Luokkahaku 300+

300 YHTEISKUNTATIETEET
301 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät
302 Oppikirjat. Oppaat. Harjoituskirjat. Tehtäväkokoelmat
303 Sanakirjat. Hakuteokset
304 Esseet
305 Kausijulkaisut
306 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
307 Opinnot
308 Kokoomateokset
308.1 Standardit
308.3 Tilastot. Taulukot
308.4 Kartat
308.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
309 Yhteiskuntatieteiden historia
310 TILASTOTIEDE
311 Teoria. Tutkimusmenetelmät. Tilastomatematiikka
312 Väestötilasto. Sosiaalitilasto
312.1 Väestötiede. Väestöpolitiikka
314 Kansainväliset yleiset tilastot
315 Suomen yleiset tilastot
316 Muiden maiden yleiset tilastot
320 VALTIO-OPPI. POLITIIKKA
321 Valtiofilosofia. Valtiomuodot
323 Ihmisoikeudet. Kansalaisen asema yhteiskunnassa
323.1 Rotujen asema. Rotusyrjintä
323.2 Juutalaisten asema. Antisemitismi
323.3 Poliittiset ja aatteelliset vähemmistöt
323.9 Orjuus
324 Sisäpolitiikka. Puolueet
324.1 Suomi
325 Kansainvälinen politiikka
325.1 Suomen ulkopolitiikka
326 Kansainvälinen yhteistyö
326.2 Euroopan maiden yhteistyö. Euroopan Unioni
326.3 Muiden maanosien valtioiden keskinäinen yhteistyö
326.4 Yhdistyneet Kansakunnat
326.5 Rauhankysymys. Rauhantutkimus
327 Suomen valtiojärjestelmä
327.1 Suomen valtiopäiväasiakirjat
328 Muiden maiden valtiojärjestelmät
330 OIKEUSTIEDE
330.1 Oikeusfilosofia
330.12 Oikeussosiologia. Oikeuspolitiikka. Oikeuspsykologia
330.2 Asiakirjakaavat ja -ohjeet. Oikeusoppaat
332 Julkisoikeus
332.1 Valtiosääntöoikeus
332.2 Hallinto-oikeus
332.21 Asemakaava- ja rakentamislainsäädäntö
332.22 Sosiaalioikeus
332.23 Vero-oikeus
332.4 Rikosoikeus
332.5 Prosessioikeus. Oikeushallinto
332.9 Vankeinhoito. Vankilat
333 Siviili- ja kauppaoikeus. Sopimusoikeus
333.1 Esine- ja velvoiteoikeus. Immateriaalioikeudet. Huoneen- ja maanvuokralainsäädäntö
333.2 Perhe- ja holhousoikeus
333.3 Perintö- ja testamenttioikeus
333.4 Kauppaoikeus. Yhtiölainsäädäntö. Pankki- ja vakuutuslainsäädäntö
334 Ympäristöoikeus. Talousoikeus
334.2 Merioikeus
334.3 Maaoikeus
334.4 Vesioikeus
334.5 Maa- ja metsätalouslainsäädäntö
334.7 Työoikeus
336 Kansainvälinen oikeus
337 Suomen ja Euroopan Unionin laki- ja asetuskokoelmat
338 Muiden maiden lait
339 Oikeushistoria
340 HALLINTO
342 Jätehuolto. Ympäristönhuolto. Yhdyskuntatekniikka
343 Palo- ja pelastustoimi
344 Poliisitoimi. Meri-, raja- ja rannikkovartiolaitos
345 Suomen kunnallishallinto. Kuntien yhteistoiminta
345.11 Helsinki. Pääkaupunkiseutu
346 Suomen maakuntahallinto
347 Suomen valtionhallinto
347.1 Komiteat. Komiteanmietinnöt
348 Muiden maiden kunnallis-, läänin- ja valtionhallinto
