Luokkahaku 300+

300 YHTEISKUNTATIETEET
301 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät
302 Oppikirjat. Oppaat. Harjoituskirjat. Tehtäväkokoelmat
303 Sanakirjat. Hakuteokset
304 Esseet
305 Kausijulkaisut
306 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
307 Opinnot
308 Kokoomateokset
308.1 Standardit
308.3 Tilastot. Taulukot
308.4 Kartat
308.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
309 Yhteiskuntatieteiden historia
310 TILASTOTIEDE
311 Teoria. Tutkimusmenetelmät. Tilastomatematiikka
312 Väestötilasto. Sosiaalitilasto
312.1 Väestötiede. Väestöpolitiikka
314 Kansainväliset yleiset tilastot
315 Suomen yleiset tilastot
316 Muiden maiden yleiset tilastot
320 VALTIO-OPPI. POLITIIKKA
321 Valtiofilosofia. Valtiomuodot
323 Ihmisoikeudet. Kansalaisen asema yhteiskunnassa
323.1 Rotujen asema. Rotusyrjintä
323.2 Juutalaisten asema. Antisemitismi
323.3 Poliittiset ja aatteelliset vähemmistöt
323.9 Orjuus
324 Sisäpolitiikka. Puolueet
324.1 Suomi
325 Kansainvälinen politiikka
325.1 Suomen ulkopolitiikka
326 Kansainvälinen yhteistyö
326.2 Euroopan maiden yhteistyö. Euroopan Unioni
326.3 Muiden maanosien valtioiden keskinäinen yhteistyö
326.4 Yhdistyneet Kansakunnat
326.5 Rauhankysymys. Rauhantutkimus
327 Suomen valtiojärjestelmä
327.1 Suomen valtiopäiväasiakirjat
328 Muiden maiden valtiojärjestelmät
330 OIKEUSTIEDE
330.1 Oikeusfilosofia
330.12 Oikeussosiologia. Oikeuspolitiikka. Oikeuspsykologia
330.2 Asiakirjakaavat ja -ohjeet. Oikeusoppaat
332 Julkisoikeus
332.1 Valtiosääntöoikeus
332.2 Hallinto-oikeus
332.21 Asemakaava- ja rakentamislainsäädäntö
332.22 Sosiaalioikeus
332.23 Vero-oikeus
332.4 Rikosoikeus
332.5 Prosessioikeus. Oikeushallinto
332.9 Vankeinhoito. Vankilat
333 Siviili- ja kauppaoikeus. Sopimusoikeus
333.1 Esine- ja velvoiteoikeus. Immateriaalioikeudet. Huoneen- ja maanvuokralainsäädäntö
333.2 Perhe- ja holhousoikeus
333.3 Perintö- ja testamenttioikeus
333.4 Kauppaoikeus. Yhtiölainsäädäntö. Pankki- ja vakuutuslainsäädäntö
334 Ympäristöoikeus. Talousoikeus
334.2 Merioikeus
334.3 Maaoikeus
334.4 Vesioikeus
334.5 Maa- ja metsätalouslainsäädäntö
334.7 Työoikeus
336 Kansainvälinen oikeus
337 Suomen ja Euroopan Unionin laki- ja asetuskokoelmat
338 Muiden maiden lait
339 Oikeushistoria
340 HALLINTO
342 Jätehuolto. Ympäristönhuolto. Yhdyskuntatekniikka
343 Palo- ja pelastustoimi
344 Poliisitoimi. Meri-, raja- ja rannikkovartiolaitos
345 Suomen kunnallishallinto. Kuntien yhteistoiminta
345.11 Helsinki. Pääkaupunkiseutu
346 Suomen maakuntahallinto
347 Suomen valtionhallinto
347.1 Komiteat. Komiteanmietinnöt
348 Muiden maiden kunnallis-, läänin- ja valtionhallinto
350 SOSIOLOGIA
351 Yhteiskuntafilosofia
352 Yhteiskunnan rakenne
352.1 Alueellinen sosiologia. Maassamuutto
353 Organisaatioiden ja laitosten sosiologia
353.1 Työn sosiologia
357 Elämäntapojen sosiologia. Kulttuurisosiologia
357.1 Osakulttuurien sosiologia
358 Perhesosiologia
359 Kriminologia. Kriminaalisosiologia
360 TALOUSTIEDE. KANSANTALOUSTIEDE
361 Pääoma. Työ. Luonnonvarat
