Klasser

000 BOKVÄSEN
001 Skrift. Skrivkonst
001.09 Skriftens historia. Paleografi. Epigrafi
001.1 Maskinskrivning
001.2 Stenografi
002 Symboler. Koder. Teckensystem
003 Bokens historia
004 Förlagsverksamhet. Bokhandel
005 Boktryckarkonst. Grafisk industri
006 Bokbindning. Bokbindningskonst
007 Läsning. Läskunnighet
008 Introduktioner till vetenskaperna
010 BIBLIOGRAFI
010.1 Anonym- och pseudonymförteckningar
010.5 Urvalsförteckningar
010.6 Kataloger över barn- och ungdomslitteratur
011 Allmänna bibliografier. Nationalbibliografier
011.1 Finland
012 Bibliotekskataloger
012.1 Finland
013 Förlags- och bokhandelskataloger
013.1 Finland
015 Bibliografier över specialområden
015.1 Filosofi. Psykologi. Pedagogik
015.2 Religion
015.3 Samhälle
015.4 Geografi. Resor. Etnologi
015.5 Naturvetenskaper. Matematik
015.6 Medicin. Teknik. Industri. Jord- och skogsbruk. Företagsekonomi. Hushåll. Hantverk och hemslöjd
015.7 Konst. Sport
015.8 Litteraturvetenskap. Språkvetenskap
015.9 Historia
016 Lokalbibliografier. Personbibliografier
018 Boksamlande. Bibliofili. Exlibris
020 BIBLIOTEK. BIBLIOTEKSVERKSAMHET
020.1 Bibliotekens uppgifter och syfte
021 Biblioteksadministration och biblioteksplanering
021.1 Biblioteksautomation
022 Biblioteksmedier. Skötsel av samlingarna
022.3 Val och anskaffning
022.4 Katalogisering
022.5 Innehållsanalys
022.8 Andra biblioteksmedier än böcker
023 Biblioteksanvändning. Bibliotekssociologi
024 Kundtjänst
024.1 Låneverksamhet
024.2 Informationsåtervinning och informationstjänst
024.3 Barnbibliotek
024.31 Skolbibliotek
024.4 Bibliotekstjänster för särskilda befolkningsgrupper
024.41 Sjukhusbibliotek
024.5 Specialsamlingar
024.51 Lokala samlingar
024.52 Musikbibliotek
024.6 Bokbussar. Bokbåtar
024.9 Annan biblioteksverksamhet
025 Biblioteksintroduktion
026 Allmänna bibliotek
026.1 Finland
027 Specialbibliotek. Förenings-, institutions- och företagsbibliotek
027.1 Finland
028 Allmänna vetenskapliga bibliotek
028.1 Finland
029 Bibliotekshistoria
029.1 Finland
030 ALLMÄNNA UPPSLAGSVERK
031 Finska
032 Svenska
033 Tyska
034 Engelska
035 Franska
036 Italienska
037 Spanska
038 Ryska
040 ALLMÄNNA SAMLINGSVERK
041 Finland
050 ALLMÄNNA SERIELLA PUBLIKATIONER
051 Finska
051.1 Finlandssvenska
051.2 Seriella publikationer utgivna på främmande språk i Finland
052 Svenska
053 Tyska
054 Engelska
054.1 Amerikanska
055 Franska
056 Italienska
057 Spanska
058 Ryska
060 ALLMÄN KULTURPOLITIK
060.1 Dokumentation och informationstjänst i allmänhet
060.2 Museiskötsel
060.3 Arkivskötsel
061 Allmänna kulturorganisationer och kulturinstitutioner i Finland
063 Allmänna kulturorganisationer och kulturinstitutioner i övriga länder
070 TIDNINGAR
071 Finska
071.1 Finlandssvenska
071.2 Tidningar utgivna på främmande språk i Finland
072 Svenska
073 Tyska
074 Engelska
074.1 Amerikanska
075 Franska
076 Italienska
077 Spanska
078 Ryska
100 FILOSOFI
101 Teori. Forskningsmetoder
102 Läroböcker. Inledningar till filosofin
103 Ordböcker. Uppslagsböcker
104 Essäer
