Luokkahaku 300+

300 YHTEISKUNTATIETEET
301 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät
302 Oppikirjat. Oppaat. Harjoituskirjat. Tehtäväkokoelmat
303 Sanakirjat. Hakuteokset
304 Esseet
305 Kausijulkaisut
306 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
307 Opinnot
308 Kokoomateokset
308.1 Standardit
308.3 Tilastot. Taulukot
308.4 Kartat
308.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
309 Yhteiskuntatieteiden historia
310 TILASTOTIEDE
311 Teoria. Tutkimusmenetelmät. Tilastomatematiikka
312 Väestötilasto. Sosiaalitilasto
312.1 Väestötiede. Väestöpolitiikka
314 Kansainväliset yleiset tilastot
315 Suomen yleiset tilastot
316 Muiden maiden yleiset tilastot
320 VALTIO-OPPI. POLITIIKKA
321 Valtiofilosofia. Valtiomuodot
323 Ihmisoikeudet. Kansalaisen asema yhteiskunnassa
323.1 Rotujen asema. Rotusyrjintä
323.2 Juutalaisten asema. Antisemitismi
323.3 Poliittiset ja aatteelliset vähemmistöt
323.9 Orjuus
324 Sisäpolitiikka. Puolueet
324.1 Suomi
325 Kansainvälinen politiikka
325.1 Suomen ulkopolitiikka
326 Kansainvälinen yhteistyö
326.2 Euroopan maiden yhteistyö. Euroopan Unioni
326.3 Muiden maanosien valtioiden keskinäinen yhteistyö
326.4 Yhdistyneet Kansakunnat
326.5 Rauhankysymys. Rauhantutkimus
327 Suomen valtiojärjestelmä
327.1 Suomen valtiopäiväasiakirjat
328 Muiden maiden valtiojärjestelmät
330 OIKEUSTIEDE
330.1 Oikeusfilosofia
330.12 Oikeussosiologia. Oikeuspolitiikka. Oikeuspsykologia
330.2 Asiakirjakaavat ja -ohjeet. Oikeusoppaat
332 Julkisoikeus
332.1 Valtiosääntöoikeus
332.2 Hallinto-oikeus
332.21 Asemakaava- ja rakentamislainsäädäntö
332.22 Sosiaalioikeus
332.23 Vero-oikeus
332.4 Rikosoikeus
332.5 Prosessioikeus. Oikeushallinto
332.9 Vankeinhoito. Vankilat
333 Siviili- ja kauppaoikeus. Sopimusoikeus
333.1 Esine- ja velvoiteoikeus. Immateriaalioikeudet. Huoneen- ja maanvuokralainsäädäntö
333.2 Perhe- ja holhousoikeus
333.3 Perintö- ja testamenttioikeus
333.4 Kauppaoikeus. Yhtiölainsäädäntö. Pankki- ja vakuutuslainsäädäntö
334 Ympäristöoikeus. Talousoikeus
334.2 Merioikeus
334.3 Maaoikeus
334.4 Vesioikeus
334.5 Maa- ja metsätalouslainsäädäntö
334.7 Työoikeus
336 Kansainvälinen oikeus
337 Suomen ja Euroopan Unionin laki- ja asetuskokoelmat
338 Muiden maiden lait
339 Oikeushistoria
340 HALLINTO
342 Jätehuolto. Ympäristönhuolto. Yhdyskuntatekniikka
343 Palo- ja pelastustoimi
344 Poliisitoimi. Meri-, raja- ja rannikkovartiolaitos
345 Suomen kunnallishallinto. Kuntien yhteistoiminta
345.11 Helsinki. Pääkaupunkiseutu
346 Suomen maakuntahallinto
347 Suomen valtionhallinto
347.1 Komiteat. Komiteanmietinnöt
348 Muiden maiden kunnallis-, läänin- ja valtionhallinto
