Luokkahaku 300+

300 YHTEISKUNTATIETEET
301 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät
302 Oppikirjat. Oppaat. Harjoituskirjat. Tehtäväkokoelmat
303 Sanakirjat. Hakuteokset
304 Esseet
305 Kausijulkaisut
306 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
307 Opinnot
308 Kokoomateokset
308.1 Standardit
308.3 Tilastot. Taulukot
308.4 Kartat
308.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
309 Yhteiskuntatieteiden historia
310 TILASTOTIEDE
311 Teoria. Tutkimusmenetelmät. Tilastomatematiikka
312 Väestötilasto. Sosiaalitilasto
312.1 Väestötiede. Väestöpolitiikka
314 Kansainväliset yleiset tilastot
315 Suomen yleiset tilastot
316 Muiden maiden yleiset tilastot
320 VALTIO-OPPI. POLITIIKKA
321 Valtiofilosofia. Valtiomuodot
323 Ihmisoikeudet. Kansalaisen asema yhteiskunnassa
323.1 Rotujen asema. Rotusyrjintä
323.2 Juutalaisten asema. Antisemitismi
323.3 Poliittiset ja aatteelliset vähemmistöt
323.9 Orjuus
324 Sisäpolitiikka. Puolueet
324.1 Suomi
325 Kansainvälinen politiikka
325.1 Suomen ulkopolitiikka
326 Kansainvälinen yhteistyö
326.2 Euroopan maiden yhteistyö. Euroopan Unioni
326.3 Muiden maanosien valtioiden keskinäinen yhteistyö
326.4 Yhdistyneet Kansakunnat
326.5 Rauhankysymys. Rauhantutkimus
327 Suomen valtiojärjestelmä
327.1 Suomen valtiopäiväasiakirjat
328 Muiden maiden valtiojärjestelmät
330 OIKEUSTIEDE
330.1 Oikeusfilosofia
330.12 Oikeussosiologia. Oikeuspolitiikka. Oikeuspsykologia
330.2 Asiakirjakaavat ja -ohjeet. Oikeusoppaat
332 Julkisoikeus
332.1 Valtiosääntöoikeus
332.2 Hallinto-oikeus
332.21 Asemakaava- ja rakentamislainsäädäntö
332.22 Sosiaalioikeus
332.23 Vero-oikeus
332.4 Rikosoikeus
332.5 Prosessioikeus. Oikeushallinto
332.9 Vankeinhoito. Vankilat
333 Siviili- ja kauppaoikeus. Sopimusoikeus
333.1 Esine- ja velvoiteoikeus. Immateriaalioikeudet. Huoneen- ja maanvuokralainsäädäntö
333.2 Perhe- ja holhousoikeus
333.3 Perintö- ja testamenttioikeus
333.4 Kauppaoikeus. Yhtiölainsäädäntö. Pankki- ja vakuutuslainsäädäntö
334 Ympäristöoikeus. Talousoikeus
334.2 Merioikeus
334.3 Maaoikeus
334.4 Vesioikeus
334.5 Maa- ja metsätalouslainsäädäntö
334.7 Työoikeus
336 Kansainvälinen oikeus
337 Suomen ja Euroopan Unionin laki- ja asetuskokoelmat
338 Muiden maiden lait
339 Oikeushistoria
340 HALLINTO
342 Jätehuolto. Ympäristönhuolto. Yhdyskuntatekniikka
343 Palo- ja pelastustoimi
344 Poliisitoimi. Meri-, raja- ja rannikkovartiolaitos
345 Suomen kunnallishallinto. Kuntien yhteistoiminta
345.11 Helsinki. Pääkaupunkiseutu
346 Suomen maakuntahallinto
347 Suomen valtionhallinto
347.1 Komiteat. Komiteanmietinnöt
348 Muiden maiden kunnallis-, läänin- ja valtionhallinto