105 Tidskrifter. Seriella publikationer
106 Föreningar. Institutioner. Möten
107 Studier. Läroinrättningar
108 Filosofins historia
108.1 Österländsk filosofi
108.2 Forntidens filosofi
108.3 Medeltida filosofi
108.4 Renässansens och nya tidens filosofi
108.5 Nyare tidens filosofi
108.6 Nutida filosofi
108.9 Finland
110 METAFYSIK
120 PSYKOLOGI
121 Psykets struktur och funktioner
121.1 Tänkande. Intelligens. Fantasi
121.2 Känsla och vilja
121.4 Inlärningspsykologi
121.5 Perceptionspsykologi
121.9 Det omedvetna själslivet
121.91 Sömn och drömmar
121.92 Det undermedvetna
121.93 Hypnos. Suggestion
122 Experimentell psykologi. Psykometrik
123 Riktningar inom psykologin
123.3 Behaviorism
123.5 Djuppsykologi
124 Ärftlighetspsykologi
125 Typlära. Karakterologi
126 Differentialpsykologi. Personlighetspsykologi
126.1 Kommunikationspsykologi
127 Barn- och ungdomspsykologi
128 Övriga områden inom psykologin
128.2 Religions- och livsåskådningspsykologi
128.3 Socialpsykologi. Kulturpsykologi
128.32 De mänskliga relationernas psykologi
128.4 Utvecklingspsykologi. De olika åldrarnas psykologi
128.5 Kvinnans och mannens psykologi
128.7 Fysiologisk psykologi
129 Tillämpad psykologi
130 LOGIK
131 Satslogik. Satskalkyl
135 Logistik. Logisk kalkyl
140 KUNSKAPSTEORI. KUNSKAPSLÄRA
148 Kunskapsteorins historia och riktningar
150 VETENSKAPSTEORI. VETENSKAPSFILOSOFI
151 Vetenskapsfilosofi. Metodologi
151.1 Vetenskapsfilosofi
151.2 Metodologi
152 Vetenskapspolitik. Vetenskapssociologi
159 Vetenskapens historia. Lärdomshistoria
160 ETIK. ESTETIK
162 Etik. Moralfilosofi
166 Allmän estetik
170 LIVSFILOSOFI. KULTURFILOSOFI
171 Samlingar med tänkespråk och citat
172 Livsfilosofi
175 Kulturfilosofi
180 FOSTRAN. UNDERVISNING. PEDAGOGIK
180.1 Uppfostrans filosofi. Målen för uppfostran
180.2 Pedagogisk psykologi
181 Praktisk pedagogik
181.2 Experimentell pedagogik
181.4 Uppfostringsråd. Uppfostringsrådgivning
181.6 Familjefostran och hemuppfostran
181.7 Skoluppfostran. Skolpsykologi
181.8 Undervisning för specialbegåvade
181.9 Specialundervisning. Specialpedagogik. Specialskolor
181.91 Läs- och skrivsvårigheter. Talrubbningar
181.92 Hörselskadade
181.93 Synskadade
181.94 Rörelsehindrade
181.95 Utvecklingsstörda
182 Didaktik
182.1 Didaktik i filosofi och psykologi
182.2 Religionens didaktik
182.3 Samhällsvetenskapernas didaktik
182.4 Geografins och etnologins didaktik
182.5 Matematikens och naturvetenskapernas didaktik
182.6 Didaktik i tillämpade vetenskaper
182.7 Didaktik i konst
182.78 Musikens didaktik
182.79 Motionens och sportens didaktik
182.8 Didaktik i språk och kultur
182.9 Historiens didaktik
183 Skolväsen
183.1 Historiska skolformer
183.2 Förskolor
183.4 Grundskolor
183.5 Gymnasier

Klasser: 1 - 200 / 2055

[|<] [<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [>] [>|]

000 BOKVÄSEN

Verk som rör boken eller det skrivna ordet i allmänhet
Verk som rör läs- och skrivkonst
Verk som rör både bokväsen och biblioteksverksamhet
YKL : 00

Termer som refererar till denna klass