohistoria yl. 270 - 279+
Nauruherätys 270 - 279+
Nunnajärjestöt, kirkkohistoria yl. 270 - 279+
Patriarkat, kirkkohistoria yl. 270 - 279+
Pietismi 270 - 279+
Protestanttiset herätysliikkeet, ev.-lut. herätysliikkeet 270 - 279+
Protestanttiset lahkot, ev.-lut. herätysliikkeet 270 - 279+
Pyhiinvaellukset, kirkkohistoria yl. 270 - 279+
Pyhiinvaeltajat, kirkkohistoria yl. 270 - 279+
Pyhimykset, kirkkohistoria yl. 270 - 279+
Pyhät henkilöt, kirkkohistoria yl. 270 - 279+
Pyhät paikat, kirkkohistoria yl. 270 - 279+
Toronton herätys 270 - 279+
Tuomiokirkot, kirkkohistoria 270 - 279+
Uskonlahkot, herätysliikkeet, ev.-lut. 270 - 279+
Uskonnollinen syrjintä, kirkkohistoria yl. 270 - 279+
Uskonnolliset liikkeet, herätysliikkeet, ev.-lut. 270 - 279+
Uskonnolliset rakennukset, kirkkohistoria yl. 270 - 279+
Uskonnolliset yhteisöt, herätysliikkeet, ev.-lut. 270 - 279+
Uskontohistoria, kirkkohistoria yl. 270 - 279+
Uskontohistoria, kristinuskon historia yl. 270 - 279+
Uskonvainot, kirkkohistoria yl. 270 - 279+
Uudestikastajat, herätysliikkeet, ev.-lut. 270 - 279+
Uudestikastajat, kirkkohistoria yl. 270 - 279+
Veljeskunnat, kirkkohistoria yl. 270 - 279+
Kastajaliikkeet, herätysliikkeet, ev.-lut. 270 - 379+
Kastajaliikkeet, kirkkohistoria yl. 270 - 379+
Eettinen kasvatus, kristillinen kasvatus, muut kristilliset yhteisöt 260 - 369
Maailmanuskonnot, kristinusko 210 - 279+
Uskonnot, kristinusko 210 - 279+
Uskonto, kristinusko 210 - 279+
Uskontokunnat, kristinusko 210 - 279+