Luokkahaku 300+

300 YHTEISKUNTATIETEET
301 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät
302 Oppikirjat. Oppaat. Harjoituskirjat. Tehtäväkokoelmat
303 Sanakirjat. Hakuteokset
304 Esseet
305 Kausijulkaisut
306 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
307 Opinnot
308 Kokoomateokset
308.1 Standardit
308.3 Tilastot. Taulukot
308.4 Kartat
308.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
309 Yhteiskuntatieteiden historia
310 TILASTOTIEDE
311 Teoria. Tutkimusmenetelmät. Tilastomatematiikka
312 Väestötilasto. Sosiaalitilasto
312.1 Väestötiede. Väestöpolitiikka
314 Kansainväliset yleiset tilastot
315 Suomen yleiset tilastot
316 Muiden maiden yleiset tilastot
320 VALTIO-OPPI. POLITIIKKA
321 Valtiofilosofia. Valtiomuodot
323 Ihmisoikeudet. Kansalaisen asema yhteiskunnassa
323.1 Rotujen asema. Rotusyrjintä
323.2 Juutalaisten asema. Antisemitismi
323.3 Poliittiset ja aatteelliset vähemmistöt
323.9 Orjuus
324 Sisäpolitiikka. Puolueet
324.1 Suomi
325 Kansainvälinen politiikka
325.1 Suomen ulkopolitiikka
326 Kansainvälinen yhteistyö
326.2 Euroopan maiden yhteistyö. Euroopan Unioni
326.3 Muiden maanosien valtioiden keskinäinen yhteistyö
326.4 Yhdistyneet Kansakunnat
326.5 Rauhankysymys. Rauhantutkimus
327 Suomen valtiojärjestelmä
327.1 Suomen valtiopäiväasiakirjat
328 Muiden maiden valtiojärjestelmät
330 OIKEUSTIEDE
330.1 Oikeusfilosofia
330.12 Oikeussosiologia. Oikeuspolitiikka. Oikeuspsykologia
330.2 Asiakirjakaavat ja -ohjeet. Oikeusoppaat
332 Julkisoikeus
332.1 Valtiosääntöoikeus
332.2 Hallinto-oikeus
332.21 Asemakaava- ja rakentamislainsäädäntö
332.22 Sosiaalioikeus
332.23 Vero-oikeus
332.4 Rikosoikeus
332.5 Prosessioikeus. Oikeushallinto
332.9 Vankeinhoito. Vankilat
333 Siviili- ja kauppaoikeus. Sopimusoikeus
333.1 Esine- ja velvoiteoikeus. Immateriaalioikeudet. Huoneen- ja maanvuokralainsäädäntö
333.2 Perhe- ja holhousoikeus
333.3 Perintö- ja testamenttioikeus
333.4 Kauppaoikeus. Yhtiölainsäädäntö. Pankki- ja vakuutuslainsäädäntö
334 Ympäristöoikeus. Talousoikeus
334.2 Merioikeus
334.3 Maaoikeus
334.4 Vesioikeus
334.5 Maa- ja metsätalouslainsäädäntö
334.7 Työoikeus
336 Kansainvälinen oikeus
337 Suomen ja Euroopan Unionin laki- ja asetuskokoelmat
338 Muiden maiden lait
339 Oikeushistoria
340 HALLINTO
342 Jätehuolto. Ympäristönhuolto. Yhdyskuntatekniikka
343 Palo- ja pelastustoimi
344 Poliisitoimi. Meri-, raja- ja rannikkovartiolaitos
345 Suomen kunnallishallinto. Kuntien yhteistoiminta
345.11 Helsinki. Pääkaupunkiseutu
346 Suomen maakuntahallinto
347 Suomen valtionhallinto
347.1 Komiteat. Komiteanmietinnöt
348 Muiden maiden kunnallis-, läänin- ja valtionhallinto
