Luokkahaku 300+

300 YHTEISKUNTATIETEET
301 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät
302 Oppikirjat. Oppaat. Harjoituskirjat. Tehtäväkokoelmat
303 Sanakirjat. Hakuteokset
304 Esseet
305 Kausijulkaisut
306 Yhdistykset. Laitokset. Kokoukset
307 Opinnot
308 Kokoomateokset
308.1 Standardit
308.3 Tilastot. Taulukot
308.4 Kartat
308.5 Museot. Arkistot. Kokoelmat. Näyttelyt
309 Yhteiskuntatieteiden historia
310 TILASTOTIEDE
311 Teoria. Tutkimusmenetelmät. Tilastomatematiikka
312 Väestötilasto. Sosiaalitilasto
312.1 Väestötiede. Väestöpolitiikka
314 Kansainväliset yleiset tilastot
315 Suomen yleiset tilastot
316 Muiden maiden yleiset tilastot
320 VALTIO-OPPI. POLITIIKKA
321 Valtiofilosofia. Valtiomuodot
323 Ihmisoikeudet. Kansalaisen asema yhteiskunnassa
323.1 Rotujen asema. Rotusyrjintä
323.2 Juutalaisten asema. Antisemitismi
323.3 Poliittiset ja aatteelliset vähemmistöt
323.9 Orjuus
324 Sisäpolitiikka. Puolueet
324.1 Suomi
325 Kansainvälinen politiikka
325.1 Suomen ulkopolitiikka
326 Kansainvälinen yhteistyö
326.2 Euroopan maiden yhteistyö. Euroopan Unioni
326.3 Muiden maanosien valtioiden keskinäinen yhteistyö
326.4 Yhdistyneet Kansakunnat
326.5 Rauhankysymys. Rauhantutkimus
327 Suomen valtiojärjestelmä
327.1 Suomen valtiopäiväasiakirjat
328 Muiden maiden valtiojärjestelmät
330 OIKEUSTIEDE
330.1 Oikeusfilosofia
330.12 Oikeussosiologia. Oikeuspolitiikka. Oikeuspsykologia
330.2 Asiakirjakaavat ja -ohjeet. Oikeusoppaat
332 Julkisoikeus
332.1 Valtiosääntöoikeus
332.2 Hallinto-oikeus
332.21 Asemakaava- ja rakentamislainsäädäntö
332.22 Sosiaalioikeus
332.23 Vero-oikeus
332.4 Rikosoikeus
332.5 Prosessioikeus. Oikeushallinto
332.9 Vankeinhoito. Vankilat
333 Siviili- ja kauppaoikeus. Sopimusoikeus
333.1 Esine- ja velvoiteoikeus. Immateriaalioikeudet. Huoneen- ja maanvuokralainsäädäntö
333.2 Perhe- ja holhousoikeus
333.3 Perintö- ja testamenttioikeus
333.4 Kauppaoikeus. Yhtiölainsäädäntö. Pankki- ja vakuutuslainsäädäntö
334 Ympäristöoikeus. Talousoikeus
334.2 Merioikeus
334.3 Maaoikeus
334.4 Vesioikeus
334.5 Maa- ja metsätalouslainsäädäntö
334.7 Työoikeus
336 Kansainvälinen oikeus
337 Suomen ja Euroopan Unionin laki- ja asetuskokoelmat
338 Muiden maiden lait
339 Oikeushistoria
340 HALLINTO
342 Jätehuolto. Ympäristönhuolto. Yhdyskuntatekniikka
343 Palo- ja pelastustoimi
344 Poliisitoimi. Meri-, raja- ja rannikkovartiolaitos
345 Suomen kunnallishallinto. Kuntien yhteistoiminta
345.11 Helsinki. Pääkaupunkiseutu
346 Suomen maakuntahallinto
347 Suomen valtionhallinto
347.1 Komiteat. Komiteanmietinnöt
348 Muiden maiden kunnallis-, läänin- ja valtionhallinto
350 SOSIOLOGIA
351 Yhteiskuntafilosofia
352 Yhteiskunnan rakenne
352.1 Alueellinen sosiologia. Maassamuutto
353 Organisaatioiden ja laitosten sosiologia
353.1 Työn sosiologia
357 Elämäntapojen sosiologia. Kulttuurisosiologia
357.1 Osakulttuurien sosiologia
358 Perhesosiologia
359 Kriminologia. Kriminaalisosiologia
360 TALOUSTIEDE. KANSANTALOUSTIEDE
361 Pääoma. Työ. Luonnonvarat
362 Raha. Valuutta. Pankit. Pörssit
363 Valtiontalous. Finanssioppi
363.1 Valtionverotus. Veropolitiikka
363.2 Tullilaitos
364 Osuustoiminta
365 Kiinteistöt. Tontit
366 Talousjärjestelmät
367 Kansainväliset taloudelliset suhteet. Maailmantalous
367.1 Suomen ulkomaankauppa
367.2 Maailmankauppa. Kansainväliset talousjärjestöt
367.3 Monikansalliset yritykset
367.9 Kehitysmaiden taloudelliset olot
368 Talouspolitiikka. Talouselämä
368.1 Tuotanto. Tuottavuus
368.2 Hinnat. Hintapolitiikka
368.3 Elintaso. Kulutus
368.4 Talouselämän kehitysilmiöt
369 Talousmaantiede. Taloushistoria
370 YHTEISKUNTAPOLITIIKKA
370.1 Aluepolitiikka. Ympäristöpolitiikka
370.2 Yhteiskunnallinen futurologia
371 Sosiaalipolitiikka
371.1 Työ sosiaalipoliittisena kysymyksenä
371.11 Työolot
371.12 Työsuojelu
371.13 Työllisyys. Työttömyys. Työvoimapalvelu
371.2 Maapolitiikka
371.4 Asuntopolitiikka
371.5 Perhepolitiikka. Lapsipolitiikka. Nuorisopolitiikka
371.51 Lastenneuvolat. Äitiysneuvolat
371.52 Päivähoito
371.6 Terveyspolitiikka
371.7 Päihdepolitiikka. Päihdehuolto
371.71 Alkoholipolitiikka
371.72 Huumausainepolitiikka
371.8 Kriminaalipolitiikka
371.9 Siirtolaisuus
372 Vakuutustoimi
372.1 Sosiaalivakuutus
373 Sosiaalipalvelut. Vanhusten huolto. Vammaisten huolto
374 Yhteiskunnalliset aatesuunnat. Poliittiset ideologiat
374.1 Sosialismi. Kommunismi
374.2 Konservatismi
374.3 Liberalismi
374.8 Fasismi
374.9 Muut aatesuunnat
375 Naisen ja miehen asema yhteiskunnassa
377 Järjestötoiminta. Kokoustekniikka
377.1 Työväenliike
377.2 Työmarkkinajärjestöt
377.4 Yksityinen avustus- ja huoltotyö
377.7 Nuorisoseuratoiminta
377.8 Partioliike
379 Käytös- ja tapatieto
379.1 Juhlien järjestäminen
380 LIIKENNE. JOUKKOVIESTINTÄ
384 Joukkoviestintä
384.1 Posti
384.4 Radio- ja televisiotoiminta
384.41 Radiotoiminta
384.42 Televisiotoiminta
384.7 Lehdistöoppi
385 Maaliikenne
386 Vesi- ja ilmaliikenne
386.1 Vesiliikenne
386.2 Ilmaliikenne. Ilmailu
387 Paikallisliikenne
387.11 Helsinki. Pääkaupunkiseutu
390 MAANPUOLUSTUS
391 Asevarustelu. Asekauppa
392 Sotataito. Strategia. Taktiikka
393 Aseteknologia
394 Sotien yhteiskunnalliset vaikutukset
395 Väestönsuojelu
397 Suomen puolustusvoimat
398 Muiden maiden puolustusvoimat
399 Sotahistoria
399.1 Suomi

