Luokkahaku 300+

300 YHTEISKUNTATIETEET
301 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät
302 Oppikirjat. Oppaat. Harjoituskirjat. Tehtäväkokoelmat
303 Sanakirjat. Hakuteokset
304 Esseet
305 Kausijulkaisut
306 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
307 Opinnot
308 Kokoomateokset
308.1 Standardit
308.3 Tilastot. Taulukot
308.4 Kartat
308.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
309 Yhteiskuntatieteiden historia
310 TILASTOTIEDE
311 Teoria. Tutkimusmenetelmät. Tilastomatematiikka
312 Väestötilasto. Sosiaalitilasto
312.1 Väestötiede. Väestöpolitiikka
314 Kansainväliset yleiset tilastot
315 Suomen yleiset tilastot
316 Muiden maiden yleiset tilastot
320 VALTIO-OPPI. POLITIIKKA
321 Valtiofilosofia. Valtiomuodot
323 Ihmisoikeudet. Kansalaisen asema yhteiskunnassa
323.1 Rotujen asema. Rotusyrjintä
323.2 Juutalaisten asema. Antisemitismi
323.3 Poliittiset ja aatteelliset vähemmistöt
323.9 Orjuus
324 Sisäpolitiikka. Puolueet
324.1 Suomi
325 Kansainvälinen politiikka
325.1 Suomen ulkopolitiikka
326 Kansainvälinen yhteistyö
326.2 Euroopan maiden yhteistyö. Euroopan Unioni
326.3 Muiden maanosien valtioiden keskinäinen yhteistyö
326.4 Yhdistyneet Kansakunnat
326.5 Rauhankysymys. Rauhantutkimus
327 Suomen valtiojärjestelmä
327.1 Suomen valtiopäiväasiakirjat
328 Muiden maiden valtiojärjestelmät
330 OIKEUSTIEDE
330.1 Oikeusfilosofia
330.12 Oikeussosiologia. Oikeuspolitiikka. Oikeuspsykologia
330.2 Asiakirjakaavat ja -ohjeet. Oikeusoppaat
332 Julkisoikeus
332.1 Valtiosääntöoikeus
332.2 Hallinto-oikeus
332.21 Asemakaava- ja rakentamislainsäädäntö
332.22 Sosiaalioikeus
332.23 Vero-oikeus
332.4 Rikosoikeus
332.5 Prosessioikeus. Oikeushallinto
332.9 Vankeinhoito. Vankilat
333 Siviili- ja kauppaoikeus. Sopimusoikeus
333.1 Esine- ja velvoiteoikeus. Immateriaalioikeudet. Huoneen- ja maanvuokralainsäädäntö
333.2 Perhe- ja holhousoikeus
333.3 Perintö- ja testamenttioikeus
333.4 Kauppaoikeus. Yhtiölainsäädäntö. Pankki- ja vakuutuslainsäädäntö
334 Ympäristöoikeus. Talousoikeus
334.2 Merioikeus
334.3 Maaoikeus
334.4 Vesioikeus
334.5 Maa- ja metsätalouslainsäädäntö
334.7 Työoikeus
336 Kansainvälinen oikeus
337 Suomen ja Euroopan Unionin laki- ja asetuskokoelmat
338 Muiden maiden lait
339 Oikeushistoria
340 HALLINTO
342 Jätehuolto. Ympäristönhuolto. Yhdyskuntatekniikka
343 Palo- ja pelastustoimi
344 Poliisitoimi. Meri-, raja- ja rannikkovartiolaitos
345 Suomen kunnallishallinto. Kuntien yhteistoiminta
345.11 Helsinki. Pääkaupunkiseutu
346 Suomen maakuntahallinto
347 Suomen valtionhallinto
347.1 Komiteat. Komiteanmietinnöt
348 Muiden maiden kunnallis-, läänin- ja valtionhallinto
