Klasser

200 ALLMÄN RELIGIONSVETENSKAP. ALLMÄN RELIGIONSFILOSOFI
201 Religionsfilosofi
204 Teosofi. Antroposofi. Frimurarna
204.1 Teosofi
204.2 Antroposofi
204.3 Frimurarna
205 Livet. Döden
206 Skapelsen. Evolutionen
207 Religionen och staten
208 Religionssociologi
209 Allmän religionsvetenskap. Allmän religionshistoria
210 KRISTENDOM. KRISTEN TEOLOGI
211 Kristendomens filosofi
212 Läroböcker
213 Ordböcker. Uppslagsböcker
214 Essäer
215 Tidskrifter. Seriella publikationer
216 Föreningar. Institutioner. Möten. Ekumenik
217 Studier
218 Samlingsverk. Polygrafi
218.4 Kartor
218.5 Museer. Arkiv. Samlingar. Utställningar
219 Kristna teologins historia
220 BIBELN. BIBELFORSKNING
221 Gamla testamentet
222 Gamla testamentets historiska böcker
223 Gamla testamentets poetiska böcker
224 Gamla testamentets profetiska böcker
225 Nya testamentet
226 Evangelierna
227 Apostlagärningarna. Apostlabreven
228 Johannes uppenbarelse
229 Apokryferna. Apostoliska fäderna
230 KRISTEN DOGMATIK
231 Guds väsen
232 Kristologi
234 Frälsningsläran. Kristen antropologi
235 Änglar. Djävlar. Demoner
236 Eskatologi
237 Döden och livet efter detta
238 Trosbekännelser. Katekeser
239 Apologetik
240 PRAKTISK TEOLOGI
241 Kristen etik
242 Andaktslitteratur
242.1 Bönböcker
245 Psalmböcker och andliga sånger
246 Kyrkliga föremål och symboler
247 Själavård
248 Enskild andaktsutövning
250 EVANGELISK-LUTHERSKA KYRKAN
251 Sakrament. Kyrkliga förrättningar
252 Kyrkliga fester och högtider
253 Kyrkorätt
254 Församlingen. Församlingsarbete
255 Institutioner. Organisationer
256 Predikolära
257 Predikningar. Postillor. Kristna samlingar med tal och morgonsamlingar
258 Inremission. Evangelisation
259 Missionsarbete
260 ANDRA KRISTNA KYRKOR
261 Österlandets kyrkor
262 Romersk-katolska kyrkan
263 Ortodoxa kyrkan
265 Protestantiska kyrkor och samfund
269 Andra samfund av kristet ursprung
270 KYRKOHISTORIA
271 Forntiden
272 Medeltiden
273 Nya tiden
274 Nyare tid. Nutid
279 Olika länders kyrkohistoria
279.1 Finland
279.2 Norden
279.21 Sverige
279.3 Övriga Europa
279.31 Tyskland
280 ICKE-KRISTNA RELIGIONER OCH MYTOLOGIER
281 Östasiatiska religioner och mytologier
282 Indiska religioner och mytologier
283 Buddhism och buddhistisk mytologi
284 Fornegyptiska och främreasiatiska religioner och mytologier
285 Religioner och mytologier i det antika Grekland och Rom
286 Persiska religioner och mytologier
287 Islam och islamisk mytologi
288 Judendom och judisk mytologi
289 Övriga religioner och mytologier
289.1 De afrikanska ursprungsfolkens religioner och mytologier
289.2 De amerikanska ursprungsfolkens religioner och mytologier
289.3 Ursprungsfolkens religioner och mytologier i Australien och Oceanien
289.8 Fornfinska och finsk-ugriska religioner och mytologier
289.9 Forngermanska, fornbaltiska, fornslaviska och fornkeltiska religioner och mytologier
289.91 Fornnordiska religioner och mytologier
300 SAMHÄLLSVETENSKAP
301 Filosofi. Teori. Forskningsmetoder
302 Läroböcker. Vägledningar. Övningsböcker. Samlingar av provuppgifter
303 Ordböcker. Uppslagsböcker
304 Essäer
305 Seriella publikationer
306 Organisationer. Institutioner. Möten
307 Studier
308 Samlingsverk. Polygrafier
308.1 Standarder
308.3 Statistik. Tabeller
308.4 Kartor
308.5 Museer. Arkiv. Samlingar. Utställningar
309 Samhällsvetenskapernas historia
310 STATISTIK
311 Teori. Undersökningsmetoder. Statistisk matematik
