Luokkahaku 300+

300 YHTEISKUNTATIETEET
301 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät
302 Oppikirjat. Oppaat. Harjoituskirjat. Tehtäväkokoelmat
303 Sanakirjat. Hakuteokset
304 Esseet
305 Kausijulkaisut
306 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
307 Opinnot
308 Kokoomateokset
308.1 Standardit
308.3 Tilastot. Taulukot
308.4 Kartat
308.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
309 Yhteiskuntatieteiden historia
310 TILASTOTIEDE
311 Teoria. Tutkimusmenetelmät. Tilastomatematiikka
312 Väestötilasto. Sosiaalitilasto
312.1 Väestötiede. Väestöpolitiikka
314 Kansainväliset yleiset tilastot
315 Suomen yleiset tilastot
316 Muiden maiden yleiset tilastot
320 VALTIO-OPPI. POLITIIKKA
321 Valtiofilosofia. Valtiomuodot
323 Ihmisoikeudet. Kansalaisen asema yhteiskunnassa
323.1 Rotujen asema. Rotusyrjintä
323.2 Juutalaisten asema. Antisemitismi
323.3 Poliittiset ja aatteelliset vähemmistöt
323.9 Orjuus
324 Sisäpolitiikka. Puolueet
324.1 Suomi
325 Kansainvälinen politiikka
325.1 Suomen ulkopolitiikka
326 Kansainvälinen yhteistyö
326.2 Euroopan maiden yhteistyö. Euroopan Unioni
326.3 Muiden maanosien valtioiden keskinäinen yhteistyö
326.4 Yhdistyneet Kansakunnat
326.5 Rauhankysymys. Rauhantutkimus
327 Suomen valtiojärjestelmä
327.1 Suomen valtiopäiväasiakirjat
328 Muiden maiden valtiojärjestelmät
330 OIKEUSTIEDE
330.1 Oikeusfilosofia
330.12 Oikeussosiologia. Oikeuspolitiikka. Oikeuspsykologia
330.2 Asiakirjakaavat ja -ohjeet. Oikeusoppaat
332 Julkisoikeus
332.1 Valtiosääntöoikeus
332.2 Hallinto-oikeus
332.21 Asemakaava- ja rakentamislainsäädäntö
332.22 Sosiaalioikeus
332.23 Vero-oikeus
332.4 Rikosoikeus
332.5 Prosessioikeus. Oikeushallinto
332.9 Vankeinhoito. Vankilat
333 Siviili- ja kauppaoikeus. Sopimusoikeus
333.1 Esine- ja velvoiteoikeus. Immateriaalioikeudet. Huoneen- ja maanvuokralainsäädäntö
333.2 Perhe- ja holhousoikeus
333.3 Perintö- ja testamenttioikeus
333.4 Kauppaoikeus. Yhtiölainsäädäntö. Pankki- ja vakuutuslainsäädäntö
334 Ympäristöoikeus. Talousoikeus
334.2 Merioikeus
334.3 Maaoikeus
334.4 Vesioikeus
334.5 Maa- ja metsätalouslainsäädäntö
334.7 Työoikeus
336 Kansainvälinen oikeus
337 Suomen ja Euroopan Unionin laki- ja asetuskokoelmat
338 Muiden maiden lait
339 Oikeushistoria
340 HALLINTO
342 Jätehuolto. Ympäristönhuolto. Yhdyskuntatekniikka
343 Palo- ja pelastustoimi
344 Poliisitoimi. Meri-, raja- ja rannikkovartiolaitos
345 Suomen kunnallishallinto. Kuntien yhteistoiminta
345.11 Helsinki. Pääkaupunkiseutu
346 Suomen maakuntahallinto
347 Suomen valtionhallinto
347.1 Komiteat. Komiteanmietinnöt
348 Muiden maiden kunnallis-, läänin- ja valtionhallinto