350 SOSIOLOGIA
351 Yhteiskuntafilosofia
352 Yhteiskunnan rakenne
352.1 Alueellinen sosiologia. Maassamuutto
353 Organisaatioiden ja laitosten sosiologia
353.1 Työn sosiologia
357 Elämäntapojen sosiologia. Kulttuurisosiologia
357.1 Osakulttuurien sosiologia
358 Perhesosiologia
359 Kriminologia. Kriminaalisosiologia
360 TALOUSTIEDE. KANSANTALOUSTIEDE
361 Pääoma. Työ. Luonnonvarat
362 Raha. Valuutta. Pankit. Pörssit
363 Valtiontalous. Finanssioppi
363.1 Valtionverotus. Veropolitiikka
363.2 Tullilaitos
364 Osuustoiminta
365 Kiinteistöt. Tontit
366 Talousjärjestelmät
367 Kansainväliset taloudelliset suhteet. Maailmantalous
367.1 Suomen ulkomaankauppa
367.2 Maailmankauppa. Kansainväliset talousjärjestöt
367.3 Monikansalliset yritykset
367.9 Kehitysmaiden taloudelliset olot
368 Talouspolitiikka. Talouselämä
368.1 Tuotanto. Tuottavuus
368.2 Hinnat. Hintapolitiikka
368.3 Elintaso. Kulutus
368.4 Talouselämän kehitysilmiöt
369 Talousmaantiede. Taloushistoria
370 YHTEISKUNTAPOLITIIKKA
370.1 Aluepolitiikka. Ympäristöpolitiikka
370.2 Yhteiskunnallinen futurologia
371 Sosiaalipolitiikka
371.1 Työ sosiaalipoliittisena kysymyksenä
371.11 Työolot
371.12 Työsuojelu
371.13 Työllisyys. Työttömyys. Työvoimapalvelu
371.2 Maapolitiikka
371.4 Asuntopolitiikka
371.5 Perhepolitiikka. Lapsipolitiikka. Nuorisopolitiikka
371.51 Lastenneuvolat. Äitiysneuvolat
371.52 Päivähoito
371.6 Terveyspolitiikka
371.7 Päihdepolitiikka. Päihdehuolto
371.71 Alkoholipolitiikka
371.72 Huumausainepolitiikka
371.8 Kriminaalipolitiikka
371.9 Siirtolaisuus
372 Vakuutustoimi
372.1 Sosiaalivakuutus
373 Sosiaalipalvelut. Vanhusten huolto. Vammaisten huolto
374 Yhteiskunnalliset aatesuunnat. Poliittiset ideologiat
374.1 Sosialismi. Kommunismi
374.2 Konservatismi
374.3 Liberalismi
374.8 Fasismi
374.9 Muut aatesuunnat
375 Naisen ja miehen asema yhteiskunnassa
377 Järjestötoiminta. Kokoustekniikka
377.1 Työväenliike
377.2 Työmarkkinajärjestöt
377.4 Yksityinen avustus- ja huoltotyö
377.7 Nuorisoseuratoiminta
377.8 Partioliike
379 Käytös- ja tapatieto
379.1 Juhlien järjestäminen
380 LIIKENNE. JOUKKOVIESTINTÄ
384 Joukkoviestintä
384.1 Posti
384.4 Radio- ja televisiotoiminta
384.41 Radiotoiminta
384.42 Televisiotoiminta
384.7 Lehdistöoppi
385 Maaliikenne
386 Vesi- ja ilmaliikenne
386.1 Vesiliikenne
386.2 Ilmaliikenne. Ilmailu
387 Paikallisliikenne
387.11 Helsinki. Pääkaupunkiseutu
390 MAANPUOLUSTUS
391 Asevarustelu. Asekauppa
392 Sotataito. Strategia. Taktiikka
393 Aseteknologia
394 Sotien yhteiskunnalliset vaikutukset
395 Väestönsuojelu
397 Suomen puolustusvoimat
398 Muiden maiden puolustusvoimat
399 Sotahistoria
399.1 Suomi

