Luokkahaku 300+

300 YHTEISKUNTATIETEET
301 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät
302 Oppikirjat. Oppaat. Harjoituskirjat. Tehtäväkokoelmat
303 Sanakirjat. Hakuteokset
304 Esseet
305 Kausijulkaisut
306 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
307 Opinnot
308 Kokoomateokset
308.1 Standardit
308.3 Tilastot. Taulukot
308.4 Kartat
308.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
309 Yhteiskuntatieteiden historia
310 TILASTOTIEDE
311 Teoria. Tutkimusmenetelmät. Tilastomatematiikka
312 Väestötilasto. Sosiaalitilasto
312.1 Väestötiede. Väestöpolitiikka
314 Kansainväliset yleiset tilastot
315 Suomen yleiset tilastot
316 Muiden maiden yleiset tilastot
320 VALTIO-OPPI. POLITIIKKA
321 Valtiofilosofia. Valtiomuodot
323 Ihmisoikeudet. Kansalaisen asema yhteiskunnassa
323.1 Rotujen asema. Rotusyrjintä
323.2 Juutalaisten asema. Antisemitismi
323.3 Poliittiset ja aatteelliset vähemmistöt
323.9 Orjuus
324 Sisäpolitiikka. Puolueet
324.1 Suomi
325 Kansainvälinen politiikka
325.1 Suomen ulkopolitiikka
326 Kansainvälinen yhteistyö
326.2 Euroopan maiden yhteistyö. Euroopan Unioni
326.3 Muiden maanosien valtioiden keskinäinen yhteistyö
326.4 Yhdistyneet Kansakunnat
326.5 Rauhankysymys. Rauhantutkimus
327 Suomen valtiojärjestelmä
327.1 Suomen valtiopäiväasiakirjat
328 Muiden maiden valtiojärjestelmät
330 OIKEUSTIEDE
330.1 Oikeusfilosofia
330.12 Oikeussosiologia. Oikeuspolitiikka. Oikeuspsykologia
330.2 Asiakirjakaavat ja -ohjeet. Oikeusoppaat
332 Julkisoikeus
332.1 Valtiosääntöoikeus
332.2 Hallinto-oikeus
332.21 Asemakaava- ja rakentamislainsäädäntö
332.22 Sosiaalioikeus
332.23 Vero-oikeus
332.4 Rikosoikeus
332.5 Prosessioikeus. Oikeushallinto
332.9 Vankeinhoito. Vankilat
333 Siviili- ja kauppaoikeus. Sopimusoikeus
333.1 Esine- ja velvoiteoikeus. Immateriaalioikeudet. Huoneen- ja maanvuokralainsäädäntö
333.2 Perhe- ja holhousoikeus
333.3 Perintö- ja testamenttioikeus
333.4 Kauppaoikeus. Yhtiölainsäädäntö. Pankki- ja vakuutuslainsäädäntö
334 Ympäristöoikeus. Talousoikeus
334.2 Merioikeus
334.3 Maaoikeus
334.4 Vesioikeus
334.5 Maa- ja metsätalouslainsäädäntö
334.7 Työoikeus
336 Kansainvälinen oikeus
337 Suomen ja Euroopan Unionin laki- ja asetuskokoelmat
338 Muiden maiden lait
339 Oikeushistoria
340 HALLINTO
342 Jätehuolto. Ympäristönhuolto. Yhdyskuntatekniikka
343 Palo- ja pelastustoimi
344 Poliisitoimi. Meri-, raja- ja rannikkovartiolaitos
345 Suomen kunnallishallinto. Kuntien yhteistoiminta
345.11 Helsinki. Pääkaupunkiseutu
346 Suomen maakuntahallinto
347 Suomen valtionhallinto
347.1 Komiteat. Komiteanmietinnöt
348 Muiden maiden kunnallis-, läänin- ja valtionhallinto
