Luokkahaku 300+

300 YHTEISKUNTATIETEET
301 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät
302 Oppikirjat. Oppaat. Harjoituskirjat. Tehtäväkokoelmat
303 Sanakirjat. Hakuteokset
304 Esseet
305 Kausijulkaisut
306 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
307 Opinnot
308 Kokoomateokset
308.1 Standardit
308.3 Tilastot. Taulukot
308.4 Kartat
308.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
309 Yhteiskuntatieteiden historia
310 TILASTOTIEDE
311 Teoria. Tutkimusmenetelmät. Tilastomatematiikka
312 Väestötilasto. Sosiaalitilasto
312.1 Väestötiede. Väestöpolitiikka
314 Kansainväliset yleiset tilastot
315 Suomen yleiset tilastot
316 Muiden maiden yleiset tilastot
320 VALTIO-OPPI. POLITIIKKA
321 Valtiofilosofia. Valtiomuodot
323 Ihmisoikeudet. Kansalaisen asema yhteiskunnassa
323.1 Rotujen asema. Rotusyrjintä
323.2 Juutalaisten asema. Antisemitismi
323.3 Poliittiset ja aatteelliset vähemmistöt
323.9 Orjuus
324 Sisäpolitiikka. Puolueet
324.1 Suomi
325 Kansainvälinen politiikka
325.1 Suomen ulkopolitiikka
326 Kansainvälinen yhteistyö
326.2 Euroopan maiden yhteistyö. Euroopan Unioni
326.3 Muiden maanosien valtioiden keskinäinen yhteistyö
326.4 Yhdistyneet Kansakunnat
326.5 Rauhankysymys. Rauhantutkimus
327 Suomen valtiojärjestelmä
327.1 Suomen valtiopäiväasiakirjat
328 Muiden maiden valtiojärjestelmät
330 OIKEUSTIEDE
330.1 Oikeusfilosofia
330.12 Oikeussosiologia. Oikeuspolitiikka. Oikeuspsykologia
330.2 Asiakirjakaavat ja -ohjeet. Oikeusoppaat
332 Julkisoikeus
332.1 Valtiosääntöoikeus
332.2 Hallinto-oikeus
332.21 Asemakaava- ja rakentamislainsäädäntö
332.22 Sosiaalioikeus
332.23 Vero-oikeus
332.4 Rikosoikeus
332.5 Prosessioikeus. Oikeushallinto
332.9 Vankeinhoito. Vankilat
333 Siviili- ja kauppaoikeus. Sopimusoikeus
333.1 Esine- ja velvoiteoikeus. Immateriaalioikeudet. Huoneen- ja maanvuokralainsäädäntö
333.2 Perhe- ja holhousoikeus
333.3 Perintö- ja testamenttioikeus
333.4 Kauppaoikeus. Yhtiölainsäädäntö. Pankki- ja vakuutuslainsäädäntö
334 Ympäristöoikeus. Talousoikeus
334.2 Merioikeus
334.3 Maaoikeus
334.4 Vesioikeus
334.5 Maa- ja metsätalouslainsäädäntö
334.7 Työoikeus
336 Kansainvälinen oikeus
337 Suomen ja Euroopan Unionin laki- ja asetuskokoelmat
338 Muiden maiden lait
339 Oikeushistoria
340 HALLINTO
342 Jätehuolto. Ympäristönhuolto. Yhdyskuntatekniikka
343 Palo- ja pelastustoimi
344 Poliisitoimi. Meri-, raja- ja rannikkovartiolaitos
345 Suomen kunnallishallinto. Kuntien yhteistoiminta
345.11 Helsinki. Pääkaupunkiseutu
346 Suomen maakuntahallinto
347 Suomen valtionhallinto
347.1 Komiteat. Komiteanmietinnöt
348 Muiden maiden kunnallis-, läänin- ja valtionhallinto