348 Muiden maiden kunnallis-, läänin- ja valtionhallinto

Muiden maiden kunnallis-, läänin- ja valtionhallinnon yleisteokset
Muiden maiden julkinen hallinto yleensä
Kunnallis-, läänin- ja valtionhallinnon erikoisalat maasta riippumatta alan mukaisessa luokassa
YKL : 35,  35.1,  35.11,  35.12,  35.4,  35.48,  36.5,  36.51,  36.52,  36.53

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aluehallinto, muut maat yl. 348
Alueliitokset, kunnat, läänit, maakunnat, muut maat 348
Demokratia, kunnallinen, muut maat 348
Demokratia, lähidemokratia, muut maat 348
Digitaalidemokratia, lähidemokratia, muut maat 348
Digitaalinen demokratia, lähidemokratia, muut maat 348
e-demokratia, lähidemokratia, muut maat 348
eGovernment, muiden maiden hallinto yl. (ks. myös aloittain) 348
e-government, muiden maiden hallinto yl. (ks. myös aloittain) 348
Ehdokasasettelu, kunnallisvaalit, muut maat 348
Ehdokkaat, kunnallisvaalit, muut maat 348
Elektroninen demokratia, lähidemokratia, muut maat 348
Ennakkoäänestys, kunnalliset, muut maat 348
Ennakkoäänestäminen, kunnalliset, muut maat 348
Etädemokratia, lähidemokratia, muut maat 348
Hallinnolliset palvelut, muiden maiden hallinto yl. (ks. myös aloittain) 348
Hallinto, muiden maiden hallinto yl. (ks. myös aloittain) 348
Hallintopalvelut, muiden maiden hallinto yl. (ks. myös aloittain) 348
Itsehallinto, kunnallinen, muut maat 348
Itsehallinto, maakunnallinen, muut maat 348
Julkinen hallinto, muiden maiden hallinto yl. 348
Julkishallinto, muiden maiden hallinto yl. 348
Julkisyhteisöt, muiden maiden hallinto yl. 348
Kannatus, vaalit, kunnalliset, muut maat 348
Kansanäänestykset, kunnalliset, muut maat 348
Keskushallinto, muut maat 348
Keskusvirastot, muut maat 348
Komiteanmietinnöt, muut maat yl. (ks. myös alan mukaan) 348
Komiteat, muut maat yl. (ks. myös alan mukaan) 348
Liittokanslerit, valtionhallinto, muut maat 348
Läpinäkyvyys, muiden maiden hallinto yl. 348
Maa- ja metsätaloushallinto, ministeriöt, muut maat 348
Maaherrat, lääninhallinto, muut maat 348
Maakunnalliset liitot, muut maat yl. 348
Maakunnan liitot, muut maat yl. 348
Maakunnat, maakuntahallinto, muut yl. 348
Maakuntahallinto, muut maat yl. 348
Maakuntaitsehallinto, muut maat yl. 348
Maakuntalait, maakuntahallinto, muut maat 348
Maakuntaliitot, muut maat yl. 348
Maakuntien liitot, muut maat yl. 348
Ministeriöt, muut maat 348
Määräaikaisuus, hallinto, muut maat yl. 348
Neuvottelukunnat, muiden maiden hallinto yl. 348
Piirihallinto, muut maat yl. 348
Poliittinen mainonta, kunnallispolit., muut maat 348
Poliittiset virkanimitykset, valtionhallinto, muut maat 348
Postiäänestys, kunnalliset, muut maat 348
Postiäänestäminen, kunnalliset, muut maat 348
Puolueiden kannatus, vaalit, kunnalliset, muut maat 348
Sisäasiainhallinto, muut maat yl. 348
Sähköinen demokratia, lähidemokratia, muut maat 348
Sähköinen hallinto, muiden maiden hallinto yl. (ks. myös aloittain) 348
Sähköinen äänestys, kunnalliset, muut maat 348
Sähköinen äänestäminen, kunnalliset, muut maat 348
Teledemokratia, lähidemokratia, muut maat 348
Toimivalta, muiden maiden hallinto yl. 348
Toimivaltuudet, muiden maiden hallinto yl. 348
Vaalikampanjat, kunnallispolitiikka, muut maat 348
Vaalikoneet, kunnalliset, muut maat 348
Vaalit, kunnalliset, muut maat 348
Vaalitarkkailu, vaalit, kunnalliset, muut maat 348
Valtaoikeudet, muiden maiden hallinto yl. 348
Valtio, valtionhallinto, muut maat 348
Valtion keskushallinto, muut maat yl. 348
Valtion paikallishallinto, muut maat yl. 348
Valtion piirihallinto, muut maat yl. 348
Valtion virastot, muut maat yl. 348
Valtionhallinto, muut maat yl. 348
Valtuudet, muiden maiden hallinto yl. 348
Viisumit, muut maat 348
Viisumivapaus, viisumit, muut maat 348
Virallisjulkaisut, muiden maiden yl. 348
Virkakiellot, muiden maiden hallinto yl. 348
Välillinen valtionhallinto, muut maat 348
Väliportaan hallinto, muut maat yl. 348
Äänestykset, kunnalliset, muut maat 348
Äänestyskäyttäytyminen, kunnalliset, muut maat 348
Äänestäminen, kunnalliset, muut maat 348
Julkiset palvelut, valtion yl. 347 - 348
Julkishyödykkeet, valtion yl. 347 - 348
Kuntapalvelut, valtion yl. 347 - 348
Palvelupisteet, valtiolliset palvelut 347 - 348
Ulkoasiainhallinto, valtionhallinto yl. 347 - 348
Vihkiminen, siviilivihkiminen 347 - 348
Hallintohistoria yl. (ks. myös aloittain) 340.09 - 348.09
Alueellinen yhteistyö, hallinto yl. 340 - 348
Alueyhteistyö, hallinto yl. 340 - 348
Asiointi, virastot yl. 340 - 348
Byrokratia, hallinto yl. 340 - 348
Delegaatiot, hallinto yl. 340 - 348
Deregulaatio, hallinto yl. 340 - 348
Desentralisaatio, hallinto yl. 340 - 348
Hajasijoitus, hallinto yl. 340 - 348
Hajautus, hallinto yl. 340 - 348
Hallinnointi yl. (ks. aloittain) 340 - 348
Hallinnonalat yl. (ks. myös aloittain) 340 - 348
Hallinnonuudistus yl. (ks. myös aloittain) 340 - 348
Hallintajärjestelmät, hallinto yl. 340 - 348
Hallintoalueet (ks. myös aloittain) 340 - 348

Viittaukset: 1 - 100 / 211

[|<] [<] 1 2 3 [>] [>|]