Luokkahaku 300+

300 YHTEISKUNTATIETEET
301 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät
302 Oppikirjat. Oppaat. Harjoituskirjat. Tehtäväkokoelmat
303 Sanakirjat. Hakuteokset
304 Esseet
305 Kausijulkaisut
306 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
307 Opinnot
308 Kokoomateokset
308.1 Standardit
308.3 Tilastot. Taulukot
308.4 Kartat
308.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
309 Yhteiskuntatieteiden historia
310 TILASTOTIEDE
311 Teoria. Tutkimusmenetelmät. Tilastomatematiikka
312 Väestötilasto. Sosiaalitilasto
312.1 Väestötiede. Väestöpolitiikka
314 Kansainväliset yleiset tilastot
315 Suomen yleiset tilastot
316 Muiden maiden yleiset tilastot
320 VALTIO-OPPI. POLITIIKKA
321 Valtiofilosofia. Valtiomuodot
323 Ihmisoikeudet. Kansalaisen asema yhteiskunnassa
323.1 Rotujen asema. Rotusyrjintä
323.2 Juutalaisten asema. Antisemitismi
323.3 Poliittiset ja aatteelliset vähemmistöt
323.9 Orjuus
324 Sisäpolitiikka. Puolueet
324.1 Suomi
325 Kansainvälinen politiikka
325.1 Suomen ulkopolitiikka
326 Kansainvälinen yhteistyö
326.2 Euroopan maiden yhteistyö. Euroopan Unioni
326.3 Muiden maanosien valtioiden keskinäinen yhteistyö
326.4 Yhdistyneet Kansakunnat
326.5 Rauhankysymys. Rauhantutkimus
327 Suomen valtiojärjestelmä
327.1 Suomen valtiopäiväasiakirjat
328 Muiden maiden valtiojärjestelmät
330 OIKEUSTIEDE
330.1 Oikeusfilosofia
330.12 Oikeussosiologia. Oikeuspolitiikka. Oikeuspsykologia
330.2 Asiakirjakaavat ja -ohjeet. Oikeusoppaat
332 Julkisoikeus
332.1 Valtiosääntöoikeus
332.2 Hallinto-oikeus
332.21 Asemakaava- ja rakentamislainsäädäntö
332.22 Sosiaalioikeus
332.23 Vero-oikeus
332.4 Rikosoikeus
332.5 Prosessioikeus. Oikeushallinto
332.9 Vankeinhoito. Vankilat
333 Siviili- ja kauppaoikeus. Sopimusoikeus
333.1 Esine- ja velvoiteoikeus. Immateriaalioikeudet. Huoneen- ja maanvuokralainsäädäntö
333.2 Perhe- ja holhousoikeus
333.3 Perintö- ja testamenttioikeus
333.4 Kauppaoikeus. Yhtiölainsäädäntö. Pankki- ja vakuutuslainsäädäntö
334 Ympäristöoikeus. Talousoikeus
334.2 Merioikeus
334.3 Maaoikeus
334.4 Vesioikeus
334.5 Maa- ja metsätalouslainsäädäntö
334.7 Työoikeus
336 Kansainvälinen oikeus
337 Suomen ja Euroopan Unionin laki- ja asetuskokoelmat
338 Muiden maiden lait
339 Oikeushistoria
340 HALLINTO
342 Jätehuolto. Ympäristönhuolto. Yhdyskuntatekniikka
343 Palo- ja pelastustoimi
344 Poliisitoimi. Meri-, raja- ja rannikkovartiolaitos
345 Suomen kunnallishallinto. Kuntien yhteistoiminta
345.11 Helsinki. Pääkaupunkiseutu
346 Suomen maakuntahallinto
347 Suomen valtionhallinto
347.1 Komiteat. Komiteanmietinnöt
348 Muiden maiden kunnallis-, läänin- ja valtionhallinto
