Luokkahaku 300+

300 YHTEISKUNTATIETEET
301 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät
302 Oppikirjat. Oppaat. Harjoituskirjat. Tehtäväkokoelmat
303 Sanakirjat. Hakuteokset
304 Esseet
305 Kausijulkaisut
306 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
307 Opinnot
308 Kokoomateokset
308.1 Standardit
308.3 Tilastot. Taulukot
308.4 Kartat
308.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
309 Yhteiskuntatieteiden historia
310 TILASTOTIEDE
311 Teoria. Tutkimusmenetelmät. Tilastomatematiikka
312 Väestötilasto. Sosiaalitilasto
312.1 Väestötiede. Väestöpolitiikka
314 Kansainväliset yleiset tilastot
315 Suomen yleiset tilastot
316 Muiden maiden yleiset tilastot
320 VALTIO-OPPI. POLITIIKKA
321 Valtiofilosofia. Valtiomuodot
323 Ihmisoikeudet. Kansalaisen asema yhteiskunnassa
323.1 Rotujen asema. Rotusyrjintä
323.2 Juutalaisten asema. Antisemitismi
323.3 Poliittiset ja aatteelliset vähemmistöt
323.9 Orjuus
324 Sisäpolitiikka. Puolueet
324.1 Suomi
325 Kansainvälinen politiikka
325.1 Suomen ulkopolitiikka
326 Kansainvälinen yhteistyö
326.2 Euroopan maiden yhteistyö. Euroopan Unioni
326.3 Muiden maanosien valtioiden keskinäinen yhteistyö
326.4 Yhdistyneet Kansakunnat
326.5 Rauhankysymys. Rauhantutkimus
327 Suomen valtiojärjestelmä
327.1 Suomen valtiopäiväasiakirjat
328 Muiden maiden valtiojärjestelmät
330 OIKEUSTIEDE
330.1 Oikeusfilosofia
330.12 Oikeussosiologia. Oikeuspolitiikka. Oikeuspsykologia
330.2 Asiakirjakaavat ja -ohjeet. Oikeusoppaat
332 Julkisoikeus
332.1 Valtiosääntöoikeus
332.2 Hallinto-oikeus
332.21 Asemakaava- ja rakentamislainsäädäntö
332.22 Sosiaalioikeus
332.23 Vero-oikeus
332.4 Rikosoikeus
332.5 Prosessioikeus. Oikeushallinto
332.9 Vankeinhoito. Vankilat
333 Siviili- ja kauppaoikeus. Sopimusoikeus
333.1 Esine- ja velvoiteoikeus. Immateriaalioikeudet. Huoneen- ja maanvuokralainsäädäntö
333.2 Perhe- ja holhousoikeus
333.3 Perintö- ja testamenttioikeus
333.4 Kauppaoikeus. Yhtiölainsäädäntö. Pankki- ja vakuutuslainsäädäntö
334 Ympäristöoikeus. Talousoikeus
334.2 Merioikeus
334.3 Maaoikeus
334.4 Vesioikeus
334.5 Maa- ja metsätalouslainsäädäntö
334.7 Työoikeus
336 Kansainvälinen oikeus
337 Suomen ja Euroopan Unionin laki- ja asetuskokoelmat
338 Muiden maiden lait
339 Oikeushistoria
340 HALLINTO
342 Jätehuolto. Ympäristönhuolto. Yhdyskuntatekniikka
343 Palo- ja pelastustoimi
344 Poliisitoimi. Meri-, raja- ja rannikkovartiolaitos
345 Suomen kunnallishallinto. Kuntien yhteistoiminta
345.11 Helsinki. Pääkaupunkiseutu
346 Suomen maakuntahallinto
347 Suomen valtionhallinto
347.1 Komiteat. Komiteanmietinnöt
348 Muiden maiden kunnallis-, läänin- ja valtionhallinto