350 SOSIOLOGIA
351 Yhteiskuntafilosofia
352 Yhteiskunnan rakenne
352.1 Alueellinen sosiologia. Maassamuutto
353 Organisaatioiden ja laitosten sosiologia
353.1 Työn sosiologia
357 Elämäntapojen sosiologia. Kulttuurisosiologia
357.1 Osakulttuurien sosiologia
358 Perhesosiologia
359 Kriminologia. Kriminaalisosiologia
360 TALOUSTIEDE. KANSANTALOUSTIEDE
361 Pääoma. Työ. Luonnonvarat
362 Raha. Valuutta. Pankit. Pörssit
363 Valtiontalous. Finanssioppi
363.1 Valtionverotus. Veropolitiikka
363.2 Tullilaitos
364 Osuustoiminta
365 Kiinteistöt. Tontit
366 Talousjärjestelmät
367 Kansainväliset taloudelliset suhteet. Maailmantalous
367.1 Suomen ulkomaankauppa
367.2 Maailmankauppa. Kansainväliset talousjärjestöt
367.3 Monikansalliset yritykset
367.9 Kehitysmaiden taloudelliset olot
368 Talouspolitiikka. Talouselämä
368.1 Tuotanto. Tuottavuus
368.2 Hinnat. Hintapolitiikka
368.3 Elintaso. Kulutus
368.4 Talouselämän kehitysilmiöt
369 Talousmaantiede. Taloushistoria
370 YHTEISKUNTAPOLITIIKKA
370.1 Aluepolitiikka. Ympäristöpolitiikka
370.2 Yhteiskunnallinen futurologia
371 Sosiaalipolitiikka
371.1 Työ sosiaalipoliittisena kysymyksenä
371.11 Työolot
371.12 Työsuojelu
371.13 Työllisyys. Työttömyys. Työvoimapalvelu
371.2 Maapolitiikka
371.4 Asuntopolitiikka
371.5 Perhepolitiikka. Lapsipolitiikka. Nuorisopolitiikka
371.51 Lastenneuvolat. Äitiysneuvolat
371.52 Päivähoito
371.6 Terveyspolitiikka
371.7 Päihdepolitiikka. Päihdehuolto
371.71 Alkoholipolitiikka
371.72 Huumausainepolitiikka
371.8 Kriminaalipolitiikka
371.9 Siirtolaisuus
372 Vakuutustoimi
372.1 Sosiaalivakuutus
373 Sosiaalipalvelut. Vanhusten huolto. Vammaisten huolto
374 Yhteiskunnalliset aatesuunnat. Poliittiset ideologiat
374.1 Sosialismi. Kommunismi
374.2 Konservatismi
374.3 Liberalismi
374.8 Fasismi
374.9 Muut aatesuunnat
375 Naisen ja miehen asema yhteiskunnassa
377 Järjestötoiminta. Kokoustekniikka
377.1 Työväenliike
377.2 Työmarkkinajärjestöt
377.4 Yksityinen avustus- ja huoltotyö
377.7 Nuorisoseuratoiminta
377.8 Partioliike
379 Käytös- ja tapatieto
379.1 Juhlien järjestäminen
380 LIIKENNE. JOUKKOVIESTINTÄ
384 Joukkoviestintä
384.1 Posti
384.4 Radio- ja televisiotoiminta
384.41 Radiotoiminta
384.42 Televisiotoiminta
384.7 Lehdistöoppi
385 Maaliikenne
386 Vesi- ja ilmaliikenne
386.1 Vesiliikenne
386.2 Ilmaliikenne. Ilmailu
387 Paikallisliikenne
387.11 Helsinki. Pääkaupunkiseutu
390 MAANPUOLUSTUS
391 Asevarustelu. Asekauppa
392 Sotataito. Strategia. Taktiikka
393 Aseteknologia
394 Sotien yhteiskunnalliset vaikutukset
395 Väestönsuojelu
397 Suomen puolustusvoimat
398 Muiden maiden puolustusvoimat
399 Sotahistoria
399.1 Suomi