350 SOSIOLOGIA
351 Yhteiskuntafilosofia
352 Yhteiskunnan rakenne
352.1 Alueellinen sosiologia. Maassamuutto
353 Organisaatioiden ja laitosten sosiologia
353.1 Työn sosiologia
357 Elämäntapojen sosiologia. Kulttuurisosiologia
357.1 Osakulttuurien sosiologia
358 Perhesosiologia
359 Kriminologia. Kriminaalisosiologia
360 TALOUSTIEDE. KANSANTALOUSTIEDE
361 Pääoma. Työ. Luonnonvarat
362 Raha. Valuutta. Pankit. Pörssit
363 Valtiontalous. Finanssioppi
363.1 Valtionverotus. Veropolitiikka
363.2 Tullilaitos
364 Osuustoiminta
365 Kiinteistöt. Tontit
366 Talousjärjestelmät
367 Kansainväliset taloudelliset suhteet. Maailmantalous
367.1 Suomen ulkomaankauppa
367.2 Maailmankauppa. Kansainväliset talousjärjestöt
367.3 Monikansalliset yritykset
367.9 Kehitysmaiden taloudelliset olot
368 Talouspolitiikka. Talouselämä
368.1 Tuotanto. Tuottavuus
368.2 Hinnat. Hintapolitiikka
368.3 Elintaso. Kulutus
368.4 Talouselämän kehitysilmiöt
369 Talousmaantiede. Taloushistoria
370 YHTEISKUNTAPOLITIIKKA
370.1 Aluepolitiikka. Ympäristöpolitiikka
370.2 Yhteiskunnallinen futurologia
371 Sosiaalipolitiikka
371.1 Työ sosiaalipoliittisena kysymyksenä
371.11 Työolot
371.12 Työsuojelu
371.13 Työllisyys. Työttömyys. Työvoimapalvelu
371.2 Maapolitiikka
371.4 Asuntopolitiikka
371.5 Perhepolitiikka. Lapsipolitiikka. Nuorisopolitiikka
371.51 Lastenneuvolat. Äitiysneuvolat
371.52 Päivähoito
371.6 Terveyspolitiikka
371.7 Päihdepolitiikka. Päihdehuolto
371.71 Alkoholipolitiikka
371.72 Huumausainepolitiikka
371.8 Kriminaalipolitiikka
371.9 Siirtolaisuus
372 Vakuutustoimi
372.1 Sosiaalivakuutus
373 Sosiaalipalvelut. Vanhusten huolto. Vammaisten huolto
374 Yhteiskunnalliset aatesuunnat. Poliittiset ideologiat
374.1 Sosialismi. Kommunismi
374.2 Konservatismi
374.3 Liberalismi
374.8 Fasismi
374.9 Muut aatesuunnat
375 Naisen ja miehen asema yhteiskunnassa
377 Järjestötoiminta. Kokoustekniikka
377.1 Työväenliike
377.2 Työmarkkinajärjestöt
377.4 Yksityinen avustus- ja huoltotyö
377.7 Nuorisoseuratoiminta
377.8 Partioliike
379 Käytös- ja tapatieto
379.1 Juhlien järjestäminen
380 LIIKENNE. JOUKKOVIESTINTÄ
384 Joukkoviestintä
384.1 Posti
384.4 Radio- ja televisiotoiminta
384.41 Radiotoiminta
384.42 Televisiotoiminta
384.7 Lehdistöoppi
385 Maaliikenne
386 Vesi- ja ilmaliikenne
386.1 Vesiliikenne
386.2 Ilmaliikenne. Ilmailu
387 Paikallisliikenne
387.11 Helsinki. Pääkaupunkiseutu
390 MAANPUOLUSTUS
391 Asevarustelu. Asekauppa
392 Sotataito. Strategia. Taktiikka
393 Aseteknologia
394 Sotien yhteiskunnalliset vaikutukset
395 Väestönsuojelu
397 Suomen puolustusvoimat
398 Muiden maiden puolustusvoimat
399 Sotahistoria
399.1 Suomi