362 Raha. Valuutta. Pankit. Pörssit
363 Valtiontalous. Finanssioppi
363.1 Valtionverotus. Veropolitiikka
363.2 Tullilaitos
364 Osuustoiminta
365 Kiinteistöt. Tontit
366 Talousjärjestelmät
367 Kansainväliset taloudelliset suhteet. Maailmantalous
367.1 Suomen ulkomaankauppa
367.2 Maailmankauppa. Kansainväliset talousjärjestöt
367.3 Monikansalliset yritykset
367.9 Kehitysmaiden taloudelliset olot
368 Talouspolitiikka. Talouselämä
368.1 Tuotanto. Tuottavuus
368.2 Hinnat. Hintapolitiikka
368.3 Elintaso. Kulutus
368.4 Talouselämän kehitysilmiöt
369 Talousmaantiede. Taloushistoria
370 YHTEISKUNTAPOLITIIKKA
370.1 Aluepolitiikka. Ympäristöpolitiikka
370.2 Yhteiskunnallinen futurologia
371 Sosiaalipolitiikka
371.1 Työ sosiaalipoliittisena kysymyksenä
371.11 Työolot
371.12 Työsuojelu
371.13 Työllisyys. Työttömyys. Työvoimapalvelu
371.2 Maapolitiikka
371.4 Asuntopolitiikka
371.5 Perhepolitiikka. Lapsipolitiikka. Nuorisopolitiikka
371.51 Lastenneuvolat. Äitiysneuvolat
371.52 Päivähoito
371.6 Terveyspolitiikka
371.7 Päihdepolitiikka. Päihdehuolto
371.71 Alkoholipolitiikka
371.72 Huumausainepolitiikka
371.8 Kriminaalipolitiikka
371.9 Siirtolaisuus
372 Vakuutustoimi
372.1 Sosiaalivakuutus
373 Sosiaalipalvelut. Vanhusten huolto. Vammaisten huolto
374 Yhteiskunnalliset aatesuunnat. Poliittiset ideologiat
374.1 Sosialismi. Kommunismi
374.2 Konservatismi
374.3 Liberalismi
374.8 Fasismi
374.9 Muut aatesuunnat
375 Naisen ja miehen asema yhteiskunnassa
377 Järjestötoiminta. Kokoustekniikka
377.1 Työväenliike
377.2 Työmarkkinajärjestöt
377.4 Yksityinen avustus- ja huoltotyö
377.7 Nuorisoseuratoiminta
377.8 Partioliike
379 Käytös- ja tapatieto
379.1 Juhlien järjestäminen
380 LIIKENNE. JOUKKOVIESTINTÄ
384 Joukkoviestintä
384.1 Posti
384.4 Radio- ja televisiotoiminta
384.41 Radiotoiminta
384.42 Televisiotoiminta
384.7 Lehdistöoppi
385 Maaliikenne
386 Vesi- ja ilmaliikenne
386.1 Vesiliikenne
386.2 Ilmaliikenne. Ilmailu
387 Paikallisliikenne
387.11 Helsinki. Pääkaupunkiseutu
390 MAANPUOLUSTUS
391 Asevarustelu. Asekauppa
392 Sotataito. Strategia. Taktiikka
393 Aseteknologia
394 Sotien yhteiskunnalliset vaikutukset
395 Väestönsuojelu
397 Suomen puolustusvoimat
398 Muiden maiden puolustusvoimat
399 Sotahistoria
399.1 Suomi

312 Väestötilasto. Sosiaalitilasto

Yleiset väestö-, väestönmuutos- ja väestönlaskentatilastot
Tässä myös tilastot, jotka koskevat väestön jakoa taloudellis-sosiaalisten tai kulttuuriominaisuuksien mukaan
YKL : 31.508

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Ammatillinen jakautuminen, väestötilastot 312
Ammatinharjoittajat, väestötilastot 312
Ammatissa toimimaton väestö, väestötilastot 312
Ammatissa toimiva väestö, väestötilastot 312
Ammattirakenne, väestötilastot 312
Asuntokunnat, väestötilastot 312
Avioituvuus, väestötilastot 312
Elinaika, väestötilastot 312
Elinajanodote, väestötilastot 312
Elinikä, väestötilastot 312
Elämänaika, väestötilastot 312
Etniset suhteet, väestötilastot 312
Ihmiset, väestötilastot 312
Ikäluokat, väestötilastot 312
Ikärakenne, väestötilastot 312
