Luokkahaku 300+

300 YHTEISKUNTATIETEET
301 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät
302 Oppikirjat. Oppaat. Harjoituskirjat. Tehtäväkokoelmat
303 Sanakirjat. Hakuteokset
304 Esseet
305 Kausijulkaisut
306 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
307 Opinnot
308 Kokoomateokset
308.1 Standardit
308.3 Tilastot. Taulukot
308.4 Kartat
308.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
309 Yhteiskuntatieteiden historia
310 TILASTOTIEDE
311 Teoria. Tutkimusmenetelmät. Tilastomatematiikka
312 Väestötilasto. Sosiaalitilasto
312.1 Väestötiede. Väestöpolitiikka
314 Kansainväliset yleiset tilastot
315 Suomen yleiset tilastot
316 Muiden maiden yleiset tilastot
320 VALTIO-OPPI. POLITIIKKA
321 Valtiofilosofia. Valtiomuodot
323 Ihmisoikeudet. Kansalaisen asema yhteiskunnassa
323.1 Rotujen asema. Rotusyrjintä
323.2 Juutalaisten asema. Antisemitismi
323.3 Poliittiset ja aatteelliset vähemmistöt
323.9 Orjuus
324 Sisäpolitiikka. Puolueet
324.1 Suomi
325 Kansainvälinen politiikka
325.1 Suomen ulkopolitiikka
326 Kansainvälinen yhteistyö
326.2 Euroopan maiden yhteistyö. Euroopan Unioni
326.3 Muiden maanosien valtioiden keskinäinen yhteistyö
326.4 Yhdistyneet Kansakunnat
326.5 Rauhankysymys. Rauhantutkimus
327 Suomen valtiojärjestelmä
327.1 Suomen valtiopäiväasiakirjat
328 Muiden maiden valtiojärjestelmät
330 OIKEUSTIEDE
330.1 Oikeusfilosofia
330.12 Oikeussosiologia. Oikeuspolitiikka. Oikeuspsykologia
330.2 Asiakirjakaavat ja -ohjeet. Oikeusoppaat
332 Julkisoikeus
332.1 Valtiosääntöoikeus
332.2 Hallinto-oikeus
332.21 Asemakaava- ja rakentamislainsäädäntö
332.22 Sosiaalioikeus
332.23 Vero-oikeus
332.4 Rikosoikeus
332.5 Prosessioikeus. Oikeushallinto
332.9 Vankeinhoito. Vankilat
333 Siviili- ja kauppaoikeus. Sopimusoikeus
333.1 Esine- ja velvoiteoikeus. Immateriaalioikeudet. Huoneen- ja maanvuokralainsäädäntö
333.2 Perhe- ja holhousoikeus
333.3 Perintö- ja testamenttioikeus
333.4 Kauppaoikeus. Yhtiölainsäädäntö. Pankki- ja vakuutuslainsäädäntö
334 Ympäristöoikeus. Talousoikeus
334.2 Merioikeus
334.3 Maaoikeus
334.4 Vesioikeus
334.5 Maa- ja metsätalouslainsäädäntö
334.7 Työoikeus
336 Kansainvälinen oikeus
337 Suomen ja Euroopan Unionin laki- ja asetuskokoelmat
338 Muiden maiden lait
339 Oikeushistoria
340 HALLINTO
342 Jätehuolto. Ympäristönhuolto. Yhdyskuntatekniikka
343 Palo- ja pelastustoimi
344 Poliisitoimi. Meri-, raja- ja rannikkovartiolaitos
345 Suomen kunnallishallinto. Kuntien yhteistoiminta
345.11 Helsinki. Pääkaupunkiseutu
346 Suomen maakuntahallinto
347 Suomen valtionhallinto
347.1 Komiteat. Komiteanmietinnöt
348 Muiden maiden kunnallis-, läänin- ja valtionhallinto
