Luokkahaku 300+

300 YHTEISKUNTATIETEET
301 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät
302 Oppikirjat. Oppaat. Harjoituskirjat. Tehtäväkokoelmat
303 Sanakirjat. Hakuteokset
304 Esseet
305 Kausijulkaisut
306 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
307 Opinnot
308 Kokoomateokset
308.1 Standardit
308.3 Tilastot. Taulukot
308.4 Kartat
308.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
309 Yhteiskuntatieteiden historia
310 TILASTOTIEDE
311 Teoria. Tutkimusmenetelmät. Tilastomatematiikka
312 Väestötilasto. Sosiaalitilasto
312.1 Väestötiede. Väestöpolitiikka
314 Kansainväliset yleiset tilastot
315 Suomen yleiset tilastot
316 Muiden maiden yleiset tilastot
320 VALTIO-OPPI. POLITIIKKA
321 Valtiofilosofia. Valtiomuodot
323 Ihmisoikeudet. Kansalaisen asema yhteiskunnassa
323.1 Rotujen asema. Rotusyrjintä
323.2 Juutalaisten asema. Antisemitismi
323.3 Poliittiset ja aatteelliset vähemmistöt
323.9 Orjuus
324 Sisäpolitiikka. Puolueet
324.1 Suomi
325 Kansainvälinen politiikka
325.1 Suomen ulkopolitiikka
326 Kansainvälinen yhteistyö
326.2 Euroopan maiden yhteistyö. Euroopan Unioni
326.3 Muiden maanosien valtioiden keskinäinen yhteistyö
326.4 Yhdistyneet Kansakunnat
326.5 Rauhankysymys. Rauhantutkimus
327 Suomen valtiojärjestelmä
327.1 Suomen valtiopäiväasiakirjat
328 Muiden maiden valtiojärjestelmät
330 OIKEUSTIEDE
330.1 Oikeusfilosofia
330.12 Oikeussosiologia. Oikeuspolitiikka. Oikeuspsykologia
330.2 Asiakirjakaavat ja -ohjeet. Oikeusoppaat
332 Julkisoikeus
332.1 Valtiosääntöoikeus
332.2 Hallinto-oikeus
332.21 Asemakaava- ja rakentamislainsäädäntö
332.22 Sosiaalioikeus
332.23 Vero-oikeus
332.4 Rikosoikeus
332.5 Prosessioikeus. Oikeushallinto
332.9 Vankeinhoito. Vankilat
333 Siviili- ja kauppaoikeus. Sopimusoikeus
333.1 Esine- ja velvoiteoikeus. Immateriaalioikeudet. Huoneen- ja maanvuokralainsäädäntö
333.2 Perhe- ja holhousoikeus
333.3 Perintö- ja testamenttioikeus
333.4 Kauppaoikeus. Yhtiölainsäädäntö. Pankki- ja vakuutuslainsäädäntö
334 Ympäristöoikeus. Talousoikeus
334.2 Merioikeus
334.3 Maaoikeus
334.4 Vesioikeus
334.5 Maa- ja metsätalouslainsäädäntö
334.7 Työoikeus
336 Kansainvälinen oikeus
337 Suomen ja Euroopan Unionin laki- ja asetuskokoelmat
338 Muiden maiden lait
339 Oikeushistoria
340 HALLINTO
342 Jätehuolto. Ympäristönhuolto. Yhdyskuntatekniikka
343 Palo- ja pelastustoimi
344 Poliisitoimi. Meri-, raja- ja rannikkovartiolaitos
345 Suomen kunnallishallinto. Kuntien yhteistoiminta
345.11 Helsinki. Pääkaupunkiseutu
346 Suomen maakuntahallinto
347 Suomen valtionhallinto
347.1 Komiteat. Komiteanmietinnöt
348 Muiden maiden kunnallis-, läänin- ja valtionhallinto