398 Muiden maiden puolustusvoimat

Muiden maiden armeijat, niiden maa-, meri- ja ilmavoimat
Muiden maiden armeijoiden yksiköt ja joukko-osastot. Ohjesäännöt
Kantahenkilökunta. Asevelvolliset. Reservi. Sotaveteraanit. Jalkaväki. Tykistö. Rannikkotykistö. Panssarijoukot. Ilmatorjuntajoukot. Ilmavoimat. Laskuvarjojoukot. Laivasto. Merijalkaväki. Maihinnousujoukot
Asevelvollisuus. Palkka-armeijat, esim. Muukalaislegioona. Naisten asepalvelu. Siviilipalvelu. Aseistakieltäytyminen. Kutsunnat. Liikekannallepano. Kertaus- ja sotaharjoitukset. Vapaaehtoinen maanpuolustustyö
Sotilaskoulutus. Varusmieskoulutus. Upseeri-, aliupseeri-, ja reservinupseerikoulut. Kadettikoulut. Sotakorkeakoulut. Asevelvollisten asema. Sotilaskoti- ja viihdytystoiminta
Tässä myös itsenäisyys- ja vapautusrintamien sotilaalliset yksiköt
YKL : 39,  39.1,  39.2,  39.4,  39.5,  39.6,  39.7