350 SOSIOLOGIA
351 Yhteiskuntafilosofia
352 Yhteiskunnan rakenne
352.1 Alueellinen sosiologia. Maassamuutto
353 Organisaatioiden ja laitosten sosiologia
353.1 Työn sosiologia
357 Elämäntapojen sosiologia. Kulttuurisosiologia
357.1 Osakulttuurien sosiologia
358 Perhesosiologia
359 Kriminologia. Kriminaalisosiologia
360 TALOUSTIEDE. KANSANTALOUSTIEDE
361 Pääoma. Työ. Luonnonvarat
362 Raha. Valuutta. Pankit. Pörssit
363 Valtiontalous. Finanssioppi
363.1 Valtionverotus. Veropolitiikka
363.2 Tullilaitos
364 Osuustoiminta
365 Kiinteistöt. Tontit
366 Talousjärjestelmät
367 Kansainväliset taloudelliset suhteet. Maailmantalous
367.1 Suomen ulkomaankauppa
367.2 Maailmankauppa. Kansainväliset talousjärjestöt
367.3 Monikansalliset yritykset
367.9 Kehitysmaiden taloudelliset olot
368 Talouspolitiikka. Talouselämä
368.1 Tuotanto. Tuottavuus
368.2 Hinnat. Hintapolitiikka
368.3 Elintaso. Kulutus
368.4 Talouselämän kehitysilmiöt
369 Talousmaantiede. Taloushistoria
370 YHTEISKUNTAPOLITIIKKA
370.1 Aluepolitiikka. Ympäristöpolitiikka
370.2 Yhteiskunnallinen futurologia
371 Sosiaalipolitiikka
371.1 Työ sosiaalipoliittisena kysymyksenä
371.11 Työolot
371.12 Työsuojelu
371.13 Työllisyys. Työttömyys. Työvoimapalvelu
371.2 Maapolitiikka
371.4 Asuntopolitiikka
371.5 Perhepolitiikka. Lapsipolitiikka. Nuorisopolitiikka
371.51 Lastenneuvolat. Äitiysneuvolat
371.52 Päivähoito
371.6 Terveyspolitiikka
371.7 Päihdepolitiikka. Päihdehuolto
371.71 Alkoholipolitiikka
371.72 Huumausainepolitiikka
371.8 Kriminaalipolitiikka
371.9 Siirtolaisuus
372 Vakuutustoimi
372.1 Sosiaalivakuutus
373 Sosiaalipalvelut. Vanhusten huolto. Vammaisten huolto
374 Yhteiskunnalliset aatesuunnat. Poliittiset ideologiat
374.1 Sosialismi. Kommunismi
374.2 Konservatismi
374.3 Liberalismi
374.8 Fasismi
374.9 Muut aatesuunnat
375 Naisen ja miehen asema yhteiskunnassa
377 Järjestötoiminta. Kokoustekniikka
377.1 Työväenliike
377.2 Työmarkkinajärjestöt
377.4 Yksityinen avustus- ja huoltotyö
377.7 Nuorisoseuratoiminta
377.8 Partioliike
379 Käytös- ja tapatieto
379.1 Juhlien järjestäminen
380 LIIKENNE. JOUKKOVIESTINTÄ
384 Joukkoviestintä
384.1 Posti
384.4 Radio- ja televisiotoiminta
384.41 Radiotoiminta
384.42 Televisiotoiminta
384.7 Lehdistöoppi
385 Maaliikenne
386 Vesi- ja ilmaliikenne
386.1 Vesiliikenne
386.2 Ilmaliikenne. Ilmailu
387 Paikallisliikenne
387.11 Helsinki. Pääkaupunkiseutu
390 MAANPUOLUSTUS
391 Asevarustelu. Asekauppa
392 Sotataito. Strategia. Taktiikka
393 Aseteknologia
394 Sotien yhteiskunnalliset vaikutukset
395 Väestönsuojelu
397 Suomen puolustusvoimat
398 Muiden maiden puolustusvoimat
399 Sotahistoria
399.1 Suomi

