Luokkahaku 300+

300 YHTEISKUNTATIETEET
301 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät
302 Oppikirjat. Oppaat. Harjoituskirjat. Tehtäväkokoelmat
303 Sanakirjat. Hakuteokset
304 Esseet
305 Kausijulkaisut
306 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
307 Opinnot
308 Kokoomateokset
308.1 Standardit
308.3 Tilastot. Taulukot
308.4 Kartat
308.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
309 Yhteiskuntatieteiden historia
310 TILASTOTIEDE
311 Teoria. Tutkimusmenetelmät. Tilastomatematiikka
312 Väestötilasto. Sosiaalitilasto
312.1 Väestötiede. Väestöpolitiikka
314 Kansainväliset yleiset tilastot
315 Suomen yleiset tilastot
316 Muiden maiden yleiset tilastot
320 VALTIO-OPPI. POLITIIKKA
321 Valtiofilosofia. Valtiomuodot
323 Ihmisoikeudet. Kansalaisen asema yhteiskunnassa
323.1 Rotujen asema. Rotusyrjintä
323.2 Juutalaisten asema. Antisemitismi
323.3 Poliittiset ja aatteelliset vähemmistöt
323.9 Orjuus
324 Sisäpolitiikka. Puolueet
324.1 Suomi
325 Kansainvälinen politiikka
325.1 Suomen ulkopolitiikka
326 Kansainvälinen yhteistyö
326.2 Euroopan maiden yhteistyö. Euroopan Unioni
326.3 Muiden maanosien valtioiden keskinäinen yhteistyö
326.4 Yhdistyneet Kansakunnat
326.5 Rauhankysymys. Rauhantutkimus
327 Suomen valtiojärjestelmä
327.1 Suomen valtiopäiväasiakirjat
328 Muiden maiden valtiojärjestelmät
330 OIKEUSTIEDE
330.1 Oikeusfilosofia
330.12 Oikeussosiologia. Oikeuspolitiikka. Oikeuspsykologia
330.2 Asiakirjakaavat ja -ohjeet. Oikeusoppaat
332 Julkisoikeus
332.1 Valtiosääntöoikeus
332.2 Hallinto-oikeus
332.21 Asemakaava- ja rakentamislainsäädäntö
332.22 Sosiaalioikeus
332.23 Vero-oikeus
332.4 Rikosoikeus
332.5 Prosessioikeus. Oikeushallinto
332.9 Vankeinhoito. Vankilat
333 Siviili- ja kauppaoikeus. Sopimusoikeus
333.1 Esine- ja velvoiteoikeus. Immateriaalioikeudet. Huoneen- ja maanvuokralainsäädäntö
333.2 Perhe- ja holhousoikeus
333.3 Perintö- ja testamenttioikeus
333.4 Kauppaoikeus. Yhtiölainsäädäntö. Pankki- ja vakuutuslainsäädäntö
334 Ympäristöoikeus. Talousoikeus
334.2 Merioikeus
334.3 Maaoikeus
334.4 Vesioikeus
334.5 Maa- ja metsätalouslainsäädäntö
334.7 Työoikeus
336 Kansainvälinen oikeus
337 Suomen ja Euroopan Unionin laki- ja asetuskokoelmat
338 Muiden maiden lait
339 Oikeushistoria
340 HALLINTO
342 Jätehuolto. Ympäristönhuolto. Yhdyskuntatekniikka
343 Palo- ja pelastustoimi
344 Poliisitoimi. Meri-, raja- ja rannikkovartiolaitos
345 Suomen kunnallishallinto. Kuntien yhteistoiminta
345.11 Helsinki. Pääkaupunkiseutu
346 Suomen maakuntahallinto
347 Suomen valtionhallinto
347.1 Komiteat. Komiteanmietinnöt
348 Muiden maiden kunnallis-, läänin- ja valtionhallinto
