Luokkahaku 300+

300 YHTEISKUNTATIETEET
301 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät
302 Oppikirjat. Oppaat. Harjoituskirjat. Tehtäväkokoelmat
303 Sanakirjat. Hakuteokset
304 Esseet
305 Kausijulkaisut
306 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
307 Opinnot
308 Kokoomateokset
308.1 Standardit
308.3 Tilastot. Taulukot
308.4 Kartat
308.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
309 Yhteiskuntatieteiden historia
310 TILASTOTIEDE
311 Teoria. Tutkimusmenetelmät. Tilastomatematiikka
312 Väestötilasto. Sosiaalitilasto
312.1 Väestötiede. Väestöpolitiikka
314 Kansainväliset yleiset tilastot
315 Suomen yleiset tilastot
316 Muiden maiden yleiset tilastot
320 VALTIO-OPPI. POLITIIKKA
321 Valtiofilosofia. Valtiomuodot
323 Ihmisoikeudet. Kansalaisen asema yhteiskunnassa
323.1 Rotujen asema. Rotusyrjintä
323.2 Juutalaisten asema. Antisemitismi
323.3 Poliittiset ja aatteelliset vähemmistöt
323.9 Orjuus
324 Sisäpolitiikka. Puolueet
324.1 Suomi
325 Kansainvälinen politiikka
325.1 Suomen ulkopolitiikka
326 Kansainvälinen yhteistyö
326.2 Euroopan maiden yhteistyö. Euroopan Unioni
326.3 Muiden maanosien valtioiden keskinäinen yhteistyö
326.4 Yhdistyneet Kansakunnat
326.5 Rauhankysymys. Rauhantutkimus
327 Suomen valtiojärjestelmä
327.1 Suomen valtiopäiväasiakirjat
328 Muiden maiden valtiojärjestelmät
330 OIKEUSTIEDE
330.1 Oikeusfilosofia
330.12 Oikeussosiologia. Oikeuspolitiikka. Oikeuspsykologia
330.2 Asiakirjakaavat ja -ohjeet. Oikeusoppaat
332 Julkisoikeus
332.1 Valtiosääntöoikeus
332.2 Hallinto-oikeus
332.21 Asemakaava- ja rakentamislainsäädäntö
332.22 Sosiaalioikeus
332.23 Vero-oikeus
332.4 Rikosoikeus
332.5 Prosessioikeus. Oikeushallinto
332.9 Vankeinhoito. Vankilat
333 Siviili- ja kauppaoikeus. Sopimusoikeus
333.1 Esine- ja velvoiteoikeus. Immateriaalioikeudet. Huoneen- ja maanvuokralainsäädäntö
333.2 Perhe- ja holhousoikeus
333.3 Perintö- ja testamenttioikeus
333.4 Kauppaoikeus. Yhtiölainsäädäntö. Pankki- ja vakuutuslainsäädäntö
334 Ympäristöoikeus. Talousoikeus
334.2 Merioikeus
334.3 Maaoikeus
334.4 Vesioikeus
334.5 Maa- ja metsätalouslainsäädäntö
334.7 Työoikeus
336 Kansainvälinen oikeus
337 Suomen ja Euroopan Unionin laki- ja asetuskokoelmat
338 Muiden maiden lait
339 Oikeushistoria
340 HALLINTO
342 Jätehuolto. Ympäristönhuolto. Yhdyskuntatekniikka
343 Palo- ja pelastustoimi
344 Poliisitoimi. Meri-, raja- ja rannikkovartiolaitos
345 Suomen kunnallishallinto. Kuntien yhteistoiminta
345.11 Helsinki. Pääkaupunkiseutu
346 Suomen maakuntahallinto
347 Suomen valtionhallinto
347.1 Komiteat. Komiteanmietinnöt
348 Muiden maiden kunnallis-, läänin- ja valtionhallinto
