Klasser 600+

600 TILLÄMPAD VETENSKAP
600.2 Standarder. Normer. Måttenheter
602 Läroböcker. Övningsböcker. Samlingar av provuppgifter
603 Ordböcker. Uppslagsböcker
604 Essäer
605 Seriella publikationer
606 Organisationer. Institutioner. Möten
607 Studier
608 Samlingsverk. Polygrafier
608.3 Statistik. Tabeller
608.4 Kartor
608.5 Museer. Arkiv. Samlingar. Utställningar
609 Den tillämpade vetenskapens historia
610 MEDICIN. HÄLSOVÅRD
610.1 Medicinsk filosofi och etik
610.2 Läkarböcker. Handledningar i första hjälpen
610.7 Vårdvetenskap. Vårdarbete. Vårdpersonal
610.71 Vårdinrättningar. Sjukhusteknik
610.72 Medicinska studier
610.73 Läkarens arbete
610.74 Sjukskötarens och hälsovårdarens arbete
611 Anatomi
612 Fysiologi
613 Hälsovård
613.1 Näringsfysiologi. Dieter
613.2 Personlig hälsovård. Friskvård
613.22 Yoga
613.3 Socialmedicin. Miljömedicin
613.31 Arbetsmedicin
613.4 Barnavård
613.5 Hälsovård för äldre. Geriatriska sjukdomar
613.6 Sexologi
614 Medicinska specialområden
614.1 Rättsmedicin
614.2 Idrottsmedicin
615 Behandlingsmetoder
615.1 Kemoterapi. Farmakologi
615.11 Apotek
615.2 Fysioterapi. Fysiologiska behandlingsmetoder
615.3 Hydroterapi
615.5 Serumbehandling. Vaccineringar. Blodtransfusioner
615.8 Akupunktur. Akupressur. Shiatsu. Zonterapi
615.9 Alternativ medicin. Naturläkemetoder
616 Medicinsk grundforskning
616.1 Medicinsk kemi och fysik
616.2 Patologi
616.3 Medicinsk mikrobiologi och parasitologi
616.4 Immunologi. Serologi. Hematologi
617 Klinisk medicin
617.1 Diagnostik
617.2 Nervsystemet. Neurologi
617.3 Inre organen. Invärtes sjukdomar
617.31 Cancersjukdomar
617.32 Diabetes
617.33 Reumatiska sjukdomar
617.34 Hjärtat och cirkulationsorganen. Hjärtats och cirkulationsorganens sjukdomar. Blod. Blodsjukdomar
617.4 Barnsjukdomar
617.5 Smittsamma sjukdomar
617.6 Huden. Hudsjukdomar. Könsorganen. Könssjukdomar
617.7 Kirurgi. Anestesiologi
617.8 Graviditet. Fosterutveckling. Förlossning. Gynekologi
617.9 Andra områden inom den kliniska medicinen
617.91 Örat. Näshålan. Halsen. Öron-, näs- och halssjukdomar
617.92 Andningsorganen. Andningsorganens sjukdomar
617.93 Tänderna. Odontologi
617.94 Rörelseorganen. Rörelseorganens sjukdomar
617.95 Urinvägsorganen. Sjukdomar i urinvägsorganen
617.96 Ögat. Ögonsjukdomar
617.97 Allergier
617.99 Psykosomatiska sjukdomar. Smärta
618 Psykiatri
618.1 Barn- och ungdomspsykiatri
618.2 Mental hälsa. Störningar i känslolivet
618.24 Mental hälsa och döden
618.241 Självmord och förebyggande av dem
618.3 Missbrukare
618.4 Rättspsykiatri
618.6 Psykiska sjukdomar. Störningar i den mentala hälsan
618.61 Schizofreni
618.62 Bipolär sjukdom
618.67 Neuroser
618.8 Psykoterapi. Mentalhygien
618.84 Analytisk psykoterapi
618.85 Familje-, grupp- och miljöterapi
618.86 Kreativitets- och aktivitetsterapi
618.9 Mentalvård
620 TEKNIK. TRANSPORTMEDEL
620.11 Produktutveckling. Innovationer. Uppfinningar. Patent
620.13 Energi
620.15 Materiallära. Materialprovning
620.88 Teknik som hobby och fritidssysselsättning
621 Teknisk mekanik
622 Allmän maskinteknik
622.1 Maskinbyggnad. Pneumatik. Hydraulik
623 Kraftmaskiner. Motorer. Lyft- och transportanläggningar
624 Trafikleder. Transportmedel
624.2 Vägar. Gator. Vägbygge. Gatubygge
624.3 Broar. Brobygge