350 SOSIOLOGIA
351 Yhteiskuntafilosofia
352 Yhteiskunnan rakenne
352.1 Alueellinen sosiologia. Maassamuutto
353 Organisaatioiden ja laitosten sosiologia
353.1 Työn sosiologia
357 Elämäntapojen sosiologia. Kulttuurisosiologia
357.1 Osakulttuurien sosiologia
358 Perhesosiologia
359 Kriminologia. Kriminaalisosiologia
360 TALOUSTIEDE. KANSANTALOUSTIEDE
361 Pääoma. Työ. Luonnonvarat
362 Raha. Valuutta. Pankit. Pörssit
363 Valtiontalous. Finanssioppi
363.1 Valtionverotus. Veropolitiikka
363.2 Tullilaitos
364 Osuustoiminta
365 Kiinteistöt. Tontit
366 Talousjärjestelmät
367 Kansainväliset taloudelliset suhteet. Maailmantalous
367.1 Suomen ulkomaankauppa
367.2 Maailmankauppa. Kansainväliset talousjärjestöt
367.3 Monikansalliset yritykset
367.9 Kehitysmaiden taloudelliset olot
368 Talouspolitiikka. Talouselämä
368.1 Tuotanto. Tuottavuus
368.2 Hinnat. Hintapolitiikka
368.3 Elintaso. Kulutus
368.4 Talouselämän kehitysilmiöt
369 Talousmaantiede. Taloushistoria
370 YHTEISKUNTAPOLITIIKKA
370.1 Aluepolitiikka. Ympäristöpolitiikka
370.2 Yhteiskunnallinen futurologia
371 Sosiaalipolitiikka
371.1 Työ sosiaalipoliittisena kysymyksenä
371.11 Työolot
371.12 Työsuojelu
371.13 Työllisyys. Työttömyys. Työvoimapalvelu
371.2 Maapolitiikka
371.4 Asuntopolitiikka
371.5 Perhepolitiikka. Lapsipolitiikka. Nuorisopolitiikka
371.51 Lastenneuvolat. Äitiysneuvolat
371.52 Päivähoito
371.6 Terveyspolitiikka
371.7 Päihdepolitiikka. Päihdehuolto
371.71 Alkoholipolitiikka
371.72 Huumausainepolitiikka
371.8 Kriminaalipolitiikka
371.9 Siirtolaisuus
372 Vakuutustoimi
372.1 Sosiaalivakuutus
373 Sosiaalipalvelut. Vanhusten huolto. Vammaisten huolto
374 Yhteiskunnalliset aatesuunnat. Poliittiset ideologiat
374.1 Sosialismi. Kommunismi
374.2 Konservatismi
374.3 Liberalismi
374.8 Fasismi
374.9 Muut aatesuunnat
375 Naisen ja miehen asema yhteiskunnassa
377 Järjestötoiminta. Kokoustekniikka
377.1 Työväenliike
377.2 Työmarkkinajärjestöt
377.4 Yksityinen avustus- ja huoltotyö
377.7 Nuorisoseuratoiminta
377.8 Partioliike
379 Käytös- ja tapatieto
379.1 Juhlien järjestäminen
380 LIIKENNE. JOUKKOVIESTINTÄ
384 Joukkoviestintä
384.1 Posti
384.4 Radio- ja televisiotoiminta
384.41 Radiotoiminta
384.42 Televisiotoiminta
384.7 Lehdistöoppi
385 Maaliikenne
386 Vesi- ja ilmaliikenne
386.1 Vesiliikenne
386.2 Ilmaliikenne. Ilmailu
387 Paikallisliikenne
387.11 Helsinki. Pääkaupunkiseutu
390 MAANPUOLUSTUS
391 Asevarustelu. Asekauppa
392 Sotataito. Strategia. Taktiikka
393 Aseteknologia
394 Sotien yhteiskunnalliset vaikutukset
395 Väestönsuojelu
397 Suomen puolustusvoimat
398 Muiden maiden puolustusvoimat
399 Sotahistoria
399.1 Suomi

