Luokkahaku 300+

300 YHTEISKUNTATIETEET
301 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät
302 Oppikirjat. Oppaat. Harjoituskirjat. Tehtäväkokoelmat
303 Sanakirjat. Hakuteokset
304 Esseet
305 Kausijulkaisut
306 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
307 Opinnot
308 Kokoomateokset
308.1 Standardit
308.3 Tilastot. Taulukot
308.4 Kartat
308.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
309 Yhteiskuntatieteiden historia
310 TILASTOTIEDE
311 Teoria. Tutkimusmenetelmät. Tilastomatematiikka
312 Väestötilasto. Sosiaalitilasto
312.1 Väestötiede. Väestöpolitiikka
314 Kansainväliset yleiset tilastot
315 Suomen yleiset tilastot
316 Muiden maiden yleiset tilastot
320 VALTIO-OPPI. POLITIIKKA
321 Valtiofilosofia. Valtiomuodot
323 Ihmisoikeudet. Kansalaisen asema yhteiskunnassa
323.1 Rotujen asema. Rotusyrjintä
323.2 Juutalaisten asema. Antisemitismi
323.3 Poliittiset ja aatteelliset vähemmistöt
323.9 Orjuus
324 Sisäpolitiikka. Puolueet
324.1 Suomi
325 Kansainvälinen politiikka
325.1 Suomen ulkopolitiikka
326 Kansainvälinen yhteistyö
326.2 Euroopan maiden yhteistyö. Euroopan Unioni
326.3 Muiden maanosien valtioiden keskinäinen yhteistyö
326.4 Yhdistyneet Kansakunnat
326.5 Rauhankysymys. Rauhantutkimus
327 Suomen valtiojärjestelmä
327.1 Suomen valtiopäiväasiakirjat
328 Muiden maiden valtiojärjestelmät
330 OIKEUSTIEDE
330.1 Oikeusfilosofia
330.12 Oikeussosiologia. Oikeuspolitiikka. Oikeuspsykologia
330.2 Asiakirjakaavat ja -ohjeet. Oikeusoppaat
332 Julkisoikeus
332.1 Valtiosääntöoikeus
332.2 Hallinto-oikeus
332.21 Asemakaava- ja rakentamislainsäädäntö
332.22 Sosiaalioikeus
332.23 Vero-oikeus
332.4 Rikosoikeus
332.5 Prosessioikeus. Oikeushallinto
332.9 Vankeinhoito. Vankilat
333 Siviili- ja kauppaoikeus. Sopimusoikeus
333.1 Esine- ja velvoiteoikeus. Immateriaalioikeudet. Huoneen- ja maanvuokralainsäädäntö
333.2 Perhe- ja holhousoikeus
333.3 Perintö- ja testamenttioikeus
333.4 Kauppaoikeus. Yhtiölainsäädäntö. Pankki- ja vakuutuslainsäädäntö
334 Ympäristöoikeus. Talousoikeus
334.2 Merioikeus
334.3 Maaoikeus
334.4 Vesioikeus
334.5 Maa- ja metsätalouslainsäädäntö
334.7 Työoikeus
336 Kansainvälinen oikeus
337 Suomen ja Euroopan Unionin laki- ja asetuskokoelmat
338 Muiden maiden lait
339 Oikeushistoria
340 HALLINTO
342 Jätehuolto. Ympäristönhuolto. Yhdyskuntatekniikka
343 Palo- ja pelastustoimi
344 Poliisitoimi. Meri-, raja- ja rannikkovartiolaitos
345 Suomen kunnallishallinto. Kuntien yhteistoiminta
345.11 Helsinki. Pääkaupunkiseutu
346 Suomen maakuntahallinto
347 Suomen valtionhallinto
347.1 Komiteat. Komiteanmietinnöt
348 Muiden maiden kunnallis-, läänin- ja valtionhallinto
