Luokkahaku 300+

300 YHTEISKUNTATIETEET
301 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät
302 Oppikirjat. Oppaat. Harjoituskirjat. Tehtäväkokoelmat
303 Sanakirjat. Hakuteokset
304 Esseet
305 Kausijulkaisut
306 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
307 Opinnot
308 Kokoomateokset
308.1 Standardit
308.3 Tilastot. Taulukot
308.4 Kartat
308.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
309 Yhteiskuntatieteiden historia
310 TILASTOTIEDE
311 Teoria. Tutkimusmenetelmät. Tilastomatematiikka
312 Väestötilasto. Sosiaalitilasto
312.1 Väestötiede. Väestöpolitiikka
314 Kansainväliset yleiset tilastot
315 Suomen yleiset tilastot
316 Muiden maiden yleiset tilastot
320 VALTIO-OPPI. POLITIIKKA
321 Valtiofilosofia. Valtiomuodot
323 Ihmisoikeudet. Kansalaisen asema yhteiskunnassa
323.1 Rotujen asema. Rotusyrjintä
323.2 Juutalaisten asema. Antisemitismi
323.3 Poliittiset ja aatteelliset vähemmistöt
323.9 Orjuus
324 Sisäpolitiikka. Puolueet
324.1 Suomi
325 Kansainvälinen politiikka
325.1 Suomen ulkopolitiikka
326 Kansainvälinen yhteistyö
326.2 Euroopan maiden yhteistyö. Euroopan Unioni
326.3 Muiden maanosien valtioiden keskinäinen yhteistyö
326.4 Yhdistyneet Kansakunnat
326.5 Rauhankysymys. Rauhantutkimus
327 Suomen valtiojärjestelmä
327.1 Suomen valtiopäiväasiakirjat
328 Muiden maiden valtiojärjestelmät
330 OIKEUSTIEDE
330.1 Oikeusfilosofia
330.12 Oikeussosiologia. Oikeuspolitiikka. Oikeuspsykologia
330.2 Asiakirjakaavat ja -ohjeet. Oikeusoppaat
332 Julkisoikeus
332.1 Valtiosääntöoikeus
332.2 Hallinto-oikeus
332.21 Asemakaava- ja rakentamislainsäädäntö
332.22 Sosiaalioikeus
332.23 Vero-oikeus
332.4 Rikosoikeus
332.5 Prosessioikeus. Oikeushallinto
332.9 Vankeinhoito. Vankilat
333 Siviili- ja kauppaoikeus. Sopimusoikeus
333.1 Esine- ja velvoiteoikeus. Immateriaalioikeudet. Huoneen- ja maanvuokralainsäädäntö
333.2 Perhe- ja holhousoikeus
333.3 Perintö- ja testamenttioikeus
333.4 Kauppaoikeus. Yhtiölainsäädäntö. Pankki- ja vakuutuslainsäädäntö
334 Ympäristöoikeus. Talousoikeus
334.2 Merioikeus
334.3 Maaoikeus
334.4 Vesioikeus
334.5 Maa- ja metsätalouslainsäädäntö
334.7 Työoikeus
336 Kansainvälinen oikeus
337 Suomen ja Euroopan Unionin laki- ja asetuskokoelmat
338 Muiden maiden lait
339 Oikeushistoria
340 HALLINTO
342 Jätehuolto. Ympäristönhuolto. Yhdyskuntatekniikka
343 Palo- ja pelastustoimi
344 Poliisitoimi. Meri-, raja- ja rannikkovartiolaitos
345 Suomen kunnallishallinto. Kuntien yhteistoiminta
345.11 Helsinki. Pääkaupunkiseutu
346 Suomen maakuntahallinto
347 Suomen valtionhallinto
347.1 Komiteat. Komiteanmietinnöt
348 Muiden maiden kunnallis-, läänin- ja valtionhallinto