362 Raha. Valuutta. Pankit. Pörssit

Raha- ja valuuttapolitiikka. Rahamarkkinat
Rahateoriat. Rahajärjestelmät. Rahakannat. Rahayksiköt. Ecu. Euro
Rahanarvo. Valuuttapolitiikka. Valuuttakurssit. Clearing
Inflaatio. Deflaatio. Devalvaatio. Revalvaatio. Indeksisidonnaisuus yleensä
Pankkitoimi. Luotto- ja korkopolitiikka yleensä. Korkokanta
Pankit ja luottolaitokset sekä niiden liiketoiminta
Keskuspankit. Suomen Pankki. Liikepankit. Ekopankit. Postipankki. Säästöpankit. Säästökassat. Työpaikkakassat. Panttilainaamot
Säästäminen. Sekit. Luotto- ja pankkikortit
Pörssit. Pörssikurssit. Pörssinvälitys. Arvopaperit. Arvopaperikauppa. Osakesäästäminen. Yksityishenkilöille tarkoitetut sijoitusoppaat
Kansainvälinen raha- ja valuuttapolitiikka, kansainväliset pankit, luottolaitokset ja pörssit sekä kansainvälinen arvopaperikauppa. Maailmanpankki. EMU
YKL : 36.2,  36.22

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aluetaloudelliset vaikutukset , rahapolitiikka 362
Arvopaperikauppa 362
Arvopaperimarkkinat 362
Arvopaperisalkut 362
Arvopaperistaminen, rahoitus yl. 362
Arvopaperit 362
Debentuurit 362
Deflaatio 362
Devalvaatio 362
Digitaalinen raha 362
Diskonttaus 362
ECU, rahayksiköt 362
Eettinen sijoittaminen 362
Eettinen sijoitustoiminta 362
Eettiset rahastot 362
Eettiset sijoitukset 362
Ekopankit 362
Elektroninen raha 362
Emissiot, osakeannit 362
EMU yl. 362
ERM 362
Euro, rahayksiköt 362
Euroalue, Euro, rahayksiköt 362
Euroalue, rahapolitiikka 362
Euroopan talous- ja rahaliitto yl. 362
Finanssiala 362
Futuurit, taloustiede 362
Fuusiot, pankkien fuusiot 362
G7-maat, kansainvälinen rahapolitiikka 362
Holvit, pankkiholvit 362
Hypoteekki 362
Hypoteekkipankit 362
IMF 362
Indeksiehto yl. 362
Indeksisidonnaisuus yl. 362
Indeksit, rahanarvo 362
Inflaatio 362
Investointipankit 362
Johdannaismarkkinat 362
Johtavat teollisuusmaat, kansainvälinen rahapolitiikka 362
Joukkorahoitus, rahoitus yl. 362
Joukkovelkakirjat 362
Julkiset osakeyhtiöt, pörssitoimi 362
Kansainvälinen järjestelmä, kansainvälinen rahapolitiikka 362
Kansainvälinen maksuliike 362
Kansainvälinen maksuliikenne 362
Kansainvälinen rahatalous 362
Kansainvälinen valuuttarahasto 362
Kansainväliset luottolaitokset 362
Kassavaranto 362
Kassavirta 362
Kehitysluottolaitokset 362
Kehityspankit 362
Keinottelu, pörssikeinottelu 362
Keinottelu, valuuttakeinottelu 362
Keskuspankit 362
Kiinnitys, oikeustiede, hypoteekki 362
Kiinnitysluottolaitokset 362
Konvertointi, luottotoiminta 362
Korko 362
Korkokatto 362
Korkopolitiikka 362
Korkosuojaukset 362
Koronmaksut, pankkitoimi 362
Kortit, pankkikortit 362
Korttiraha 362
Kriisit, rahapolitiikka 362
Kuittaus, pankkitoimi 362
Kulta, kultakanta 362
Kultakanta 362
Kulutusluotot yl. 362
Kunnalliset osakeyhtiöt, pörssitoimi 362
Kvantiteettiteoria 362
Käteiskortit 362
Käteisraha 362
Käyttötilit 362
Lainat yl. 362
Liikepankit 362
Listautuminen 362
Luotot yl. 362
Luotot, pankkitoiminta yl. 362
Luottokelpoisuus, pankkitoimi 362
Luottokortit 362
Luottolaitokset yl. 362
Luottolaitokset, pankkitoiminta yl. 362
Luottoluokituslaitokset, pankkitoimi 362
Luottopolitiikka 362
Luottotiedot 362
Lyhennys, lainat yl. 362
Lyhentäminen, lainat yl. 362
Maailmanpankki 362
Maksuhäiriöt, pankkitoimi 362
Maksujenvälitys 362
Maksujärjestelmät 362
Maksukortit 362
Maksuliikenne 362
Maksumenetelmät, pankkitoiminta 362
Maksupalvelut 362
Maksuvaikeudet, pankkitoimi 362
Maksuvälineet 362

Viittaukset: 1 - 100 / 273

[|<] [<] 1 2 3 [>] [>|]