347.1 Komiteat. Komiteanmietinnöt

Tässä vanhoja komiteoita ja niiden mietintöjä
Uudet komiteat ja niiden mietinnöt alan mukaisessa luokassa
YKL : 33.041

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Komiteanmietinnöt, Suomi, v:een 1986 sarjana 347.1
Komiteat, Suomi, v:een 1986 sarjana 347.1
Lainvalmistelu, komiteanmietinnöt, Suomi, v:een 1986 sarjana, v:sta 1987 alan mukaan 347.1
Lakiehdotukset, komiteanmietinnöt 347.1
Säädösvalmistelu, komiteanmietinnöt, Suomi, v:een 1986 sarjana, v:sta 1987 alan mukaan 347.1
Vallankäyttö, johtamistaito yl. 347.1
Ulkoistaminen, kunnalliset palvelut yl. 347+
Virallisjulkaisut, valtion yl. 347+
Julkiset palvelut, valtion yl. 347 - 348
Julkishyödykkeet, valtion yl. 347 - 348
Kuntapalvelut, valtion yl. 347 - 348
Palvelupisteet, valtiolliset palvelut 347 - 348
Ulkoasiainhallinto, valtionhallinto yl. 347 - 348
Vihkiminen, siviilivihkiminen 347 - 348
Hallintohistoria yl. (ks. myös aloittain) 340.09 - 348.09
Alueellinen yhteistyö, hallinto yl. 340 - 348
Alueyhteistyö, hallinto yl. 340 - 348
Asiointi, virastot yl. 340 - 348
Byrokratia, hallinto yl. 340 - 348
Delegaatiot, hallinto yl. 340 - 348
Deregulaatio, hallinto yl. 340 - 348
Desentralisaatio, hallinto yl. 340 - 348
Hajasijoitus, hallinto yl. 340 - 348
Hajautus, hallinto yl. 340 - 348
Hallinnointi yl. (ks. aloittain) 340 - 348
Hallinnonalat yl. (ks. myös aloittain) 340 - 348
Hallinnonuudistus yl. (ks. myös aloittain) 340 - 348
Hallintajärjestelmät, hallinto yl. 340 - 348
Hallintoalueet (ks. myös aloittain) 340 - 348
Hallintoasiat yl. (ks. myös aloittain) 340 - 348
Hallintoelimet yl. (ks. myös aloittain) 340 - 348
Hallintokulttuuri yl. (ks. myös aloittain) 340 - 348
Hallintomenettely, hallinto yl. (ks. myös aloittain) 340 - 348
Hallintoneuvostot yl. (ks. myös aloittain) 340 - 348
Hallintopolitiikka, hallinto yl. 340 - 348
Hallintotoimi yl. (ks. myös aloittain) 340 - 348
Hallintovalitukset, hallinto yl. 340 - 348
Hallintoviranomaiset yl. (ks. myös aloittain) 340 - 348
Henkilösuhteet, hallinto yl. 340 - 348
Hoitokunnat, hallinto yl. (ks. myös aloittain) 340 - 348
Infrastruktuurit, hallinto yl. (ks. myös aloittain) 340 - 348
Johtosäännöt, hallinto yl. 340 - 348
Julkinen sektori, julkinen hallinto yl. 340 - 348
Kehittäminen, hallinto yl. 340 - 348
Kehittämishankkeet, hallinto yl. 340 - 348
Kehittämisohjelmat, hallinto yl. 340 - 348
Kehittämisprojektit, hallinto yl. 340 - 348
Kehittämisstrategiat, hallinto yl. 340 - 348
Kehittämissuunnittelu, hallinto yl. 340 - 348
Kehitysohjelmat, hallinto yl. 340 - 348
Kehitysstrategiat, hallinto yl. 340 - 348
Kelpoisuus, jääviys, hallinto yl. 340 - 348
Keskittäminen, hallinto yl. 340 - 348
Keskitys, hallinto yl. 340 - 348
Kiellot, hallinto yl. 340 - 348
Komissiot, hallinto yl. 340 - 348
Koordinointi, hallinto yl. 340 - 348
Kuittaus, hallinto yl. 340 - 348
Lakkauttaminen, julkiset palvelut yl. 340 - 348
Lakkautus, julkiset palvelut yl. 340 - 348
Lopettaminen, julkiset palvelut yl. 340 - 348
Lopetus, julkiset palvelut yl. 340 - 348
Lupamenettely, hallinto yl. 340 - 348
Läheisyysperiaate, hallinto yl. 340 - 348
Määräaika, hallinto yl. 340 - 348
Ohjesäännöt, hallinto yl. 340 - 348
Organisaatiot, hallinnon organisaatiot yl. 340 - 348
Osallistaminen, hallinto yl. 340 - 348
Palvelumaksut, julkiset palvelut yl. 340 - 348
Palvelusitoumukset, hallinto yl. 340 - 348
Palvelusopimukset, hallinto yl. 340 - 348
Raportointi, hallinto yl. 340 - 348
Rationalisointi, hallinto yl. 340 - 348
Reformit, hallinnonuudistus yl. 340 - 348
Rekisteröinti, hallinto yl. (ks. myös aloittain) 340 - 348
Resurssit, hallinto yl. 340 - 348
Salaaminen, hallinto yl. 340 - 348
Salassapitovelvollisuus, hallinto yl. 340 - 348
Salaus, hallinto yl. 340 - 348
Saneeraus, hallinto yl. 340 - 348
Selvitys, hallinto yl. 340 - 348
Siirtymäaika, hallinto yl. 340 - 348
Siirtymäkausi, hallinto yl. 340 - 348
Siirtymävaihe, hallinto yl. 340 - 348
Sopimusohjaus, hallinto yl. 340 - 348
Sosiaaliset innovaatiot, hallinto yl. 340 - 348
Strategiatyö, hallinto yl. 340 - 348
Strateginen ohjaus, hallinto yl. 340 - 348
Strateginen suunnittelu, hallinto yl. 340 - 348
Subsidiariteetti, hallinto yl. 340 - 348
Suhteellisuusperiaate, hallinto yl. 340 - 348
Säännöt, hallinto yl. 340 - 348
Sääntely, hallinto yl. 340 - 348
Sääntelyn purkaminen, hallinto yl. 340 - 348
Säätely, hallinto yl. 340 - 348
Taloudellinen vastuu, hallinto yl. 340 - 348
Talousvastuu, hallinto yl. 340 - 348
Tarjouskilpailu, hallinto yl. 340 - 348
Tiedoksianto, hallinto yl. 340 - 348
Tiedonantovelvollisuus, hallinto yl. 340 - 348

Viittaukset: 1 - 100 / 140

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]