584 Kasviekologia

Kasviekologian yleisteokset
Kasvien suhde ympäristöönsä. Kasvupaikkavaatimukset
Kasvien populaatio- ja energiaekologia. Kasviyhdyskunnat
Symbioosi, parasitismi ja kasvien taudit kasviekologian kannalta
Luonnonvaraisia kasveja koskeva parasitologia
Teokset, jotka kuvailevat tietyn elinympäristön kasvillisuutta, mutta joita ei ole tarkoitettu lajinmääritysoppaiksi
Metsien, soiden, kosteikkojen, vesistöjen, vuoristojen, kulttuuriympäristöjen ym. kasvillisuutta kuvailevat teokset
Tietyn kasvilajin tai lajiryhmän ekologia ko. lajin tai ryhmän luokassa 587+
YKL : 57.9

Luokkaan viittaavat sanat hakemistossa

Aapasuot, kasviekologia 584
Aavikot, kasvillisuus yl. 584
Aluskasvillisuus, kasviekologia yl. 584
Alvarit, kasviekologia yl. 584
Arot, kasvillisuus yl. 584
Autiomaat, kasvillisuus yl. 584
Avosuot, suotyypit, kasviekologia 584
Biokenoosit, kasviekologia yl. 584
Biotooppi, kasviekologia yl. 584
Carnivorit, kasviekologia yl. 584
Ekologia, kasvit yl. 584
Elinympäristö, biologia, kasviekologia yl. 584
Eliöyhteisöt, kasviekologia yl. 584
Endofyytit, kasviekologia yl. 584
Epifyytit, kasviekologia yl. 584
Etnobotaniikka 584
Floora, kasviekologia yl. 584
Habitaatti, kasviekologia yl. 584
Harjukasvillisuus, kasviekologia yl. 584
Havumetsät, metsien kasviekologia yl. 584
Hydrofyytit, kasviekologia yl. 584
Isäntäkasvit, kasvitaudit yl. 584
Isäntäkasvit, parasitismi, kasvitiede yl. 584
Jäljittely, kasviekologia yl. 584
Kalliokasvillisuus, kasviekologia 584
Kannanvaihtelut, kasviekologia yl. 584
Karnivorit, kasviekologia yl. 584
Kasviekologia yl. 584
Kasvillisuus, kasviekologia yl. 584
Kasvillisuustyypit, ekologiset yl. 584
Kasvipatologia, luonnonkasvit yl. 584
Kasvisosiologia yl. 584
Kasvisto, kasviekologia yl. 584
Kasviyhdyskunnat yl. 584
Kasvukausi, luonnonkasvit yl. 584
Kasvupaikat, kasviekologia yl. 584
Kasvupaikkatekijät, kasviekologia yl. 584
Kasvupaikkatyypit, kasviekologia yl. 584
Kasvusto, kasviekologia yl. 584
Kedot, kasviekologia yl. 584
Keidassuot , suot, kasviekologia yl. 584
Keitaat, kasvillisuus yl. 584
Korvet, kasviekologia 584
Kylmänkestävyys, kasviekologia yl. 584
Letot, kasviekologia 584
Leviäminen, kasviekologia yl. 584
Leväkukinta, kasviekologia yl. 584
Lihansyöjäkasvit, kasviekologia yl. 584
Lihansyöjät, kasviekologia yl. 584
Loiset, kasviekologia yl. 584
Loisinta, kasviekologia yl. 584
Loiskasvit, kasviekologia yl. 584
Loisoppi, kasvitiede yl. 584
Loistaudit, kasviekologia yl. 584
Mangrovekasvit, kasviekologia 584
Marraskasvit, kasviekologia 584
Mehikasvit, kasviekologia yl. 584
Merilevät, kasviekologia yl. 584
Metsäkasvillisuus, kasviekologia yl. 584
Metsäpatologia, kasvitiede yl. 584
Metsätyypit, kasviekologia yl. 584
Mutualismi, kasviekologia yl. 584
Mykoosit, kasvien sienitaudit yl. 584
Mykorritsa, kasviekologia yl. 584
Nevat, kasviekologia 584
Niittykasvit, kasviekologia yl. 584
Niityt, kasviekologia yl. 584
Nummet, kasviekologia yl. 584
Pakkasenkesto, kasviekologia yl. 584
Pakkasenkestävyys, kasviekologia yl. 584
Pakkaskestävyys, kasviekologia yl. 584
Palsasuot, suotyypit, kasviekologia 584
Pampat, kasvillisuus yl. 584
Parasiitit, kasviekologia yl. 584
Parasitismi, kasviekologia yl. 584
Parasitologia, kasvitiede yl. 584
Perifyton, kasviekologia 584
Populaatiodynamiikka , kasviekologia 584
Populaatioekologia, kasviekologia 584
Preeriat, kasvillisuus yl. 584
Puuraja, kasviekologia 584
Puusto, kasviekologia 584
Päällyskasvit, kasviekologia yl. 584
Päällyskasvusto, kasviekologia 584
Rantakasvillisuus, ekologia yl. 584
Ravinnetase, kasviekologia yl. 584
Ravintoketjut, kasviekologia yl. 584
Ravintoverkot, kasviekologia yl. 584
Reunavaikutukset, kasviekologia yl. 584
Rinnesuot, suotyypit, kasviekologia 584
Ruderaattikasvit, kasviekologia yl. 584
Rämeet, kasviekologia 584
Sademetsät, kasvillisuus yl. 584
Satunnaiskasvit, kasviekologia yl. 584
Savannit, kasvillisuus yl. 584
Sekametsät, kasviekologia yl. 584
Siementuotanto, kasviekologia yl. 584
Sienitaudit, kasvitiede 584
Sisäloiskasvit, kasviekologia yl. 584
Soistuminen, kasviekologia 584

Viittaukset: 1 - 100 / 140

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]