350 SOSIOLOGIA
351 Yhteiskuntafilosofia
352 Yhteiskunnan rakenne
352.1 Alueellinen sosiologia. Maassamuutto
353 Organisaatioiden ja laitosten sosiologia
353.1 Työn sosiologia
357 Elämäntapojen sosiologia. Kulttuurisosiologia
357.1 Osakulttuurien sosiologia
358 Perhesosiologia
359 Kriminologia. Kriminaalisosiologia
360 TALOUSTIEDE. KANSANTALOUSTIEDE
361 Pääoma. Työ. Luonnonvarat
362 Raha. Valuutta. Pankit. Pörssit
363 Valtiontalous. Finanssioppi
363.1 Valtionverotus. Veropolitiikka
363.2 Tullilaitos
364 Osuustoiminta
365 Kiinteistöt. Tontit
366 Talousjärjestelmät
367 Kansainväliset taloudelliset suhteet. Maailmantalous
367.1 Suomen ulkomaankauppa
367.2 Maailmankauppa. Kansainväliset talousjärjestöt
367.3 Monikansalliset yritykset
367.9 Kehitysmaiden taloudelliset olot
368 Talouspolitiikka. Talouselämä
368.1 Tuotanto. Tuottavuus
368.2 Hinnat. Hintapolitiikka
368.3 Elintaso. Kulutus
368.4 Talouselämän kehitysilmiöt
369 Talousmaantiede. Taloushistoria
370 YHTEISKUNTAPOLITIIKKA
370.1 Aluepolitiikka. Ympäristöpolitiikka
370.2 Yhteiskunnallinen futurologia
371 Sosiaalipolitiikka
371.1 Työ sosiaalipoliittisena kysymyksenä
371.11 Työolot
371.12 Työsuojelu
371.13 Työllisyys. Työttömyys. Työvoimapalvelu
371.2 Maapolitiikka
371.4 Asuntopolitiikka
371.5 Perhepolitiikka. Lapsipolitiikka. Nuorisopolitiikka
371.51 Lastenneuvolat. Äitiysneuvolat
371.52 Päivähoito
371.6 Terveyspolitiikka
371.7 Päihdepolitiikka. Päihdehuolto
371.71 Alkoholipolitiikka
371.72 Huumausainepolitiikka
371.8 Kriminaalipolitiikka
371.9 Siirtolaisuus
372 Vakuutustoimi
372.1 Sosiaalivakuutus
373 Sosiaalipalvelut. Vanhusten huolto. Vammaisten huolto
374 Yhteiskunnalliset aatesuunnat. Poliittiset ideologiat
374.1 Sosialismi. Kommunismi
374.2 Konservatismi
374.3 Liberalismi
374.8 Fasismi
374.9 Muut aatesuunnat
375 Naisen ja miehen asema yhteiskunnassa
377 Järjestötoiminta. Kokoustekniikka
377.1 Työväenliike
377.2 Työmarkkinajärjestöt
377.4 Yksityinen avustus- ja huoltotyö
377.7 Nuorisoseuratoiminta
377.8 Partioliike
379 Käytös- ja tapatieto
379.1 Juhlien järjestäminen
380 LIIKENNE. JOUKKOVIESTINTÄ
384 Joukkoviestintä
384.1 Posti
384.4 Radio- ja televisiotoiminta
384.41 Radiotoiminta
384.42 Televisiotoiminta
384.7 Lehdistöoppi
385 Maaliikenne
386 Vesi- ja ilmaliikenne
386.1 Vesiliikenne
386.2 Ilmaliikenne. Ilmailu
387 Paikallisliikenne
387.11 Helsinki. Pääkaupunkiseutu
390 MAANPUOLUSTUS
391 Asevarustelu. Asekauppa
392 Sotataito. Strategia. Taktiikka
393 Aseteknologia
394 Sotien yhteiskunnalliset vaikutukset
395 Väestönsuojelu
397 Suomen puolustusvoimat
398 Muiden maiden puolustusvoimat
399 Sotahistoria
399.1 Suomi