350 SOSIOLOGIA
351 Yhteiskuntafilosofia
352 Yhteiskunnan rakenne
352.1 Alueellinen sosiologia. Maassamuutto
353 Organisaatioiden ja laitosten sosiologia
353.1 Työn sosiologia
357 Elämäntapojen sosiologia. Kulttuurisosiologia
357.1 Osakulttuurien sosiologia
358 Perhesosiologia
359 Kriminologia. Kriminaalisosiologia
360 TALOUSTIEDE. KANSANTALOUSTIEDE
361 Pääoma. Työ. Luonnonvarat
362 Raha. Valuutta. Pankit. Pörssit
363 Valtiontalous. Finanssioppi
363.1 Valtionverotus. Veropolitiikka
363.2 Tullilaitos
364 Osuustoiminta
365 Kiinteistöt. Tontit
366 Talousjärjestelmät
367 Kansainväliset taloudelliset suhteet. Maailmantalous
367.1 Suomen ulkomaankauppa
367.2 Maailmankauppa. Kansainväliset talousjärjestöt
367.3 Monikansalliset yritykset
367.9 Kehitysmaiden taloudelliset olot
368 Talouspolitiikka. Talouselämä
368.1 Tuotanto. Tuottavuus
368.2 Hinnat. Hintapolitiikka
368.3 Elintaso. Kulutus
368.4 Talouselämän kehitysilmiöt
369 Talousmaantiede. Taloushistoria
370 YHTEISKUNTAPOLITIIKKA
370.1 Aluepolitiikka. Ympäristöpolitiikka
370.2 Yhteiskunnallinen futurologia
371 Sosiaalipolitiikka
371.1 Työ sosiaalipoliittisena kysymyksenä
371.11 Työolot
371.12 Työsuojelu
371.13 Työllisyys. Työttömyys. Työvoimapalvelu
371.2 Maapolitiikka
371.4 Asuntopolitiikka
371.5 Perhepolitiikka. Lapsipolitiikka. Nuorisopolitiikka
371.51 Lastenneuvolat. Äitiysneuvolat
371.52 Päivähoito
371.6 Terveyspolitiikka
371.7 Päihdepolitiikka. Päihdehuolto
371.71 Alkoholipolitiikka
371.72 Huumausainepolitiikka
371.8 Kriminaalipolitiikka
371.9 Siirtolaisuus
372 Vakuutustoimi
372.1 Sosiaalivakuutus
373 Sosiaalipalvelut. Vanhusten huolto. Vammaisten huolto
374 Yhteiskunnalliset aatesuunnat. Poliittiset ideologiat
374.1 Sosialismi. Kommunismi
374.2 Konservatismi
374.3 Liberalismi
374.8 Fasismi
374.9 Muut aatesuunnat
375 Naisen ja miehen asema yhteiskunnassa
377 Järjestötoiminta. Kokoustekniikka
377.1 Työväenliike
377.2 Työmarkkinajärjestöt
377.4 Yksityinen avustus- ja huoltotyö
377.7 Nuorisoseuratoiminta
377.8 Partioliike
379 Käytös- ja tapatieto
379.1 Juhlien järjestäminen
380 LIIKENNE. JOUKKOVIESTINTÄ
384 Joukkoviestintä
384.1 Posti
384.4 Radio- ja televisiotoiminta
384.41 Radiotoiminta
384.42 Televisiotoiminta
384.7 Lehdistöoppi
385 Maaliikenne
386 Vesi- ja ilmaliikenne
386.1 Vesiliikenne
386.2 Ilmaliikenne. Ilmailu
387 Paikallisliikenne
387.11 Helsinki. Pääkaupunkiseutu
390 MAANPUOLUSTUS
391 Asevarustelu. Asekauppa
392 Sotataito. Strategia. Taktiikka
393 Aseteknologia
394 Sotien yhteiskunnalliset vaikutukset
395 Väestönsuojelu
397 Suomen puolustusvoimat
398 Muiden maiden puolustusvoimat