327 Suomen valtiojärjestelmä

Suomen hallitusmuoto. Suomen valtiomuoto. Suomen valtiosääntö
Suomen kansanedustuslaitos. Valtiopäivät. Eduskunta
Hallitus. Presidentti-instituutio
Suomen vaalijärjestelmä. Vaalitapa. Äänioikeus
Valtiolliset vaalit. Eduskuntavaalit. EU-vaalit Suomen osalta
Presidentinvaalit. Valtiolliset kansanäänestykset
Ahvenanmaan itsehallinto
YKL : 32.1821

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Ahvenanmaa, itsehallinto 327
Ahvenanmaan itsehallintolaki 327
Aloitteet, eduskunta 327
Asuntoministerit, valtiojärjestelmät, Suomi 327
Eduskunnan puhemiehet, Suomen valtiojärjestelmä 327
Eduskunta, Suomen eduskunta 327
Eduskunta, Suomen valtiojärjestelmä 327
Eduskuntakäsittely yl. 327
Eduskuntakäsittely, Suomen valtiojärjestelmä 327
Eduskuntaryhmät yl. 327
Eduskuntaryhmät, Suomen valtiojärjestelmä 327
Eduskuntatyö 327
Eduskuntavaalit 327
Ehdokasasettelu, EU-vaalit, Suomi 327
Ehdokasasettelu, valtiolliset vaalit, Suomi 327
Ehdokkaat, EU-vaalit, Suomi 327
Ehdokkaat, valtiolliset vaalit, Suomi 327
Elinkeinoministerit, valtiojärjestelmät, Suomi 327
Ennakkoäänestys, valtiolliset, Suomi 327
Ennakkoäänestäminen, valtiolliset, Suomi 327
Esivaalit, Suomi 327
Hallintopolitiikka, Suomen valtiojärjestelmä 327
Hallitusmuoto, Suomi 327
Henkilökohtaiset avustajat, valtiojärjestelmät, Suomi 327
Itsehallinto, Ahvenanmaan 327
Kannatus, vaalit, eu-vaalit, Suomi 327
Kannatus, vaalit, valtiolliset, Suomi 327
Kansanedustajan avustajat, valtiojärjestelmät, Suomi 327
Kansanedustajat, valtiojärjestelmät, Suomi 327
Kansanäänestykset, valtiolliset, Suomi 327
Lainsäädäntöprosessi, Suomi 327
Lainsäädäntövalta, Suomi 327
Lainsäätämisjärjestys, Suomi 327
Lainvalmistelu, Eduskunnan työ yl. 327
Lakialoitteet, lainsäädäntö 327
Luottamushenkilöt, Eduskunta, Suomi 327
Ministerit, valtiojärjestelmät, Suomi 327
Oikeusministerit, valtiojärjestelmät, Suomi 327
Parlamentaarinen valvonta, Suomen valtiojärjestelmä 327
Parlamentarismi, Suomi 327
Parlamentin hajottaminen, Suomi 327
Parlamentit, Suomi 327
Parlamenttivaalit, Suomi 327
Poliittinen kehitys, vaalit, Suomi 327
Poliittinen kontrolli, valtiojärjestelmät, Suomi 327
Poliittinen käyttäytyminen, vaalit, äänestäminen, Suomi 327
Poliittinen muutos, vaalit, Suomi 327
Poliittinen osallistuminen, vaalit, äänestäminen, Suomi 327
Postiäänestys, valtiolliset, Suomi 327
Postiäänestäminen, valtiolliset, Suomi 327
Presidentinvaalit, Suomi 327
Presidentti, valtiojärjestelmät, Suomi 327
Puolueiden kannatus, vaalit, eu-vaalit, Suomi 327
Puolueiden kannatus, vaalit, valtiolliset, Suomi 327
Puoluekuri, eduskunta, Suomi 327
Päätäntävalta, valtiojärjestys, Suomi 327
Päätökset, valtiojärjestys, Suomi 327
Päätösvalta, valtiojärjestys, Suomi 327
Suomen hallitusmuoto 327
Suomi, valtiomuoto 327
Sähköinen äänestys, valtiolliset, Suomi 327
Sähköinen äänestäminen, valtiolliset, Suomi 327
Säädösvalmistelu, Eduskunnan työ yl. 327
Tasavallan presidentti, Suomen valtiomuoto 327
Toimeenpano, valtiojärjestelmät., Suomi 327
Toimeenpanovalta, valtiojärjestelmät, Suomi 327
Toimitusministeristöt, Suomen valtiojärjestelmä 327
Vaalijärjestelmät, Suomi yl. 327
Vaalikoneet, EU-vaalit, Suomi 327
Vaalikoneet, valtiolliset, Suomi 327
Vaalipiirit, EU-vaalit, Suomi 327
Vaalipiirit, Suomi 327
Vaalit, EU-vaalit, Suomi 327
Vaalit, valtiolliset, Suomi 327
Vallanjako, valtiojärjestelmät, Suomi 327
Vallankäyttö, valtiojärjestelmät, Suomi 327
Valtioneuvosto, Suomi 327
Valtiopäiväjärjestys, valtiojärjestelmät, Suomi 327
Valtiosäännöt, Suomi 327
Välikysymykset, Suomen eduskunta 327
Välilliset vaalit, valtiojärjestelmät, Suomi 327
Välittömät vaalit, valtiojärjestelmät, Suomi 327
Äänestykset, valtiolliset, Suomi 327
Äänestyskäyttäytyminen, valtiolliset, Suomi 327
Äänestäminen, valtiolliset, Suomi 327
Äänioikeus, valtiojärjestelmät, Suomi 327
Demokratia, valtiojärjestelmät, Suomi 327+
Demokratisoituminen, valtiojärjestelmät, Suomi 327+
Digitaalidemokratia, valtiojärjestelmät, Suomi 327+
Digitaalinen demokratia, valtiojärjestelmät, Suomi 327+
e-demokratia, valtiojärjestelmät, Suomi 327+
Elektroninen demokratia, valtiojärjestelmät, Suomi 327+
Etädemokratia, valtiojärjestelmät, Suomi 327+
Hallituksen muodostaminen, valtiojärjestelmät, Suomi 327+
Hallitukset, valtiojärjestelmät, Suomi 327+
Kansanedustuslaitokset, Suomi 327+
Lakiehdotukset, Eduskunnan työ, Suomi 327+
Poliittinen päätöksenteko, valtiojärjestelmät, Suomi 327+
Poliittinen valta, valtiojärjestelmät, Suomi 327+
Poliittiset instituutiot, valtiojärjestelmät, Suomi 327+

Viittaukset: 1 - 100 / 118

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]