Luokkahaku 300+

300 YHTEISKUNTATIETEET
301 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät
302 Oppikirjat. Oppaat. Harjoituskirjat. Tehtäväkokoelmat
303 Sanakirjat. Hakuteokset
304 Esseet
305 Kausijulkaisut
306 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
307 Opinnot
308 Kokoomateokset
308.1 Standardit
308.3 Tilastot. Taulukot
308.4 Kartat
308.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
309 Yhteiskuntatieteiden historia
310 TILASTOTIEDE
311 Teoria. Tutkimusmenetelmät. Tilastomatematiikka
312 Väestötilasto. Sosiaalitilasto
312.1 Väestötiede. Väestöpolitiikka
314 Kansainväliset yleiset tilastot
315 Suomen yleiset tilastot
316 Muiden maiden yleiset tilastot
320 VALTIO-OPPI. POLITIIKKA
321 Valtiofilosofia. Valtiomuodot
323 Ihmisoikeudet. Kansalaisen asema yhteiskunnassa
323.1 Rotujen asema. Rotusyrjintä
323.2 Juutalaisten asema. Antisemitismi
323.3 Poliittiset ja aatteelliset vähemmistöt
323.9 Orjuus
324 Sisäpolitiikka. Puolueet
324.1 Suomi
325 Kansainvälinen politiikka
325.1 Suomen ulkopolitiikka
326 Kansainvälinen yhteistyö
326.2 Euroopan maiden yhteistyö. Euroopan Unioni
326.3 Muiden maanosien valtioiden keskinäinen yhteistyö
326.4 Yhdistyneet Kansakunnat
326.5 Rauhankysymys. Rauhantutkimus
327 Suomen valtiojärjestelmä
327.1 Suomen valtiopäiväasiakirjat
328 Muiden maiden valtiojärjestelmät
330 OIKEUSTIEDE
330.1 Oikeusfilosofia
330.12 Oikeussosiologia. Oikeuspolitiikka. Oikeuspsykologia
330.2 Asiakirjakaavat ja -ohjeet. Oikeusoppaat
332 Julkisoikeus
332.1 Valtiosääntöoikeus
332.2 Hallinto-oikeus
332.21 Asemakaava- ja rakentamislainsäädäntö
332.22 Sosiaalioikeus
332.23 Vero-oikeus
332.4 Rikosoikeus
332.5 Prosessioikeus. Oikeushallinto
332.9 Vankeinhoito. Vankilat
333 Siviili- ja kauppaoikeus. Sopimusoikeus
333.1 Esine- ja velvoiteoikeus. Immateriaalioikeudet. Huoneen- ja maanvuokralainsäädäntö
333.2 Perhe- ja holhousoikeus
333.3 Perintö- ja testamenttioikeus
333.4 Kauppaoikeus. Yhtiölainsäädäntö. Pankki- ja vakuutuslainsäädäntö
334 Ympäristöoikeus. Talousoikeus
334.2 Merioikeus
334.3 Maaoikeus
334.4 Vesioikeus
334.5 Maa- ja metsätalouslainsäädäntö
334.7 Työoikeus
336 Kansainvälinen oikeus
337 Suomen ja Euroopan Unionin laki- ja asetuskokoelmat
338 Muiden maiden lait
339 Oikeushistoria
340 HALLINTO
342 Jätehuolto. Ympäristönhuolto. Yhdyskuntatekniikka
343 Palo- ja pelastustoimi
344 Poliisitoimi. Meri-, raja- ja rannikkovartiolaitos
345 Suomen kunnallishallinto. Kuntien yhteistoiminta
345.11 Helsinki. Pääkaupunkiseutu
346 Suomen maakuntahallinto
347 Suomen valtionhallinto
347.1 Komiteat. Komiteanmietinnöt
348 Muiden maiden kunnallis-, läänin- ja valtionhallinto
