Luokkahaku 300+

300 YHTEISKUNTATIETEET
301 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät
302 Oppikirjat. Oppaat. Harjoituskirjat. Tehtäväkokoelmat
303 Sanakirjat. Hakuteokset
304 Esseet
305 Kausijulkaisut
306 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
307 Opinnot
308 Kokoomateokset
308.1 Standardit
308.3 Tilastot. Taulukot
308.4 Kartat
308.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
309 Yhteiskuntatieteiden historia
310 TILASTOTIEDE
311 Teoria. Tutkimusmenetelmät. Tilastomatematiikka
312 Väestötilasto. Sosiaalitilasto
312.1 Väestötiede. Väestöpolitiikka
314 Kansainväliset yleiset tilastot
315 Suomen yleiset tilastot
316 Muiden maiden yleiset tilastot
320 VALTIO-OPPI. POLITIIKKA
321 Valtiofilosofia. Valtiomuodot
323 Ihmisoikeudet. Kansalaisen asema yhteiskunnassa
323.1 Rotujen asema. Rotusyrjintä
323.2 Juutalaisten asema. Antisemitismi
323.3 Poliittiset ja aatteelliset vähemmistöt
323.9 Orjuus
324 Sisäpolitiikka. Puolueet
324.1 Suomi
325 Kansainvälinen politiikka
325.1 Suomen ulkopolitiikka
326 Kansainvälinen yhteistyö
326.2 Euroopan maiden yhteistyö. Euroopan Unioni
326.3 Muiden maanosien valtioiden keskinäinen yhteistyö
326.4 Yhdistyneet Kansakunnat
326.5 Rauhankysymys. Rauhantutkimus
327 Suomen valtiojärjestelmä
327.1 Suomen valtiopäiväasiakirjat
328 Muiden maiden valtiojärjestelmät
330 OIKEUSTIEDE
330.1 Oikeusfilosofia
330.12 Oikeussosiologia. Oikeuspolitiikka. Oikeuspsykologia
330.2 Asiakirjakaavat ja -ohjeet. Oikeusoppaat
332 Julkisoikeus
332.1 Valtiosääntöoikeus
332.2 Hallinto-oikeus
332.21 Asemakaava- ja rakentamislainsäädäntö
332.22 Sosiaalioikeus
332.23 Vero-oikeus
332.4 Rikosoikeus
332.5 Prosessioikeus. Oikeushallinto
332.9 Vankeinhoito. Vankilat
333 Siviili- ja kauppaoikeus. Sopimusoikeus
333.1 Esine- ja velvoiteoikeus. Immateriaalioikeudet. Huoneen- ja maanvuokralainsäädäntö
333.2 Perhe- ja holhousoikeus
333.3 Perintö- ja testamenttioikeus
333.4 Kauppaoikeus. Yhtiölainsäädäntö. Pankki- ja vakuutuslainsäädäntö
334 Ympäristöoikeus. Talousoikeus
334.2 Merioikeus
334.3 Maaoikeus
334.4 Vesioikeus
334.5 Maa- ja metsätalouslainsäädäntö
334.7 Työoikeus
336 Kansainvälinen oikeus
337 Suomen ja Euroopan Unionin laki- ja asetuskokoelmat
338 Muiden maiden lait
339 Oikeushistoria
340 HALLINTO
342 Jätehuolto. Ympäristönhuolto. Yhdyskuntatekniikka
343 Palo- ja pelastustoimi
344 Poliisitoimi. Meri-, raja- ja rannikkovartiolaitos
345 Suomen kunnallishallinto. Kuntien yhteistoiminta
345.11 Helsinki. Pääkaupunkiseutu
346 Suomen maakuntahallinto
347 Suomen valtionhallinto
347.1 Komiteat. Komiteanmietinnöt
348 Muiden maiden kunnallis-, läänin- ja valtionhallinto
350 SOSIOLOGIA
351 Yhteiskuntafilosofia
352 Yhteiskunnan rakenne
352.1 Alueellinen sosiologia. Maassamuutto
353 Organisaatioiden ja laitosten sosiologia
353.1 Työn sosiologia
357 Elämäntapojen sosiologia. Kulttuurisosiologia
357.1 Osakulttuurien sosiologia
358 Perhesosiologia
359 Kriminologia. Kriminaalisosiologia
360 TALOUSTIEDE. KANSANTALOUSTIEDE
361 Pääoma. Työ. Luonnonvarat
362 Raha. Valuutta. Pankit. Pörssit
363 Valtiontalous. Finanssioppi
363.1 Valtionverotus. Veropolitiikka
363.2 Tullilaitos
364 Osuustoiminta
365 Kiinteistöt. Tontit
366 Talousjärjestelmät
367 Kansainväliset taloudelliset suhteet. Maailmantalous
367.1 Suomen ulkomaankauppa
367.2 Maailmankauppa. Kansainväliset talousjärjestöt
367.3 Monikansalliset yritykset