350 SOSIOLOGIA
351 Yhteiskuntafilosofia
352 Yhteiskunnan rakenne
352.1 Alueellinen sosiologia. Maassamuutto
353 Organisaatioiden ja laitosten sosiologia
353.1 Työn sosiologia
357 Elämäntapojen sosiologia. Kulttuurisosiologia
357.1 Osakulttuurien sosiologia
358 Perhesosiologia
359 Kriminologia. Kriminaalisosiologia
360 TALOUSTIEDE. KANSANTALOUSTIEDE
361 Pääoma. Työ. Luonnonvarat
362 Raha. Valuutta. Pankit. Pörssit
363 Valtiontalous. Finanssioppi
363.1 Valtionverotus. Veropolitiikka
363.2 Tullilaitos
364 Osuustoiminta
365 Kiinteistöt. Tontit
366 Talousjärjestelmät
367 Kansainväliset taloudelliset suhteet. Maailmantalous
367.1 Suomen ulkomaankauppa
367.2 Maailmankauppa. Kansainväliset talousjärjestöt
367.3 Monikansalliset yritykset
367.9 Kehitysmaiden taloudelliset olot
368 Talouspolitiikka. Talouselämä
368.1 Tuotanto. Tuottavuus
368.2 Hinnat. Hintapolitiikka
368.3 Elintaso. Kulutus
368.4 Talouselämän kehitysilmiöt
369 Talousmaantiede. Taloushistoria
370 YHTEISKUNTAPOLITIIKKA
370.1 Aluepolitiikka. Ympäristöpolitiikka
370.2 Yhteiskunnallinen futurologia
371 Sosiaalipolitiikka
371.1 Työ sosiaalipoliittisena kysymyksenä
371.11 Työolot
371.12 Työsuojelu
371.13 Työllisyys. Työttömyys. Työvoimapalvelu
371.2 Maapolitiikka
371.4 Asuntopolitiikka
371.5 Perhepolitiikka. Lapsipolitiikka. Nuorisopolitiikka
371.51 Lastenneuvolat. Äitiysneuvolat
371.52 Päivähoito
371.6 Terveyspolitiikka
371.7 Päihdepolitiikka. Päihdehuolto
371.71 Alkoholipolitiikka
371.72 Huumausainepolitiikka
371.8 Kriminaalipolitiikka
371.9 Siirtolaisuus
372 Vakuutustoimi
372.1 Sosiaalivakuutus
373 Sosiaalipalvelut. Vanhusten huolto. Vammaisten huolto
374 Yhteiskunnalliset aatesuunnat. Poliittiset ideologiat
374.1 Sosialismi. Kommunismi
374.2 Konservatismi
374.3 Liberalismi
374.8 Fasismi
374.9 Muut aatesuunnat
375 Naisen ja miehen asema yhteiskunnassa
377 Järjestötoiminta. Kokoustekniikka
377.1 Työväenliike
377.2 Työmarkkinajärjestöt
377.4 Yksityinen avustus- ja huoltotyö
377.7 Nuorisoseuratoiminta
377.8 Partioliike
379 Käytös- ja tapatieto
379.1 Juhlien järjestäminen
380 LIIKENNE. JOUKKOVIESTINTÄ
384 Joukkoviestintä
384.1 Posti
384.4 Radio- ja televisiotoiminta
384.41 Radiotoiminta
384.42 Televisiotoiminta
384.7 Lehdistöoppi
385 Maaliikenne
386 Vesi- ja ilmaliikenne
386.1 Vesiliikenne
386.2 Ilmaliikenne. Ilmailu
387 Paikallisliikenne
387.11 Helsinki. Pääkaupunkiseutu
390 MAANPUOLUSTUS
391 Asevarustelu. Asekauppa
392 Sotataito. Strategia. Taktiikka
393 Aseteknologia
394 Sotien yhteiskunnalliset vaikutukset
395 Väestönsuojelu
397 Suomen puolustusvoimat
398 Muiden maiden puolustusvoimat
399 Sotahistoria
399.1 Suomi