399 Sotahistoria
399.1 Suomi

365 Kiinteistöt. Tontit

Kiinteistö- ja tonttipolitiikka
Kiinteistöjen ja tonttien kauppa ja hoito
Kiinteistöjen ja tonttien arviointi, arvo, arvonnousu, tuotto ja kannattavuus
Kiinteistöjen ja tonttien omistussuhteet
Kiinteistöjen ja tonttien kansallistaminen, yksityistäminen ja pakkolunastus
Tässä myös isännöitsijän tehtävät
YKL : 36.111,  66.4

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Asunto-osakeyhtiöt, isännöitsijän tehtävät 365
Halkominen, tontit, tonttipolitiikka 365
Huoltokirjat, kiinteistönpito 365
Isännöinti yl. 365
Isännöitsijäntodistukset, kiinteistönpito 365
Isännöitsijät, isännöitsijän työ yl. 365
Jakotoimitus, tontit, tonttipolitiikka 365
Kansallistaminen, kiinteistöt, tontit 365
Keinottelu, kiinteistöt, tontit 365
Kiinteistö- ja mittaustoimi, kiinteistötoimi 365
Kiinteistöala 365
Kiinteistöarviointi 365
Kiinteistöjohtaminen yl. 365
Kiinteistökauppa yl. 365
Kiinteistökauppa, kiinteistöpolitiikka 365
Kiinteistönarviointi 365
Kiinteistönhoito yl. 365
Kiinteistönhoito, isännöitsijän tehtävät 365
Kiinteistönhoitoyritykset yl. 365
Kiinteistönkauppa yl. 365
Kiinteistönkauppa, kiinteistöpolitiikka 365
Kiinteistönpito yl. 365
Kiinteistönvälitys 365
Kiinteistöosakeyhtiöt 365
Kiinteistöpalvelut yl. 365
Kiinteistöpalvelut, isännöitsijän tehtävät 365
Kiinteistörahastot 365
Kiinteistörekisterit 365
Kiinteistöt 365
Lohkominen, tontit, tonttipolitiikka 365
Maakauppa, kiinteistöt, tontit 365
Maanarviointi 365
Maanarvo 365
Maanhankinta 365
Maanhinta 365
Maanomistajat, tontti- ja kiinteistöpolitiikka 365
Maanomistus, tontti- ja kiinteistöpolitiikka 365
Omaisuus, kiinteistöt, tontit 365
Omistajat, kiinteistöt ja tontit 365
Sijoittajat, kiinteistöt 365
Sijoittajat, tontit 365
Sijoitukset, kiinteistöt 365
Sijoitukset, tontit 365
Sijoitustoiminta, kiinteistöt 365
Sijoitustoiminta, tontit 365
Talot, kiinteistöt, tontit 365
Taloyhtiöt, isännöitsijän tehtävät 365
Tilapalvelut, kiinteistönhoitoyritykset yl. 365
Toimitilajohtaminen yl. 365
Toimitilapalvelut, kiinteistönhoitoyritykse yl. 365
Tontit 365
Tontit, tonttikauppa 365
Tontit, tonttipolitiikka 365
Tonttijako 365
Vuokratalot, kiinteistöt, tontit 365
Yksityismaat, maanomistus, tontti- ja kiinteistöpolitiikka 365
Deregulaatio, talous yl. 360 - 369
Sääntely, talous yl. 360 - 369
Sääntelyn purkaminen, talous yl. 360 - 369
Taloudellinen sääntely, talous yl. 360 - 369
Yhteiskuntatieteet, kansantaloustiede 360 - 369
Kastajaliikkeet, herätysliikkeet, ev.-lut. 270 - 379+
Kastajaliikkeet, kirkkohistoria yl. 270 - 379+
Eettinen kasvatus, kristillinen kasvatus, muut kristilliset yhteisöt 260 - 369