350 SOSIOLOGIA
351 Yhteiskuntafilosofia
352 Yhteiskunnan rakenne
352.1 Alueellinen sosiologia. Maassamuutto
353 Organisaatioiden ja laitosten sosiologia
353.1 Työn sosiologia
357 Elämäntapojen sosiologia. Kulttuurisosiologia
357.1 Osakulttuurien sosiologia
358 Perhesosiologia
359 Kriminologia. Kriminaalisosiologia
360 TALOUSTIEDE. KANSANTALOUSTIEDE
361 Pääoma. Työ. Luonnonvarat
362 Raha. Valuutta. Pankit. Pörssit
363 Valtiontalous. Finanssioppi
363.1 Valtionverotus. Veropolitiikka
363.2 Tullilaitos
364 Osuustoiminta
365 Kiinteistöt. Tontit
366 Talousjärjestelmät
367 Kansainväliset taloudelliset suhteet. Maailmantalous
367.1 Suomen ulkomaankauppa
367.2 Maailmankauppa. Kansainväliset talousjärjestöt
367.3 Monikansalliset yritykset
367.9 Kehitysmaiden taloudelliset olot
368 Talouspolitiikka. Talouselämä
368.1 Tuotanto. Tuottavuus
368.2 Hinnat. Hintapolitiikka
368.3 Elintaso. Kulutus
368.4 Talouselämän kehitysilmiöt
369 Talousmaantiede. Taloushistoria
370 YHTEISKUNTAPOLITIIKKA
370.1 Aluepolitiikka. Ympäristöpolitiikka
370.2 Yhteiskunnallinen futurologia
371 Sosiaalipolitiikka
371.1 Työ sosiaalipoliittisena kysymyksenä
371.11 Työolot
371.12 Työsuojelu
371.13 Työllisyys. Työttömyys. Työvoimapalvelu
371.2 Maapolitiikka
371.4 Asuntopolitiikka
371.5 Perhepolitiikka. Lapsipolitiikka. Nuorisopolitiikka
371.51 Lastenneuvolat. Äitiysneuvolat
371.52 Päivähoito
371.6 Terveyspolitiikka
371.7 Päihdepolitiikka. Päihdehuolto
371.71 Alkoholipolitiikka
371.72 Huumausainepolitiikka
371.8 Kriminaalipolitiikka
371.9 Siirtolaisuus
372 Vakuutustoimi
372.1 Sosiaalivakuutus
373 Sosiaalipalvelut. Vanhusten huolto. Vammaisten huolto
374 Yhteiskunnalliset aatesuunnat. Poliittiset ideologiat
374.1 Sosialismi. Kommunismi
374.2 Konservatismi
374.3 Liberalismi
374.8 Fasismi
374.9 Muut aatesuunnat
375 Naisen ja miehen asema yhteiskunnassa
377 Järjestötoiminta. Kokoustekniikka
377.1 Työväenliike
377.2 Työmarkkinajärjestöt
377.4 Yksityinen avustus- ja huoltotyö
377.7 Nuorisoseuratoiminta
377.8 Partioliike
379 Käytös- ja tapatieto
379.1 Juhlien järjestäminen
380 LIIKENNE. JOUKKOVIESTINTÄ
384 Joukkoviestintä
384.1 Posti
384.4 Radio- ja televisiotoiminta
384.41 Radiotoiminta
384.42 Televisiotoiminta
384.7 Lehdistöoppi
385 Maaliikenne
386 Vesi- ja ilmaliikenne
386.1 Vesiliikenne
386.2 Ilmaliikenne. Ilmailu
387 Paikallisliikenne
387.11 Helsinki. Pääkaupunkiseutu
390 MAANPUOLUSTUS
391 Asevarustelu. Asekauppa
392 Sotataito. Strategia. Taktiikka
393 Aseteknologia
394 Sotien yhteiskunnalliset vaikutukset
395 Väestönsuojelu
397 Suomen puolustusvoimat
398 Muiden maiden puolustusvoimat
399 Sotahistoria
399.1 Suomi