350 SOSIOLOGIA
351 Yhteiskuntafilosofia
352 Yhteiskunnan rakenne
352.1 Alueellinen sosiologia. Maassamuutto
353 Organisaatioiden ja laitosten sosiologia
353.1 Työn sosiologia
357 Elämäntapojen sosiologia. Kulttuurisosiologia
357.1 Osakulttuurien sosiologia
358 Perhesosiologia
359 Kriminologia. Kriminaalisosiologia
360 TALOUSTIEDE. KANSANTALOUSTIEDE
361 Pääoma. Työ. Luonnonvarat
362 Raha. Valuutta. Pankit. Pörssit
363 Valtiontalous. Finanssioppi
363.1 Valtionverotus. Veropolitiikka
363.2 Tullilaitos
364 Osuustoiminta
365 Kiinteistöt. Tontit
366 Talousjärjestelmät
367 Kansainväliset taloudelliset suhteet. Maailmantalous
367.1 Suomen ulkomaankauppa
367.2 Maailmankauppa. Kansainväliset talousjärjestöt
367.3 Monikansalliset yritykset
367.9 Kehitysmaiden taloudelliset olot
368 Talouspolitiikka. Talouselämä
368.1 Tuotanto. Tuottavuus
368.2 Hinnat. Hintapolitiikka
368.3 Elintaso. Kulutus
368.4 Talouselämän kehitysilmiöt
369 Talousmaantiede. Taloushistoria
370 YHTEISKUNTAPOLITIIKKA
370.1 Aluepolitiikka. Ympäristöpolitiikka
370.2 Yhteiskunnallinen futurologia
371 Sosiaalipolitiikka
371.1 Työ sosiaalipoliittisena kysymyksenä
371.11 Työolot
371.12 Työsuojelu
371.13 Työllisyys. Työttömyys. Työvoimapalvelu
371.2 Maapolitiikka
371.4 Asuntopolitiikka
371.5 Perhepolitiikka. Lapsipolitiikka. Nuorisopolitiikka
371.51 Lastenneuvolat. Äitiysneuvolat
371.52 Päivähoito
371.6 Terveyspolitiikka
371.7 Päihdepolitiikka. Päihdehuolto
371.71 Alkoholipolitiikka
371.72 Huumausainepolitiikka
371.8 Kriminaalipolitiikka
371.9 Siirtolaisuus
372 Vakuutustoimi
372.1 Sosiaalivakuutus
373 Sosiaalipalvelut. Vanhusten huolto. Vammaisten huolto
374 Yhteiskunnalliset aatesuunnat. Poliittiset ideologiat
374.1 Sosialismi. Kommunismi
374.2 Konservatismi
374.3 Liberalismi
374.8 Fasismi
374.9 Muut aatesuunnat
375 Naisen ja miehen asema yhteiskunnassa
377 Järjestötoiminta. Kokoustekniikka
377.1 Työväenliike
377.2 Työmarkkinajärjestöt
377.4 Yksityinen avustus- ja huoltotyö
377.7 Nuorisoseuratoiminta
377.8 Partioliike
379 Käytös- ja tapatieto
379.1 Juhlien järjestäminen
380 LIIKENNE. JOUKKOVIESTINTÄ
384 Joukkoviestintä
384.1 Posti
384.4 Radio- ja televisiotoiminta
384.41 Radiotoiminta
384.42 Televisiotoiminta
384.7 Lehdistöoppi
385 Maaliikenne
386 Vesi- ja ilmaliikenne
386.1 Vesiliikenne
386.2 Ilmaliikenne. Ilmailu
387 Paikallisliikenne
387.11 Helsinki. Pääkaupunkiseutu
390 MAANPUOLUSTUS
391 Asevarustelu. Asekauppa
392 Sotataito. Strategia. Taktiikka
393 Aseteknologia
394 Sotien yhteiskunnalliset vaikutukset
395 Väestönsuojelu
397 Suomen puolustusvoimat
398 Muiden maiden puolustusvoimat
399 Sotahistoria
399.1 Suomi

