Luokkahaku 300+

300 YHTEISKUNTATIETEET
301 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät
302 Oppikirjat. Oppaat. Harjoituskirjat. Tehtäväkokoelmat
303 Sanakirjat. Hakuteokset
304 Esseet
305 Kausijulkaisut
306 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
307 Opinnot
308 Kokoomateokset
308.1 Standardit
308.3 Tilastot. Taulukot
308.4 Kartat
308.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
309 Yhteiskuntatieteiden historia
310 TILASTOTIEDE
311 Teoria. Tutkimusmenetelmät. Tilastomatematiikka
312 Väestötilasto. Sosiaalitilasto
312.1 Väestötiede. Väestöpolitiikka
314 Kansainväliset yleiset tilastot
315 Suomen yleiset tilastot
316 Muiden maiden yleiset tilastot
320 VALTIO-OPPI. POLITIIKKA
321 Valtiofilosofia. Valtiomuodot
323 Ihmisoikeudet. Kansalaisen asema yhteiskunnassa
323.1 Rotujen asema. Rotusyrjintä
323.2 Juutalaisten asema. Antisemitismi
323.3 Poliittiset ja aatteelliset vähemmistöt
323.9 Orjuus
324 Sisäpolitiikka. Puolueet
324.1 Suomi
325 Kansainvälinen politiikka
325.1 Suomen ulkopolitiikka
326 Kansainvälinen yhteistyö
326.2 Euroopan maiden yhteistyö. Euroopan Unioni
326.3 Muiden maanosien valtioiden keskinäinen yhteistyö
326.4 Yhdistyneet Kansakunnat
326.5 Rauhankysymys. Rauhantutkimus
327 Suomen valtiojärjestelmä
327.1 Suomen valtiopäiväasiakirjat
328 Muiden maiden valtiojärjestelmät
330 OIKEUSTIEDE
330.1 Oikeusfilosofia
330.12 Oikeussosiologia. Oikeuspolitiikka. Oikeuspsykologia
330.2 Asiakirjakaavat ja -ohjeet. Oikeusoppaat
332 Julkisoikeus
332.1 Valtiosääntöoikeus
332.2 Hallinto-oikeus
332.21 Asemakaava- ja rakentamislainsäädäntö
332.22 Sosiaalioikeus
332.23 Vero-oikeus
332.4 Rikosoikeus
332.5 Prosessioikeus. Oikeushallinto
332.9 Vankeinhoito. Vankilat
333 Siviili- ja kauppaoikeus. Sopimusoikeus
333.1 Esine- ja velvoiteoikeus. Immateriaalioikeudet. Huoneen- ja maanvuokralainsäädäntö
333.2 Perhe- ja holhousoikeus
333.3 Perintö- ja testamenttioikeus
333.4 Kauppaoikeus. Yhtiölainsäädäntö. Pankki- ja vakuutuslainsäädäntö
334 Ympäristöoikeus. Talousoikeus
334.2 Merioikeus
334.3 Maaoikeus
334.4 Vesioikeus
334.5 Maa- ja metsätalouslainsäädäntö
334.7 Työoikeus
336 Kansainvälinen oikeus
337 Suomen ja Euroopan Unionin laki- ja asetuskokoelmat
338 Muiden maiden lait
339 Oikeushistoria
340 HALLINTO
342 Jätehuolto. Ympäristönhuolto. Yhdyskuntatekniikka
343 Palo- ja pelastustoimi
344 Poliisitoimi. Meri-, raja- ja rannikkovartiolaitos
345 Suomen kunnallishallinto. Kuntien yhteistoiminta
345.11 Helsinki. Pääkaupunkiseutu
346 Suomen maakuntahallinto
347 Suomen valtionhallinto
347.1 Komiteat. Komiteanmietinnöt
348 Muiden maiden kunnallis-, läänin- ja valtionhallinto
