Klasser 300+

300 SAMHÄLLSVETENSKAP
301 Filosofi. Teori. Forskningsmetoder
302 Läroböcker. Vägledningar. Övningsböcker. Samlingar av provuppgifter
303 Ordböcker. Uppslagsböcker
304 Essäer
305 Seriella publikationer
306 Organisationer. Institutioner. Möten
307 Studier
308 Samlingsverk. Polygrafier
308.1 Standarder
308.3 Statistik. Tabeller
308.4 Kartor
308.5 Museer. Arkiv. Samlingar. Utställningar
309 Samhällsvetenskapernas historia
310 STATISTIK
311 Teori. Undersökningsmetoder. Statistisk matematik
312 Befolkningsstatistik. Socialstatistik
312.1 Demografi. Befolkningspolitik
314 Internationell allmän statistik
315 Allmän finländsk statistik
316 Andra länders allmänna statistik
320 STATSLÄRA. POLITIK
321 Statsfilosofi. Statsformer
323 Mänskliga rättigheter. Medborgarens ställning i samhället
323.1 Etnisk ställning. Rasdiskriminering
323.2 Judarnas ställning. Antisemitism
323.3 Politiska och ideologiska minoriteter
323.9 Slaveri
324 Inrikespolitik. Partier
324.1 Finland
325 Internationell politik
325.1 Finlands utrikespolitik
326 Internationellt samarbete
326.2 Europeiskt samarbete. Europeiska unionen
326.3 Samarbete mellan stater i andra världsdelar
326.4 Förenta nationerna
326.5 Fredsfrågan. Fredsforskning
327 Finlands statsskick
327.1 Finlands riksdagshandlingar
328 Andra länders statsskick
330 RÄTTSVETENSKAP
330.1 Rättsfilosofi
330.12 Rättssociologi. Rättspolitik. Rättspsykologi
330.2 Formulär och direktiv. Juridiska handböcker
332 Offentlig rätt
332.1 Statsförfattningsrätt
332.2 Förvaltningsrätt
332.21 Plan- och bygglagstiftning
332.22 Sociallagstiftning
332.23 Skatterätt
332.4 Straffrätt
332.5 Processrätt. Justitieförvaltning
332.9 Fångvård. Fängelser
333 Civil- och handelsrätt. Avtalsrätt
333.1 Sak- och obligationsrätt. Immaterialrätt. Hyres- och arrendelagstiftning
333.2 Familje- och förmyndarrätt
333.3 Arvs- och testamenträtt
333.4 Handelsrätt. Bolagslagstiftning. Bank- och försäkringslagstiftning
334 Miljörätt. Ekonomisk rätt
334.2 Sjörätt
334.3 Jordrätt
334.4 Vattenrätt
334.5 Jord- och skogsbrukslagstiftning
334.7 Arbetsrätt
336 Internationell rätt
337 Finlands och Europeiska unionens lag- och författningssamlingar
338 Andra länders lagar
339 Rättshistoria
340 FÖRVALTNING
342 Avfallshantering. Miljövård. Kommunalteknik
343 Brand- och räddningsväsen
344 Polisväsen. Sjö-, gräns- och kustbevakningsväsen
345 Finlands kommunalförvaltning. Kommunalt samarbete
345.11 Helsingfors. Huvudstadsregionen
346 Finlands landskapsförvaltning
347 Finlands statsförvaltning
347.1 Kommittéer. Kommittébetänkanden
348 Andra länders kommunal-, läns- och statsförvaltning
350 SOCIOLOGI
351 Samhällsfilosofi
352 Samhällsstruktur
352.1 Regional sociologi. Flyttning inom landet
353 Organisations- och inrättningssociologi
353.1 Arbetssociologi
357 Levnadsvanornas sociologi. Kultursociologi
357.1 Delkulturernas sociologi
358 Familjesociologi
359 Kriminologi. Kriminalsociologi
360 EKONOMI. NATIONALEKONOMI
361 Kapital. Arbete. Naturresurser
362 Pengar. Valuta. Bankväsen. Börsväsen
363 Statsekonomi. Finanslära
363.1 Statsbeskattning. Skattepolitik
363.2 Tullverket
364 Kooperation
365 Fastigheter. Tomter
366 Ekonomiska system
367 Internationella ekonomiska relationer. Världsekonomi
367.1 Finlands utrikeshandel
367.2 Världshandeln. Internationella ekonomiska organisationer
367.3 Multinationella företag
367.9 Utvecklingsländernas ekonomiska förhållanden
368 Ekonomisk politik. Det ekonomiska livet
368.1 Produktion. Produktivitet
368.2 Priser. Prispolitik
368.3 Levnadsstandard. Konsumtion
368.4 Utvecklingsfenomen som rör det ekonomiska livet
369 Ekonomisk geografi. Ekonomisk historia
370 SAMHÄLLSPOLITIK
370.1 Regionalpolitik. Miljöpolitik
370.2 Samhällsfuturologi
371 Socialpolitik
371.1 Arbetet som socialpolitisk fråga
371.11 Arbetsförhållanden
371.12 Arbetarskydd
371.13 Sysselsättning. Arbetslöshet. Arbetskraftsförsörjning
371.2 Markpolitik
371.4 Bostadspolitik
371.5 Familjepolitik. Barnpolitik. Ungdomspolitik
371.51 Barnrådgivning. Mödrarådgivning
371.52 Dagvård
371.6 Hälsovårdspolitik
371.7 Alkohol- och narkotikapolitik. Missbrukarvård
371.71 Alkoholpolitik
371.72 Narkotikapolitik
371.8 Kriminalpolitik
371.9 Migration
372 Försäkringsverksamhet
372.1 Socialförsäkring
373 Socialtjänst. Äldreomsorg. Handikappvård
374 Samhälleliga åskådningar. Politiska ideologier
374.1 Socialism. Kommunism
374.2 Konservatism
374.3 Liberalism
374.8 Fascism
374.9 Andra ideologier
375 Kvinnans och mannens ställning i samhället
377 Organisationsverksamhet. Mötesteknik
377.1 Arbetarrörelsen
377.2 Arbetsmarknadsorganisationer
377.4 Privat biståndsverksamhet och omsorgsverksamhet
377.7 Ungdomsföreningsverksamhet
377.8 Scoutrörelsen
379 Umgängesformer och etikett
379.1 Anordnande av fester
380 TRAFIK. MASSKOMMUNIKATION
384 Masskommunikation
384.1 Post
384.4 Programverksamhet i radio och television
384.41 Programverksamhet i radio
384.42 Programverksamhet i television
384.7 Journalistik
385 Landtrafik
386 Sjö- och lufttrafik
386.1 Sjötrafik
386.2 Lufttrafik. Luftfart
387 Lokaltrafik
387.11 Helsingfors. Huvudstadregionen
390 MILITÄRVÄSEN
391 Upprustning. Vapenhandel
392 Krigskonst. Strategi. Taktik
393 Vapenteknik
394 Samhälleliga verkningar av krig
395 Befolkningsskydd
397 Finlands försvarsmakt
398 Andra länders försvarsmakter
399 Krigshistoria
399.1 Finland