367.9 Kehitysmaiden taloudelliset olot
368 Talouspolitiikka. Talouselämä
368.1 Tuotanto. Tuottavuus
368.2 Hinnat. Hintapolitiikka
368.3 Elintaso. Kulutus
368.4 Talouselämän kehitysilmiöt
369 Talousmaantiede. Taloushistoria
370 YHTEISKUNTAPOLITIIKKA
370.1 Aluepolitiikka. Ympäristöpolitiikka
370.2 Yhteiskunnallinen futurologia
371 Sosiaalipolitiikka
371.1 Työ sosiaalipoliittisena kysymyksenä
371.11 Työolot
371.12 Työsuojelu
371.13 Työllisyys. Työttömyys. Työvoimapalvelu
371.2 Maapolitiikka
371.4 Asuntopolitiikka
371.5 Perhepolitiikka. Lapsipolitiikka. Nuorisopolitiikka
371.51 Lastenneuvolat. Äitiysneuvolat
371.52 Päivähoito
371.6 Terveyspolitiikka
371.7 Päihdepolitiikka. Päihdehuolto
371.71 Alkoholipolitiikka
371.72 Huumausainepolitiikka
371.8 Kriminaalipolitiikka
371.9 Siirtolaisuus
372 Vakuutustoimi
372.1 Sosiaalivakuutus
373 Sosiaalipalvelut. Vanhusten huolto. Vammaisten huolto
374 Yhteiskunnalliset aatesuunnat. Poliittiset ideologiat
374.1 Sosialismi. Kommunismi
374.2 Konservatismi
374.3 Liberalismi
374.8 Fasismi
374.9 Muut aatesuunnat
375 Naisen ja miehen asema yhteiskunnassa
377 Järjestötoiminta. Kokoustekniikka
377.1 Työväenliike
377.2 Työmarkkinajärjestöt
377.4 Yksityinen avustus- ja huoltotyö
377.7 Nuorisoseuratoiminta
377.8 Partioliike
379 Käytös- ja tapatieto
379.1 Juhlien järjestäminen
380 LIIKENNE. JOUKKOVIESTINTÄ
384 Joukkoviestintä
384.1 Posti
384.4 Radio- ja televisiotoiminta
384.41 Radiotoiminta
384.42 Televisiotoiminta
384.7 Lehdistöoppi
385 Maaliikenne
386 Vesi- ja ilmaliikenne
386.1 Vesiliikenne
386.2 Ilmaliikenne. Ilmailu
387 Paikallisliikenne
387.11 Helsinki. Pääkaupunkiseutu
390 MAANPUOLUSTUS
391 Asevarustelu. Asekauppa
392 Sotataito. Strategia. Taktiikka
393 Aseteknologia
394 Sotien yhteiskunnalliset vaikutukset
395 Väestönsuojelu
397 Suomen puolustusvoimat
398 Muiden maiden puolustusvoimat
399 Sotahistoria
399.1 Suomi

328 Muiden maiden valtiojärjestelmät

Muiden maiden hallitusmuodot, valtiomuodot ja valtiosäännöt
Muiden maiden kansanedustuslaitokset. Valtiopäivät. Parlamentit
Muiden maiden hallitukset, monarkiat ja presidentti-instituutiot
Muiden maiden vaalijärjestelmät, vaalitavat ja äänioikeus
Muiden maiden valtiolliset vaalit. Parlamenttivaalit. Presidentinvaalit
YKL : 32.18

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Asuntoministerit, valtiojärjestelmät, muut maat 328
Demokratia, valtiojärjestelmät, muut maat 328
Demokratisoituminen, valtiojärjestelmät, muut maat 328
Digitaalidemokratia, valtiojärjestelmät, muut maat 328
Digitaalinen demokratia, valtiojärjestelmät, muut maat 328
e-demokratia, valtiojärjestelmät, muut maat 328
Ehdokasasettelu, valtiolliset vaalit, muut maat 328
Ehdokkaat, valtiolliset vaalit, muut maat 328
Elektroninen demokratia, valtiojärjestelmät, muut maat 328
Elinkeinoministerit, valtiojärjestelmät, muut 328
Ennakkoäänestys, valtiolliset, muut maat 328
Ennakkoäänestäminen, valtiolliset, muut maat 328
Esivaalit, muut maat 328
Etädemokratia, valtiojärjestelmät, muut maat 328
Hallintopolitiikka, muiden maiden valtiojärjestelmät 328
Hallituksen esitykset, muut maat yl. 328
Hallituksen muodostaminen, valtiojärjestelmät, muut maat 328
Hallitukset, valtiojärjestelmät, muut maat 328
Hallitusmuoto, muut maat 328
Henkilökohtaiset avustajat, valtiojärjestelmät, muut maat 328
Kaksikamarijärjestelmä, eri maiden poliittiset järjestelmät 328
Kannatus, vaalit, valtiolliset, muut maat 328