350 SOSIOLOGIA
351 Yhteiskuntafilosofia
352 Yhteiskunnan rakenne
352.1 Alueellinen sosiologia. Maassamuutto
353 Organisaatioiden ja laitosten sosiologia
353.1 Työn sosiologia
357 Elämäntapojen sosiologia. Kulttuurisosiologia
357.1 Osakulttuurien sosiologia
358 Perhesosiologia
359 Kriminologia. Kriminaalisosiologia
360 TALOUSTIEDE. KANSANTALOUSTIEDE
361 Pääoma. Työ. Luonnonvarat
362 Raha. Valuutta. Pankit. Pörssit
363 Valtiontalous. Finanssioppi
363.1 Valtionverotus. Veropolitiikka
363.2 Tullilaitos
364 Osuustoiminta
365 Kiinteistöt. Tontit
366 Talousjärjestelmät
367 Kansainväliset taloudelliset suhteet. Maailmantalous
367.1 Suomen ulkomaankauppa
367.2 Maailmankauppa. Kansainväliset talousjärjestöt
367.3 Monikansalliset yritykset
367.9 Kehitysmaiden taloudelliset olot
368 Talouspolitiikka. Talouselämä
368.1 Tuotanto. Tuottavuus
368.2 Hinnat. Hintapolitiikka
368.3 Elintaso. Kulutus
368.4 Talouselämän kehitysilmiöt
369 Talousmaantiede. Taloushistoria
370 YHTEISKUNTAPOLITIIKKA
370.1 Aluepolitiikka. Ympäristöpolitiikka
370.2 Yhteiskunnallinen futurologia
371 Sosiaalipolitiikka
371.1 Työ sosiaalipoliittisena kysymyksenä
371.11 Työolot
371.12 Työsuojelu
371.13 Työllisyys. Työttömyys. Työvoimapalvelu
371.2 Maapolitiikka
371.4 Asuntopolitiikka
371.5 Perhepolitiikka. Lapsipolitiikka. Nuorisopolitiikka
371.51 Lastenneuvolat. Äitiysneuvolat
371.52 Päivähoito
371.6 Terveyspolitiikka
371.7 Päihdepolitiikka. Päihdehuolto
371.71 Alkoholipolitiikka
371.72 Huumausainepolitiikka
371.8 Kriminaalipolitiikka
371.9 Siirtolaisuus
372 Vakuutustoimi
372.1 Sosiaalivakuutus
373 Sosiaalipalvelut. Vanhusten huolto. Vammaisten huolto
374 Yhteiskunnalliset aatesuunnat. Poliittiset ideologiat
374.1 Sosialismi. Kommunismi
374.2 Konservatismi
374.3 Liberalismi
374.8 Fasismi
374.9 Muut aatesuunnat
375 Naisen ja miehen asema yhteiskunnassa
377 Järjestötoiminta. Kokoustekniikka
377.1 Työväenliike
377.2 Työmarkkinajärjestöt
377.4 Yksityinen avustus- ja huoltotyö
377.7 Nuorisoseuratoiminta
377.8 Partioliike
379 Käytös- ja tapatieto
379.1 Juhlien järjestäminen
380 LIIKENNE. JOUKKOVIESTINTÄ
384 Joukkoviestintä
384.1 Posti
384.4 Radio- ja televisiotoiminta
384.41 Radiotoiminta
384.42 Televisiotoiminta
384.7 Lehdistöoppi
385 Maaliikenne
386 Vesi- ja ilmaliikenne
386.1 Vesiliikenne
386.2 Ilmaliikenne. Ilmailu
387 Paikallisliikenne
387.11 Helsinki. Pääkaupunkiseutu
390 MAANPUOLUSTUS
391 Asevarustelu. Asekauppa
392 Sotataito. Strategia. Taktiikka
393 Aseteknologia
394 Sotien yhteiskunnalliset vaikutukset
395 Väestönsuojelu
397 Suomen puolustusvoimat
398 Muiden maiden puolustusvoimat
399 Sotahistoria
399.1 Suomi