350 SOSIOLOGIA
351 Yhteiskuntafilosofia
352 Yhteiskunnan rakenne
352.1 Alueellinen sosiologia. Maassamuutto
353 Organisaatioiden ja laitosten sosiologia
353.1 Työn sosiologia
357 Elämäntapojen sosiologia. Kulttuurisosiologia
357.1 Osakulttuurien sosiologia
358 Perhesosiologia
359 Kriminologia. Kriminaalisosiologia
360 TALOUSTIEDE. KANSANTALOUSTIEDE
361 Pääoma. Työ. Luonnonvarat
362 Raha. Valuutta. Pankit. Pörssit
363 Valtiontalous. Finanssioppi
363.1 Valtionverotus. Veropolitiikka
363.2 Tullilaitos
364 Osuustoiminta
365 Kiinteistöt. Tontit
366 Talousjärjestelmät
367 Kansainväliset taloudelliset suhteet. Maailmantalous
367.1 Suomen ulkomaankauppa
367.2 Maailmankauppa. Kansainväliset talousjärjestöt
367.3 Monikansalliset yritykset
367.9 Kehitysmaiden taloudelliset olot
368 Talouspolitiikka. Talouselämä
368.1 Tuotanto. Tuottavuus
368.2 Hinnat. Hintapolitiikka
368.3 Elintaso. Kulutus
368.4 Talouselämän kehitysilmiöt
369 Talousmaantiede. Taloushistoria
370 YHTEISKUNTAPOLITIIKKA
370.1 Aluepolitiikka. Ympäristöpolitiikka
370.2 Yhteiskunnallinen futurologia
371 Sosiaalipolitiikka
371.1 Työ sosiaalipoliittisena kysymyksenä
371.11 Työolot
371.12 Työsuojelu
371.13 Työllisyys. Työttömyys. Työvoimapalvelu
371.2 Maapolitiikka
371.4 Asuntopolitiikka
371.5 Perhepolitiikka. Lapsipolitiikka. Nuorisopolitiikka
371.51 Lastenneuvolat. Äitiysneuvolat
371.52 Päivähoito
371.6 Terveyspolitiikka
371.7 Päihdepolitiikka. Päihdehuolto
371.71 Alkoholipolitiikka
371.72 Huumausainepolitiikka
371.8 Kriminaalipolitiikka
371.9 Siirtolaisuus
372 Vakuutustoimi
372.1 Sosiaalivakuutus
373 Sosiaalipalvelut. Vanhusten huolto. Vammaisten huolto
374 Yhteiskunnalliset aatesuunnat. Poliittiset ideologiat
374.1 Sosialismi. Kommunismi
374.2 Konservatismi
374.3 Liberalismi
374.8 Fasismi
374.9 Muut aatesuunnat
375 Naisen ja miehen asema yhteiskunnassa
377 Järjestötoiminta. Kokoustekniikka
377.1 Työväenliike
377.2 Työmarkkinajärjestöt
377.4 Yksityinen avustus- ja huoltotyö
377.7 Nuorisoseuratoiminta
377.8 Partioliike
379 Käytös- ja tapatieto
379.1 Juhlien järjestäminen
380 LIIKENNE. JOUKKOVIESTINTÄ
384 Joukkoviestintä
384.1 Posti
384.4 Radio- ja televisiotoiminta
384.41 Radiotoiminta
384.42 Televisiotoiminta
384.7 Lehdistöoppi
385 Maaliikenne
386 Vesi- ja ilmaliikenne
386.1 Vesiliikenne
386.2 Ilmaliikenne. Ilmailu
387 Paikallisliikenne
387.11 Helsinki. Pääkaupunkiseutu
390 MAANPUOLUSTUS
391 Asevarustelu. Asekauppa
392 Sotataito. Strategia. Taktiikka
393 Aseteknologia
394 Sotien yhteiskunnalliset vaikutukset
395 Väestönsuojelu
397 Suomen puolustusvoimat
398 Muiden maiden puolustusvoimat
399 Sotahistoria
399.1 Suomi