350 SOSIOLOGIA
351 Yhteiskuntafilosofia
352 Yhteiskunnan rakenne
352.1 Alueellinen sosiologia. Maassamuutto
353 Organisaatioiden ja laitosten sosiologia
353.1 Työn sosiologia
357 Elämäntapojen sosiologia. Kulttuurisosiologia
357.1 Osakulttuurien sosiologia
358 Perhesosiologia
359 Kriminologia. Kriminaalisosiologia
360 TALOUSTIEDE. KANSANTALOUSTIEDE
361 Pääoma. Työ. Luonnonvarat
362 Raha. Valuutta. Pankit. Pörssit
363 Valtiontalous. Finanssioppi
363.1 Valtionverotus. Veropolitiikka
363.2 Tullilaitos
364 Osuustoiminta
365 Kiinteistöt. Tontit
366 Talousjärjestelmät
367 Kansainväliset taloudelliset suhteet. Maailmantalous
367.1 Suomen ulkomaankauppa
367.2 Maailmankauppa. Kansainväliset talousjärjestöt
367.3 Monikansalliset yritykset
367.9 Kehitysmaiden taloudelliset olot
368 Talouspolitiikka. Talouselämä
368.1 Tuotanto. Tuottavuus
368.2 Hinnat. Hintapolitiikka
368.3 Elintaso. Kulutus
368.4 Talouselämän kehitysilmiöt
369 Talousmaantiede. Taloushistoria
370 YHTEISKUNTAPOLITIIKKA
370.1 Aluepolitiikka. Ympäristöpolitiikka
370.2 Yhteiskunnallinen futurologia
371 Sosiaalipolitiikka
371.1 Työ sosiaalipoliittisena kysymyksenä
371.11 Työolot
371.12 Työsuojelu
371.13 Työllisyys. Työttömyys. Työvoimapalvelu
371.2 Maapolitiikka
371.4 Asuntopolitiikka
371.5 Perhepolitiikka. Lapsipolitiikka. Nuorisopolitiikka
371.51 Lastenneuvolat. Äitiysneuvolat
371.52 Päivähoito
371.6 Terveyspolitiikka
371.7 Päihdepolitiikka. Päihdehuolto
371.71 Alkoholipolitiikka
371.72 Huumausainepolitiikka
371.8 Kriminaalipolitiikka
371.9 Siirtolaisuus
372 Vakuutustoimi
372.1 Sosiaalivakuutus
373 Sosiaalipalvelut. Vanhusten huolto. Vammaisten huolto
374 Yhteiskunnalliset aatesuunnat. Poliittiset ideologiat
374.1 Sosialismi. Kommunismi
374.2 Konservatismi
374.3 Liberalismi
374.8 Fasismi
374.9 Muut aatesuunnat
375 Naisen ja miehen asema yhteiskunnassa
377 Järjestötoiminta. Kokoustekniikka
377.1 Työväenliike
377.2 Työmarkkinajärjestöt
377.4 Yksityinen avustus- ja huoltotyö
377.7 Nuorisoseuratoiminta
377.8 Partioliike
379 Käytös- ja tapatieto
379.1 Juhlien järjestäminen
380 LIIKENNE. JOUKKOVIESTINTÄ
384 Joukkoviestintä
384.1 Posti
384.4 Radio- ja televisiotoiminta
384.41 Radiotoiminta
384.42 Televisiotoiminta
384.7 Lehdistöoppi
385 Maaliikenne
386 Vesi- ja ilmaliikenne
386.1 Vesiliikenne
386.2 Ilmaliikenne. Ilmailu
387 Paikallisliikenne
387.11 Helsinki. Pääkaupunkiseutu
390 MAANPUOLUSTUS
391 Asevarustelu. Asekauppa
392 Sotataito. Strategia. Taktiikka
393 Aseteknologia
394 Sotien yhteiskunnalliset vaikutukset
395 Väestönsuojelu
397 Suomen puolustusvoimat
398 Muiden maiden puolustusvoimat
399 Sotahistoria
399.1 Suomi