392 Sotataito. Strategia. Taktiikka

Sota- ja sotilastaidot yleensä
Maa-, meri- ja ilmasodankäynti. Sissisota. Avaruuden sotilaallinen käyttö
Sotilaspsykologia. Psykologinen sodankäynti
Joukkojen huolto
YKL : 39,  39.2,  39.4,  39.5,  39.6

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Abc-aseet, strategia, avaruuden sotilaallinen käyttö 392
Asemasota, strategia ja taktiikka yl. 392
Atomipommit, strategia, avaruuden sotilaallinen käyttö 392
Avaruus, sotilaallinen käyttö 392
Bioaseet, strategia, avaruuden sotilaallinen käyttö 392
Biologinen sodankäynti, strategia ja taktiikka 392
Biologiset aseet yl., strategia, avaruuden sotilaallinen käyttö 392
Bunkkerit, sotataito 392
Desantit, sissisota yl. 392
Elektroninen sodankäynti 392
Erikoisjoukot, sissisota yl. 392
Huoltojoukot, sotataito 392
Huoltovarmuus, joukkojen huolto 392
Hybridisota 392
Hyökkäys, sotataito 392
Hyökkäyssota, sotataito 392
Ilmailu, ilmasodan strategia ja taktiikka 392
Ilmapuolustus, sotataito 392
Ilmasota, sotataito 392
Ilmatorjunta, sotataito 392
Ilmavalvonta, strategia yl. 392
Informaatiosodankäynti 392
Informaatiosota 392
Iskujoukot, sissisota yl. 392
Joukkojenhallinta 392
Juoksuhaudat, sotataito 392
Kaukopartiot, sissisota, sotataito 392
Kemiallinen sodankäynti 392
Kemialliset aseet, strategia, avaruuden sotilaallinen käyttö 392
Kenttälinnoitukset, sotataito 392
Kommandojoukot, sissisota yl. 392
Korsut, rakentaminen 392
Kriisivalmius, joukkojen huolto 392
Kybersodankäynti 392
Laivastotukikohdat, taktiikka ja strategia 392
Lentotukialukset, merisodan strategia 392
Lentotukikohdat, strategia ja taktiikka 392
Liikkuvuus, sotataito 392
Linnoittaminen 392
Linnoitukset, linnoitustaito 392
Linnoitustaito 392
Maanalainen toiminta, sotataito 392
Maasodankäynti, sotataito 392
Maihinnousu, sotataito 392
Majoitus, armeijan huolto 392
Merilinnoitukset 392
Meripuolustus, taktiikka ja strategia yl. 392
Merisota, taktiikka ja strategia 392
Meritaistelut, taktiikka ja strategia 392
Muonitus, armeijan huolto 392
Ohjukset, avaruuden sotilaskäyttö 392
Ohjuspuolustus,avaruuden sotilaskäyttö 392
Ohjustentorjunta, avaruuden sotilaskäyttö 392
Ohjustorjunta, avaruuden sotilaskäyttö 392
Oikeutettu sota 392
Panssarintorjunta, sotataito 392
Partisaanit, sissisota, sotataito 392
Piiritys, sotataito 392
Psykologinen sodankäynti 392
Puolustus, sotataito 392
Puolustuslinjat 392
Puolustussota, sotataito 392
Puolustusvalmius, joukkojen huolto 392
Päiväkäskyt, sotilasjohtaminen 392
Rannikkopuolustus , taktiikka ja strategia yl. 392
Saarto, sotataito 392
Sabotaasi, sissisota 392
Sissisota, sotataito 392
Sodankäynti, sotataito 392
Sota, sotataito 392
Sotapropaganda 392
Sotataito 392
Sotatoimet, sotataito 392
Sotilasilmailu, sotataito 392
Sotilasjohtaminen 392
Sotilaspsykologia 392
Sotilassielunhoito 392
Strategia, sotataito 392
Strateginen johtaminen, sotataito 392
Sukellusvenesota, sotataito 392
Taisteluhaudat, sotataito 392
Taistelutaidot, sotataito 392
Taktiikka, sotataito 392
Taloudellinen maanpuolustus, joukkojen huolto 392
Tavanomaiset aseet, strategia 392
Tietosodankäynti 392
Tähystys, sotataito 392
Valmiussuunnittelu, joukkojen huolto 392
Varmuusvarastot, joukkojen huolto 392
Verkkosodankäynti 392
Verkostokeskeinen sodankäynti 392
Verkostosodankäynti 392
Vetypommit, strategia, avaruuden sosit 392
Vetäytyminen, sotataito 392
Ydinaseet, strategia, avaruuden sotilaallinen käyttö 392
Ydinsota, strategia ja taktiikka 392
Kokonaismaanpuolustus 390 - 399+
Maanpuolustus 390 - 399+
Suljetut alueet, maanpuolustus yl. 390 - 399+
Voimakeinot, maanpuolustus 390 - 399+

Viittaukset: 1 - 100 / 101

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]