350 SOSIOLOGIA
351 Yhteiskuntafilosofia
352 Yhteiskunnan rakenne
352.1 Alueellinen sosiologia. Maassamuutto
353 Organisaatioiden ja laitosten sosiologia
353.1 Työn sosiologia
357 Elämäntapojen sosiologia. Kulttuurisosiologia
357.1 Osakulttuurien sosiologia
358 Perhesosiologia
359 Kriminologia. Kriminaalisosiologia
360 TALOUSTIEDE. KANSANTALOUSTIEDE
361 Pääoma. Työ. Luonnonvarat
362 Raha. Valuutta. Pankit. Pörssit
363 Valtiontalous. Finanssioppi
363.1 Valtionverotus. Veropolitiikka
363.2 Tullilaitos
364 Osuustoiminta
365 Kiinteistöt. Tontit
366 Talousjärjestelmät
367 Kansainväliset taloudelliset suhteet. Maailmantalous
367.1 Suomen ulkomaankauppa
367.2 Maailmankauppa. Kansainväliset talousjärjestöt
367.3 Monikansalliset yritykset
367.9 Kehitysmaiden taloudelliset olot
368 Talouspolitiikka. Talouselämä
368.1 Tuotanto. Tuottavuus
368.2 Hinnat. Hintapolitiikka
368.3 Elintaso. Kulutus
368.4 Talouselämän kehitysilmiöt
369 Talousmaantiede. Taloushistoria
370 YHTEISKUNTAPOLITIIKKA
370.1 Aluepolitiikka. Ympäristöpolitiikka
370.2 Yhteiskunnallinen futurologia
371 Sosiaalipolitiikka
371.1 Työ sosiaalipoliittisena kysymyksenä
371.11 Työolot
371.12 Työsuojelu
371.13 Työllisyys. Työttömyys. Työvoimapalvelu
371.2 Maapolitiikka
371.4 Asuntopolitiikka
371.5 Perhepolitiikka. Lapsipolitiikka. Nuorisopolitiikka
371.51 Lastenneuvolat. Äitiysneuvolat
371.52 Päivähoito
371.6 Terveyspolitiikka
371.7 Päihdepolitiikka. Päihdehuolto
371.71 Alkoholipolitiikka
371.72 Huumausainepolitiikka
371.8 Kriminaalipolitiikka
371.9 Siirtolaisuus
372 Vakuutustoimi
372.1 Sosiaalivakuutus
373 Sosiaalipalvelut. Vanhusten huolto. Vammaisten huolto
374 Yhteiskunnalliset aatesuunnat. Poliittiset ideologiat
374.1 Sosialismi. Kommunismi
374.2 Konservatismi
374.3 Liberalismi
374.8 Fasismi
374.9 Muut aatesuunnat
375 Naisen ja miehen asema yhteiskunnassa
377 Järjestötoiminta. Kokoustekniikka
377.1 Työväenliike
377.2 Työmarkkinajärjestöt
377.4 Yksityinen avustus- ja huoltotyö
377.7 Nuorisoseuratoiminta
377.8 Partioliike
379 Käytös- ja tapatieto
379.1 Juhlien järjestäminen
380 LIIKENNE. JOUKKOVIESTINTÄ
384 Joukkoviestintä
384.1 Posti
384.4 Radio- ja televisiotoiminta
384.41 Radiotoiminta
384.42 Televisiotoiminta
384.7 Lehdistöoppi
385 Maaliikenne
386 Vesi- ja ilmaliikenne
386.1 Vesiliikenne
386.2 Ilmaliikenne. Ilmailu
387 Paikallisliikenne
387.11 Helsinki. Pääkaupunkiseutu
390 MAANPUOLUSTUS
391 Asevarustelu. Asekauppa
392 Sotataito. Strategia. Taktiikka
393 Aseteknologia
394 Sotien yhteiskunnalliset vaikutukset
395 Väestönsuojelu
397 Suomen puolustusvoimat
398 Muiden maiden puolustusvoimat
399 Sotahistoria
399.1 Suomi