363 Valtiontalous. Finanssioppi

Valtiontalouden ja finanssiopin yleisteokset
Teokset, jotka koskevat sekä valtiontaloutta että kuntien taloutta
Julkinen talous yleensä
Valtion omaisuus ja liiketoiminta yleensä
Valtionyhtiöt ja valtion liikelaitokset yleensä
Valtiontalouden suunnittelu. Julkisen talouden suunnittelu yleensä
Valtiontalouden kirjanpito ja tilintarkastus
Valtionavut, valtiontuet, valtionosuudet ja valtion lainat yleensä
Teokset, joissa on sekä valtion- että kunnallistalouden kirjanpitoa ja tilintarkastusta
Erikoisaloja koskevat julkistaloudelliset kysymykset ja valtion liiketoiminta sekä erikoisalojen valtionyhtiöt alan mukaisessa luokassa
YKL : 36.5,  36.51,  36.53

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Budjetointi, finanssioppi yl. 363
Budjetointi, julkinen talous yl. 363
Budjetointi, valtio, budjettipolitiikka yl. 363
Budjettialijäämä, valtio yl. 363
Budjettipolitiikka, valtio yl. 363
Budjettivaje, valtio yl. 363
Corporate governance, valtionyhtiöt yl. 363
Hallinnointikoodi, valtionyhtiöt yl. 363
Huoltotase 363
Julkinen rahoitus, valtiontuki yl. 363
Julkinen rahoitus, valtionyritykset yl. 363
Julkinen tuki yl. 363
Julkiset hankinnat, valtio yl. 363
Julkiset liikelaitokset, valtiolliset yl. 363
Julkiset menot yl. 363
Julkiset menot, valtion yl. 363
Julkiset yhtiöt, valtiolliset yl. 363
Julkiset yritykset, valtiolliset yl. 363
Julkistaloudellinen kirjanpito yl. 363
Julkistaloudellinen kirjanpito, valtiontalous 363
Julkistaloudellinen tilinpito yl. 363
Julkistaloudellinen tilinpito, valtiontalous 363
Kehysohjaus yl. 363
Kestävyysvaje, budjettialijäämä, valtio yl. 363
Korkotuki, valtiontuet yl. 363
Laitokset, liikelaitokset, valtion yl. 363
Liikelaitokset, valtion yl. 363
Menoleikkaukset, valtion yl. 363
Menot, kirjanpito, valtiontalous 363
Monopolit, valtiontalous yl. 363
Obligaatiot, valtion 363
Omistajaohjaus, valtionyhtiöt yl. 363
Omistajapolitiikka , valtionyhtiöt yl. 363
Omistajavalvonta, valtionyhtiöt yl. 363
Osakkuusyhtiöt, valtiontalous yl. 363
Paperinjalostusteollisuus 363
Rahoitustase, valtiontalous yl. 363
Rahoitustilinpito 363
Starttiraha, valtionavut yl. 363
Subventiot yl. 363
Taloudellinen tuki, valtiontuet yl. 363
Tasaus, valtionosuudet 363
Tilinpito, valtiontalous 363
Tilinpäätös, valtiontalous 363
Tilintarkastus, valtiontalous 363
Tilintarkastuskertomukset, valtiontalous 363
Tukeminen, valtiontuet yl. 363
Tukimuodot, valtiontuet yl. 363
Tukipalkkiot yl. 363
Valtioenemmistöiset osakeyhtiöt yl. 363
Valtion lainat yl. 363
Valtion laitokset yl. 363
Valtion liikelaitokset yl. 363
Valtion liiketoiminta yl. 363
Valtion menot yl. 363
Valtion monopolit yl. 363
Valtion obligaatiot 363
Valtion tuki yl. 363
Valtionapulaitokset yl. 363
Valtionavut yl. 363
Valtionosuudet, valtiontalous yl. 363
Valtiontalouden tarkastus 363
Valtiontilintarkastus 363
Valtiontuki yl. 363
Valtionvelka yl. 363
Valtionyhtiöt yl. 363
Valtionyritykset yl. 363
Valuuttavaranto, valtiontalous yl. 363
Velat, valtionvelka yl. 363
Velkaantuminen, valtion velat yl. 363
Yhtiöittäminen, valtionyritykset yl. 363
Yritysjohdon valvonta, valtionyhtiöt yl. 363
Yritystuet, valtiontuet 363
Alijäämä, valtiontalous yl. 363+
Finanssihallinto 363+
Finanssioppi 363+
Finanssipolitiikka 363+
Julkinen rahoitus, valtiontalous yl. 363+
Julkinen sektori, valtiontalous yl. 363+
Julkinen talous yl. 363+
Julkinen talous, valtiontalous yl. 363+
Julkiset hankinnat yl. 363+
Julkistalous yl. 363+
Julkistalous, valtiontalous yl. 363+
Kansainvälinen laskentatoimi, valtiontalous yl. 363+
Kansantalouden tilinpito 363+
Kansantalous, valtiontalous 363+
Kansantaloustiede, valtiontalous 363+
Kirjanpito, julkistalouden yl. 363+
Kirjanpito, valtiontalouden yl. 363+
Kustannukset, valtiontalous yl. 363+
Määrärahat, valtiontalous yl. 363+
Paperiton taloushallinto , valtion 363+
Puskurirahastot, valtiontalous yl. 363+
Rahatalous, julkinen yl. 363+
Rahatalous, valtion yl. 363+
Rakennerahastot, valtiontalous yl. 363+
Resurssipohjainen talous, kansantalous, valtiontalous 363+
Suhdannerahastot, valtiontalous yl. 363+
Sähköinen taloushallinto, valtion 363+

Viittaukset: 1 - 100 / 123

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]