Kansanedustajan avustajat, valtiojärjestelmät, muut maat 328
Kansanedustajat, valtiojärjestelmät, muut maat 328
Kansanedustuslaitokset, muut maat 328
Kansanäänestykset, valtiolliset, muut maat 328
Lainsäädäntöprosessi, muut maat 328
Lainsäädäntövalta, muut maat 328
Lainsäätämisjärjestys, muut maat 328
Luottamushenkilöt, parlamentit, muut maat 328
Ministerit, valtiojärjestelmät, muut maat 328
Oikeusministerit, valtiojärjestelmät, muut maat 328
Parlamentaarinen valvonta, muut maat 328
Parlamentarismi, muut maat 328
Parlamentin hajottaminen, muut maat 328
Parlamentit, muut maat 328
Parlamenttivaalit, muut maat 328
Poliittinen kehitys, vaalit, muut maat 328
Poliittinen kontrolli, valtiojärjestelmät, muut maat 328
Poliittinen käyttäytyminen, vaalit, äänestäminen yl. 328
Poliittinen muutos, vaalit, muut maat 328
Poliittinen osallistuminen, vaalit, äänestäminen, muut 328
Poliittinen päätöksenteko, valtiojärjestelmät, muut maat 328
Poliittinen valta, valtiojärjestelmät, muut maat 328
Poliittiset instituutiot, valtiojärjestelmät, muut maat 328
Poliittiset järjestelmät, valtiojärjestelmät, muut maat 328
Postiäänestys, valtiolliset, muut maat 328
Postiäänestäminen, valtiolliset, muut maat 328
Presidentinvaalit, muut maat 328
Presidentti, valtiojärjestelmät, Suomi 328
Puolueiden kannatus, vaalit, valtiolliset, muut maat 328
Puoluekuri, muut maat 328
Puolustusministerit, valtiojärjestelmät, muut maat 328
Päätäntävalta, valtiojärjestys, muut maat 328
Päätökset, valtiojärjestys, muut maat 328
Päätöslauselmat, valtiopäiväasiakirjat, muut 328
Päätösvalta, valtiojärjestys, muut maat 328
Senaatit, muut maat 328
Sähköinen demokratia, valtiojärjestelmät, muut maat 328
Sähköinen äänestys, valtiolliset, muut maat 328
Sähköinen äänestäminen, valtiolliset, muut maat 328
Tasavallan presidentti, muiden maiden valtiomuodot 328
Teledemokratia, valtiojärjestelmät, muut maat 328
Teokratia, eri maiden valtiojärjestelmät 328
Toimeenpano, valtiojärjestelmät, muut maat 328
Toimeenpanovalta, valtiojärjestelmät, muut maat 328
Vaalijärjestelmät, muut maat yl. 328
Vaalikoneet, valtiolliset, muut maat 328
Vaalipiirit, muut maat 328
Vaalit, valtiolliset, muut maat 328
Vaalitarkkailu, vaalit, valtiolliset, muut maat 328
Vallanjako, valtiojärjestelmät, muut maat 328
Vallankäyttö, valtiojärjestelmät, muut maat 328
Valtio, valtiojärjestelmät, muut maat 328
Valtiojärjestelmät, muut maat 328
Valtiomuodot, muut maat 328
Valtioneuvosto, muut maat 328
Valtio-oppi, valtiojärjestelmät, muut maat 328
Valtiopäiväasiakirjat, muut maat 328
Valtiopäiväjärjestys, valtiojärjestelmät, muut maat 328
Valtiopäivät, muut maat 328
Valtiosäännöt, muut maat 328
Valtiotieteet, valtiojärjestelmät, muut maat 328
Välilliset vaalit, valtiojärjestelmät, muut maat 328
Välittömät vaalit, valtiojärjestelmät, muut maat 328
Äänestykset, valtiolliset, muut maat 328
Äänestyskäyttäytyminen, valtiolliset, muut maat 328
Äänestäminen, valtiolliset, muut maat 328
Äänioikeus, valtiojärjestelmät, muut maat 328
Demokratiavaje, valtiojärjestelmät 327 - 328
Uskottavuus, poliittiset järjestelmät 327 - 328
Veto-oikeus, valtiojärjestelmät 327 - 328
Virkamieshallitukset, poliittiset järjestelmät 327 - 328
Yhteiskuntatieteet, valtio-oppi 320 - 328
Kastajaliikkeet, herätysliikkeet, ev.-lut. 270 - 379+
Kastajaliikkeet, kirkkohistoria yl. 270 - 379+
Eettinen kasvatus, kristillinen kasvatus, muut kristilliset yhteisöt 260 - 369