Luokkahaku 300+

300 YHTEISKUNTATIETEET
301 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät
302 Oppikirjat. Oppaat. Harjoituskirjat. Tehtäväkokoelmat
303 Sanakirjat. Hakuteokset
304 Esseet
305 Kausijulkaisut
306 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
307 Opinnot
308 Kokoomateokset
308.1 Standardit
308.3 Tilastot. Taulukot
308.4 Kartat
308.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
309 Yhteiskuntatieteiden historia
310 TILASTOTIEDE
311 Teoria. Tutkimusmenetelmät. Tilastomatematiikka
312 Väestötilasto. Sosiaalitilasto
312.1 Väestötiede. Väestöpolitiikka
314 Kansainväliset yleiset tilastot
315 Suomen yleiset tilastot
316 Muiden maiden yleiset tilastot
320 VALTIO-OPPI. POLITIIKKA
321 Valtiofilosofia. Valtiomuodot
323 Ihmisoikeudet. Kansalaisen asema yhteiskunnassa
323.1 Rotujen asema. Rotusyrjintä
323.2 Juutalaisten asema. Antisemitismi
323.3 Poliittiset ja aatteelliset vähemmistöt
323.9 Orjuus
324 Sisäpolitiikka. Puolueet
324.1 Suomi
325 Kansainvälinen politiikka
325.1 Suomen ulkopolitiikka
326 Kansainvälinen yhteistyö
326.2 Euroopan maiden yhteistyö. Euroopan Unioni
326.3 Muiden maanosien valtioiden keskinäinen yhteistyö
326.4 Yhdistyneet Kansakunnat
326.5 Rauhankysymys. Rauhantutkimus
327 Suomen valtiojärjestelmä
327.1 Suomen valtiopäiväasiakirjat
328 Muiden maiden valtiojärjestelmät
330 OIKEUSTIEDE
330.1 Oikeusfilosofia
330.12 Oikeussosiologia. Oikeuspolitiikka. Oikeuspsykologia
330.2 Asiakirjakaavat ja -ohjeet. Oikeusoppaat
332 Julkisoikeus
332.1 Valtiosääntöoikeus
332.2 Hallinto-oikeus
332.21 Asemakaava- ja rakentamislainsäädäntö
332.22 Sosiaalioikeus
332.23 Vero-oikeus
332.4 Rikosoikeus
332.5 Prosessioikeus. Oikeushallinto
332.9 Vankeinhoito. Vankilat
333 Siviili- ja kauppaoikeus. Sopimusoikeus
333.1 Esine- ja velvoiteoikeus. Immateriaalioikeudet. Huoneen- ja maanvuokralainsäädäntö
333.2 Perhe- ja holhousoikeus
333.3 Perintö- ja testamenttioikeus
333.4 Kauppaoikeus. Yhtiölainsäädäntö. Pankki- ja vakuutuslainsäädäntö
334 Ympäristöoikeus. Talousoikeus
334.2 Merioikeus
334.3 Maaoikeus
334.4 Vesioikeus
334.5 Maa- ja metsätalouslainsäädäntö
334.7 Työoikeus
336 Kansainvälinen oikeus
337 Suomen ja Euroopan Unionin laki- ja asetuskokoelmat
338 Muiden maiden lait
339 Oikeushistoria
340 HALLINTO
342 Jätehuolto. Ympäristönhuolto. Yhdyskuntatekniikka
343 Palo- ja pelastustoimi
344 Poliisitoimi. Meri-, raja- ja rannikkovartiolaitos
345 Suomen kunnallishallinto. Kuntien yhteistoiminta
345.11 Helsinki. Pääkaupunkiseutu
346 Suomen maakuntahallinto
347 Suomen valtionhallinto
347.1 Komiteat. Komiteanmietinnöt
348 Muiden maiden kunnallis-, läänin- ja valtionhallinto
350 SOSIOLOGIA
351 Yhteiskuntafilosofia
352 Yhteiskunnan rakenne
352.1 Alueellinen sosiologia. Maassamuutto
353 Organisaatioiden ja laitosten sosiologia
353.1 Työn sosiologia
357 Elämäntapojen sosiologia. Kulttuurisosiologia
357.1 Osakulttuurien sosiologia
358 Perhesosiologia
359 Kriminologia. Kriminaalisosiologia
360 TALOUSTIEDE. KANSANTALOUSTIEDE
361 Pääoma. Työ. Luonnonvarat
362 Raha. Valuutta. Pankit. Pörssit
363 Valtiontalous. Finanssioppi
363.1 Valtionverotus. Veropolitiikka
363.2 Tullilaitos
364 Osuustoiminta
365 Kiinteistöt. Tontit
366 Talousjärjestelmät
367 Kansainväliset taloudelliset suhteet. Maailmantalous
367.1 Suomen ulkomaankauppa
367.2 Maailmankauppa. Kansainväliset talousjärjestöt
367.3 Monikansalliset yritykset
367.9 Kehitysmaiden taloudelliset olot
368 Talouspolitiikka. Talouselämä
368.1 Tuotanto. Tuottavuus
368.2 Hinnat. Hintapolitiikka
368.3 Elintaso. Kulutus
368.4 Talouselämän kehitysilmiöt
369 Talousmaantiede. Taloushistoria
370 YHTEISKUNTAPOLITIIKKA
370.1 Aluepolitiikka. Ympäristöpolitiikka
370.2 Yhteiskunnallinen futurologia
371 Sosiaalipolitiikka
371.1 Työ sosiaalipoliittisena kysymyksenä
371.11 Työolot
371.12 Työsuojelu
371.13 Työllisyys. Työttömyys. Työvoimapalvelu
371.2 Maapolitiikka
371.4 Asuntopolitiikka
371.5 Perhepolitiikka. Lapsipolitiikka. Nuorisopolitiikka
371.51 Lastenneuvolat. Äitiysneuvolat
371.52 Päivähoito
371.6 Terveyspolitiikka
371.7 Päihdepolitiikka. Päihdehuolto
371.71 Alkoholipolitiikka
371.72 Huumausainepolitiikka
371.8 Kriminaalipolitiikka
371.9 Siirtolaisuus
372 Vakuutustoimi
372.1 Sosiaalivakuutus
373 Sosiaalipalvelut. Vanhusten huolto. Vammaisten huolto
374 Yhteiskunnalliset aatesuunnat. Poliittiset ideologiat
374.1 Sosialismi. Kommunismi
374.2 Konservatismi
374.3 Liberalismi
374.8 Fasismi
374.9 Muut aatesuunnat
375 Naisen ja miehen asema yhteiskunnassa
377 Järjestötoiminta. Kokoustekniikka
377.1 Työväenliike
377.2 Työmarkkinajärjestöt
377.4 Yksityinen avustus- ja huoltotyö
377.7 Nuorisoseuratoiminta
377.8 Partioliike
379 Käytös- ja tapatieto
379.1 Juhlien järjestäminen
380 LIIKENNE. JOUKKOVIESTINTÄ
384 Joukkoviestintä
384.1 Posti
384.4 Radio- ja televisiotoiminta
384.41 Radiotoiminta
384.42 Televisiotoiminta
384.7 Lehdistöoppi
385 Maaliikenne
386 Vesi- ja ilmaliikenne
386.1 Vesiliikenne
386.2 Ilmaliikenne. Ilmailu
387 Paikallisliikenne
387.11 Helsinki. Pääkaupunkiseutu
390 MAANPUOLUSTUS
391 Asevarustelu. Asekauppa
392 Sotataito. Strategia. Taktiikka
393 Aseteknologia
394 Sotien yhteiskunnalliset vaikutukset
395 Väestönsuojelu
397 Suomen puolustusvoimat
398 Muiden maiden puolustusvoimat
399 Sotahistoria
399.1 Suomi

