Luokkahaku 300+

300 YHTEISKUNTATIETEET
301 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät
302 Oppikirjat. Oppaat. Harjoituskirjat. Tehtäväkokoelmat
303 Sanakirjat. Hakuteokset
304 Esseet
305 Kausijulkaisut
306 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
307 Opinnot
308 Kokoomateokset
308.1 Standardit
308.3 Tilastot. Taulukot
308.4 Kartat
308.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
309 Yhteiskuntatieteiden historia
310 TILASTOTIEDE
311 Teoria. Tutkimusmenetelmät. Tilastomatematiikka
312 Väestötilasto. Sosiaalitilasto
312.1 Väestötiede. Väestöpolitiikka
314 Kansainväliset yleiset tilastot
315 Suomen yleiset tilastot
316 Muiden maiden yleiset tilastot
320 VALTIO-OPPI. POLITIIKKA
321 Valtiofilosofia. Valtiomuodot
323 Ihmisoikeudet. Kansalaisen asema yhteiskunnassa
323.1 Rotujen asema. Rotusyrjintä
323.2 Juutalaisten asema. Antisemitismi
323.3 Poliittiset ja aatteelliset vähemmistöt
323.9 Orjuus
324 Sisäpolitiikka. Puolueet
324.1 Suomi
325 Kansainvälinen politiikka
325.1 Suomen ulkopolitiikka
326 Kansainvälinen yhteistyö
326.2 Euroopan maiden yhteistyö. Euroopan Unioni
326.3 Muiden maanosien valtioiden keskinäinen yhteistyö
326.4 Yhdistyneet Kansakunnat
326.5 Rauhankysymys. Rauhantutkimus
327 Suomen valtiojärjestelmä
327.1 Suomen valtiopäiväasiakirjat
328 Muiden maiden valtiojärjestelmät
330 OIKEUSTIEDE
330.1 Oikeusfilosofia
330.12 Oikeussosiologia. Oikeuspolitiikka. Oikeuspsykologia
330.2 Asiakirjakaavat ja -ohjeet. Oikeusoppaat
332 Julkisoikeus
332.1 Valtiosääntöoikeus
332.2 Hallinto-oikeus
332.21 Asemakaava- ja rakentamislainsäädäntö
332.22 Sosiaalioikeus
332.23 Vero-oikeus
332.4 Rikosoikeus
332.5 Prosessioikeus. Oikeushallinto
332.9 Vankeinhoito. Vankilat
333 Siviili- ja kauppaoikeus. Sopimusoikeus
333.1 Esine- ja velvoiteoikeus. Immateriaalioikeudet. Huoneen- ja maanvuokralainsäädäntö
333.2 Perhe- ja holhousoikeus
333.3 Perintö- ja testamenttioikeus
333.4 Kauppaoikeus. Yhtiölainsäädäntö. Pankki- ja vakuutuslainsäädäntö
334 Ympäristöoikeus. Talousoikeus
334.2 Merioikeus
334.3 Maaoikeus
334.4 Vesioikeus
334.5 Maa- ja metsätalouslainsäädäntö
334.7 Työoikeus
336 Kansainvälinen oikeus
337 Suomen ja Euroopan Unionin laki- ja asetuskokoelmat
338 Muiden maiden lait
339 Oikeushistoria
340 HALLINTO
342 Jätehuolto. Ympäristönhuolto. Yhdyskuntatekniikka
343 Palo- ja pelastustoimi
344 Poliisitoimi. Meri-, raja- ja rannikkovartiolaitos
345 Suomen kunnallishallinto. Kuntien yhteistoiminta
345.11 Helsinki. Pääkaupunkiseutu
346 Suomen maakuntahallinto
347 Suomen valtionhallinto
347.1 Komiteat. Komiteanmietinnöt
348 Muiden maiden kunnallis-, läänin- ja valtionhallinto