342 Jätehuolto. Ympäristönhuolto. Yhdyskuntatekniikka

Jäte- ja ympäristönhuolto sekä yhdyskunta- ja kunnallistekniikka ja niiden organisaatio maasta riippumatta
Vesi- ja jätevesihuolto. Pohja- ja pintavesivarat vesihuollon kannalta
Jätteet yleensä. Jätteiden käsittely ja sijoittaminen
Kiinteät jätteet. Nestemäiset ja kaasumaiset jätteet
Kotitalous-, teollisuus-, laitos- ja ongelmajätteet
Jäte- ja ongelmajätelaitokset. Kaatopaikat. Roskaantuminen
Kompostointi jätehuollon kannalta. Kierrätys yleensä
Raaka-aineiden ja jätteiden lajittelu, kierrätys ja uudelleenkäyttö, esim. paperin, lasin, muovin, metallien ja lumppujätteen kierrätys ja uudelleenkäyttö. Tavarankierrätys. Kierrätyskeskukset
YKL : 66.9,  66.93,  66.94

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Asumajätteet 342
Autopurkamot 342
Biohajoaminen, jätehuolto 342
Biojätteet, jätehuolto 342
Biokaasulaitokset , jätehuolto yl. 342
Biologinen hajoaminen, jätehuolto 342
Biologinen puhdistus, jätehuolto 342
Biopuhdistus, jätehuolto 342
Bioremediaatio, jätehuolto 342
Elektroniikkalaiteromu , kierrätys 342
Elektroniikkaromu , kierrätys 342
Eloperäinen aines, kierrätys yl. 342
Eloperäiset jätteet 342
Erityisalueet, kaatopaikat 342
Geotekniikka, kaatopaikat 342
Haitalliset aineet, ongelmajätteiden käsittely 342
Haitta-aineet, ongelmajätteiden käsittely 342
Hajottaminen, kierrätys 342
Hajottamot 342
Hajotus, kierrätys 342
Hyödyntäminen, kierrätys yl. (ks. myös aloittain) 342
Hyötykäyttö, kierrätys yl. (ks. myös aloittain) 342
Infrastruktuurit, yhdyskuntatekniikka 342
Juomavesi, vesihuolto 342
Jälleenkäyttö yl. (ks. myös aloittain) 342
Jäteasemat 342
Jäteautot, jätehuolto 342
Jätehuolto yl. 342
Jätehuolto, kunnallinen 342
Jätehuolto, uudelleenkäyttö 342
Jätehuoltolaitokset yl. 342
Jätehuoltomaksut 342
Jätekaasut, jätehuollon tekniikka 342
Jätemaksut 342
Jäteneuvonta 342
Jäteongelmat, jätehuolto 342
Jätepaperi, kierrätys 342
Jätepolttamot, jätehuolto 342
Jätepuu, kierrätys yl. 342
Jätevesi, kunnallistekniikka yl. 342
Jätevesiliete, käsittely ja uudelleenkäyttö 342
Jäteöljy, ongelmajätteiden käsittely 342
Jätteenkäsittelylaitokset yl. 342
Jätteenpoltto, jätehuolto 342
Jätteenpolttolaitokset, jätehuolto 342
Jätteet yl. 342
Jätteet, jätehuolto 342
Jätteiden lajittelu, jätehuolto 342
Jätteidenkäsittelylaitokset yl. 342
Kaatopaikat 342
Kaatopaikkamaksut 342
Kaupunkirakentaminen, yhdyskuntatekniikka 342
Kertakäyttöpakkaukset, jäteongelmat, jätehuolto 342
Kertakäyttötuotteet, jäteongelmat, jätehuolto 342
Keruu, kierrätys 342
Keräys, kierrätys 342
Keräyslasi, kierrätys 342
Keräyspaperi, kierrätys 342
Keräyspisteet, jätehuolto 342
Kestävä käyttö, hyötykäyttö, kierrätys yl. (ks. myös aloittain) 342
Kierrätys yl. (ks. myös aloittain) 342
Kierrätyskeskukset 342
Kierrätystuotteet yl. (ks. myös aloittain) 342
Kiinteät jätteet 342
Klooraus, vesihuolto 342
Komposti, jätehuolto 342
Kompostikäymälät, jätehuolto 342
Kompostit, jätehuolto 342
Kompostointi, jätehuolto 342
Kotelot, kierrätys, jätehuolto 342
Kotitalousjätteet 342
Kuivuus, vesihuolto 342
Kunnallinen jätehuolto 342
Kunnallinen puhtaanapito 342
Kunnallinen ympäristönhuolto 342
Kunnallistekniikka 342
Käytetyt tavarat, kierrätys yl. 342
Laitosjätteet 342
Lajittelu, jätteet 342
Lasinkeräys 342
Lumppujätteet, kierrätys 342
Lähdevesi, vesihuolto 342
Lähteet, vesihuolto 342
Maanrakennus, kaatopaikat 342
Maarakennus, kaatopaikat 342
Maatalousjätteet, jätehuolto 342
Maatyöt, kaatopaikat 342
Makea vesi, vesihuolto 342
Mikroroskat, jätteet yl. 342
Mineraalilähteet, vesihuolto 342
Muovit, kierrätys 342
Mädättäminen, jätehuolto yl. 342
Mädätys, jätehuolto yl. 342
Ongelmajätelaitokset 342
Ongelmajätteet, jätehuolto 342
Orgaaninen aines, kierrätys yl. 342
Pahvi, kierrätys 342
Pakkaukset, kierrätys, jätehuolto 342
Pakkausjätteet yl. 342
Pakkausjätteet , kierrätys, jätehuolto 342

Viittaukset: 1 - 100 / 300

[|<] [<] 1 2 3 [>] [>|]