368.3 Elintaso. Kulutus

Kansantulo. Kansantuote. Elintaso. Taloudellinen hyvinvointi. Hyvinvointivaltio
Tulonjakautuminen. Tulopolitiikka. Julkisen ja yksityisen sektorin palkkapolitiikka. Palkkaus. Palkkausjärjestelmät. Palkkahallinto
Kulutus yleensä. Kuluttajapolitiikka yleensä. Kuluttajan asema yleensä
Alikehitys ja köyhyys kehittyneissä maissa. Henkilökohtaiset konkurssit. Velkajärjestelyt. Velkasaneeraus. Ylivelkaantuneet
Tiettyä tuotetta tai tuoteryhmää koskeva kulutus ko. tuotteen luokassa
YKL : 36.132,  36.15,  37.8

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aikapalkka yl. 368.3
Aliravitsemus, köyhyys 368.3
Ansiotaso 368.3
Ansiotulot 368.3
Arvoesineet, varallisuus yl. 368.3
BKT 368.3
Boikotti, kuluttajaboikotit yl. 368.3
Bonukset, palkkapolitiikka 368.3
Bruttokansantuote 368.3
Distributiivinen oikeudenmukaisuus, sosiaalinen oikeudenmukaisuus 368.3
Edut, palkkaus 368.3
Elinkustannukset 368.3
Elinkustannusindeksi 368.3
Elinolot, elintaso 368.3
Elinolot, hyvinvointi 368.3
Elinolot, köyhyys 368.3
Elintarvikeapu, köyhyys 368.3
Elintarvikepula, köyhyys 368.3
Elintaso 368.3
Elämänlaatu, elintaso 368.3
Elämänpolitiikka, hyvinvointi 368.3
Eriarvoisuus, elintaso 368.3
Erikoistuminen, elinkeinorakenne yl. 368.3
Eroraha 368.3
Eturyhmät, kuluttajat yl. 368.3
Henkilökohtaiset konkurssit 368.3
Henkilökuntaedut, palkkapolitiikka 368.3
Huono-osaisuus, köyhyys yl. 368.3
Hyvinvointi yl. 368.3
Hyvinvointitalous 368.3
Hyvinvointivaltio yl. 368.3
Hyväosaisuus, elintaso yl. 368.3
Hyödykkeet, kulutus yl. 368.3
Insolvenssi, henkilökohtainen 368.3
Intressiryhmät, kuluttajat yl. 368.3
Irtolaisuus, köyhyys 368.3
Jakaantuminen, tulonjako 368.3
Jakamistalous, kulutus yl. 368.3
Jakautuminen, tulonjako 368.3
Kannustimet, palkkapolitiikka 368.3
Kannustinloukut yl. 368.3
Kannustinloukut, palkat yl. 368.3
Kannustus, palkkapolitiikka 368.3
Kansalaispalkka 368.3
Kansantulo yl. 368.3
Kansantuote yl. 368.3
Kerjäläiset, köyhyys yl. 368.3
Kertakäyttötuotteet, kulutus yl. 368.3
Kestohyödykkeet yl. 368.3
Kolmas sektori, hyvinvointivaltio yl. 368.3
Konkurssi, henkilökohtainen 368.3
Konkurssipesät, henkilökohtainen konkurssi 368.3
Konkurssit, henkilökohtainen 368.3
Konsumerismi, kulutus yl. 368.3
Kotimaiset tuotteet, kulutus yl. 368.3
Kotitaloudet, kulutus, elintaso yl. 368.3
Kulttuurisetelit , palkkapolitiikka 368.3
Kuluttaja-asiamiehet, kuluttajapolitiikka yl. 368.3
Kuluttajahinnat, kuluttajahintaindeksi 368.3
Kuluttajahintaindeksi 368.3
Kuluttajakäyttäytyminen yl. 368.3
Kuluttajapolitiikka yl. 368.3
Kuluttajat yl. 368.3
Kuluttajatutkimus yl. 368.3
Kuluttajuus yl. 368.3
Kuluttaminen, kansantalous yl. 368.3
Kulutus yl. 368.3
Kulutus, kansantalous yl. 368.3
Kulutushyödykkeet yl. 368.3
Kulutuskulttuuri yl. 368.3
Kulutuskäyttäytyminen yl. 368.3
Kulutusmenot, yksityistalous yl. 368.3
Kulutussosiologia yl. 368.3
Kulutustottumukset yl. 368.3
Kulutustutkimus yl. 368.3
Kuukausipalkka yl. 368.3
Köyhtyminen yl. 368.3
Köyhtyminen, elintasotutkimus 368.3
Köyhtyminen, kehittyneissä maissa 368.3
Köyhyys yl. 368.3
Köyhyys, elintasotutkimus 368.3
Köyhyys, kehittyneissä maissa 368.3
Köyhät yl. 368.3
Liikuntasetelit , palkkapolitiikka 368.3
Likviditeetti, henkilökohtainen 368.3
Lounassetelit , palkkapolitiikka 368.3
Luksus, elintaso, kulutus 368.3
Luontaisedut, palkkapolitiikka 368.3
Luontoisedut, palkkapolitiikka 368.3
Maksuhalukkuus yl. 368.3
Maksuhäiriöt, henkilökohtaiset 368.3
Maksukyky, henkilökohtainen 368.3
Maksukyvyttömyys, henkilökohtainen 368.3
Maksuvaikeudet, henkilökohtaiset 368.3
Maksuvalmius, henkilökohtainen 368.3
Matalapalkkaisuus 368.3
Minimipalkka yl. 368.3
Minimipalkka, palkkapolitiikka 368.3
Nettokansantuote 368.3
Nälkä, köyhyys 368.3

Viittaukset: 1 - 100 / 322

[|<] [<] 1 2 3 4 [>] [>|]