350 SOSIOLOGIA
351 Yhteiskuntafilosofia
352 Yhteiskunnan rakenne
352.1 Alueellinen sosiologia. Maassamuutto
353 Organisaatioiden ja laitosten sosiologia
353.1 Työn sosiologia
357 Elämäntapojen sosiologia. Kulttuurisosiologia
357.1 Osakulttuurien sosiologia
358 Perhesosiologia
359 Kriminologia. Kriminaalisosiologia
360 TALOUSTIEDE. KANSANTALOUSTIEDE
361 Pääoma. Työ. Luonnonvarat
362 Raha. Valuutta. Pankit. Pörssit
363 Valtiontalous. Finanssioppi
363.1 Valtionverotus. Veropolitiikka
363.2 Tullilaitos
364 Osuustoiminta
365 Kiinteistöt. Tontit
366 Talousjärjestelmät
367 Kansainväliset taloudelliset suhteet. Maailmantalous
367.1 Suomen ulkomaankauppa
367.2 Maailmankauppa. Kansainväliset talousjärjestöt
367.3 Monikansalliset yritykset
367.9 Kehitysmaiden taloudelliset olot
368 Talouspolitiikka. Talouselämä
368.1 Tuotanto. Tuottavuus
368.2 Hinnat. Hintapolitiikka
368.3 Elintaso. Kulutus
368.4 Talouselämän kehitysilmiöt
369 Talousmaantiede. Taloushistoria
370 YHTEISKUNTAPOLITIIKKA
370.1 Aluepolitiikka. Ympäristöpolitiikka
370.2 Yhteiskunnallinen futurologia
371 Sosiaalipolitiikka
371.1 Työ sosiaalipoliittisena kysymyksenä
371.11 Työolot
371.12 Työsuojelu
371.13 Työllisyys. Työttömyys. Työvoimapalvelu
371.2 Maapolitiikka
371.4 Asuntopolitiikka
371.5 Perhepolitiikka. Lapsipolitiikka. Nuorisopolitiikka
371.51 Lastenneuvolat. Äitiysneuvolat
371.52 Päivähoito
371.6 Terveyspolitiikka
371.7 Päihdepolitiikka. Päihdehuolto
371.71 Alkoholipolitiikka
371.72 Huumausainepolitiikka
371.8 Kriminaalipolitiikka
371.9 Siirtolaisuus
372 Vakuutustoimi
372.1 Sosiaalivakuutus
373 Sosiaalipalvelut. Vanhusten huolto. Vammaisten huolto
374 Yhteiskunnalliset aatesuunnat. Poliittiset ideologiat
374.1 Sosialismi. Kommunismi
374.2 Konservatismi
374.3 Liberalismi
374.8 Fasismi
374.9 Muut aatesuunnat
375 Naisen ja miehen asema yhteiskunnassa
377 Järjestötoiminta. Kokoustekniikka
377.1 Työväenliike
377.2 Työmarkkinajärjestöt
377.4 Yksityinen avustus- ja huoltotyö
377.7 Nuorisoseuratoiminta
377.8 Partioliike
379 Käytös- ja tapatieto
379.1 Juhlien järjestäminen
380 LIIKENNE. JOUKKOVIESTINTÄ
384 Joukkoviestintä
384.1 Posti
384.4 Radio- ja televisiotoiminta
384.41 Radiotoiminta
384.42 Televisiotoiminta
384.7 Lehdistöoppi
385 Maaliikenne
386 Vesi- ja ilmaliikenne
386.1 Vesiliikenne
386.2 Ilmaliikenne. Ilmailu
387 Paikallisliikenne
387.11 Helsinki. Pääkaupunkiseutu
390 MAANPUOLUSTUS
391 Asevarustelu. Asekauppa
392 Sotataito. Strategia. Taktiikka
393 Aseteknologia
394 Sotien yhteiskunnalliset vaikutukset
395 Väestönsuojelu
397 Suomen puolustusvoimat
398 Muiden maiden puolustusvoimat
399 Sotahistoria
399.1 Suomi