361 Pääoma. Työ. Luonnonvarat

Pääomanmuodostus. Pääoman muodot. Varallisuus. Reaalipääoma. Tuotantovälineet. Käyttöpääoma. Pääoman tuotto. Voitto. Lisäarvo
Taloudelliset yhteenliittymät. Kartellit. Trustit. Monopolit
Työ, työmarkkinat ja työvoimapolitiikka taloustieteen kannalta
Raaka-aineet ja luonnonvarat taloustieteen kannalta
Pääoman ja tuotantovälineiden omistussuhteet, kansallistaminen, yksityistäminen ja pakkolunastus
Tiettyä tuotantovälinettä, raaka-ainetta tai luonnonvaraa koskevat teokset alan mukaisessa luokassa
YKL : 36.11,  36.13,  36.131

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aivovienti, taloustiede yl. 361
Aivovienti, työvoiman liikkuvuus yl. 361
Aivovuoto, taloustiede yl. 361
Aivovuoto, työvoiman liikkuvuus yl. 361
Akateeminen työvoima, työvoimapolitiikka 361
Ammatinharjoittajat, työvoimapolitiikka 361
Ammatissa toimimaton väestö, työvoimapolitiikka 361
Ammatissa toimiva väestö, työvoimapolitiikka 361
Ammattirakenne, työvoimapolitiikka 361
Ammattitaidoton työvoima, työvoimapolitiikka 361
Ansiotyö, työn taloustiede 361
Arvonluonti yl. 361
Biotalous, uusiutuvat luonnonvarat, taloustiede yl. 361
Halpatyövoima, työvoimapolitiikka yl. 361
Henkinen pääoma, pääoma yl. 361
Inhimillinen pääoma, pääoma yl. 361
Joustavuus, työmarkkinapolitiikka 361
Kansallistaminen, tuotantovälineet yl. 361
Kartellit, taloustiede yl. 361
Kilpailunrajoitukset, monopolit yl. 361
Kilpailurajoitukset, monopolit yl. 361
Koulutustarve, työvoimapolitiikka yl. 361
Koulutustaso, työvoima yl. 361
Koulutustausta, työvoimapolitiikka yl. 361
Kulutusmenot, kansantalous yl. 361
Laiton työvoima yl. 361
Lisäarvo, kansantaloustiede 361
Luonnonvarat, taloustiede yl. 361
Luova talous , työn tuottavuus yl. 361
Maankorko, taloustiede yl. 361
Maanomistus, taloustiede yl. 361
Monopolit, taloustiede yl. 361
Oligopoli yl. 361
Omaisuus, pääoma, kansantaloustiede 361
Omistajat, pääoma yl. 361
Osaamispääoma, pääoma yl. 361
OTC-markkinat yl. 361
Paikallinen sopiminen, työvoimapolitiikka 361
Pareto-tehokkuus, pääomateoriat 361
Poistuma, pääoma yl. 361
Poistuma, työvoima yl. 361
Prekariaatti, työvoimapolitiikka 361
Pääoma, kansantalous yl. 361
Pääomakanta, kansantalous yl. 361
Pääomaliikeet, kansantalous yl. 361
Pääomamarkkinat yl. 361
Pääomanliikeet, kansantalous yl. 361
Pääomanmuodostus, kansantalous yl. 361
Pääomansiirrot, kansantalous yl. 361
Pääomatulot, kansantalous yl. 361
Raaka-aineet, kansantaloustiede yl. 361
Raaka-ainevarat, kansantaloustiede yl. 361
Reaalipääoma, kansantaloustiede yl. 361
Resurssit, kansantalous yl. 361
Riisto, pääoma, työ, luonnonvarat yl. 361
Riistäminen, pääoma, työ, luonnonvarat yl. 361
Riskianalyysi, kansantaloustiede yl. 361
Siirtotyöläiset, työvoimapolitiikka 361
Sijaiset, työvoimapolitiikka yl. 361
Sosiaalinen pääoma, taloustiede yl. 361
Sosialisointi yl. 361
Taloudenhoito, kansantalous yl. 361
Talousteoriat, pääomateoriat 361
Tilapäinen työvoima, työvoimapolitiikka 361
Toimihenkilöt, työvoimapolitiikka 361
Trustit yl. 361
Tuotannontekijät, pääoma, raaka-aineet yl. 361
Tuotantohyödykkeet yl. 361
Tuotantolaitokset, kansatalous yl. 361
Tuotantovälineet yl. 361
Tuottavuus, työn tuottavuus yl. 361
Työ, kansantaloustiede 361
Työ, työmarkkinat 361
Työ, työvoimapolitiikka 361
Työelämä, työmarkkinat 361
Työelämä, työvoimapolitiikka 361
Työhallinto, työvoimapolitiikka 361
Työmarkkinapolitiikka yl. 361
Työmarkkinat yl. 361
Työn taloustiede yl. 361
Työnantajat, työvoimapolitiikka yl. 361
Työpaikan vaihto, työvoima 361
Työpolitiikka, työvoimapolitiikka yl. 361
Työvoima yl. 361
Työvoimahallinto yl. 361
Työvoimakustannukset yl. 361
Työvoiman liikkuvuus yl. 361
Työvoiman vaihtuvuus yl. 361
Työvoimapolitiikka yl. 361
Työvoimapula yl. 361
Työvuorottelu, työvoimapolitiikka yl. 361
Ulkomaalaisomistus, pääoma yl. 361
Ulkomainen omistus, pääoma yl. 361
Ulkomainen työvoima, työvoimapolitiikka yl. 361
Ulkomaiset investoinnit, kansantalous yl. 361
Ulkomaiset sijoitukset, kansantalous yl. 361
Uusiutumattomat luonnonvarat, taloustiede yl. 361
Uusiutuvat luonnonvarat, taloustiede yl. 361
Uusjako, työvoima yl. 361
Vieras pääoma, kansantaloustiede yl. 361

Viittaukset: 1 - 100 / 119

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]