373 Sosiaalipalvelut. Vanhusten huolto. Vammaisten huolto

Sosiaaliturva yleensä. Sosiaaliturvapolitiikka yleensä
Sosiaalipalvelua, sosiaalista huoltotyötä ja toimeentuloturvaa koskevat yleisteokset
Vanhusten huolto. Vanhuspolitiikka yleensä. Vanhusten kodinhoitoapu ja kotipalvelu. Vanhusten koti- ja laitoshuolto. Vanhainkodit. Vanhustyö. Sosiaaligerontologia. Vanhustentalot. Vanhusten palvelutalotoiminta. Vanhuksia ja vanhuksena elämistä useista eri näkökulmista koskevat teokset
Vammaishuolto. Aisti- ja liikuntavammaisten huolto.Vammaishuolto. Sotavammaisten huolto. Kehitysvammaisten huolto. Vammaisten lasten huolto. Vammaisten päivähoito. Vammaisten koti- ja laitoshuolto. Vammaisten kodinhoitoapu ja kotipalvelu. Vammaisuus ja vammaisena eläminen yleensä
Vapautuneiden vankien huolto
Asevelvollisten omaisten huolto
Jos teos koskee sekä kehitysvammaisten opetusta että huoltoa, on etusija luokalla 181.95
YKL : 32.4,  37.23,  37.232,  37.233