Ikäryhmät, väestötilastot 312
Kantaväestö, väestötilastot 312
Kaupunkiväestö, väestötilastot 312
Kotitaloudet, väestötilastot 312
Kotitausta, väestötilastot 312
Kuolemansyyt, väestötilastot 312
Kuolevuus, väestötilastot 312
Kuolinsyyt, väestötilastot 312
Kuolleisuus, väestötilastot 312
Lapsikuolleisuus, väestötilastot 312
Liikakansoitus, väestötilastot 312
Lisääntyminen, väestötilastot 312
Maahanmuutto, väestötilastot 312
Maalaiset, väestötilastot 312
Maallemuuttajat, väestötilastot 312
Maallemuutto, väestötilastot 312
Maaltamuuttajat, väestötilastot 312
Maaltamuutto, väestötilastot 312
Maaltapako, väestötilastot 312
Maaseutuväestö, väestötilastot 312
Maassamuutto, väestötilastot 312
Maassamuuttotilastot 312
Maastamuuttotilastot 312
Miesvaltaisuus, väestötiede 312
Muuttoliike, väestötilastot 312
Naisvaltaisuus, väestötiede 312
Perheet, väestötilastot 312
Perhesuhteet, väestötilastot 312
Populaatiot, väestötilastot 312
Ruokakunnat, väestötilastot 312
Siirtolaisuus, väestötilastot 312
Sisäinen muuttoliike, väestötilastot 312
Sosioekonominen asema, väestötilastot 312
Sosioekonomiset tekijät, väestötilastot yl. 312
Sukupolvet, väestötilastot 312
Sukupuolijakauma, väestötilastot 312
Sukupuolirakenne, väestötilastot 312
Suuret ikäluokat, väestötilastot 312
Syntyvyys, väestötilastot 312
Taaperoikäiset, väestötilastot yl. 312
Taaperot, väestötilastot yl. 312
Tilastot, väestötilastot 312
Työikäiset, väestötilastot 312
Työväestö, väestötilastot 312
Uudelleenavioituminen, väestötilastot 312
Väestö- ja työpaikkasuunnittelu, väestösuunnittelu 312
Väestö, väestötilastot 312
Väestölaskenta, väestönlaskentatilastot 312
Väestömuutokset, tilastot 312
Väestönlaskenta, väestönlaskentatilastot 312
Väestönmuutokset, tilastot 312
Väestöongelmat, väestötilastot 312
Väestörakenne, väestötilastot 312
Väestöryhmät, väestötilastot 312
Väestötilastot 312
Väkiluku, väestötilastot 312
X-sukupolvi, väestötilastot 312
Yhden vanhemman perheet, väestötilastot 312
Yksityistaloudet, väestötilastot 312
Ylikansoitus, väestötilastot 312
Y-sukupolvi, väestötilastot 312
Äitiyskuolevuus, väestötilastot 312
Äitiyskuolleisuus, väestötilastot 312
Asukasluku 312+
Asukastiheys 312+
Globaaliset ongelmat, väestönkasvu 312+
Heterogeenisuus, väestö yl. 312+
Homogeenisuus, väestö yl. 312+
Maailmanlaajuiset ongelmat, väestönkasvu 312+
Työajanodote, väestötilastot 312+
Väestötietojärjestelmät 312+
z-sukupolvi, väestötilastot 312+
Mittausvirheet, yleiset tilastot (ks. myös aloittain) 312 - 316
Tilastointi, yleiset tilastot (ks. myös aloittain) 312 - 316
Tilastolliset mallit, yleiset tilastot yl. (ks. myös aloittain) 312 - 316
Tilastotiede, yleiset tilastot (ks. myös aloittain) 312 - 316
Kattavuus, tilastotiede 310 - 316
Pieneneminen, tilastotiede yl. (ks. myös aloittain) 310 - 316
Suureneminen, tilastotiede yl. (ks. myös aloittain) 310 - 316
Kastajaliikkeet, herätysliikkeet, ev.-lut. 270 - 379+
Kastajaliikkeet, kirkkohistoria yl. 270 - 379+
Eettinen kasvatus, kristillinen kasvatus, muut kristilliset yhteisöt 260 - 369