330.1 Rättsfilosofi

Rättsvetenskapens allmänna filosofi och teori. Rättslogik
Frågor som rör specialområden inom Finlands och EU:s lagstiftning klassificeras enligt område i klasserna 332-334+
YKL : 33.01

Termer som refererar till denna klass

Bevisbörda, rättsfilosofi allm. 330.1
Common law-rättssystem 330.1
Egenhandsrätt, rättsfilosofi allm. 330.1
Enhetligandet av lagar, rättsfilosofi allm. 330.1
Filosofi, rättsfilosofi 330.1
God sed, rättsfilosofi allm. 330.1
Humanitär rätt, rättsfilosofi allm. 330.1
Inomstatlig rätt, rättsfilosofi allm. 330.1
Justitiemord, rättsfilosofi 330.1
Lagtolkning, rättsfilosofi allm. 330.1
Landssed, rättsfilosofi allm. 330.1
Naturlig rätt, rättsfilosofi 330.1
Naturrätt, rättsfilosofi 330.1
Retroaktivitet, rättsfilosofi 330.1
Rättskänsla, rättsfilosofi allm. 330.1
Rättslogik 330.1
Rättsteori allm. 330.1
Sedvanerätt, rättsfilosofi allm. 330.1
Lagstridighet, rättsfilosofi allm. 330.1+
Nationell rätt, rättsfilosofi allm. 330.1+
Orättvisa, rättsfilosofi allm. 330.1+
Rätt, rättsfilosofi 330.1+
Rättigheter, rättsfilosofi allm. 330.1+
Rättsfilosofi, juridik allm. 330.1+
Rättskränkning, rättsfilosofi allm. 330.1+
Rättsstridighet, rättsfilosofi allm. 330.1+
Rättsstridighet, rättsfilosofi allm. 330.1+
Rättssubjekt, rättsfilosofi 330.1+
Rättvisa, rättsfilosofi allm. 330.1+
Sanningskommissioner, rättsfilosofi allm. 330.1+
Allmänna rättsprinciper 330+
Relativitetsprincipen, rättsprinciper allm. 330+
Rättsprinciper allm. 330+
Finland, rättsväsen 330 - 337
Idrottslag, lagstiftning 330 - 338
Informationssamhällsbalk, lagar 330 - 338
Lag om deponering och förvaring av kulturmaterial, lagar 330 - 338
Lag om elev- och studerandevård, lagar 330 - 338
Lag om energicertifikat för byggnader, lagar 330 - 338
Lag om fornminnen, lagstiftning 330 - 338
Lag om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet 330 - 338
Lag om samfälligheter 330 - 338
Lag om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen, lagar 330 - 338
Lagar 330 - 338
Lagstiftning 330 - 338
Postlag, lagar 330 - 338
Relativitetsprincipen, lagstiftning 330 - 338
Religionsfrihetslag, lagar 330 - 338
Viltskadelag 330 - 338
Bona fides, juridik 330 - 339
Enhetlighet, lagstiftning 330 - 339
Etableringsfrihet, juridik 330 - 339
Etableringsrätt, juridik 330 - 339
Förbud, juridik 330 - 339
Förenhetligande, lagstiftning 330 - 339
God tro, juridik 330 - 339
Konflikthantering, juridik 330 - 339
Konfliktlösning, juridik 330 - 339
Kungörelser, juridik 330 - 339
Lagstridighet, juridik 330 - 339
Lagval 330 - 339
Rättsjämförelse 330 - 339
Rättskränkning, juridik 330 - 339
Rättslig reglering 330 - 339
Rättsstridighet, juridik 330 - 339
Rättsstridighet, juridik 330 - 339
Rättsverkningar 330 - 339
Vetorätt, juridik 330 - 339
Döparrörelser, kyrkohistoria allm. 270 - 379+
Döparrörelser, väckelserörelser, ev.luth. 270 - 379+
Andlig väckelse, väckelserörelser, övriga kristna samfund 260 - 369