Luokkahaku 300+

300 YHTEISKUNTATIETEET
301 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät
302 Oppikirjat. Oppaat. Harjoituskirjat. Tehtäväkokoelmat
303 Sanakirjat. Hakuteokset
304 Esseet
305 Kausijulkaisut
306 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
307 Opinnot
308 Kokoomateokset
308.1 Standardit
308.3 Tilastot. Taulukot
308.4 Kartat
308.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
309 Yhteiskuntatieteiden historia
310 TILASTOTIEDE
311 Teoria. Tutkimusmenetelmät. Tilastomatematiikka
312 Väestötilasto. Sosiaalitilasto
312.1 Väestötiede. Väestöpolitiikka
314 Kansainväliset yleiset tilastot
315 Suomen yleiset tilastot
316 Muiden maiden yleiset tilastot
320 VALTIO-OPPI. POLITIIKKA
321 Valtiofilosofia. Valtiomuodot
323 Ihmisoikeudet. Kansalaisen asema yhteiskunnassa
323.1 Rotujen asema. Rotusyrjintä
323.2 Juutalaisten asema. Antisemitismi
323.3 Poliittiset ja aatteelliset vähemmistöt
323.9 Orjuus
324 Sisäpolitiikka. Puolueet
324.1 Suomi
325 Kansainvälinen politiikka
325.1 Suomen ulkopolitiikka
326 Kansainvälinen yhteistyö
326.2 Euroopan maiden yhteistyö. Euroopan Unioni
326.3 Muiden maanosien valtioiden keskinäinen yhteistyö
326.4 Yhdistyneet Kansakunnat
326.5 Rauhankysymys. Rauhantutkimus
327 Suomen valtiojärjestelmä
327.1 Suomen valtiopäiväasiakirjat
328 Muiden maiden valtiojärjestelmät
330 OIKEUSTIEDE
330.1 Oikeusfilosofia
330.12 Oikeussosiologia. Oikeuspolitiikka. Oikeuspsykologia
330.2 Asiakirjakaavat ja -ohjeet. Oikeusoppaat
332 Julkisoikeus
332.1 Valtiosääntöoikeus
332.2 Hallinto-oikeus
332.21 Asemakaava- ja rakentamislainsäädäntö
332.22 Sosiaalioikeus
332.23 Vero-oikeus
332.4 Rikosoikeus
332.5 Prosessioikeus. Oikeushallinto
332.9 Vankeinhoito. Vankilat
333 Siviili- ja kauppaoikeus. Sopimusoikeus
333.1 Esine- ja velvoiteoikeus. Immateriaalioikeudet. Huoneen- ja maanvuokralainsäädäntö
333.2 Perhe- ja holhousoikeus
333.3 Perintö- ja testamenttioikeus
333.4 Kauppaoikeus. Yhtiölainsäädäntö. Pankki- ja vakuutuslainsäädäntö
334 Ympäristöoikeus. Talousoikeus
334.2 Merioikeus
334.3 Maaoikeus
334.4 Vesioikeus
334.5 Maa- ja metsätalouslainsäädäntö
334.7 Työoikeus
336 Kansainvälinen oikeus
337 Suomen ja Euroopan Unionin laki- ja asetuskokoelmat
338 Muiden maiden lait
339 Oikeushistoria
340 HALLINTO
342 Jätehuolto. Ympäristönhuolto. Yhdyskuntatekniikka
343 Palo- ja pelastustoimi
344 Poliisitoimi. Meri-, raja- ja rannikkovartiolaitos
345 Suomen kunnallishallinto. Kuntien yhteistoiminta
345.11 Helsinki. Pääkaupunkiseutu
346 Suomen maakuntahallinto
347 Suomen valtionhallinto
347.1 Komiteat. Komiteanmietinnöt
348 Muiden maiden kunnallis-, läänin- ja valtionhallinto