333.1 Esine- ja velvoiteoikeus. Immateriaalioikeudet. Huoneen- ja maanvuokralainsäädäntö

Omistusoikeutta ja yhteisomistusta koskeva lainsäädäntö
Varallisuusoikeus. Käyttö-, pakkolunastus- ja etuosto-oikeus
Luotto- ja korkolainsäädäntö. Takaus. Saneerauslainsäädäntö
Rahoitusmuotoja koskeva lainsäädäntö
Yksityishenkilöiden välistä tai elinkeinonharjoittajien välistä kauppaa koskeva lainsäädäntö. Asunto- ja kiinteistönvälitykseen sekä asunto-osakkeiden ja kiinteistöjen hallintaan ja myymiseen liittyvä lainsäädäntö. Kiinteistönmuodostamisoikeus
Lainhuudatus. Kiinnitys. Kauppakirja. Velkakirja
Immateriaalioikeudet. Tekijänoikeus-, patentti-, tavaramerkki-, malli-, kustannus- ja copyright-lainsäädäntö. Vapaakappaleoikeus
Huoneen- ja maanvuokralainsäädäntö
YKL : 33.33,  33.331,  33.34,  33.35,  33.41

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aineettomat oikeudet 333.1
Alkuperäissuoja 333.1
Arvopaperit, lainsäädäntö 333.1
Asumisoikeus, huoneenvuokralaki 333.1
Asunnonvälitys, lainsäädäntö 333.1
Asuntokauppa, lainsäädäntö 333.1
Asuntokauppaoikeus 333.1
Asunto-osakkeet, asuntokauppaoikeus 333.1
Biopiratismi, patenttilainsäädäntö 333.1
Copyright-lainsäädäntö 333.1
Esineoikeus 333.1
Etuoikeudet, etuosto-oikeus 333.1
Etuosto-oikeus 333.1
Hallintaanotto, hallintaoikeus 333.1
Hallintaoikeus 333.1
Hallussapito, omistusoikeus 333.1
Huoneenvuokra, lainsäädäntö 333.1
Huoneistot, asuntokauppalainsäädäntö 333.1
Hypoteekki, lainsäädäntö 333.1
Hyödyllisyysmallit, lainsäädäntö 333.1
Immateriaalioikeus 333.1
IPR-oikeus 333.1
Irtaimen luovutus 333.1
Irtaimenluovutus 333.1
Irtaimisto, esine- ja velvoiteoikeus 333.1
Irtaimistokiinnitys 333.1
Julkiset kaupanvahvistajat, kiinteistönkauppaoikeus 333.1
Kansainvälinen tekijänoikeus, Euroopan unioni 333.1
Kansainvälinen varallisuusoikeus, Euroopan unioni 333.1
Kansainvälinen velvoiteoikeus, Euroopan unioni 333.1
Kaupalliset suhteet, lainsäädäntö 333.1
Kaupanvahvistajat, kiinteistönkauppaoikeus 333.1
Kauppakirjat 333.1
Kauppasopimukset, lainsäädäntö 333.1
Kauppasuhteet, lainsäädäntö 333.1
Keksijänoikeus 333.1
Kiinnitys, oikeustiede, lainsäädäntö 333.1
Kiinnitysrekisterit 333.1
Kiinteistökauppa, kiinteistönkauppaoikeus 333.1
Kiinteistönkauppa, kiinteistönkauppaoikeus 333.1
Kiinteistönluovutus 333.1
Kiinteistönmuodostamisoikeus 333.1
Kiinteistöoikeus 333.1
Korkolainsäädäntö 333.1
Koronmaksut, korkolainsäädäntö 333.1
Korvaukset, tekijänoikeuskorvaukset 333.1
Kustannusoikeus 333.1
Käyttöoikeus 333.1
Käänteinen asuntokauppa, lainsäädäntö 333.1
Lumeavioliitto, avioliittolainsäädäntö 333.1
Lunastus, lunastusoikeus 333.1
Lunastuskorvaukset, lunastusoikeus 333.1
Lunastusoikeus 333.1
Luotot, luottolainsäädäntö 333.1
Luottolainsäädäntö 333.1
Luottolaitokset, luottolainsäädäntö 333.1
Luovuttaminen, kiinteistönluovutus, lainsäädäntö 333.1
Luovutus, kiinteistönluovutus, lainsäädäntö 333.1
Lähioikeudet 333.1
Maanomistus, omistusoikeus 333.1
Maanvuokra, lainsäädäntö 333.1
Maanvuokralainsäädäntö 333.1
Maanvuokraus, lainsäädäntö 333.1
Maksuhäiriöt, luottolainsäädäntö 333.1
Maksuvaikeudet, luottolainsäädäntö 333.1
Mallioikeus 333.1
Mallisuoja 333.1
Mallit, mallioikeus 333.1
Näennäisavioliitto, avioliittolainsäädäntö 333.1
Omaisuudensuoja 333.1
Omaisuus, omistusoikeus 333.1
Omistajat, omistusoikeus 333.1
Omistaminen, lainsäädäntö 333.1
Omistus, lainsäädäntö 333.1
Omistusoikeus 333.1
Osakekirjat, lainsäädäntö 333.1
Pakkohuutokauppa 333.1
Pakkolunastus, lainsäädäntö 333.1
Pakkotoimet, pakkolunastus 333.1
Pantit, lainsäädäntö 333.1
Panttaus, lainsäädäntö 333.1
Panttioikeus 333.1
Paperiavioliitto, avioliittolainsäädäntö 333.1
Patenttilainsäädäntö 333.1
Rahoitusmuodot, lainsäädäntö 333.1
Rojaltit, lainsäädäntö 333.1
Rästit, luottolainsäädäntö 333.1
Saamisoikeus 333.1
Saanto 333.1
Saneeraus, saneerauslainsäädäntö 333.1
Sovittelu, vahingonkorvauksen sovittelu 333.1
Takaajat, takaus, lainsäädäntö 333.1
Takaus, lainsäädäntö 333.1
Takuu, kauppakirja 333.1
Tekijyys, tekijänoikeuslainsäädäntö 333.1
Tekijänoikeus 333.1
Tekijänoikeuspalkkiot, lainsäädäntö 333.1
Tekijänpalkkiot, lainsäädäntö 333.1
Teollisoikeus 333.1
Työsuhdekeksinnöt, tekijänoikeuslainsäädäntö 333.1

Viittaukset: 1 - 100 / 185

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]