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aliupseerikoulut, muut maat 398
Aliupseerikoulutus, muut maat 398
Aliupseerit, muut armeijat 398
Alokkaat, muiden maiden armeijat 398
Ampumaradat, muiden maiden armeijat 398
Armeija, armeijat, muut maat 398
Armeijat, muut maat 398
Aseeton palvelus, muiden maiden armeijat 398
Aseistakieltäytyminen, muiden maiden armeijat 398
Aselajit, muiden maiden armeijat 398
Asepalvelus, muiden maiden armeijat 398
Asevelvolliset, muiden maiden armeijat 398
Asevelvollisuus, muut maat 398
Asevoimat, muut armeijat 398
Divisioonat , muiden maiden armeijat 398
Erikoisjoukot, muiden maiden armeijat 398
Erityisalueet, sotilasalueet, muut maat 398
Henkivartiokaartit, joukko-osastot, muut maat yl. 398
Huoltojoukot, muiden maiden armeijat 398
Huumetestit, puolustusvoimat, muut maat 398
Hälytystila, liikekannallepano, muut maat 398
Hävittäjälentäjät, muiden maiden armeijat 398
Ilmailu, ilmavoimat, muut maat 398
Ilmailu, sotilasilmailu, muut maat 398
Ilmapuolustus, muiden maiden armeijat 398
Ilmatorjunta, muiden maiden armeijat 398
Ilmatorjuntajoukot, muiden maiden armeijat 398
Ilmatorjuntatykistö, muiden maiden armeijat 398
Ilmavalvonta, muiden maiden ilmavoimat 398
Ilmavoimat, muiden maiden armeijat 398
Insinöörijoukot, muiden maiden armeijat 398
Iskujoukot, muiden maiden armeijat 398
Jalkaväki, muiden maiden armeijat 398
Joukko-osastot, muut maat yl. 398
Joukkueet, muut maat yl. 398
Kadettikoulut, muut maat 398
Kasarmit, muut maat 398
Kenttätykistö, muut maat 398
Kertausharjoitukset, muut maat 398
Kevyet joukot, muiden maiden armeijat 398
Kieltäytyminen, aseistakieltäytyminen, muiden maiden armeijat 398
Kodinturvajoukot, muut maat 398
Komentajat , muiden maiden armeijat 398
Kommandojoukot, muiden maiden armeijat 398
Komppaniat, muiden maiden armeijat 398
Kotiutus, sotilaat, muiden maiden armeijat 398
Kouluttajat, armeija, muut maat 398
Koulutus, armeija, muut maat 398
Kuljetusjoukot, muiden maiden armeijat 398
Kutsunnat, muiden maiden armeijat 398
Laivasto, merivoimat, muut maat 398
Laivastotukikohdat, merivoimat, muut maat 398
Laskuvarjojoukot, muut maat 398
Liikekannallepano, muut maat 398
Lippulinnat, paraatit, muiden maiden armeijat 398
Lykkäys, asepalvelus, muut maat 398
Maanpuolustusjärjestöt, muut maat 398
Maanpuolustuskorkeakoulut, muut maat 398
Maanpuolustusopistot, muut maat 398
Maavoimat, muut maat 398
Maihinnousujoukot, muut maat 398
Marsalkat, sotilasarvot, muiden maiden armeijat 398
Meripuolustus, muiden maiden puolustusvoimat 398
Merivoimat, muut maat 398
Miinanraivaus, joukko-osastot, muut maat 398
Mobilisaatio, muiden maiden armeijat 398
Moottoroidut joukot, muut maat 398
Muukalaislegioona, Ranskan armeija 398
Nostoväki, muut maat 398
Ohjesäännöt, muiden maiden armeijat 398
Opistoupseerit, muut maat 398
Paikallispuolustusjoukot, muut maat 398
Palkka-armeijat 398
Panssarijoukot, muut maat 398
Panssarintorjuntatykistö, muut maat 398
Paraatit, muiden maiden armeijat 398
Parakit, varuskunnat, muut maat 398
Pennalismi, muiden maiden armeijat 398
Pioneerit, muut maat 398
Prikaatit, muut maat yl. 398
Puolustus, puolustusvoimat, muut maat 398
Puolustusvalmius, muiden maiden armeijat 398
Puolustusvoimat, muut maat 398
Päällystö, muiden maiden armeijat 398
Rakuunat, muiden maiden armeijat 398
Rannikkopuolustus , muiden maiden puolustusvoimat 398
Rannikkotykistö, muiden maiden armeijat 398
Ratsuväki, muut maat 398
Reservialiupseerit, muiden maiden armeijat 398
Reserviläiset, muiden maiden armeijat 398
Reserviläisjärjestöt, muiden maiden armeijat 398
Reserviupseerikoulut, muiden maiden armeijat 398
Reserviupseerit, muiden maiden armeijat 398
Rykmentit, muiden maiden armeijat 398
Santarmit, muiden maiden armeijat 398
Simputus, muiden maiden armeijat 398
Sissijoukot, muiden maiden armeijat 398
Sivarit, muiden maiden armeijat 398
Siviilipalvelumiehet, muiden maiden armeijat 398
Siviilipalvelus, muiden maiden armeijat 398

Viittaukset: 1 - 100 / 160

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]