350 SOSIOLOGIA
351 Yhteiskuntafilosofia
352 Yhteiskunnan rakenne
352.1 Alueellinen sosiologia. Maassamuutto
353 Organisaatioiden ja laitosten sosiologia
353.1 Työn sosiologia
357 Elämäntapojen sosiologia. Kulttuurisosiologia
357.1 Osakulttuurien sosiologia
358 Perhesosiologia
359 Kriminologia. Kriminaalisosiologia
360 TALOUSTIEDE. KANSANTALOUSTIEDE
361 Pääoma. Työ. Luonnonvarat
362 Raha. Valuutta. Pankit. Pörssit
363 Valtiontalous. Finanssioppi
363.1 Valtionverotus. Veropolitiikka
363.2 Tullilaitos
364 Osuustoiminta
365 Kiinteistöt. Tontit
366 Talousjärjestelmät
367 Kansainväliset taloudelliset suhteet. Maailmantalous
367.1 Suomen ulkomaankauppa
367.2 Maailmankauppa. Kansainväliset talousjärjestöt
367.3 Monikansalliset yritykset
367.9 Kehitysmaiden taloudelliset olot
368 Talouspolitiikka. Talouselämä
368.1 Tuotanto. Tuottavuus
368.2 Hinnat. Hintapolitiikka
368.3 Elintaso. Kulutus
368.4 Talouselämän kehitysilmiöt
369 Talousmaantiede. Taloushistoria
370 YHTEISKUNTAPOLITIIKKA
370.1 Aluepolitiikka. Ympäristöpolitiikka
370.2 Yhteiskunnallinen futurologia
371 Sosiaalipolitiikka
371.1 Työ sosiaalipoliittisena kysymyksenä
371.11 Työolot
371.12 Työsuojelu
371.13 Työllisyys. Työttömyys. Työvoimapalvelu
371.2 Maapolitiikka
371.4 Asuntopolitiikka
371.5 Perhepolitiikka. Lapsipolitiikka. Nuorisopolitiikka
371.51 Lastenneuvolat. Äitiysneuvolat
371.52 Päivähoito
371.6 Terveyspolitiikka
371.7 Päihdepolitiikka. Päihdehuolto
371.71 Alkoholipolitiikka
371.72 Huumausainepolitiikka
371.8 Kriminaalipolitiikka
371.9 Siirtolaisuus
372 Vakuutustoimi
372.1 Sosiaalivakuutus
373 Sosiaalipalvelut. Vanhusten huolto. Vammaisten huolto
374 Yhteiskunnalliset aatesuunnat. Poliittiset ideologiat
374.1 Sosialismi. Kommunismi
374.2 Konservatismi
374.3 Liberalismi
374.8 Fasismi
374.9 Muut aatesuunnat
375 Naisen ja miehen asema yhteiskunnassa
377 Järjestötoiminta. Kokoustekniikka
377.1 Työväenliike
377.2 Työmarkkinajärjestöt
377.4 Yksityinen avustus- ja huoltotyö
377.7 Nuorisoseuratoiminta
377.8 Partioliike
379 Käytös- ja tapatieto
379.1 Juhlien järjestäminen
380 LIIKENNE. JOUKKOVIESTINTÄ
384 Joukkoviestintä
384.1 Posti
384.4 Radio- ja televisiotoiminta
384.41 Radiotoiminta
384.42 Televisiotoiminta
384.7 Lehdistöoppi
385 Maaliikenne
386 Vesi- ja ilmaliikenne
386.1 Vesiliikenne
386.2 Ilmaliikenne. Ilmailu
387 Paikallisliikenne
387.11 Helsinki. Pääkaupunkiseutu
390 MAANPUOLUSTUS
391 Asevarustelu. Asekauppa
392 Sotataito. Strategia. Taktiikka
393 Aseteknologia
394 Sotien yhteiskunnalliset vaikutukset
395 Väestönsuojelu
397 Suomen puolustusvoimat
398 Muiden maiden puolustusvoimat
399 Sotahistoria
399.1 Suomi