312 Befolkningsstatistik. Socialstatistik
312.1 Demografi. Befolkningspolitik
314 Internationell allmän statistik
315 Allmän finländsk statistik
316 Andra länders allmänna statistik
320 STATSLÄRA. POLITIK
321 Statsfilosofi. Statsformer
323 Mänskliga rättigheter. Medborgarens ställning i samhället
323.1 Etnisk ställning. Rasdiskriminering
323.2 Judarnas ställning. Antisemitism
323.3 Politiska och ideologiska minoriteter
323.9 Slaveri
324 Inrikespolitik. Partier
324.1 Finland
325 Internationell politik
325.1 Finlands utrikespolitik
326 Internationellt samarbete
326.2 Europeiskt samarbete. Europeiska unionen
326.3 Samarbete mellan stater i andra världsdelar
326.4 Förenta nationerna
326.5 Fredsfrågan. Fredsforskning
327 Finlands statsskick
327.1 Finlands riksdagshandlingar
328 Andra länders statsskick
330 RÄTTSVETENSKAP
330.1 Rättsfilosofi
330.12 Rättssociologi. Rättspolitik. Rättspsykologi
330.2 Formulär och direktiv. Juridiska handböcker
332 Offentlig rätt
332.1 Statsförfattningsrätt
332.2 Förvaltningsrätt
332.21 Plan- och bygglagstiftning
332.22 Sociallagstiftning
332.23 Skatterätt
332.4 Straffrätt
332.5 Processrätt. Justitieförvaltning
332.9 Fångvård. Fängelser
333 Civil- och handelsrätt. Avtalsrätt
333.1 Sak- och obligationsrätt. Immaterialrätt. Hyres- och arrendelagstiftning
333.2 Familje- och förmyndarrätt
333.3 Arvs- och testamenträtt
333.4 Handelsrätt. Bolagslagstiftning. Bank- och försäkringslagstiftning
334 Miljörätt. Ekonomisk rätt
334.2 Sjörätt
334.3 Jordrätt
334.4 Vattenrätt
334.5 Jord- och skogsbrukslagstiftning
334.7 Arbetsrätt
336 Internationell rätt
337 Finlands och Europeiska unionens lag- och författningssamlingar
338 Andra länders lagar
339 Rättshistoria
340 FÖRVALTNING
342 Avfallshantering. Miljövård. Kommunalteknik
343 Brand- och räddningsväsen
344 Polisväsen. Sjö-, gräns- och kustbevakningsväsen
345 Finlands kommunalförvaltning. Kommunalt samarbete
345.11 Helsingfors. Huvudstadsregionen
346 Finlands landskapsförvaltning
347 Finlands statsförvaltning
347.1 Kommittéer. Kommittébetänkanden
348 Andra länders kommunal-, läns- och statsförvaltning
350 SOCIOLOGI
351 Samhällsfilosofi
352 Samhällsstruktur
352.1 Regional sociologi. Flyttning inom landet
353 Organisations- och inrättningssociologi
353.1 Arbetssociologi
357 Levnadsvanornas sociologi. Kultursociologi
357.1 Delkulturernas sociologi
358 Familjesociologi
359 Kriminologi. Kriminalsociologi
360 EKONOMI. NATIONALEKONOMI
361 Kapital. Arbete. Naturresurser
362 Pengar. Valuta. Bankväsen. Börsväsen
363 Statsekonomi. Finanslära
363.1 Statsbeskattning. Skattepolitik
363.2 Tullverket
364 Kooperation
365 Fastigheter. Tomter
366 Ekonomiska system
367 Internationella ekonomiska relationer. Världsekonomi
367.1 Finlands utrikeshandel
367.2 Världshandeln. Internationella ekonomiska organisationer
367.3 Multinationella företag
367.9 Utvecklingsländernas ekonomiska förhållanden
368 Ekonomisk politik. Det ekonomiska livet
368.1 Produktion. Produktivitet
368.2 Priser. Prispolitik
368.3 Levnadsstandard. Konsumtion
368.4 Utvecklingsfenomen som rör det ekonomiska livet

Klasser: 1 - 200 / 1823

[|<] [<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [>] [>|]

200 ALLMÄN RELIGIONSVETENSKAP. ALLMÄN RELIGIONSFILOSOFI

Verk som innehåller både allmän religionsvetenskap och allmän religionsfilosofi Allmänna läroböcker i religion
Läroböcker i religion som rör både kristendom och övriga religioner
YKL : 20