350 SOSIOLOGIA
351 Yhteiskuntafilosofia
352 Yhteiskunnan rakenne
352.1 Alueellinen sosiologia. Maassamuutto
353 Organisaatioiden ja laitosten sosiologia
353.1 Työn sosiologia
357 Elämäntapojen sosiologia. Kulttuurisosiologia
357.1 Osakulttuurien sosiologia
358 Perhesosiologia
359 Kriminologia. Kriminaalisosiologia
360 TALOUSTIEDE. KANSANTALOUSTIEDE
361 Pääoma. Työ. Luonnonvarat
362 Raha. Valuutta. Pankit. Pörssit
363 Valtiontalous. Finanssioppi
363.1 Valtionverotus. Veropolitiikka
363.2 Tullilaitos
364 Osuustoiminta
365 Kiinteistöt. Tontit
366 Talousjärjestelmät
367 Kansainväliset taloudelliset suhteet. Maailmantalous
367.1 Suomen ulkomaankauppa
367.2 Maailmankauppa. Kansainväliset talousjärjestöt
367.3 Monikansalliset yritykset
367.9 Kehitysmaiden taloudelliset olot
368 Talouspolitiikka. Talouselämä
368.1 Tuotanto. Tuottavuus
368.2 Hinnat. Hintapolitiikka
368.3 Elintaso. Kulutus
368.4 Talouselämän kehitysilmiöt
369 Talousmaantiede. Taloushistoria
370 YHTEISKUNTAPOLITIIKKA
370.1 Aluepolitiikka. Ympäristöpolitiikka
370.2 Yhteiskunnallinen futurologia
371 Sosiaalipolitiikka
371.1 Työ sosiaalipoliittisena kysymyksenä
371.11 Työolot
371.12 Työsuojelu
371.13 Työllisyys. Työttömyys. Työvoimapalvelu
371.2 Maapolitiikka
371.4 Asuntopolitiikka
371.5 Perhepolitiikka. Lapsipolitiikka. Nuorisopolitiikka
371.51 Lastenneuvolat. Äitiysneuvolat
371.52 Päivähoito
371.6 Terveyspolitiikka
371.7 Päihdepolitiikka. Päihdehuolto
371.71 Alkoholipolitiikka
371.72 Huumausainepolitiikka
371.8 Kriminaalipolitiikka
371.9 Siirtolaisuus
372 Vakuutustoimi
372.1 Sosiaalivakuutus
373 Sosiaalipalvelut. Vanhusten huolto. Vammaisten huolto
374 Yhteiskunnalliset aatesuunnat. Poliittiset ideologiat
374.1 Sosialismi. Kommunismi
374.2 Konservatismi
374.3 Liberalismi
374.8 Fasismi
374.9 Muut aatesuunnat
375 Naisen ja miehen asema yhteiskunnassa
377 Järjestötoiminta. Kokoustekniikka
377.1 Työväenliike
377.2 Työmarkkinajärjestöt
377.4 Yksityinen avustus- ja huoltotyö
377.7 Nuorisoseuratoiminta
377.8 Partioliike
379 Käytös- ja tapatieto
379.1 Juhlien järjestäminen
380 LIIKENNE. JOUKKOVIESTINTÄ
384 Joukkoviestintä
384.1 Posti
384.4 Radio- ja televisiotoiminta
384.41 Radiotoiminta
384.42 Televisiotoiminta
384.7 Lehdistöoppi
385 Maaliikenne
386 Vesi- ja ilmaliikenne
386.1 Vesiliikenne
386.2 Ilmaliikenne. Ilmailu
387 Paikallisliikenne
387.11 Helsinki. Pääkaupunkiseutu
390 MAANPUOLUSTUS
391 Asevarustelu. Asekauppa
392 Sotataito. Strategia. Taktiikka
393 Aseteknologia
394 Sotien yhteiskunnalliset vaikutukset
395 Väestönsuojelu
397 Suomen puolustusvoimat
398 Muiden maiden puolustusvoimat
399 Sotahistoria
399.1 Suomi