350 SOSIOLOGIA
351 Yhteiskuntafilosofia
352 Yhteiskunnan rakenne
352.1 Alueellinen sosiologia. Maassamuutto
353 Organisaatioiden ja laitosten sosiologia
353.1 Työn sosiologia
357 Elämäntapojen sosiologia. Kulttuurisosiologia
357.1 Osakulttuurien sosiologia
358 Perhesosiologia
359 Kriminologia. Kriminaalisosiologia
360 TALOUSTIEDE. KANSANTALOUSTIEDE
361 Pääoma. Työ. Luonnonvarat
362 Raha. Valuutta. Pankit. Pörssit
363 Valtiontalous. Finanssioppi
363.1 Valtionverotus. Veropolitiikka
363.2 Tullilaitos
364 Osuustoiminta
365 Kiinteistöt. Tontit
366 Talousjärjestelmät
367 Kansainväliset taloudelliset suhteet. Maailmantalous
367.1 Suomen ulkomaankauppa
367.2 Maailmankauppa. Kansainväliset talousjärjestöt
367.3 Monikansalliset yritykset
367.9 Kehitysmaiden taloudelliset olot
368 Talouspolitiikka. Talouselämä
368.1 Tuotanto. Tuottavuus
368.2 Hinnat. Hintapolitiikka
368.3 Elintaso. Kulutus
368.4 Talouselämän kehitysilmiöt
369 Talousmaantiede. Taloushistoria
370 YHTEISKUNTAPOLITIIKKA
370.1 Aluepolitiikka. Ympäristöpolitiikka
370.2 Yhteiskunnallinen futurologia
371 Sosiaalipolitiikka
371.1 Työ sosiaalipoliittisena kysymyksenä
371.11 Työolot
371.12 Työsuojelu
371.13 Työllisyys. Työttömyys. Työvoimapalvelu
371.2 Maapolitiikka
371.4 Asuntopolitiikka
371.5 Perhepolitiikka. Lapsipolitiikka. Nuorisopolitiikka
371.51 Lastenneuvolat. Äitiysneuvolat
371.52 Päivähoito
371.6 Terveyspolitiikka
371.7 Päihdepolitiikka. Päihdehuolto
371.71 Alkoholipolitiikka
371.72 Huumausainepolitiikka
371.8 Kriminaalipolitiikka
371.9 Siirtolaisuus
372 Vakuutustoimi
372.1 Sosiaalivakuutus
373 Sosiaalipalvelut. Vanhusten huolto. Vammaisten huolto
374 Yhteiskunnalliset aatesuunnat. Poliittiset ideologiat
374.1 Sosialismi. Kommunismi
374.2 Konservatismi
374.3 Liberalismi
374.8 Fasismi
374.9 Muut aatesuunnat
375 Naisen ja miehen asema yhteiskunnassa
377 Järjestötoiminta. Kokoustekniikka
377.1 Työväenliike
377.2 Työmarkkinajärjestöt
377.4 Yksityinen avustus- ja huoltotyö
377.7 Nuorisoseuratoiminta
377.8 Partioliike
379 Käytös- ja tapatieto
379.1 Juhlien järjestäminen
380 LIIKENNE. JOUKKOVIESTINTÄ
384 Joukkoviestintä
384.1 Posti
384.4 Radio- ja televisiotoiminta
384.41 Radiotoiminta
384.42 Televisiotoiminta
384.7 Lehdistöoppi
385 Maaliikenne
386 Vesi- ja ilmaliikenne
386.1 Vesiliikenne
386.2 Ilmaliikenne. Ilmailu
387 Paikallisliikenne
387.11 Helsinki. Pääkaupunkiseutu
390 MAANPUOLUSTUS
391 Asevarustelu. Asekauppa
392 Sotataito. Strategia. Taktiikka
393 Aseteknologia
394 Sotien yhteiskunnalliset vaikutukset
395 Väestönsuojelu
397 Suomen puolustusvoimat
398 Muiden maiden puolustusvoimat
399 Sotahistoria
399.1 Suomi