350 SOSIOLOGIA
351 Yhteiskuntafilosofia
352 Yhteiskunnan rakenne
352.1 Alueellinen sosiologia. Maassamuutto
353 Organisaatioiden ja laitosten sosiologia
353.1 Työn sosiologia
357 Elämäntapojen sosiologia. Kulttuurisosiologia
357.1 Osakulttuurien sosiologia
358 Perhesosiologia
359 Kriminologia. Kriminaalisosiologia
360 TALOUSTIEDE. KANSANTALOUSTIEDE
361 Pääoma. Työ. Luonnonvarat
362 Raha. Valuutta. Pankit. Pörssit
363 Valtiontalous. Finanssioppi
363.1 Valtionverotus. Veropolitiikka
363.2 Tullilaitos
364 Osuustoiminta
365 Kiinteistöt. Tontit
366 Talousjärjestelmät
367 Kansainväliset taloudelliset suhteet. Maailmantalous
367.1 Suomen ulkomaankauppa
367.2 Maailmankauppa. Kansainväliset talousjärjestöt
367.3 Monikansalliset yritykset
367.9 Kehitysmaiden taloudelliset olot
368 Talouspolitiikka. Talouselämä
368.1 Tuotanto. Tuottavuus
368.2 Hinnat. Hintapolitiikka
368.3 Elintaso. Kulutus
368.4 Talouselämän kehitysilmiöt
369 Talousmaantiede. Taloushistoria
370 YHTEISKUNTAPOLITIIKKA
370.1 Aluepolitiikka. Ympäristöpolitiikka
370.2 Yhteiskunnallinen futurologia
371 Sosiaalipolitiikka
371.1 Työ sosiaalipoliittisena kysymyksenä
371.11 Työolot
371.12 Työsuojelu
371.13 Työllisyys. Työttömyys. Työvoimapalvelu
371.2 Maapolitiikka
371.4 Asuntopolitiikka
371.5 Perhepolitiikka. Lapsipolitiikka. Nuorisopolitiikka
371.51 Lastenneuvolat. Äitiysneuvolat
371.52 Päivähoito
371.6 Terveyspolitiikka
371.7 Päihdepolitiikka. Päihdehuolto
371.71 Alkoholipolitiikka
371.72 Huumausainepolitiikka
371.8 Kriminaalipolitiikka
371.9 Siirtolaisuus
372 Vakuutustoimi
372.1 Sosiaalivakuutus
373 Sosiaalipalvelut. Vanhusten huolto. Vammaisten huolto
374 Yhteiskunnalliset aatesuunnat. Poliittiset ideologiat
374.1 Sosialismi. Kommunismi
374.2 Konservatismi
374.3 Liberalismi
374.8 Fasismi
374.9 Muut aatesuunnat
375 Naisen ja miehen asema yhteiskunnassa
377 Järjestötoiminta. Kokoustekniikka
377.1 Työväenliike
377.2 Työmarkkinajärjestöt
377.4 Yksityinen avustus- ja huoltotyö
377.7 Nuorisoseuratoiminta
377.8 Partioliike
379 Käytös- ja tapatieto
379.1 Juhlien järjestäminen
380 LIIKENNE. JOUKKOVIESTINTÄ
384 Joukkoviestintä
384.1 Posti
384.4 Radio- ja televisiotoiminta
384.41 Radiotoiminta
384.42 Televisiotoiminta
384.7 Lehdistöoppi
385 Maaliikenne
386 Vesi- ja ilmaliikenne
386.1 Vesiliikenne
386.2 Ilmaliikenne. Ilmailu
387 Paikallisliikenne
387.11 Helsinki. Pääkaupunkiseutu
390 MAANPUOLUSTUS
391 Asevarustelu. Asekauppa
392 Sotataito. Strategia. Taktiikka
393 Aseteknologia
394 Sotien yhteiskunnalliset vaikutukset
395 Väestönsuojelu
397 Suomen puolustusvoimat
398 Muiden maiden puolustusvoimat
399 Sotahistoria
399.1 Suomi