321 Valtiofilosofia. Valtiomuodot

Valtiofilosofia ja -teoria. Politiikan filosofia ja teoria
Poliittinen valta. Poliittinen etiikka
Poliittisia ja valtiollisia järjestelmiä koskevat yleisteokset
Valtiomuodot. Hallitusmuodot. Valtioteoriat
Tasavalta. Monarkia. Kansallisvaltio. Liittovaltio. Demokratia. Parlamentarismi. Oikeusvaltio. Yksinvalta. Harvainvalta. Diktatuuri
Vaalit ja vaalijärjestelmät yleensä. Kansanäänestys
YKL : 32.01,  32.1

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aktivismi, poliittinen filosofia yl. 321
Antiutopiat, valtiofilosofia 321
Aristokratia, valtiofilosofia 321
Autonomia, valtiofilosofia 321
Biopolitiikka, poliittinen valta 321
Deliberatiivinen demokratia, valtiofilosofia 321
Demokratia yl. 321
Demokratia, valtiofilosofia 321
Demokratiavaje, demokratia yl. 321
Demokratisoituminen, demokratia yl. 321
Demokratisoituminen, valtiofilosofia 321
Diktaattorit, valtiofilosofia 321
Diktatuuri, valtiofilosofia 321
Doktriinit, poliittinen filosofia yl. 321
Dystopiat, valtiofilosofia 321
Edustuksellinen demokratia, politiikan filosofia 321
Enemmistöperiaate yl. 321
Enemmistöperiaate, politiikan filosofia 321
Ennakkoäänestys, valtiofilosofia yl. 321
Ennakkoäänestäminen, valtiofilosofia yl. 321
Etiikka, politiikan 321
Federalismi 321
Filosofia, valtiofilosofia 321
Hallitusmuodot yl. 321
Harvainvalta yl. 321
Hegemonia, valtiofilosofia 321
Isänmaallisuus, kansallisvaltio 321
Itsehallinto, demokratia yl. 321
Itsemäärääminen, valtiofilosofia 321
Itsemääräämisoikeus, valtiofilosofia 321
Itsevaltiaat, valtiofilosofia yl. 321
Itsevaltius, valtiofilosofia 321
Julkinen keskustelu, politiikan filosofia 321
Kaksikamarijärjestelmä yl. 321
Kaksikamarijärjestelmä, valtiofilosofia yl. 321
Kansalaiskeskustelu, politiikan filosofia 321
Kansallinen identiteetti, kansallisvaltioaate 321
Kansallismielisyys, kansallisvaltioaate yl. 321
Kansallisuusaate, kansallisvaltioaate yl. 321
Kansallisuusliikkeet, kansallisvaltioaate yl. 321
Kansallisuuspolitiikka, valtiofilosofia yl. 321
Kansallisvaltio, valtiofilosofia 321
Kansallisvaltiot, valtiofilosofia 321
Kansandemokratia, valtiomuodot yl. 321
Kansanvalta yl. 321
Kansanäänestykset, valtiofilosofia yl. 321
Kaupunkivaltiot, valtiofilosofia 321
Konsensus, valtiofilosofia yl. 321
Kosmopolitismi, politiikan filosofia 321
Kriittisyys, politiikan filosofia 321
Kyseenalaistaminen, politiikan filosofia 321
Liberaalisuus, politiikan filosofia 321
Liittovaltio, valtiomuodot 321
Läpinäkyvyys, demokratia yl. 321
Manipulaatio, poliittinen etiikka 321
Mekanismit, poliittiset mekanismit yl. 321
Monarkia yl. 321
Monarkia, valtiofilosofia 321
Moniarvoisuus, valtiofilosofia yl. 321
Nationalismi, kansallisvaltioaate yl. 321
Nepotismi, politiikka yl. 321
Nuorisovaalit 321
Oikeudenmukaisuusteoria, politiikan filosofia yl. 321
Oikeusvaltio, valtiofilosofia 321
Oligarkia yl. 321
Oligarkit, oligarkia yl. 321
Parlamentarismi, valtiofilosofia yl. 321
Pluralismi, valtiofilosofia yl. 321
Polemiikki, politiikan filosofia yl. 321
Poliisivaltio yl. 321
Poliittinen etiikka yl. 321
Poliittinen filosofia yl. 321
Poliittinen kontrolli, valtiofilosofia 321
Poliittinen kulttuuri, politiikan etiikka yl. 321
Poliittinen käyttäytyminen, poliittinen etiikka yl. 321
Poliittinen käyttäytyminen, poliittinen valta yl. 321
Poliittinen mainonta, politiikan filosofia yl. 321
Poliittinen osallistuminen, poliittinen etiikka yl. 321
Poliittinen päätöksenteko, poliittinen valta yl. 321
Poliittinen toiminta, poliittinen etiikka yl. 321
Poliittinen valta, valtiofilosofia 321
Poliittiset instituutiot, valtiofilosofia, politiikan teoria yl. 321
Poliittiset järjestelmät, valtiofilosofia, politiikan teoria yl. 321
Poliittisuus yl. (ks. myös aloittain) 321
Poliittisuus, politiikan filosofia 321
Politiikan filosofia yl. 321
Politiikan teoria yl. 321
Politiikka, valtiofilosofia 321
Politisoituminen, politiikan filosofia 321
Populismi, poliittinen etiikka yl. 321
Postiäänestys, valtiofilosofia yl. 321
Postiäänestäminen, valtiofilosofia yl. 321
Presidentti, valtiofilosofia yl. 321
Propaganda, poliittinen etiikka 321
Puoluediktatuuri, valtiofilosofia yl. 321
Puoluesidonnaisuus, politiikan filosofia yl. 321
Separatismi, kansallisvaltion filosofia 321
Sidonnaisuus, politiikan filosofia 321
Sitoutuminen, politiikan filosofia 321
Skandinavismi, valtiofilosofia 321

Viittaukset: 1 - 100 / 163

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]