372.1 Sosiaalivakuutus

Sairauden, vanhuuden ja työkyvyttömyyden turva. Työttömyysturva
Eläketurvapolitiikka. Eläkevakuutus. Kansaneläke. Perhe-eläke. Työeläke. Sairausvakuutus. Eläkevakuutus
Eläkkeelle siirtyminen
YKL : 37.21

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Ansioeläkkeet 372.1
Ansioturva 372.1
Eläkeikä 372.1
Eläkejärjestelmät 372.1
Eläkekarttuma, eläkepolitiikka 372.1
Eläkekarttuma, eläkkeet 372.1
Eläkekassat 372.1
Eläkekertymä, eläkepolitiikka 372.1
Eläkekertymä, eläkkeet 372.1
Eläkelaitokset 372.1
Eläkeläiset, eläkepolitiikka 372.1
Eläkeläiset, eläkkeet 372.1
Eläkemaksut, eläkepolitiikka 372.1
Eläkepolitiikka 372.1
Eläkerahastot 372.1
Eläkesäästäminen 372.1
Eläkesäätiöt 372.1
Eläketurvapolitiikka 372.1
Eläkevakuutus 372.1
Eläkevakuutusmaksut, eläkepolitiikka 372.1
Eläkkeelle siirtyminen, eläkepolitiikka 372.1
Eläkkeelle siirtyminen, eläkkeet 372.1
Eläkkeet yl. 372.1
Eläkkeet, eläkepolitiikka 372.1
Eläköityminen, eläkepolitiikka 372.1
Hoitotuki 372.1
Kansaneläkkeet 372.1
Kansaneläkkeet, sosiaalivakuutus 372.1
Korvaukset, työttömyyskorvaus 372.1
Kunnalliset eläkkeet 372.1
Kuntoutustuki 372.1
Lakisääteinen eläkevakuutus yl. 372.1
Lakisääteinen eläkevakuutus, eläkepolitiikka 372.1
Leskeneläkkeet 372.1
Lesket, perhe-eläkkeet 372.1
Lisäeläkkeet 372.1
Luopuminen, luopumiseläkkeet 372.1
Luopumiseläkkeet 372.1
Luopumiskorvaus, eläkejärjestelmät yl. 372.1
Luopumistuki, eläkejärjestelmät yl. 372.1
Luopumistukijärjestelmät 372.1
Maanvuokra, maapolitiikka 372.1
Maanvuokraus, maapolitiikka 372.1
Osa-aikaeläkkeet 372.1
Osasairauspäivärahat 372.1
Osatyökyvyttömyyseläkkeet 372.1
Ostoeläke 372.1
Palkkaturva 372.1
Perhe-eläkkeet 372.1
Pitkäaikaistyöttömät, työttömyysturva 372.1
Päivärahat, sosiaalivakuutus 372.1
Rintamasotilaseläkkeet 372.1
Sairaudenturva 372.1
Sairauskassat 372.1
Sairauspäivärahat 372.1
Sairausvakuutus 372.1
Sosiaalivakuutus 372.1
Sotilasvammavakuutus 372.1
Sukupolvenvaihdoseläkkeet, eläkepolitiikka 372.1
Säästöeläke 372.1
Takuueläke, eläkepolitiikka 372.1
Toimintakyky, työkyvyttömyyden turva 372.1
Työeläkekassat 372.1
Työeläkelaitokset, 372.1
Työeläkerahastot 372.1
Työeläkkeet yl. 372.1
Työkyvyttömyys, sosiaalipolitiikka 372.1
Työkyvyttömyyseläkkeet 372.1
Työkyvyttömyysturva 372.1
Työmarkkinatuki 372.1
Työpaikkakassat 372.1
Työrajoitteiset, työkyvyttömyysturva 372.1
Työssä jatkaminen, eläkepolitiikka 372.1
Työssäjatkaminen, eläkepolitiikka 372.1
Työtapaturmavakuutus 372.1
Työttömyyseläkkeet 372.1
Työttömyyskassat 372.1
Työttömyyskorvaukset 372.1
Työttömyyspäivärahat 372.1
Työttömyysturva 372.1
Työttömyysvakuutus 372.1
Vaikeasti työllistettävät , työttömyysturva 372.1
Vajaakuntoiset, työkyvyttömyysturva 372.1
Valtion eläkkeet 372.1
Vanhukset, eläkepolitiikka 372.1
Vanhuuseläke 372.1
Vapaaehtoinen eläkevakuutus 372.1
Varhaiseläkkeet 372.1
Virkamieseläkkeet yl. 372.1
Virkamieseläkkeet, eläkkeet 372.1
Väestön ikääntyminen, eläkepolitiikka 372.1
Yksilöllinen eläkevakuutus 372.1
Yksityinen eläkevakuutus 372.1
Yrittäjäeläkkeet 372.1
Työjärjestys, työelämä yl. 372.1+
Avustuskassat 372+
Henkilövahingot, vakuutus 372+
Kansainvälinen vakuutustoiminta 372+
Karenssi, työttömyysturva 372+
Karenssi, vakuutukset 372+

Viittaukset: 1 - 100 / 292

[|<] [<] 1 2 3 [>] [>|]