385 Maaliikenne

Maaliikenteen liikennepolitiikka ja -suunnittelu
Tieliikenne. Moottoriajoneuvoliikenne. Autoilu yleensä. Julkinen liikenne. Yksityisautoilu. Henkilöauto-, Linja-auto- ja moottoripyöräliikenne. Maanteiden tavaraliikenne. Hyötyliikenne
Liikenneväylät ja -verkot sekä linja-auto- ja rautatieasemat liikenteen, liikennepolitiikan ja liikennesuunnittelun kannalta
Liikenneruuhkat. Pysäköinti. Tietullit. Tiemaksut
Huoltoasematoiminta ja huolinta maaliikenteen kannalta
Maastoliikenne. Moottorikelkkailu
Raideliikenne yleensä. Rautatieliikenne
Vaarallisten aineiden kuljetus maitse
Jos teos koskee sekä maaliikennettä että maakulkuneuvoja tai tien- ja rautatienrakennusta, on etusija luokalla 385
YKL : 34.56,  69.62

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Ajopiirturit, maaliikenne yl. 385
Ajoreitit, maaliikenne yl. (ks. myös maittain) 385
Alikulut, liikenne yl. 385
Asema-alueet, liikennesuunnittelu yl. 385
Asemat, liikenne 385
Autoilijat, liikenne yl. 385
Autoilu, liikenne 385
Autoliikenne yl. 385
Autonvuokraus 385
Autot, liikenne yl. 385
Autovuokraamot 385
Bussiliikenne yl. 385
Bussiliikenne, maaliikenne yl. 385
Erikoiskuljetus, tieliikenne yl. 385
Heiluriliikenne, liikenne yl. 385
Henkilöliikenne, rautatieliikenne yl. 385
Henkilöliikenne, tieliikenne 385
Henkilövaunut, rautatieliikenne 385
Hidasteet, liikenne yl. 385
Huolinta, maaliikenne 385
Huoltamot, maaliikenne yl. 385
Huoltoasemat, maaliikenne yl. 385
Jakeluasemat, maaliikenne yl. 385
Jakeluliikenne, maaliikenne yl. 385
Jalankulkijat, liikenne yl. 385
Joukkoliikenne, maaliikenne yl. 385
Joukkoliikenne, rautatieliikenne yl. 385
Joukkoliikenne, tieliikenne yl. 385
Julkinen liikenne, maaliikenne yl. 385
Julkinen liikenne, rautatieliikenne yl. 385
Julkinen liikenne, tieliikenne yl. 385
Junaliikenne yl. 385
Kansainvälinen liikenne, maaliikenne 385
Kaukoliikenne, maaliikenne 385
Kauttakulkuliikenne, maaliikenne yl. 385
Kehätiet, liikenne yl. 385
Kelirikko yl. 385
Kelirikko, maaliikenne yl. 385
Kelkkailu, moottorikelkkaliikenne 385
Kuorma-autoliikenne yl. 385
Kutsujoukkoliikenne, maaliikenne yl. 385
Kutsujoukkoliikenne, rautatieliikenne yl. 385
Kutsujoukkoliikenne, tieliikenne yl. 385
Kutsuliikenne, maaliikenne yl. 385
Kutsuliikenne, rautatieliikenne yl. 385
Kutsuliikenne, tieliikenne yl. 385
Levähdysalueet, maaliikenne yl. 385
Liikenne, maaliikenne yl. 385
Liikennejärjestelmät, maaliikenne yl. 385
Liikennelaskenta, maaliikenne yl. 385
Liikennemaksut, maaliikenne yl. 385
Liikennepalvelut, maaliikenne yl. 385
Liikennepolitiikka, maaliikenne yl. 385
Liikennerajoitukset, maaliikenne yl. 385
Liikenneruuhkat, maaliikenne yl. 385
Liikennesuunnittelu, maaliikenne yl. 385
Liikennetekniikka, maaliikenne yl. 385
Liikenneverkot, maaliikenne yl. 385
Liikenneväylät, maaliikenne yl. 385
Liikenneyhteydet, maaliikenne yl. 385
Liikennöinti, maaliikenne yl. 385
Liittymät, maaliikenne yl. 385
Liityntäliikenne, maaliikenne yl. 385
Linja-autoasemat, linja-autoliikenne yl. 385
Linja-autoliikenne yl. 385
Linja-autoliikenne, maaliikenne yl. 385
Lossit, tieliikenne 385
Läpikulkuliikenne, maaliikenne yl. 385
Maakuljetus, maaliikenne yl. 385
Maaliikenne yl. 385
Maaliikenneväylät, maaliikenne yl. 385
Maantiekuljetus, maantieliikenne yl. 385
Maantieliikenne yl. 385
Maantieliikenne, tieliikenne yl. 385
Maastoliikenne 385
Matka-aika, maaliikenne 385
Matkakortit, maaliikenne yl. 385
Moottoriajoneuvoliikenne yl. 385
Moottorikelkkailu, liikenne 385
Moottorikelkkaliikenne 385
Moottoriliikenne yl. 385
Moottoriliikennetiet, liikenne yl. 385
Moottoritiet, liikenne yl. 385
Ohikulkutiet, liikenne yl. 385
Ohitustiet, liikenne yl. 385
Pisararata, rautatiet 385
Puomit, maantieliikenne yl. 385
Pysäkit, maaliikenne yl. 385
Rahti, maaliikenne yl. 385
Rahtiliikenne, maaliikenne yl. 385
Raideliikenne, maaliikenne yl. 385
Raiteet, rautatieliikenne 385
Rajaliikenne, maaliikenne 385
Raskas liikenne, liikenne yl. 385
Rataverkko, rautatieliikenne 385
Rautatiealueet, liikenne yl. 385
Rautatieasemat, liikenne yl. 385
Rautatiehallinto 385
Rautatiekuljetus, liikenne 385
Rautatieliikenne yl. 385

Viittaukset: 1 - 100 / 166

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]