624.4 Leder för spårbunden trafik. Tåg. Spårvagnar. Tunnelbanor
624.5 Djurdragna fordon
624.6 Cyklar
624.7 Motorcyklar. Mopeder
624.8 Bilar
624.9 Andra landfordon
625 Vattenbyggnad. Vattenfarkoster
625.1 Hamnar. Hamnteknik
625.2 Vattenleder. Vattenreglering
625.4 Vattenlednings-, avlopps- och vattenreningsteknik
625.7 Vattenfarkoster
625.71 Fartyg. Skeppsbyggnad
625.72 Småbåtar. Båtbyggnad
625.73 Andra vattenfarkoster
626 Luftfarkoster
626.3 Flygplan
626.5 Andra luftfarkoster
627 Elteknik
627.2 Elljus
627.3 Omvandling, transformation, distribution och överföring av elenergi
627.4 Elmätteknik. Elreglerteknik
627.5 Produktion av elenergi. Kraftverksteknik
627.7 ADB. Datateknik. Datakommunikation. Kommunikationsteknik
627.71 Systemarbete
627.72 Programmering. Programmeringsspråk
627.73 Datorer. Dataprogram
627.731 Operativsystem
627.732 Textbehandlingsprogram
627.733 Kalkylprogram
627.734 Databasprogram
627.735 Bildbehandlingsprogram. Grafikprogram. Sidombrytningsprogram
627.736 Telekommunikationsprogram
627.739 Kringutrustning för datorer
627.74 Regler- och systemteknik. Industriell automation
627.75 Datakommunikation. Kommunikationsteknik. Multimedia
627.751 Internet. Intranät. Extranät
627.7511 E-post. Chatt
627.7512 Webbpublicering
627.752 Mobilkommunikationstjänster. Telefontrafik
627.753 Audiovisuell teknik
627.7531 Ljudteknik. Radioteknik
627.7532 Bildåtergivningsteknik. TV-teknik
627.8 Elektronik
630 METALLINDUSTRI. TRÄFÖRÄDLINGSINDUSTRI. ELEKTROTEKNISK INDUSTRI. TEXTIL- OCH LÄDERINDUSTRI
631 Metallindustri. Mekanisk teknologi
634 Trävaruindustri
636 Pappers- och massaindustri
638 Textil- och konfektionsindustri
639 Läder- och skoindustri
640 KEMISK INDUSTRI. BERGSBRUK
643 Glasindustri. Keramisk industri. Cementindustri
645 Metallurgi. Metallära
646 Bergsbruk och gruvindustri
648 Kemisk industri
649 Organisk kemisk industri
649.1 Stenkol. Torv
649.2 Olja. Naturgas
649.5 Plast- och gummiindustri
649.9 Bioteknik
649.91 Livsmedelsindustri. Njutningsmedelsindustri
650 LANTBRUK. SKOGSBRUK
650.1 Lantbrukspolitik
650.2 Företagsekonomi och bokföring inom lantbruket
651 Lantbruk
652 Jordbruk
653 Trädgårdsodling. Nyttoväxter. Rums- och prydnadsväxter
653.1 Prydnadsväxter
653.2 Nyttoväxter
653.21 Örter och kryddväxter
653.22 Frukter-, bär och grönsaker
653.9 Rumsväxter
654 Husdjursskötsel
654.1 Hästar
654.2 Nötkreatur
654.3 Får och getter
654.4 Svin
654.5 Fjäderfä
654.6 Pälsdjur
654.7 Renar
654.8 Insekter
654.9 Sällskapsdjur
654.91 Hundar
654.92 Katter
654.93 Små däggdjur
654.94 Burfåglar
654.95 Akvarier
657 Skogsbruk. Skogsvård
658 Jakt. Fiske
658.1 Jakt
658.2 Fiske
659 Veterinärmedicin
660 ALLMÄN BYGGNADSTEKNIK. HUSBYGGNAD
662 Byggnadsstatik. Byggmaterial
663 Teknisk byggnadsplanering
665 Geoteknik. Anläggningsarbete
667 Husbyggnad
667.1 Byggnadsarbeten. Byggmaterial. Byggvaror
667.11 Murning. Rappning
667.12 Målningsarbeten
667.3 Konstruktionsdelar
667.7 VVS-arbeten. Elarbeten
667.71 Uppvärmning. Värmeanordningar

Klasser: 1 - 200 / 251

[|<] [<] 1 2 [>] [>|]

600 TILLÄMPAD VETENSKAP

Allmänna verk som rör tillämpad vetenskap
Verk som rör flera områden av tillämpad vetenskap
Om något bestämt område dominerar i verket ges företräde åt klassen för området i fråga
YKL : 60