326.2 Euroopan maiden yhteistyö. Euroopan Unioni

Yleisteokset Euroopan maiden yhteistyöstä ja Euroopan yhteistyöjärjestöistä
Yleisteokset Suomen suhteista Euroopan Unioniin, Pohjoismaiden neuvostoon sekä muuhun Euroopan maiden yhteistyöhön
Euroopan Unioni. Maastrichtin sopimus. Euroopan Unionin hallinto ja organisaatio. Ministerineuvosto. Komissio. Parlamentti. EU:n vaalit yleensä
ETYK. ETYJ. Euroopan neuvosto. Pohjoismaiden yhteistyö. Pohjoismaiden neuvosto. Itämeren maiden yhteistyö. Barentsin alueen yhteistyö. Kalottialueen yhteistyö. Itsenäisten valtioiden yhteisö
Jos teos koskee sekä Euroopan kansainvälistä politiikkaa että muuta kansainvälistä yhteistyötä Euroopassa, on etusija luokalla 326.2
Euroopan maiden yhteistyön erikoisaloja koskevat teokset alan mukaisessa luokassa
YKL : 32.51,  32.6,  32.68

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Alueellinen yhteistyö, kansainvälinen yhteistyö, Eurooppa yl. 326.2
Alueyhteistyö, kansainvälinen yhteistyö, Eurooppa yl. 326.2
Demokratiavaje, Euroopan unioni yl. 326.2
Digitaalidemokratia, Euroopan unioni 326.2
Digitaalinen demokratia, Euroopan unioni 326.2
EC yl. (ks. myös aloittain) 326.2
e-demokratia, Euroopan unioni 326.2
Ehdokasasettelu, EU-vaalit yl. 326.2
Ehdokkaat, EU-vaalit yl. 326.2
Elektroninen demokratia, Euroopan unioni 326.2
Enemmistöperiaate, Euroopan unioni yl. 326.2
Ennakkoäänestys, EU-vaalit 326.2
Ennakkoäänestäminen, EU-vaalit 326.2
ETEY yl. 326.2
ETYK 326.2
Etädemokratia, Euroopan unioni 326.2
EU yl. (ks. myös aloittain) 326.2
EU-maat, EU:n toiminnan kannalta yl. (ks. myös aloittain) 326.2
EU-ohjelmat yl. 326.2
EU-parlamentaarikot, Euroopan parlamentti 326.2
EU-politiikka yl. 326.2
Euroalue, Euroopan unioni yl. 326.2
Euroopan integraatio yl. (ks. myös aloittain) 326.2
Euroopan neuvosto yl. 326.2
Euroopan parlamentti yl. 326.2
Euroopan unioni yl. (ks. myös aloittain) 326.2
Euroopan unionin yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, Euroopan unioni 326.2
Euroopan yhdentyminen yl. (ks. myös aloittain) 326.2
Euroopan yhteisö yl. 326.2
Euroopan yhteisö, Euroopan unioni yl. 326.2
Euroopan yhteisöt yl. 326.2
Euroopan yhteisöt, Euroopan unioni yl. 326.2
Eurooppa, yhdentyminen yl. 326.2
Eurooppalaiset taloudelliset etuyhtymät yl. 326.2
Europarlamentaarikot, Euroopan parlamentti 326.2
Europarlamenttivaalit 326.2
Europuolueet, Euroopan unioni yl. 326.2
EU-tuet yl. (ks. myös aloittain) 326.2
Harmonisointi, Euroopan integraatio yl. 326.2
Helsingin sopimus, Itämeren maiden yhteistyö yl. (1974) 326.2
Huippukokoukset, Euroopan unioni yl. 326.2
Integraatio, Euroopan integraatio yl. 326.2
Integraatio, Euroopan unioni yl. 326.2
Jäsenvaltiot, Euroopan unioni 326.2
Kampanjat, vaalikampanjat, EU yl. 326.2
Kannatus, vaalit, eu-vaalit yl. 326.2
Komissiot, EU-komissio yl. 326.2
Kuulemismenettely yl. 326.2
Laajeneminen, Euroopan unioni 326.2
Laajentuminen, Euroopan unioni 326.2
Läheisyysperiaate, EU:n hallinto yl. 326.2
Lähialueet, kansainvälinen yhteistyö yl. 326.2
Lähialueyhteistyö yl. 326.2
Läpinäkyvyys, Euroopan unioni yl. 326.2
Mepit, Euroopan parlamentti 326.2
Neuvostot, Euroopan unioni yl. 326.2
Pan-Eurooppa, yhteistyö yl. 326.2
Pohjoinen ulottuvuus, EU yl. 326.2
Pohjoismaiden neuvosto yl. 326.2
Pohjoismainen yhteistyö yl. 326.2
Poliittinen integraatio, Eurooppa yl. 326.2
Poliittinen mainonta, Euroopan unioni yl. 326.2
Poliittinen yhdentyminen, Eurooppa yl. 326.2
Postiäänestys, EU-vaalit 326.2
Postiäänestäminen, EU-vaalit 326.2
Puolueiden kannatus, vaalit, eu-vaalit yl. 326.2
Subsidiariteetti, EU:n hallinto yl. 326.2
Suhteellisuusperiaate, EU:n hallinto yl. 326.2
Sähköinen demokratia, Euroopan unioni 326.2
Sähköinen äänestys, EU-vaalit yl. 326.2
Sähköinen äänestäminen, EU-vaalit 326.2
Taloudellinen tuki, Euroopan unioni yl. 326.2
Teledemokratia, Euroopan unioni 326.2
Toimielimet, Euroopan unioni yl. 326.2
Toissijaisuusperiaate, EU:n hallinto yl. 326.2
Tukimuodot, Euroopan unioni yl. 326.2
Vaalikampanjat, Euroopan unioni 326.2
Vaalikoneet, EU-vaalit yl. 326.2
Vaalipiirit, EU-vaalit yl. 326.2
Vaalit, EU-vaalit yl. 326.2
Vaalitarkkailu, ETYJ yl. 326.2
Vaalitarkkailu, Euroopan Unioni yl. 326.2
Veto-oikeus, Euroopan unioni yl. 326.2
Väkivallattomuus, pasifismi 326.2
Väkivallattomuus, rauhankysymys 326.2
Yhdenmukaistaminen, Euroopan integraatio yl. 326.2
Yhdenmukaisuus, Euroopan integraatio yl. 326.2
Yhdentyminen, Euroopan yhdentyminen yl. 326.2
Yhdistyminen, Euroopan yhdentyminen yl. 326.2
Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, Euroopan unioni 326.2
Yhtenäistäminen, Euroopan integraatio yl. 326.2
YUTP, Euroopan unioni 326.2
Äänestykset, EU-vaalit 326.2
Äänestyskäyttäytyminen, EU-vaalit 326.2
Äänestäminen, EU-vaalit 326.2
Alueellinen yhteistyö, kansainvälinen yhteistyö yl. 326+
Alueyhteistyö, kansainvälinen yhteistyö yl. 326+
Avustusjärjestöt, kansainväliset yl. 326+
Delegaatiot, kansainvälinen yhteistyö 326+
Demokratiavaje, kansainvälinen yhteistyö yl. 326+

Viittaukset: 1 - 100 / 180

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]