347 Suomen valtionhallinto

Suomen valtionhallintoa koskevat yleisteokset
Valtionhallinnon organisaatio, hallintoelimet ja palvelut yleensä
Keskushallinto. Ministeriöt. Keskusvirastot
Valtion alue-, piiri- ja paikallishallinto yleensä
Aluehallintovirastot. Kihlakunnanvirastot. Maistraatit
Valtion viranhaltijat ja virkasäännöt
Valtion virallisjulkaisut yleensä
Erikoisaloja koskeva valtionhallinto ja valtion erikoisalojen virallisjulkaisut alan mukaisessa luokassa
Jos teoksessa on sekä Suomen valtion keskus- että lääninhallintoa, on etusija luokalla 347
YKL : 35.1,  35.11,  35.12,  36.5,  36.51,  36.52,  36.53

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Ajoneuvorekisterit 347
Aloitteet, hallinto, valtion yl. 347
Alueelliset palveluyksiköt, valtionhallinto yl. 347
Aluehallinto, valtion, Suomi yl. 347
Aluehallintovirastot, valtionhallinto yl. 347
eGovernment, valtionhallinto, Suomi yl. (ks. myös aloittain) 347
e-government, valtionhallinto, Suomi yl. (ks. myös aloittain) 347
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, valtionhallinto yl. 347
Elinkeinohallinto, valtionhallinto yl. 347
ELY-keskukset, valtionhallinto yl. 347
ELYt, valtionhallinto yl. 347
Esittely, valtionhallinto yl. 347
Esteellisyys, valtionhallinto yl. 347
Esteettömyys, valtionhallinto yl. 347
Esteettömyystodistukset, valtionhallinto yl. 347
Hallinnolliset palvelut, valtionhallinto, Suomi yl. (ks. myös aloittain) 347
Hallinto, valtionhallinto, Suomi yl. (ks. myös aloittain) 347
Hallintopalvelut, valtionhallinto, Suomi yl. (ks. myös aloittain) 347
Hallintopäätökset, valtionhallinto yl. 347
Henkikirjat, Väestörekisterikeskus 347
Henkilörekisterit, väestörekisterikeskus 347
Henkilötiedot, henkilötekisterit yl. 347
Jonot, valtiolliset palvelut yl. 347
Julkinen hallinto, valtionhallinto yl. 347
Julkishallinto, valtionhallinto yl. 347
Julkisyhteisöt, valtio yl. 347
Jääviys, valtionhallinto yl. 347
Kasvontunnistus, henkilöllisyys yl. 347
Keskipitkän aikavälin suunnittelu, valtio yl. 347
Keskushallinto, Suomi 347
Keskusvirastot, Suomi 347
Kiertokirjeet, valtionhallinto yl. 347
Kihlakunnanvirastot yl. 347
Kihlakunnat yl. 347
Konttorit, valtionhallinto yl. 347
Kotipaikka 347
Kotipaikkarekisterit 347
Lainvalmistelu, komiteat, Suomi yl. 347
Luottamustehtävät, valtionhallinto yl. 347
Luottamustoimet, valtionhallinto yl. 347
Lyhyen aikavälin suunnittelu, valtionhallinto yl. 347
Lääninhallinto yl. 347
Maa- ja metsätaloushallinto, ministeriöt, Suomi 347
Maistraatit 347
Maksullisuus, valtion tuottamat palvelut yl. 347
Maksut, valtion tuottamat palvelut yl. 347
Maksuttomuus, valtion tuottamat palvelut yl. 347
Ministeriöt, Suomi 347
Määräaikaisuus, valtionhallinto yl. 347
Neuvostot, valtionhallinto yl. 347
Neuvottelukunnat, valtionhallinto yl. 347
Ostopalvelut, valtiolliset palvelut yl. 347
Palveluketjut, valtiolliset palvelut yl. 347
Palveluntuotanto, valtiolliset palvelut yl. 347
Palveluntuottajat, valtiolliset palvelut yl. 347
Palvelurakenne, valtiolliset palvelut yl. 347
Palvelustrategiat, valtiolliset palvelut yl. 347
Palvelut, valtiolliset yl. 347
Palvelutaso, valtiolliset palvelut yl. 347
Palvelutuotanto, valtiolliset palvelut yl. 347
Peruspalvelut, valtiolliset palvelut yl. 347
Piirihallinto, Suomi yl. 347
Pitkän aikavälin suunnittelu, valtio yl. 347
Poliittiset virkanimitykset, valtionhallinto, Suomi 347
Päätäntävalta, valtionhallinto yl. 347
Päätökset, valtionhallinto yl. 347
Päätösvalta, valtionhallinto yl. 347
Saavutettavuus, valtiolliset palvelut yl. 347
Sisäasiainhallinto, Suomi yl. 347
Sisäinen tarkastus, valtionhallinto yl. 347
Siviilirekisterit, Väestörekisterikeskus 347
Suomi, valtionhallinto yl. 347
Suoritteet, valtionhallinto yl. 347
Sähköinen hallinto, valtionhallinto, Suomi yl. (ks. myös aloittain) 347
Säädösvalmistelu, komiteat, Suomi yl. 347
Tarkastusvaliokunnat, valtionhallinto yl. 347
Tehokkuus, valtionhallinto yl. 347
Toimielimet, valtionhallinto yl. 347
Toimikunnat, valtionhallinto yl. 347
Toimistot, valtionhallinto yl. 347
Toimivalta, valtionhallinto, Suomi yl. 347
Toimivaltuudet, valtionhallinto, Suomi yl. 347
Tunnistaminen, henkilöllisyys yl. 347
Tunnukset, henkilötunnukset 347
Vajaakäyttö, valtiolliset palvelut yl. 347
Valiokunnat, valtionhallinto yl. 347
Valitukset, valtionhallinto yl. 347
Valtaoikeudet, valtionhallinto, Suomi yl. 347
Valtio, valtionhallinto, Suomi yl. 347
Valtion keskushallinto, Suomi yl. 347
Valtion paikallishallinto, Suomi yl. 347
Valtion piirihallinto, Suomi yl. 347
Valtion työntekijät yl. (ks. myös aloittain) 347
Valtion työntekijät , valtionhallinto yl. 347
Valtion virastot, Suomi yl. 347
Valtion virkamiehet yl. (ks. myös aloittain) 347
Valtion virkamiehet, valtionhallinto yl. 347
Valtionhallinto, Suomi yl. 347
Valtiovarainhallinto, valtiovarainministeriö 347
Valtuudet, valtionhallinto, Suomi yl. 347

Viittaukset: 1 - 100 / 259

[|<] [<] 1 2 3 [>] [>|]