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aikuissosiaalityö 373
Aistivammaiset, sosiaalihuolto 373
Aivovammaiset, sosiaalihuolto 373
Alueellinen sosiaalityö yl. 373
Alueellinen sosiaalityö, sosiaalipalvelut yl. 373
Aluesosiaalityö yl. 373
Aluesosiaalityö, sosiaalityö yl. 373
Aluetyö yl. 373
Aluetyö, sosiaalityö yl. 373
Asevelvolliset, omaisten huolto 373
Ateriapalvelut, kotipalvelu 373
Avopalvelut, sosiaalipalvelut yl. 373
Avustajat, kotiavustajat 373
Cornelia de Langen oireyhtymä, kehitysvammahuolto 373
CP-vammaiset, vammaishuolto 373
Downin oireyhtymä, kehitysvammahuolto 373
Elinympäristö, yhteiskunta, vanhusten olot yl. 373
Eläkeläiset, vanhusten huolto 373
Erityishuolto, sosiaalipalvelut 373
Erityisryhmät, sosiaalipalvelut 373
Etsivä sosiaalityö 373
Geronteknologia, vanhustenhuolto yl. 373
Gerontoteknologia, vanhustenhuolto yl. 373
Geroteknologia, vanhustenhuolto yl. 373
Henkilökohtaiset avustajat, vammaistyö yl. 373
Hoitopedagogiikka, sosiaalipalvelut 373
Hoiva-ala, sosiaalinen hoitoyö 373
Hoivatyö, vanhusten huolto 373
Hoivayritykset 373
Huoltokonttorit 373
Huoltolaitokset, vammaistenhuoltolaitokset 373
Huoltolaitokset, vanhustenhuoltolaitokset 373
Hyvinvointitekniikka, vammaishuolto 373
Hyvinvointitekniikka, vanhusten huolto 373
Hyvinvointiteknologia, vammaishuolto 373
Hyvinvointiteknologia, vanhusten huolto 373
Ihmissuhdetyö, sosiaalityö 373
Ikääntyminen, sosiaaligerontologia 373
Ikääntyminen, vanhustenhuolto 373
Ikääntyneet, sosiaalihuolto 373
Interaktiivisuus, sosiaalityö 373
Invalidihuolto 373
Invalidit, invalidihuolto 373
Invataksit, invalidihuolto 373
Irtolaiset, irtolaishuolto 373
Irtolaisuus, sosiaalihuolto 373
Kehityshäiriöt, vammaisten huolto 373
Kehitysvammahuolto, sosiaalipalvelut 373
Kehitysvammaiset, sosiaalipalvelut 373
Kehitysvammatyö, sosiaalipalvelut 373
Kenttätyö, sosiaalityö 373
Keskuslaitokset, sos. huoltolaitokset yl. 373
Keuhkovammaiset, sosiaalipalvelut 373
Kodinhoitajat, kodinhoitajan työ 373
Kodinhoitoapu yl. 373
Kokonaisvaltainen sosiaalityö 373
Kotiapu yl. 373
Kotiavustajat, kotiavustajan työ 373
Kotihoito, vammaiset 373
Kotihoito, vanhukset 373
Kotikäynnit, vammaishuolto 373
Kotikäynnit, vanhustenhuolto 373
Kotipalvelut, sosiaalipalvelut yl. 373
Kotona asuminen , vanhukset yl. 373
Kriisikeskukset yl. 373
Kriisikeskukset, sosiaalipalvelut 373
Kriminaalihuolto 373
Kroonikot, vammaisten huolto 373
Kroonikot, vanhusten huolto 373
Kunnalliskodit 373
Kuntouttava työtoiminta 373
Kuntoutuminen, sosiaalinen kuntoutuminen 373
Kuntoutus, kuntouttava työtoiminta 373
Kuntoutus, sosiaalinen kuntoutus 373
Kuntoutuspalvelut, kuntouttava työtoiminta 373
Kuntoutuspalvelut, sosiaalinen kuntoutus 373
Kuntoutustutkimus, sosiaalinen kuntoutus 373
Kuulovammaiset, vammaishuolto 373
Kuuromykät, sosiaalipolitiikka 373
Kuurosokeat, sosiaalipolitiikka 373
Kuurot, sosiaalipolitiikka 373
Lainrikkojat, kriminaalihuolto 373
Laitokset, sosiaalihuolto yl. 373
Laitokset, vanhainkodit yl. 373
Laitoshoito, sosiaalihuolto yl. 373
Laitoshuolto, sosiaalihuolto yl. 373
Laitospaikat, sosiaalihuolto yl. 373
Laitospalvelut, vammaishuolto 373
Laitospalvelut, vanhustenhuolto 373
Liikuntaesteiset yl. 373
Liikuntaesteiset, sosiaalihuolto 373
Liikuntarajoitteiset yl. 373
Liikuntarajoitteiset, sosiaalihuolto 373
Liikuntavammaiset yl. 373
Liikuntavammaiset, sosiaalihuolto 373
Luovat menetelmät, vanhustyö 373
Lääkintäpedagogia, sosiaalipalvelut 373
Lääkintäpedagogiikka, sosiaalipalvelut 373
Matkapalvelukeskukset 373
Mongoloidit, kehitysvammahuolto 373

Viittaukset: 1 - 100 / 387

[|<] [<] 1 2 3 4 [>] [>|]