367.2 Maailmankauppa. Kansainväliset talousjärjestöt

Maailmankauppaa ja kansainvälisiä talousjärjestöjä ja niiden talous- ja kauppapolitiikkaa koskevat yleisteokset
EFTA, ETA, GATT, NAFTA, WTO jne.
EU taloudellisena yhteenliittymänä. EU:n talous yleensä
Kauppasopimukset. Vapaakauppa. Taloudellinen yhdentyminen
Suosituimmuusasema. Kauppasodat. Tullipolitiikka. Suojelutullit
Eri maiden, paitsi Suomen, ulkomaankauppaa koskevat teokset
Tiettyä tuotetta koskeva kauppa ko. tuotteen mukaisessa luokassa
YKL : 36.6,  36.61

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Bilateraalinen kauppa yl. 367.2
Clearing, maailmankauppa yl. 367.2
CMEA 367.2
COMECON 367.2
EEC yl. (ks. myös aloittain) 367.2
EES 367.2
EFTA 367.2
Esteet, kaupan esteet yl. 367.2
ETA 367.2
ETA, historia 367.2
Euroopan talousalue yl. 367.2
Euroopan yhteisö, talousliittona yl. 367.2
Euroopan yhteisöt, talousliittona yl. 367.2
G7-maat, maailmankauppa yl. 367.2
GATT 367.2
Integraatio, taloudellinen integraatio 367.2
Johtavat teollisuusmaat, maailmankauppa yl. 367.2
Jäsenvaltiot, kansainväliset talousjärjestöt 367.2
Kahdenkeskinen kauppa yl. 367.2
Kansainvälinen järjestelmä, kansainvälinen kauppa yl. 367.2
Kansainvälinen kauppa yl. 367.2
Kansainväliset järjestöt, talousjärjestöt 367.2
Kansainväliset markkinat yl. 367.2
Kansainväliset sopimukset, kauppasopimukset yl. 367.2
Kansainväliset talousjärjestöt yl. 367.2
Kaupalliset edustustot, ulkomaankauppa, muut yl. 367.2
Kaupalliset sihteerit, ulkomaankauppa, muut yl. 367.2
Kaupalliset suhteet yl. 367.2
Kaupalliset suhteet, muut maat 367.2
Kaupan esteet yl. 367.2
Kaupankäynti, maailmankauppa yl. 367.2
Kaupankäynti, ulkomaankauppa, maat yl. 367.2
Kauppa, maailmankauppa yl. 367.2
Kauppa, ulkomaankauppa, maat yl. 367.2
Kauppapolitiikka, muut maat 367.2
Kauppasopimukset yl. 367.2
Kauppasopimukset, muut maat 367.2
Kauppasuhteet yl. 367.2
Kauppasuhteet, muut maat 367.2
Kauppatase, muut maat 367.2
Kilpailuhallinto, maailmankauppa yl. 367.2
Kilpailukyky, muiden maiden yl. 367.2
Kilpailunrajoitukset, maailmankauppa yl. 367.2
Kilpailurajoitukset, maailmankauppa yl. 367.2
Komekon 367.2
Komissio, maailmankauppa yl. 367.2
Komissio, ulkomaankauppa, muut maat yl. 367.2
Komissiokauppa, maailmankauppa yl. 367.2
Komissiokauppa, ulkomaankauppa, muut maat yl. 367.2
Laajeneminen, kansainväliset talousjärjestöt 367.2
Laajentuminen, kansainväliset talousjärjestöt 367.2
Liittoumat, kansainväliset talousjärjestöt 367.2
Liittoutumat, kansainväliset talousjärjestöt 367.2
Maahantuojat, kansainvälinen kauppa yl. 367.2
Maahantuonti, kansainvälinen kauppa yl. 367.2
Maailmankauppa yl. 367.2
Maailmanmarkkinat yl. 367.2
Maksutase, maailmankauppa 367.2
Markkina-alueet, maailmankauppa yl. 367.2
NORDEK 367.2
Noudattaminen, sopimukset, kauppasopimukset yl. 367.2
OECD 367.2
OECD-maat, tullipolitiikka 367.2
Organization for Economic Co-operation and Development 367.2
Palveluvienti, kansainvälinen kauppa yl. 367.2
Polkumyyntitullit, tullipolitiikka 367.2
Polkumyyntitullit, tullitariffit 367.2
Päästökauppa, maailmankauppa yl. 367.2
Remburssi, kansainvälinen kauppa yl. 367.2
Sisäkauppa, EU yl. 367.2
Sisämarkkinat, EU yl. 367.2
Sopimuksellisuus, kauppasopimukset yl. 367.2
Sopimukset, kauppasopimukset yl. 367.2
Sopimusrikkomukset, kauppasopimukset yl. 367.2
Suojatullit yl. 367.2
Takaisinostot, kansainvälinen kauppa yl. 367.2
Taloudellinen integraatio yl. 367.2
Taloudellinen yhdentyminen yl. 367.2
Taloudellinen yhteistyö yl. 367.2
Taloudelliset sidonnaisuudet, maailmankauppa yl. 367.2
Talousyhteisöt 367.2
TTIP-sopimus, maailmankauppa, kauppasopimukset 367.2
Tulliliitot 367.2
Tullipolitiikka 367.2
Tullisopimukset 367.2
Tullit, tullipolitiikka 367.2
Tullitariffit 367.2
Tulliviranomaiset, tullilaitos 367.2
Tuonti, kansainvälinen kauppa yl. 367.2
Tuontimaksut, kansainvälinen kauppa yl. 367.2
Tuontirajoitukset, kansainvälinen kauppa yl. 367.2
Ulkomaankauppa yl. 367.2
Ulkomaat, kansainvälinen kauppa yl. 367.2
Vaihtotase, muut maat 367.2
Vapaakauppa yl. 367.2
Vapaakaupungit, tullipolitiikka 367.2
Vapaasatamat, tullipolitiikka 367.2
Vapaus, vapaakauppa yl. 367.2
Vastakaupat, kansainvälinen kauppa yl. 367.2
Viennin edistäminen, kansainvälinen kauppa yl. 367.2

Viittaukset: 1 - 100 / 226

[|<] [<] 1 2 3 [>] [>|]