350 SOSIOLOGIA
351 Yhteiskuntafilosofia
352 Yhteiskunnan rakenne
352.1 Alueellinen sosiologia. Maassamuutto
353 Organisaatioiden ja laitosten sosiologia
353.1 Työn sosiologia
357 Elämäntapojen sosiologia. Kulttuurisosiologia
357.1 Osakulttuurien sosiologia
358 Perhesosiologia
359 Kriminologia. Kriminaalisosiologia
360 TALOUSTIEDE. KANSANTALOUSTIEDE
361 Pääoma. Työ. Luonnonvarat
362 Raha. Valuutta. Pankit. Pörssit
363 Valtiontalous. Finanssioppi
363.1 Valtionverotus. Veropolitiikka
363.2 Tullilaitos
364 Osuustoiminta
365 Kiinteistöt. Tontit
366 Talousjärjestelmät
367 Kansainväliset taloudelliset suhteet. Maailmantalous
367.1 Suomen ulkomaankauppa
367.2 Maailmankauppa. Kansainväliset talousjärjestöt
367.3 Monikansalliset yritykset
367.9 Kehitysmaiden taloudelliset olot
368 Talouspolitiikka. Talouselämä
368.1 Tuotanto. Tuottavuus
368.2 Hinnat. Hintapolitiikka
368.3 Elintaso. Kulutus
368.4 Talouselämän kehitysilmiöt
369 Talousmaantiede. Taloushistoria
370 YHTEISKUNTAPOLITIIKKA
370.1 Aluepolitiikka. Ympäristöpolitiikka
370.2 Yhteiskunnallinen futurologia
371 Sosiaalipolitiikka
371.1 Työ sosiaalipoliittisena kysymyksenä
371.11 Työolot
371.12 Työsuojelu
371.13 Työllisyys. Työttömyys. Työvoimapalvelu
371.2 Maapolitiikka
371.4 Asuntopolitiikka
371.5 Perhepolitiikka. Lapsipolitiikka. Nuorisopolitiikka
371.51 Lastenneuvolat. Äitiysneuvolat
371.52 Päivähoito
371.6 Terveyspolitiikka
371.7 Päihdepolitiikka. Päihdehuolto
371.71 Alkoholipolitiikka
371.72 Huumausainepolitiikka
371.8 Kriminaalipolitiikka
371.9 Siirtolaisuus
372 Vakuutustoimi
372.1 Sosiaalivakuutus
373 Sosiaalipalvelut. Vanhusten huolto. Vammaisten huolto
374 Yhteiskunnalliset aatesuunnat. Poliittiset ideologiat
374.1 Sosialismi. Kommunismi
374.2 Konservatismi
374.3 Liberalismi
374.8 Fasismi
374.9 Muut aatesuunnat
375 Naisen ja miehen asema yhteiskunnassa
377 Järjestötoiminta. Kokoustekniikka
377.1 Työväenliike
377.2 Työmarkkinajärjestöt
377.4 Yksityinen avustus- ja huoltotyö
377.7 Nuorisoseuratoiminta
377.8 Partioliike
379 Käytös- ja tapatieto
379.1 Juhlien järjestäminen
380 LIIKENNE. JOUKKOVIESTINTÄ
384 Joukkoviestintä
384.1 Posti
384.4 Radio- ja televisiotoiminta
384.41 Radiotoiminta
384.42 Televisiotoiminta
384.7 Lehdistöoppi
385 Maaliikenne
386 Vesi- ja ilmaliikenne
386.1 Vesiliikenne
386.2 Ilmaliikenne. Ilmailu
387 Paikallisliikenne
387.11 Helsinki. Pääkaupunkiseutu
390 MAANPUOLUSTUS
391 Asevarustelu. Asekauppa
392 Sotataito. Strategia. Taktiikka
393 Aseteknologia
394 Sotien yhteiskunnalliset vaikutukset
395 Väestönsuojelu
397 Suomen puolustusvoimat
398 Muiden maiden puolustusvoimat
399 Sotahistoria
399.1 Suomi