393 Aseteknologia

Aseet. Aseteknologia. Aseteollisuus. Tavanomaiset, biologiset, kemialliset ja ydinaseet aseteknologian ja -teollisuuden kannalta. Käsiaseet. Hyökkäysvaunut. Tykit. Ohjukset. Muut taisteluvälineet. Ballistiikka
Aseiden keräily
Jos teoksessa on sekä asevarustelua tai asekauppaa että aseteknologiaa tai aseteollisuutta, on etusija luokalla 391
YKL : 39.1,  60

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Abc-aseet yl. 393
Abc-aseet, aseteknologia 393
Ammukset yl. 393
Ampuma-aseet yl. 393
Ampumatarvikkeet yl. 393
Aseenkanto, aseet yl. 393
Aseet yl. 393
Aseet, asetekniikka 393
Aseet, maanpuolustus 393
Aseistus, asetekniikka 393
Aseistus, maanpuolustus 393
Asejärjestelmät, asetekniikka 393
Asejärjestelmät, maanpuolustus 393
Asekokeet, aseteknologia 393
Aselehdet, aseet yl. 393
Aseluvat, aseet yl. 393
Aseoppi yl. 393
Aseteknologia 393
Aseteollisuus yl. 393
Atomienergia, ydinaseet 393
Atomipommit, aseteknologia 393
Atomitekniikka, ydinaseet 393
Atomivoima, ydinaseet 393
Ballistiikka, aseteknologia 393
Bioaseet, aseteknologia 393
Biologinen sodankäynti, biologiset aseet 393
Biologiset aseet yl. 393
Biologiset aseet yl., aseteknologia 393
Fissio, ydinaseet 393
Fuusio, ydinaseet 393
Haulikot, aseteknologia 393
Haulit yl. 393
Hyökkäysvaunut 393
Joukkotuhoaseet yl. 393
Joukkotuhoaseet, aseteknologia 393
Kaasuaseet, aseteknologia 393
Kemialliset aseet yl. 393
Kemialliset aseet, aseteknologia 393
Ketjureaktio, ydinaseet 393
Kilvet, aseet 393
Kiväärit, kiväärit yl. 393
Konekiväärit 393
Konepistoolit 393
Kranaatit 393
Kuljetuskalusto, armeijan 393
Kypärät, puolustusvoimat 393
Käsiaseet yl. 393
Käsiaseet, asetekniikka 393
Lataus, asetekniikka 393
Lavetit, kuljetuskalusto, armejan 393
Liikeradat, ballistiikka, aseteknologia 393
Luodit yl. 393
Maamiinat 393
Merimiinat 393
Miinanraivaus, miinanraivauksen tekniikka 393
Miinat 393
Neutroniaseet yl. 393
Neutroniaseet, aseteknologia 393
Ohjukset, aseteknologia 393
Ohjuspuolustus, aseteknologia 393
Ohjustentorjunta, aseteknologia 393
Ohjustorjunta, aseteknologia 393
Panssarijoukot, panssarivaunut 393
Panssarintorjunta, aseteknologia 393
Panssarintorjuntatykistö, aseteknologia 393
Panssarivaunut 393
Patruunat yl. 393
Pienaseet, asetekniikka 393
Pistoolit, aseteknologia 393
Plutonium, ydinaseet 393
Pommit, aseteknologia 393
Puolustusteollisuus 393
Puolustusvälineteollisuus 393
Puukot, aseet yl. 393
Pyssyt 393
Päänsuojaimet, puolustusvoimat 393
Rannikkotykit 393
Revolverit 393
Risteilyohjukset, aseteknologia 393
Robottiaseet, aseteknologia 393
Ruuti, asetekniikka 393
Rynnäkkötykit 393
Satelliitit, aseteknologia 393
Singot 393
Sotakalusto 393
Sotatalous, sotateollisuus 393
Sotatarviketeollisuus 393
Sotatekniikka 393
Sotateollisuus 393
Sotilaallinen teknologia 393
Sotilaallinen varustautuminen 393
Sotilasajoneuvot, aseteknologia 393
Sotilassatelliitit 393
Strontium, ydinaseet 393
Suojakypärät, puolustusvoimat 393
Taistelukaasut 393
Tankit, hyökkäysvaunut 393
Tavanomaiset aseet, aseteknologia 393
Teräaseet 393
Tiedustelusatelliitit, teknologia 393

Viittaukset: 1 - 100 / 122

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]