358 Perhesosiologia

Eri perhemuotojen sosiologia
Avio- ja avoliitto. Avioero. Suurperheet. Muut perheenomaiset yhteisöt
Yksineläjät. Yksinhuoltajat
Perheenjäsenten, äidin ja isän, naisen ja miehen sekä lapsen asema ja roolit perheessä
Perheväkivalta perhesosiologian kannalta. Perheväkivalta yleensä
YKL : 30.15,  32.4

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Adoptio, perhesosiologia 358
Adoptiolapset, perhesosiologia 358
Aikuiset, perhesosiologia 358
Aikuisuus, perhesosiologia 358
Anopit, perhesosiologia 358
Apet, perhesosiologia 358
Appivanhemmat, perhesosiologia 358
Au-lapset, perhesosiologia 358
Au-äidit, perhesosiologia 358
Avioero, perhesosiologia 358
Avioerolapset, perhesosiologia 358
Avioliitto, sosiologia 358
Aviomiehet, rooli ja asema perheessä 358
Avioparit, perhesosiologia 358
Aviopuolisot, perhesosiologia 358
Aviottomat lapset, perhesosiologia 358
Aviottomat äidit, perhesosiologia 358
Aviovaimot, rooli ja asema perheessä 358
Avoero, perhesosiologia 358
Avoin adoptio, perhesosiologia 358
Avoliitto, sosiologia 358
Avoparit, perhesosiologia 358
Avopuolisot, perhesosiologia 358
Elatus, perhesosiologia 358
Fyysinen väkivalta, perheväkivalta 358
Gender-tutkimus, perhesosiologia 358
Huoltajuus, perhesosiologia 358
Ikäkaudet, perhesosiologia 358
Ikäluokat, asema perheessä 358
Ikäryhmät, asema perheessä 358
Insesti, perhesosiologia 358
Isoisät, perhesosiologia 358
Isovanhemmat, perhesosiologia 358
Isovanhemmuus, perhesosiologia 358
Isoäidit, perhesosiologia 358
Isyys, perhesosiologia 358
Isäpuolet, isän rooli yl. 358
Isäpuolet, perhesosiologia yl. 358
Isät, isän rooli yl. 358
Isät, perhesosiologia 358
Isättömyys, perhesosiologia 358
Kaltoinkohtelu, perhesosiologia 358
Kansainvälinen adoptio, perhesosiologia 358
Kasvattilapset, perhesosiologia 358
Kasvatuskodit, perhesosiologia 358
Kasvatusvanhemmat, perhesosiologia 358
Kasvuympäristö, perhesosiologia 358
Keski-ikä, perhesosiologia 358
Kiusaaminen, kotona 358
Koti, perhesosiologia 358
Koti-isät, perhesosiologia 358
Kotitausta, perhesosiologia 358
Kotiväkivalta yl. 358
Kotiväkivalta, perhesosiologia 358
Kotiympäristö, perhesosiologia 358
Kotiäidit, perhesosiologia 358
Lapseksiottaminen, perhesosiologia 358
Lapseksiotto, perhesosiologia 358
Lapsen asema, perhesosiologia 358
Lapsen huolto, perhesosiologia 358
Lapsen tapaamisoikeus, perhesosiologia 358
Lapsenhuolto, perhesosiologia 358
Lapsenlapset, perhesosiologia 358
Lapset, perhesosiologia 358
Lapsiperheet, perhesosiologia 358
Lapsipuolet, perhesosiologia 358
Lapsi-vanhempisuhde, perhesosiologia 358
Lasten asema, perhesosiologia 358
Lastenhuolto, perhesosiologia 358
Lastenlapset, perhesosiologia 358
Lesket, perhesosiologia 358
Leskeys, perhesosiologia 358
Läheiset, perhesosiologia 358
Lähisuhdeväkivalta, perheväkivalta yl. 358
Matriarkaalisuus, perhesosiologia 358
Matriarkaatti, perhesosiologia 358
Miehen asema, perhesosiologia 358
Miehet, perhesosiologia 358
Mieskuva, miehen rooli perheessä 358
Miestutkimus, perhesosiologia 358
Miniät, perhesosiologia 358
Moniavioisuus, perhesosiologia 358
Monikulttuurinen avioliitto, perhesosiologia 358
Monogamia, perhesosiologia 358
Naimattomuus, perhesosiologia 358
Naiset, perhesosiologia 358
Naiseus, perhesosiologia 358
Naiskuva, naisen rooli perheessä 358
Naiskäsitys, naisen rooli perheessä 358
Naistutkimus, perhesosiologia 358
Nuoret aikuiset, perhesosiologia 358
Nuoret perheet, perhesosiologia 358
Nuoret, perhesosiologia 358
Nuoriso-ongelmat, perhesosiologia 358
Nuorisososiologia, perhesosiologia 358
Nuorten asema, perhesosiologia 358
Nuoruus, perhesosiologia 358
Ottolapset, perhesosiologia 358
Pahoinpitely, perheväkivalta 358
Parentifikaatio, perhesosiologia 358

Viittaukset: 1 - 100 / 201

[|<] [<] 1 2 3 [>] [>|]