375 Naisen ja miehen asema yhteiskunnassa

Naisen ja miehen asemaa, sukupuolten tasa-arvoa tai eriarvoisuutta koskevat yleisteokset
Nais- ja miesasialiikkeet. Feminismi. Emansipaatio
Naisen ja miehen sosiaaliset roolit. Nais- ja mieskulttuuri yleensä
Ihmisoikeudet ja kansalaisen asema sukupuolten tasa-arvon kannalta
Naisen tai miehen asemaa tietyllä elämänalueella koskevat teokset alan mukaisessa luokassa
YKL : 32.3

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Au-äidit, naisen asema yhteiskunnassa yl. 375
Aviottomat äidit, naisen asema yhteiskunnassa yl. 375
Diskriminointi, sukupuolinen syrjintä yl. 375
Ekofeminismi yl. 375
Emansipaatio yl. 375
Eriarvoisuus, naisen ja miehen asema 375
Feminismi yl. 375
Feministinen tutkimus yl. (ks. myös aloittain) 375
Gender-tutkimus yl. (ks. myös aloittain) 375
Gender-tutkimus, naisen ja miehen asema yl. 375
Haaremit, naisen asema 375
Isyys, miehen asema yhteiskunnassa yl. 375
Isät, miehen asema yhteiskunnassa yl. 375
Kaltoinkohtelu, sukupuolten asema yl. 375
Kansalaisen asema, sukupuolten tasa-arvo 375
Kansalaisliikkeet, feminismi yl. 375
Kansalaisoikeudet, sukupuolten tasa-arvo 375
Kansalaisosallistuminen, feminismi yl. 375
Kansalaisosallistuminen, sukupuolten tasa-arvo yl. 375
Kansalaisten osallistuminen, feminismi yl. 375
Kansalaisten osallistuminen, sukupuolten tasa-arvo 375
Kansalaistoiminta, feminismi 375
Kansalaistoiminta, sukupuolten tasa-arvo 375
Keski-ikä, naisen ja miehen asema yl. 375
Kiintiöt, sukupuolten tasa-arvo yl. 375
Läpäisyperiaate, tasa-arvo yl. 375
Mainstreaming, tasa-arvo yl. 375
Maskuliinisuus, miehen asema yl. 375
Matriarkaalisuus yl. 375
Matriarkaalisuus, naisen asema yl. 375
Matriarkaatti yl. 375
Matriarkaatti, naisen asema yl. 375
Miehen asema yl. 375
Miehet, asema yhteiskunnassa yl. 375
Mieskulttuuri yl. 375
Mieskuva yl. 375
Miesliikkeet yl. 375
Miestutkimus yl. (ks. myös aloittain) 375
Miestutkimus, miehen asema yl. 375
Miesvaltaisuus, miehen asema yl. 375
Miesviha, feminismi yl. 375
Miesviha, naisen ja miehen asema yl. (ks. myös aloittain) 375
Misandria, feminismi yl. 375
Misandria, naisen ja miehen asema yl. (ks. myös aloittain) 375
Misogynia, naisen ja miehen asema yl. (ks. myös aloittain) 375
Moniavioisuus, naisen asema yl. 375
Naimattomuus, naisen asema yl. 375
Naisasiajärjestöt yl. 375
Naisasialiikkeet yl. 375
Naisen asema yl. 375
Naiset, asema yhteiskunnassa yl. 375
Naiseus, naisen asema yl. 375
Naisjärjestöt, naisasiajärjestöt yl. 375
Naiskauppa, naisen asema yl. 375
Naiskulttuuri yl. 375
Naiskuva yl. 375
Naiskäsitys yl. 375
Naisliikkeet yl. 375
Naistutkimus yl. (ks. myös aloittain) 375
Naistutkimus, naisen asema yl. 375
Naisvaltaisuus, miehen asema yl. 375
Naisviha, naisen ja miehen asema yl. (ks. myös aloittain) 375
Painostusryhmät, nais- ja miesliikkeet 375
Patriarkaalisuus yl. 375
Patriarkaalisuus, sukupuolten asema yl. 375
Patriarkaatti yl. 375
Patriarkaatti, sukupuolten asema yl. 375
Perheenemännät, naisen asema yl. 375
Pojat, sukupuolten tasa-arvo yl. 375
Polygynia, naisen asema yl. (ks. myös maittain) 375
Protestiliikkeet, tasa-arvoliikkeet 375
Queer-tutkimus, sukupuolitutkimus 375
Radikaalifeminismi yl. 375
Roolikysymys, naisen ja miehen asema 375
Roolimallit, naisen ja miehen asema yl. 375
Roolit, naisen ja miehen roolit yl. 375
Seksismi yl. 375
Seksuaalinen häirintä, naisen ja miehen asema yl. 375
Sinkut, naisen ja miehen asema yhteiskunnassa yl. 375
Soroptimistit 375
Sorto, naisen ja miehen asema yl. 375
Sosiaalinen asema, sukupuolet yl. 375
Sosiaaliset liikkeet, nais- ja miesliikkeet 375
Sosiaaliset ongelmat, sukupuolten eriarvoisuus 375
Sukupuoleen perustuva vaino, sukupuolisyrjintä, naisen ja miehen asema yl. (ks. myös aloittain) 375
Sukupuolentutkimus 375
Sukupuoli, naisen ja miehen asema yl. (ks. myös aloittain) 375
Sukupuolikiintiöt yl. (ks. myös aloittain) 375
Sukupuolinen häirintä, naisen ja miehen asema yl. 375
Sukupuoliroolit, naisen ja miehen asema yl. (ks. myös aloittain) 375
Sukupuolisyrjintä, naisen ja miehen asema yl. (ks. myös aloittain) 375
Sukupuolittuminen yl. 375
Sukupuolitutkimus yl. (ks. myös aloittain) 375
Sukupuolitutkimus, naisen ja miehen asema yl. 375
Sukupuolivaikutukset yl. 375
Sukupuolivaikutukset, naisen ja miehen asema yl. 375
Syrjintä, sukupuolinen syrjintä yl. 375
Tasa-arvo, sukupuolten välinen yl. (ks. myös aloittain) 375
Tasa-arvoisuus, sukupuolten välinen yl. (ks. myös aloittain) 375
Tasa-arvopolitiikka, sukupuolten välinen yl. (ks. myös aloittain) 375

Viittaukset: 1 - 100 / 122

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]